Hình thức miệng bằng lời nói không được công nhận trong tất cả các giao dịch bao đảm

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 10:48

Hình thức miệng (bằng lời nói) không được công nhận trong tất cả các giao dịch bao đảm;(SAI. Biện pháp kí cược có thể có hình thức lời nói)Hình thức miệng (bằng lời nói) không được công nhận trong tất cả các giao dịch bao đảm;(SAI. Biện pháp kí cược có thể có hình thức lời nói)Hình thức miệng (bằng lời nói) không được công nhận trong tất cả các giao dịch bao đảm;(SAI. Biện pháp kí cược có thể có hình thức lời nói)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thức miệng bằng lời nói không được công nhận trong tất cả các giao dịch bao đảm, Hình thức miệng bằng lời nói không được công nhận trong tất cả các giao dịch bao đảm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay