học tiếng Hàn bằng hình ảnh tuyệt hay

114 9 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 14:25

Nb Download t i: https://ngoainguphuongdong.com/hoc-tu-vung-tieng-han-bang-hinh-anh/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Action Cardinal - Ordinal Number / Counting Places - Location Room - Location 11 Transportation 12 Material 13 Food - General 14 Korean Food 15 Kitchen 16 Fruit 17 Vegetable 18 People - Job 19 People - Family 22 Body Anatomy 23 Medical - Disease 26 Animal 27 Avian - Bird 29 Insect 31 Fishes - Underwater Animals 31 Trees - Flowers 33 School - University 35 Office Stationary - Study Accesory 36 House Things 38 Electronics Equipment 40 Page of 59 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Hand tools 42 Adjectives 42 Adverb 43 Time 43 Position – Direction 45 Weather 46 Fashion – Clothes - Accessories 46 Personal Accessory 48 Shapes and Geometry 49 Sport 49 Shopping - Finance 50 Entertainment - Music 50 Country 51 Greeting /My name is /Good bye 52 I am student Are you officer? 52 Where are you from? 53 What is this? This is…/Is this/Is that? 53 This is good / That is expensive /This shirt is 54 Doing Something 54 What does someone something? 55 Verb in Present Tense (casual form) 55 Where is this / Where are we? 55 Doing something at somewhere 56 Where are you going? 56 In the restaurant ( Trong nhà hàng n) 57 Shopping (đi mua s m) 57 In the market (đi ch ) 58 Rent a house / Thuê nhà 59 In the hospital /B nh vi n 59 Telephone call / i n tho i 59 In the immigration office 59 Call police 59 Post office 59 Comparison / So sánh 59 Max comparison – Best 59 If Then / N u 59 Action Page of 59 study H c work Lao đ ng teach D yh c rest ngh ng i drink u ng eat n wash clothes d t (qu n áo) clean lau nhà wash hand/ face r a (tay/m t) stroll /walk d o go shopping mua hàng call telephone g i n write watch read Page of 59 vi t xem (TV) đ c (sách, báo) drive lái xe listen nghe take photo ch p nh think ngh open m (c a) close đóng (c a) take off clothes c i (qu n áo) wear m c (qu n áo) sleep sing hát know bi t cook n u (c m) ng Page of 59 shower t m draw v play Ch i talk/discuss Nói chuy n wait đ i (ch ) meet / discuss g p g (g p m t) sick/hurt/have pain b th ng reply/answer/response phúc đáp exercise t p th d c run ch y Jump nh y Climb Trèo Page of 59 memorize nh buy mua have meal n (theo b a) smoke (cigarette) hút (thu c lá) Cardinal – Ordinal Number / Counting Không m t b n N m Tám Chín 12 m i hai 21 hai m t 100 13 m i ba 45 b nm il m m t tr m 1,000 m t nghìn 10,000 100,000 m t tr m nghìn 101 m t tr m linh m t Hai Sáu 10 Ba b y m i 14 m ib n 67 sáu m i b y 134 m t tr m ba m i t 11 m im t 18 m i tám 89 tám m i chín 199 m t tr m chín m i chín 1345 1569 1200 m t nghìn ba tr m m t nghìn n m m t nghìn hai tr m b nm il m tr m sáu m i chín 10,100 123,456 m t tr m hai mu i 10,135 324,986 ba tr m hai m 15,789 i 250,000 hai tr m n m m Page of 59 i ba nghìn b n tr m n m m i sáu t nghìn chín tr m tám m i sáu nghìn 10,000,000 -1 tr (âm) m t 0.3 Không ph y ba 600,000,000 -100 tr (âm) m t tr m 0.5 Không ph y n m 5,000,000,000 0.1 Không ph y m t 0.55 Không ph y n m m il m 2.4 Hai ph y b n (t ) ½ m t ph n hai 1st 4.6 b n ph y sáu 1/3 m t ph n ba 2nd 7.3 b y ph y ba ¼ m t ph n b n (t ) 3rd 9,999,500 chín tri u chín tr m chín m i chín ngàn n m tr m 10,000,000,000 0.2 Không ph y hai -0.125 tr (âm) không ph y m t tr m hai m il m 9.9 Chín ph y chín 1/5 M t ph n n m 4th th m t (nh t) 5th th hai (nhì) 6th th ba (tam) 7th Th t (b n, t ) 8th th n m (ng ) 9th th sáu (l c) 10th th b y th tám th chín add (+) c ng equal b ng th m i subtract (-) tr greater than l nh n 11th th m i m t 12th th m i hai multiply (x) Nhân less than nh h n devide (/) Chia 1,000,000 m t tri u 4,500,050 2,500,000 b n tri u n m tr m hai tri u n m tr m ngàn không tr m ngàn n mm i Page of 59 Places - Location shop c a hàng market ch market hàng n cinema r p chi u phim ( theater Nhà hát university tr ng đ i h c school ng ph thông tr ) ( ) theater c a hàng bách hoá police station tr m (đ n) c nh sát park gas station tr m ga hospital b nh vi n Công viên Page of 59 museum b o tàng airport sân bay bank ngân hàng zoo v n thú construction site Công tr ng xây d ng factory Nhà máy immigration office s di trú embassy đ i s quán stadium sân v n đ ng post office b u n church nhà th swimming pool b b i Page of 59 kindergarden v n (nhà) tr library th vi n office c quan bar quán r u discotheque r p hát playground sân ch i beach Bãi bi n mountain núi hill đ i valley thung l ng river Sông lake h island đ o bridge c u gulf v nh Page 10 of 59 m c qu n áo bàn làm vi c clothes cabinet t qu n áo book shelf giá sách bed gi ng 24 Electronics Equipment television tivi microwave oven lò vi sóng blanket ch n pillow g i radio đài fridge t l nh washing machine máy gi t ( vacuum cleaner máy hút b i Page 41 of 54 ) telephone n tho i mobile n tho i c m tay (di đ ng) ceiling fan qu t tr n desk fan qu t bàn camera máy nh watch đ ng h air condition u hoà computer máy tính laptop máy tính sách tay casset đài cat sét toaster lò n ng bánh photocopy máy phơ tơ Page 42 of 54 iron bàn 25 Hand tools robot rôb t bamboo basket gi tre hammer screw driver hot nóng cold l nh cool mát windy gió humid m wet m slow ch m fast nhanh soft nh cheap r 26 Adjectives ( dry khô ) hard ch u khó, n ng Page 43 of 54 expensive đ t 27 Adverb often/frequently never interesting thú v boring bu n t seldom/sometimes little alone nowadays nowadays/thesedays 28 Time century th k decade th p k ( ) year n m ( ) month tháng week tu n ( ) day ngày hour gi minute phút second giây every day hàng ngày every week hàng tuàn millennium thiên niên k Page 44 of 54 록 every month hàng tháng ( ) every year hàng n m every hour hàng gi morning bu i sáng daylight ban ngày afternoon bu i chi u evening bu i t i night đêm yesterday ngày hôm qua today hôm Tomorrow ngày mai Page 45 of 54 the day after tomorrow ngày hôm monday th hai tuesday th ba wednesday th t thursday th n m friday th sáu saturday th b y sunday ch nh t weekend cu i tu n AM bu i sáng PM bu i chi u 29 Position – Direction left trái ( ) above ( ) center trung tâm right ph i ( bottom d i ) middle gi a inside bên outside bên beside bên c nh front đ ng tr c behind đ ng sau next k ti p Page 46 of 54 north b c South nam east đông west tây south east đông nam north west tây b c far xa near g n long dài short ng n 30 Weather weather th i ti t weather forecast d báo th i ti t rain m a wind gió snow t sunny n ng storm bão thunder s m earth quake đ ng đ t spring mùa xuân summer mùa hè autumn mùa thu winter mùa đông typhoon bão l n Page 47 of 54 31 Fashion – Clothes - Accessories coat áo khoác trousers qu n short pan sock t t under wear áo lót T-shirt áo s mi c ch T sweater áo len ring nh n neck lace dây truy n ear ring khuyên tai hat m sport shoes gi y th thao scarf kh n quàng c shirt áo s mi ( skirt váy ) Page 48 of 54 shoes gi y slipper dép lê sandal s ng đan hair comb l c ch i đ u mirror g ng umbrella glasses kính bag túi sách soap xà phòng tooth brush bàn ch i đánh r ng tooth pick t m x a r ng toilet paper gi y v sinh 32 Personal Accessory Page 49 of 54 telephone card th n tho i nail clipper 33 Shapes and Geometry đ round/circle ng tròn/hình tròn square hình vng cube hình l p ph ng triangle hình tam giác rectangle hình ch nh t ellipse hình elip star hình sphere hình c u pillar hình tr Page 50 of 54 34 Sport soccer bóng đá +( ) ping pong bóng bàn volley ball bóng chuy n basketball bóng r baseball bóng chày Korean game swimming b i 35 Shopping - Finance ski tr t t play chess ch i c money ti n dollar ti n đô la won ti n won Page 51 of 54 coin ti n xu discount gi m giá (kh u tr ) 36 Entertainment - Music check séc offsale h t hàng ATM máy rút ti n ATM wholesale bán buôn/bán s music nh c movie/film phim song hát karaoke hát ka dance khiêu v gamble ch i guitar đàn ghi ta drum tr ng ( ) trumpet Page 52 of 54 ticket vé 37 Country Korea Hàn Qu c Japan Nh t B n China Trung Qu c Spain Tây Ban Nha United States M Australia Úc Germany c India nđ indonesia In đô nê xi a Thailand Vietnam Page 53 of 54 Page 54 of 54 TRUNG TÂM TI NG HÀN PH a ch : S 09/C3 261 đ NG ÔNG ng Tr n Qu c Hoàn, C u Gi y, Hà N i Hotline: 0988.787.186 / 094.358.6565 Website: https://ngoainguphuongdong.com/hoc-tieng-han-quoc/ ... qu táo coconut qu d a orange Qu cam corn ngô cucumber d a chu t banana chu i grape nho / melon d ah u sapodilla h ng xiêm tomato cà chua lemon chanh red pepper tđ Page 17 of 59 tangerine quýt... th chín add (+) c ng equal b ng th m i subtract (-) tr greater than l nh n 11th th m i m t 12th th m i hai multiply (x) Nhân less than nh h n devide (/) Chia 1,000,000 m t tri u 4,500,050 2,500,000... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Hand tools 42 Adjectives 42 Adverb 43 Time
- Xem thêm -

Xem thêm: học tiếng Hàn bằng hình ảnh tuyệt hay, học tiếng Hàn bằng hình ảnh tuyệt hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay