Một tài sản bảo đảm nhiều nghĩa vụ phải đảm bảo hai điều kiện tài sản phải thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ trong nghĩa vụ được bảo đảm và phải có giá trị lớn hơn giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 12:01

Một tài sản bảo đảm nhiều nghĩa vụ phải đảm bảo hai điều kiện: Tài sản phải thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ trong nghĩa vụ được bảo đảm và phải có giá trị lớn hơn giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm;(SAI: đó là theo nguyên tắc chung nhưng pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên) Một tài sản bảo đảm nhiều nghĩa vụ phải đảm bảo hai điều kiện Tài sản phải thuộc sở hữu bên nghĩa vụ nghĩa vụ bảo đảm phải giá trị lớn giá trị nghĩa vụ bảo đảm;(SAI: theo nguyên tắc chung pháp luật tôn trọng thỏa thuận bên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Một tài sản bảo đảm nhiều nghĩa vụ phải đảm bảo hai điều kiện tài sản phải thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ trong nghĩa vụ được bảo đảm và phải có giá trị lớn hơn giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, Một tài sản bảo đảm nhiều nghĩa vụ phải đảm bảo hai điều kiện tài sản phải thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ trong nghĩa vụ được bảo đảm và phải có giá trị lớn hơn giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay