Bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm có thể sử dụng tài sản không thuộc sở hữu của mình làm tài sản bảo đảm

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 10:48

Bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm có thể sử dụng tài sản không thuộc sở hữu của mình làm tài sản bảo đảm;(Đúng. Ví dụ quy định tại khoản 2 Điều 13 NĐ 163: việc bên bán được bảo lưu quyền sở hữu hưng bên mua vẫn được dùng tài sản để cầm cố, thế chấp hoặc trong trường hợp bảo lãnh bên bảo lãnh có thể dùng tài sản của chính mình làm tài sản bảo đảm cho bên được bảo lãnh) Bên nghĩa vụ quan hệ nghĩa vụ bảo đảm sử dụng tài sản khơng thuộc sở hữu làm tài sản bảo đảm;(Đúng Ví dụ quy định khoản Điều 13 NĐ 163: việc bên bán bảo lưu quyền sở hữu hưng bên mua dùng tài sản để cầm cố, chấp trường hợp bảo lãnh bên bảo lãnh dùng tài sản làm tài sản bảo đảm cho bên bảo lãnh)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm có thể sử dụng tài sản không thuộc sở hữu của mình làm tài sản bảo đảm, Bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm có thể sử dụng tài sản không thuộc sở hữu của mình làm tài sản bảo đảm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay