Giáo án Sinh học 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 14:35

Giáo án giảng dạy môn Sinh lớp 11 Tiết 46 - Bài 44: SINH SẢN TÍNH ĐỘNG VẬT I/ Mục tiêu Qua học sinh cần: 1/ Kiến thức - Định nghĩa sinh sản tính động vật, chất sinh sản tính - Phân biệt hình thức sinh sản tính động vật - Ưu nhược điểm sinh sản tính 2/ Kỹ - Quan sát, phân tích, so sánh, vận dụng kiến thức vào thực tiển, kĩ hoạt động nhóm 3/ Thái độ II/ Chuẩn bị 1/ Học sinh - Hoàn thành phiếu học tập giao - Chuẩn bị câu hỏi cuối 2/ Giáo viên - Chuẩn bị nội dung bài, phiếu trả lời cho phiếu học tập - Hình 44.1, 44.2, 44.3 sách giáo khoa III/ Tiến trình giảng 1/ Kiểm tra cũ - Khơng có tiết trước thực hành 2/ Bài mới: Hoạt động 1: Sinh sản tính ? 10’ - Mục tiêu: nắm khái niệm sinh sản tính động vật, sở tế bào học sinh sản tính động vật Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I/ Sinh sản tính gì? - Cho số ví dụ động - Học sinh vận dụng kiến */ Khái niệm vật sinh sản tính học thức cũ thảo luận trả lời: - Sinh sản tính sinh sản mà lớp + Amip, trùng đế cá thể sinh nhiều cá thể giày… giống hệt , khơng có kết - Đọc lệnh sách giáo khoa - Học sinh thảo luận hợp tinh trùng trứng chọn phương án nhận xét nói khái niệm sinh sản tính động vật */ Cơ sở - Giáo viên nhận xét đánh + Phương án A - Sự phân bào nguyên nhiễm, giá - Học sinh trao đổi trả tếbào phân chia phân hóa để tạo tế lời: bào => Tóm lại sinh sản tính động - Cho biết sở khoa học + Phân bào nguyên vật hình thức sinh sản khơng có sinh sản tính nhiễm kết hợp giao tử đực động vật dựa vào trình dựa sở phân bào nguyên phân Hoạt động 2: tìm hiểu hình thức sinh sản tính động vật ( 20’) Giáo án giảng dạy môn Sinh lớp 11 - Mục tiêu: phân biệt hình thức sinh sản tính động vật, ưu nhược điểm sinh sản tính II/ Các hình thức sinh sản tính động vật - Học sinh thảo luận - Học sinh thảo luận đóng 1/ Phân đơi đóng góp ý kiến hòan góp ý kiến hòan thành - Cơ thể mẹ tự co thắt tách thành phiếu học tập phiếu học tập: thành hai phần giống nhau, phần giao lớn lên cho cá 1thể - Quan sát tranh( hình) - Phân đôi nhân chất nguyên sinh 44.1, 44.2, 44.3 - Đại diện: độngvật đơn bào, giun dẹp HTSS Đặc Đại - Giáo viên nhận xét 2/ Nảy chồi điểm diện đánh giá Một phần nhỏ thể mẹ lớn nhanh Phân vùng lân cận để trở thành đôi - Điểm giống Nảy thể khác hình chồi - Cơ thể tách rời mẹ hay bám vào thức sinh sản tính thể mẹ tiếp tục sống Phân - Giáo viên giới mảnh - Đại diện: thủy tức, san hô thiệu thêm trường hợp Trinh 3/ Phân mảnh sinh đôi sinh ba sinh - Cơ thể mẹ phân hai hay nhiều mảnh trứng người có Mỗi mảnh phát triển thành thể xem hình thức thể sinh sản tính - Đại diện: hải q, bọt biển, giun dẹp cách phân mảnh 4/ Trinh sinh - Tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể có nhiễm sắc thể đơn bội - Sinh sản trinh sinh thường xen kẽ sinh sản hữu tính - Đại diện: ong, kiến, rệp… => Tóm lại sinh sản tính động vật có bốn hình thức là: phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh Hoạt động 3: Tìm hiểu ứng dụng sinh sản tính động vật ( 10’) - Mục tiêu: biết thành tựu từ việc áp dụng sinh sản tính đời sống, đặc biệt y học - Học sinh trao đổi+ sách III/ Ứng dụng - Nuôi mô sống tiến giáo khoa trả lời: 1/ Nuôi mô sống hành nào? Mục + Tách mô -> nuôi - Tách mô từ thể động vật ni đích việc ni mơ mơi trường đầy đủ dinh môi trường đầy đủ dinh dưỡng sống gì? dưỡng trùng trùng - Tại chưa thể tạo + Giúp ghép da - Ứng dụng: nuôi cấy da cá thể từ tế bào + Vì tính chun hóa cao - Chưa thể nhân tính người hay mơ động vật ? tế bào động vật tính biệt hóa cao tế bào 2/ Nhân tính - Học sinh thảo luận trả lời: - Tiến hành: chuyển nhân tế bào Giáo án giảng dạy môn Sinh lớp 11 - Thành tựu lớn nhấn nhân tính cuối kỷ 20 ? - Nhân tính dược tiến hành ? + Cừu đôly + Chuyển nhân tế bào xôma vào tế bào trứng lấy nhân-> kích thích trứng phát triển thành phơi> phôi phát triển thành thể - Ý nghĩa nhân + Tạo quan thay tính ? quan bị bệnh hư hỏng người xôma vào tế bào trứng lấy nhân - Kích thích trứng phát triển thành phơi - Phơi phát triển thành thể - Ý nghĩa : tạo cá thể có đặc điểm sinh học giống tế bào gốc, tạo quan thay quan bị tổn thương người… 3/ Cũng cố ( 3’) - Sử dụng câu hỏi cuối để cố - Cơ sở tế bào học sinh sản tính là: a/ Tổ hợp vật chất di truyền b/ Sự tự nhân đôi nhiễm sắc thể c/ Phân bào giảm nhiễm d/ Phân bào nguyên nhiễm 4/ Dặn dò ( 2’) - Học chuẩn bị câu hỏi cuối - Đọc mục em có biết - Chuẩn bị nội dung - Hồn thành phiếu học tập có nội dung sau Thụ tinh Thụ tinh Khái niệm Ưu điểm Nhược điểm Đẻ trứng Đẻ Ưu điểm Nhược điểm * Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… .. .Giáo án giảng dạy môn Sinh lớp 11 - Mục tiêu: phân biệt hình thức sinh sản vơ tính động vật, ưu nhược điểm sinh sản vơ tính II/ Các hình thức sinh sản vơ tính động vật - Học sinh thảo... kẽ sinh sản hữu tính - Đại diện: ong, kiến, rệp… => Tóm lại sinh sản vơ tính động vật có bốn hình thức là: phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh Hoạt động 3: Tìm hiểu ứng dụng sinh sản vơ tính. .. tính chun hóa cao - Chưa thể nhân vơ tính người hay mơ động vật ? tế bào động vật tính biệt hóa cao tế bào 2/ Nhân vơ tính - Học sinh thảo luận trả lời: - Tiến hành: chuyển nhân tế bào Giáo án
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật, Giáo án Sinh học 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay