Vận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh phú thọ

101 2 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 09:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRIỆU THÀNH NAM VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRIỆU THÀNH NAM VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ THỌ Ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Thị Thu THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết viết luận văn cách độc lập không sử dụng nguồn thông tin hay tài liệu tham khảo khác ngồi tài liệu thơng tin liệt kê danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn./ Thái Nguyên,tháng năm 2018 Tác giả luận văn Triệu Thành Nam ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài: “Vận dụng sách Ngân hàng Nhà Nước thẩm định tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ”,tôi nhận quan tâm giúp đỡ thầy, cô giáo Khoa đào tạo sau đại học, Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên; Ban Giám đốc, cán VietinBank Phú Thọ Đặc biệt tận tình hướng dẫn giáo PGS.TS.Hồng Thị Thu; ủng hộ, động viên gia đình bè bạn Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy giáo, q quan, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Sự giúp đỡ cổ vũ giúp nhận thức, làm sáng tỏ thêm lý luận thực tiễn lĩnh vực mà luận văn nghiên cứu Luận văn trình nghiên cứu công phu, làm việc khoa học nghiêm túc thân, song khả trình độ có hạn nên khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết định Tơi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy, giáo độc giả quan tâm đến đề tài Thái Nguyên,tháng năm 2018 Tác giả luận văn Triệu Thành Nam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Những đóng góp luận văn Kết cấu đề tài Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NHTM 1.1 Cơ sở lý luận vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước công tác thẩm định tín dụng Khách hàng doanh nghiệp NHTM 1.1.1 Một số Khái niệm liên quan 1.1.2 Nội dung thẩm định tín dụng ngân hàng khách hàng doanh nghiệp theo sách Ngân hàng Nhà nước 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá cơng tác thẩm định tín dụng ngân hàng KHDN theo quy định Ngân hàng Nhà nước 15 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp VietinBank Phú Thọ 18 1.2 Cơ sở thực tiễn thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp theo sách Ngân hàng Nhà nước 22 1.2.1 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam 22 1.2.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam 23 1.2.3 Bài học kinh nghiệm áp dụng cho VietinBank Phú Thọ 24 Chương 2:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 25 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 26 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 26 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 27 2.3.1 Các tiêu phản ánh kết hoạt động ngân hàng 27 2.3.2 Các tiêu để phản ánh tình hình tín dụng chất lượng tín dụng KHDN 27 Chương 3:THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHDNTHEO CHÍNH SÁCH CỦA NHNN TẠI VIETINBANKPHÚ THỌ 30 3.1 Tổng quan VietinBank Phú Thọ 30 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 3.1.2 Đặc điểm cấu tổ chức máy 31 3.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 33 3.1.4 Một số kết hoạt động kinh doanh 35 3.2 Thực trạng tín dụng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp (KHDN) VietinBank Phú Thọ 40 3.3 Thực trạng vận dụng sách NHNN thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp VietinBank Phú Thọ 43 3.3.1 Thực trạng vận dụng sách NHNN thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp 43 3.3.2 Kết đánh giá công tác thẩm định tín dụng KHDN theo Chính sách NHNN VietinBank Phú Thọ 45 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến vận dụng sách NHNN thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp VietinBank Phú Thọ 54 3.4.1 Từ phía Ngân hàng 54 3.4.2 Từ phía khách hàng 57 3.4.3 Từ sách Ngân hàng Nhà nước 58 3.5 Đánh giá chung việc vận dụng sách NHNN thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp VietinBank Phú Thọ 58 3.5.1 Những thành tựu đạt 58 3.5.2 Những tồn hạn chế 59 3.5.3 Nguyên nhân 60 Chương 4:GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNGĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP THEO CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TẠI VIETINBANK PHÚ THỌ 64 4.1 Định hướng VietinBank Phú Thọ phát triển thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp theo sách NHNN 64 4.1.1 Định hướng NHNN phát triển tín dụng thẩm định tín dụng giai đoạn 2018 - 2022 64 4.1.2 Định hướng phát triển kinh doanh hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng VietinBank Phú Thọ giai đoạn 2018 - 2022 65 4.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp theo định hướng Ngân hàng Nhà nước VietinBank Phú Thọ 66 4.2.1 Nâng cao chất lượng thu thập xử lý thông tin 66 4.2.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ Cán tín dụng 69 4.2.3 Nâng cao khả phân tích tài khách hàng 71 4.2.4 Chú trọng công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 72 4.2.5 Nâng cao khả thẩm định bảo đảm tiền vay 74 4.2.6 Tăng cường sách khách hàng 75 4.3 Kiến nghị 75 4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 75 4.3.2 Đối với VietinBank 77 4.3.3 Đối với tổ chức quyền 77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT B I C N C P D N D P K H N H N H Vi et Vi et in B Vi et T C T M N gâ C hi C ổ D oa D ự K há N gâ N gâ N gâ N gâ n hà N gâ T ổ T h vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thang đánh giá Likert 26 Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn năm 2015-2017 36 Bảng 3.2: Kết kinh doanh năm 2015-2017 39 Bảng 3.3: Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay dư nợ tín dụng KHDN VietinBank Phú Thọ giai đoạn 2015-2017 40 Bảng 3.4 Bảng kết dư nợ cho vayđối với KHDNtrong năm 2015 2017 41 Bảng 3.5 Bảng kết dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng doanh nghiệp năm 2015-2017 41 Bảng 3.6: Tình hình nợ hạnđối với KHDN giai đoạn 2015-2017 42 Bảng 3.7: Thống kê thời gian cấp tín dụng KHDN VietinBank Phú Thọ 46 Bảng 3.8: Thống kê chi phí thẩm định tín dụng KHDN VietinBank Phú Thọ 47 Bảng 3.9 Đánh giá chất lượng công tác thu thập xử lý thông tin 52 Bảng 3.10 Đánh giá nội dung thẩm định 52 Bảng 3.11 Đánh giá cơng nghệ phục vụ cho quy trình thẩm định 53 Bảng 3.12 Đánh giá Hiệu công tác thẩm định 54 Bảng 3.13 Đánh giá trình độ cán tín dụng 56 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Bộ máy tổ chức VietinBank Phú Thọ 32 Hình 3.2: Thị phần tín dụng NHTM địa bàn năm 2017 37 nợ thứ hai doanh nghiệp khả toán Tuy nhiên gây khó khăn cho doanh nghiệp có tình hình tài lành mạnh, phương án kinh doanh khả thi khơng có tài sản đảm bảo Đối với trường hợp CBTD nên linh động xem xét, xin ý kiến đạo cấp vay đối tượng Vì CBTD cần ý đến tính khả thi PASXKD tài sản đảm bảo 4.2.4 Chú trọng công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 4.2.4.1 Cải thiện chất lượng thông tin đầu vào VietinBank Phú Thọ nên có sách ưu đãi tổ chức mà báo cáo có kiểm tốn, để khuyến khích DN cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy cho NH Các sách ưu đãi áp dụng như: ưu đãi thời hạn lãi suất cấp tín dụng lần sau Bên cạnh nguồn thơng tin thân khách hàng cung cấp, CHI NHÁNH nên khuyến khích cán tích cực thu thập thơng tin từ nguồn khác, đặc biệt nguồn thông tin từ trung tâm thơng tin tín dụng - CIC NHNN Hiện CIC thu thập 1triệu hồ sơ khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, 101 nghìn hồ sơ KH DNNVV, với dư nợ khoảng 600 nghìn tỷ Tuy nhiên chất lượng thơng tin hạn chế chưa đảm bảo tính xác kịp thời mà mang tính chất tham khảo Ngồi chi nhánh nên khuyến khích cán thực việc xếp hạng thu thập nguồn thông tin từ thân hệ thống thông tin VietinBank Phú Thọ Chi nhánh khác 4.2.4.1 Giảm thiểu tính chủ quan hệ thống tiêu sử dụng để xếp hạng Chi nhánh cần ban hành thêm tài liệu hướng dẫn việc đánh giá tiêu phi tài chính, đồng thời góp ý với hội sở xây dựng thang điểm chi tiết cho tiêu phi tài Bên cạnh đó, chi nhánh nghiên cứu, góp ý với hội sở để điều chỉnh bổ sung số tiêu phi tài Để nâng cao độ tin cậy thông tin, chi nhánh cần tăng cường vấn, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thực dạng gặp gỡ trực tiếp, tới tham quan sở sản xuất… chi nhánh quy định số lần gặp gỡ tiếp xúc với khách hàng để CBTD thực 4.2.4.2 Hồn thiện quy trình xếp hạng tín dụng Trong quy trình xếp hạng tín dụng, cơng tác thu thập, xử lý rà sốt thơng tin có vai trò quan trọng, định tính xác mức xếp hạng khách hàng, từ ảnh hưởng đến việc phân loại nợ, trích lập dự phòng thực sách khách hàng ngân hàng Do thơng tin tín dụng đóng vai trò quan trọng, chi nhánh cần tiến hành biện pháp hồn thiện cơng tác thu thập, xử lý thơng tin như: Khuyến khích khách hàng cung cấp thơng tin nhanh chóng xác sách ưu đãi Tiến hành chun mơn hóa q trình thu thập thơng tin: chi nhánh giao cho cán tín dụng khách hàng thuộc lĩnh vực ngành nghề mục đích vay vốn Xây dựng phận chuyên thu thập, xử lý thông tin từ khách hàng cá nguồn bên từ CIC Xây dựng mạng lưới thông tin thống chi nhánh, thống với hội sở chi nhánh khác để tiếp cận nguồn thơng tin đa dạng Bên cạnh việc thu thập xử lý thông tin chi nhánh cần tăng cường công tác cập nhật thông tin, để từ cập nhật hệ thống xếp hạng tín dụng mình, chi nhánh cần tiến hành định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động xếp hạng tín dụng chi nhánh tiến hành rút ngắn tần suất cập nhật thông tin khách hàng Hiện tại, NHCT Việt Nam quy định sau năm tài số liệu KH cập nhật nên tình hình tài KH sau năm hoạt động phản ánh, kết xếp hạng chưa lường rủi ro tài xảy thời điểm hoạt động năm KH, KH doanh nghiệp hoạt động bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập thường xuyên thay đổi biến động để nâng cao tính xác, hiệu việc phân loại xếp hạng KH để có sách KH phù hợp nhiên để làm điều chi nhánh khơng thể khơng tính tốn đến vấn đề nhân lực mức độ hợp tác cung cấp thông tin khách hàng VietinBank Phú Thọ cần thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực quy trình xếp hạng tín dụng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy trình Để thực vậy, chi nhánh cần quy định rõ nội dung, trách nhiệm cán khâu quy định quy trình xếp hạng tín dụng 4.2.5 Nâng cao khả thẩm định bảo đảm tiền vay Thẩm định tài sản đảm bảo công việc cần thiết tiến hành khâu thẩm định VietinBank Phú Thọ chủ yếu cho vay có tài sản đảm bảo nên công việc quan trọng ngân hàng Với khoản vay có tài sản đảm bảo, doanh nghiệp lý khơng trả nợ, ngân hàng có nguồn thu nợ thứ hai, lý tài sản đảm bảo Tuy nhiên, lý tài sản q trình lâu dài, tốn kém, mà khơng có đảm bảo ngân hàng thu hồi tất chi phí cho vay Vì tài sản chấp phải định giá đúng, ngân hàng chẳng thu giữ tay tài sản giá trị CBTD định giá tài sản chấp phải ý giá trị chấp giá trị thực tế hay giá trị thị trường Vì nhiều tài sản có giá trị thời điểm chấp tương lai giá trị Do phải giả thiết tài sản bán thời điểm xấu nhất, có sau ngân hàng thu số tiền tương đương với số tiền cho vay Tài sản đảm bảo có nhiều loại, nên việc định giá điều dễ dàng Ngân hàng nên có mẫu đánh giá tài sản đảm bảo để hỗ trợ cho CBTD việc đánh giá tài sản CBTD phải dự báo xu hướng biến động giá tài sản, tùy vào thời hạn cho vay mà đánh giá cho phù hợp với biến động thị trường Ngồi ra, CBTD tham khảo giá qua số khách hàng có tài sản tương tự Thường xuyên cập nhật khung giá nhà nước, văn luật có liên quan đến lý tài sản Ngân hàng không định giá thấp q không đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp Đối với tài sản mà CBTD cảm thấy khó khăn định giá th chun gia thẩm định chuyên nghiệp, công ty thẩm định giá để định giá tài sản chấp Trường hợp xấu ngân hàng phải lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ lãi Ngân hàng cần tính đến chi phí dự kiến xảy lý, chi phí phát tài sản (chi phí pháp lý, chi phí thẩm định), chi phí cầm giữ tài sản, chi phí bảo trì…Từ việc định giá, tính tốn chi phí phát sinh ngân hàng đưa mức tài trợ phù hợp 4.2.6 Tăng cường sách khách hàng Dịch vụ tư vấn khách hàng dịch vụ mẻ Việt Nam Dịch vụ tư vấn việc ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp lời khuyên có chất lượng để doanh nghiệp đưa định phù hợp hoạt động mình, tháo gỡ khó khăn, đạt mục tiêu đề hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận, có đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, mở rộng sản xuất kinh doanh Nó khơng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà thân ngân hàng - người cấp dịch vụ thu lợi ích khơng nhỏ như: thu lệ phí phục vụ tư vấn, thu hút khách hàng mở rộng thị phần, tăng cường củng cố uy tín ngân hàng Mà quan trọng ngân hàng có nhìn xác trung thực tình hình doanh nghiệp Do khách hàng có khó khăn sản xuất nên tìm đến ngân hàng xin tư vấn, họ không cần phải cố gắng che dấu điểm yếu Nhờ vậy, ngân hàng đánh giá xác tình hình doanh nghiệp Mặt khác, sau doanh nghiệp ngân hàng tư vấn tình hình tài họ tốt trước nhiều, doanh nghiệp đề nghị ngân hàng cấp tín dụng, cán tín dụng khơng q nhiều thời gian đánh giá lực tài lực kinh doanh doanh nghiệp mà cần tập trung đánh giá tính khả thi hiệu phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nhà nước quan quản lý vĩ mô hoạt động ngân hàng Nhằm giúp đỡ ngân hàng thương mại nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn, NHNN cần thực chức đạo xây dựng văn pháp luật chặt chẽ NHNN cần thực đầu mối thông tin tổ chức tín dụng, cung cấp thơng tin mà ngân hàng cần doanh nghiệp tình hình tài chính, thơng tin phi tài chính, quan hệ tín dụng doanh nghiệp với tổ chức tín dụng khác Do đó, NHNN cần nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng CIC CIC thành lập theo nghị định 88/CP định 69/1999/QĐNHNN, đời tạo cho NHTM kênh thông tin đáng tin cậy, nhằm cải thiện tình trạng thiếu thơng tin tổ chức tín dụng Tuy nhiên, sản phẩm CIC chưa đáp ứng số lượng chất lượng nhu cầu NHTM nhiều lý khác có nguyên nhân NHTM chưa có thói quen cung cấp, trao đổi thơng tin tình hình khách hàng cho cạnh tranh ngân hàng nên chậm trễ việc cung cấp thơng tin cho CIC Vì vậy, NHNN cần có tuyên truyền cần thiết tác dụng CIC để doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hiểu CIC quan phục vụ lợi ích cho họ, việc cung cấp thơng tin đầu vào cho CIC cần thiết Đồng thời, NHNN nên áp dụng chế tài xử phạt đơn vị không chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định NHNN cần chỉnh sửa, ban hành số chế tín dụng phù hợp với môi trường kinh doanh, môi trường kinh tế, pháp lý hành Việt Nam điều chỉnh bổ sung, hoàn chỉnh điều kiện cho vay phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh theo chế thị trường, bảo vệ lợi ích, tài sản ngân hàng đồng thời góp phần giải khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn mở rộng sản xuất NHNN cần tăng cường tra kiểm tra xử phạt nghiêm minh trường hợp vi phạm quy chế, đảm bảo hoạt động kinh doanh NHTM quỹ đạo Có văn hướng dẫn cụ thể vấn đề liên quan đến thẩm định tín dụng nói chung thẩm định tín dụng ngắn hạn nói riêng Đồng thời, NHNN cần hỗ trợ công tác đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, có nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngắn hạn, tổ chức buổi hội nghị trao đổi nghiệp vụ ngân hàng NHNN nên tập trung xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành áp dụng cho tồn hệ thống ngân hàng tài Việt Nam Bộ tiêu cung cấp cho ngân hàng nhìn khách quan tình hình doanh nghiệp đồng thời giúp tiết kiệm thời gian chi phí ngân hàng ngân hàng không cần tự lập cho tiêu ngành riêng Bộ tiêu khơng đem lại lợi ích cho ngân hàng mà cho doanh nghiệp Dựa vào kết đánh giá theo tiêu, doanh nghiệp biết đâu ngành nghề kinh doanh, biết so với doanh nghiệp khác yếu đâu từ có phương hướng giải Để xây dựng tiêu trung bình ngành, NHNN phải phối hợp với quan hữu quan đóng góp NHTM 4.3.2 Đối với VietinBank VietinBank cần thường xuyên rà soát văn hướng dẫn nghiệp vụ NHNN để có sửa đổi bổ sung kịp thời vấn đề cơng tác thẩm định tín dụng ngắn hạn cho phù hợp với hoạt động thực tiễn Đồng thời, ngân hàng nên có văn hướng dẫn chi nhánh cán thẩm định tín dụng có thay đổi quy định nhà nước vấn đề liên quan đến cơng tác thẩm định tín dụng hoạt động khác ngân hàng Bên cạnh nguồn thông tin từ CIC, VietinBank cần tự xây dựng cho kho lưu trữ thơng tin điện tử chung cho toàn hệ thống, hỗ trợ chi nhánh việc vận hành khai thác kho lưu trữ này, điều phối chung việc vận hành kho lưu trữ thông tin đảm bảo dự liên thông đơn vị toàn hệ thống Mặt khác, VietinBank cần thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, buổi trao đổi nghiệp vụ nhằm hỗ trợ chi nhánh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán nâng cao trình độ nghiệp vụ thẩm định Ngân hàng nên có chế độ ưu đãi, khuyến khích cán thẩm định tín dụng mức đảm bảo thỏa đáng quyền lợi trách nhiệm cán tín dụng.Đồng thời, VietinBank nghiên cứu tự xây dựng đặt hàng công ty phần mềm chương trình phần mềm tiện ích phục vụ cơng tác thẩm định áp dụng chung cho tồn hệ thống để tiết kiệm thời gian nâng cao hiệu thẩm định tín dụng 4.3.3 Đối với tổ chức quyền Thứ nhất, hình thành khn khổ pháp lý Có khn khổ pháp lý hồn thiện điều quan trọng làm sở pháp lý cho hoạt động thẩm định tín dụng, khn khổ pháp lý bao gồm quy định có liên quan đến việc thành lập hoạt động doanh nghiệp nói chung quy định ngân hàng nói riêng Cụ thể cần thực số biện pháp sau: - Ban hành, bổ sung chỉnh sửa sách, quy định hành có liên quan đến doanh nghiệp nhằm loại bỏ mâu thuẫn, thiếu đồng văn quy phạm pháp luật Định kỳ xem xét, sửa đổi bổ sung điều không phù hợp với thực tiễn Thay đổi quy trình xây dựng ban hành văn tạo điều kiện đồng từ văn pháp quy đến thông tư hướng dẫn để doanh nghiệp thực ngay, tránh tình trạng chờ đợi thơng tư hướng dẫn - Xây dựng hệ thống quy định cụ thể với chế tài xử phạt nghiêm minh việc góp vốn kinh doanh thành lập doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, số liệu báo cáo toán giấy tờ, sổ sách doanh nghiệp - Sửa đổi ban hành luật quy định nhằm xây dựng khung pháp luật toàn diện đại hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động thẩm định tín dụng ngắn hạn nói riêng để tạo điều kiện dẽ dàng cho ngân hàng thực thực thi chức Thứ hai, Chính phủ phải tăng cường kiểm soát kinh tế trì mơi trường kinh tế trị, xã hội ổn định Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn môi trường kinh tế vĩ mơ, thay đổi nhỏ làm cho doanh nghiệp khơng thích nghi dẫn đến làm ăn thua lỗ không trả nợ ngân hàng kết định tín dụng cán thẩm định khơng xác Vì vậy, Chính phủ cần trì sách kinh tế qn đảm bảo cho mơi trường kinh tế ổn định Với sách bảo hộ, sách thuế cần có lộ trình cụ thể, công khai để doanh nghiệp NHTM đánh giá xác thị trường, từ có phương hướng hoạt động thích hợp Cần thiết lập quan chuyên nghiên cứu thị trường để xác định biến động cung cầu đưa mơ hình kinh tế ngành kinh tế, vùng kinh tế từ định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thứ ba, hoàn thiện hệ thống kế tốn, kiểm tốn Cơng tác quản lý nhà nước pháp lệnh kế tốn kiểm tốn chưa quan tâm mức Đội ngũ kiểm toán viên non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm Chính mà nhà nước cần ban hành sách, sắc lệnh kèm với chế tài bắt buộc để doanh nghiệp phải áp dụng cách thống nhất, đồng chế độ kế toán, thống kê thơng tin báo cáo Các báo cáo tài doanh nghiệp cần phải tiến hành kiểm soát thường xuyên kết thẩm định tín dụng cán tín dụng có độ xác cao Thứ tư, quan ban ngành địa bàn tỉnh Phú Thọ cần có chế phù hợp hỗ trợ cho hoạt động tổ chức tín dụng Chi Cục Thuế quan hữu quan cần xây dựng kế hoạch kiểm tra trình hoạt động doanh nghiệp, tiến hành chỗ kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài doanh nghiệp nộp định kỳ, đặc biệt doanh nghiệp có biểu gian lận, thua lỗ kéo dài, …Xử lý nghiêm doanh nghiệp hoạt động không lành mạnh, tham gia bn lậu, lừa đảo, kinh doanh ngồi danh mục đăng ký với quan nhà nước Sở Kế hoạch đầu tư Chi Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ cần thông tin rộng rãi phương tiện truyền thơng tình hình doanh nghiệp thành lập, giải thể kết kinh doanh, nhiên phải giới hạn định nhằm đảm bảo thơng tin cạnh tranh cho doanh nghiệp Trong q trình xử lý tài sản đảm bảo cần hỗ trợ quan, ban, ngành khác có liên quan phòng cơng chứng, quan thuế, hải quan… Vì vậy, đề nghị quan có phối hợp hỗ trợ ngân hàng để công tác thu hồi nợ nhanh chóng, giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí cơng sức, đảm bảo nguồn vốn vay Văn phòng cơng chứng nên có tổ làm công tác công chứng tài sản đảm bảo riêng cho khách hàng vay vốn, nhằm thuận tiện rút ngắn thời gian chi phí cho khách hàng vay đồng thời giúp ngân hàng yên tâm tài sản đảm bảo tiền vay từ đẩy nhanh quy trình cho vay giúp khách hàng nắm bắt kịp thời hội kinh doanh Chính quyền tỉnh cần tiến hành xây dựng khung giá đất chuẩn, sát với tình hình biến động giá đất địa bàn để ngân hàng rút ngắn thời gian việc định giá bất động sản KẾT LUẬN Để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển ngày mạnh mẽ kinh tế nay, để thực mục tiêu tăng trưởng tín dụng an tồn, hiệu bền vững ngân hàng thương mại nói chung VietinBank Phú Thọ nói riêng việc vận dụng linh hoạt sách Ngân hàng Nhà nước thẩm định tín dụng coi biện pháp quan trọng hàng đầu Tuy nhiên, vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có đầu tư nghiên cứu thực đồng nhiều biện pháp khác Chính vậy, trình học tập, nghiên cứu công tác Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ, tác giả lựa chọn đề tài “Vận dụng sách Ngân hàng Nhà Nước thẩm định tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ” làm đề tài nghiên cứu hoàn thành luận văn với nội dung chủ yếu sau: Một là, sở lý luận thực tiễn cơng tác thẩm định tín dụng KHDN theo sách NHNN, học kinh nghiệm thực tiễn chi nhánh ngân hàng địa bàn học kinh nghiệm quý báu áp dụng cho VietinBank Phú Thọ Hai là, phân tích đánh giá thực trạng cơng tác thẩm định tín dụng KHDN theo sách NHNN VietinBank Phú Thọ; Đánh giá phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác thẩm định tín dụng KHDN theo sách NHNN VietinBank Phú Thọ, bao gồm yếu tố khách quan chủ quan, đồng thời đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác thẩm định tín dụng KHDN theo sách NHNN VietinBank Phú Thọ Ba là, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác thẩm định tín dụng KHDN theo sách NHNN VietinBank Phú Thọ bao gồm: Nâng cao chất lượng thu thập xử lý thơng tin; Nâng cao trình độ nghiệp vụ cán tín dụng; Nâng cao khả thẩm định tài khách hàng; Nâng cao khả thẩm định tài sản bảo đảm cho khoản vay Tác giả đưa kiến nghị cần thiết Chính phủ, VietinBank VietinBankPhú Thọ nhằm hỗ trợ cơng tác thẩm định tín dụng KHDN VietinBank Phú Thọ Với nghiên cứu qua luận văn này, tác giả mong giải pháp kiến nghị có giá trị thực tiễn giúp nâng cao việcvận dụng sách Ngân hàng Nhà Nước thẩm định tín dụng Khách hàng doanh nghiệp VietinBank Phú Thọ, góp phần mở rộng hoạt động tín dụng theo hướng an tồn, hiệu quả, bền vững Tuy tác giả có nhiều cố gắng phạm vi luận văn đề cập hết không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo, đồng nghiệp quan tâm đến lĩnh vực để tác giả hoàn thiện đề tài sở để tác giả tiếp tục nghiên cứu trình học tập nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Chi cục thống kê tỉnh Phú Thọ, Niên giám thống kê năm 2016-2017 Hà Thị Kim Nga (2005), “Các loại rủi ro quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng”, Tạp Chí Ngân hàng số chuyên đề 2005, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2013), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài Nguyễn Thị Mùi (2011), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, Học viện tài VietinBank Phú Thọ, Báo cáo tổng kết năm từ 2016-2017 Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng địa bàn Nguyễn Văn Tiến (2013), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Quốc Duy (2013), hồn thiện phân tích báo cáo tài doanh nghiệp vay vốn VietinBank Phú Thọ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng 2010 10 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật ngân hàng Nhà nước 2010 11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật doanh nghiệp 2005,2014 12 Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 Thủ tướng Chính Phủ việc phê duyệt dự án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 13 Sổ tay tín dụng NHCT Việt Nam 14 TS Nguyễn Thị Kim Thanh - Viện trưởng Viện chiến lược Ngân hàng, NHNN, Định hướng phát triển khu vực ngân hàng đến năm 2020 15 https://www.VietinBank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank-tao-dieu-kien-tiep-can-tindung-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho-20180421172014.html 16 Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến 2020 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào quý Anh/chị! Tôi tên Triệu Thành Nam - Cán VietinBank Phú Thọ, thực nghiên cứu “Vận dụng sách Ngân hàng Nhà Nước thẩm định tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -Chi nhánh Phú Thọ”.Vì vậy, tơi cần lấy ý kiến đánh giá Anh/Chị hoạt động thẩm định tín dụng KHDN theo sách NHNN VietinBank Phú Thọ Rất mong Anh/Chị dành thời gian trả lời câu hỏi khảo sát Phần I Thông tin người xin ý kiến khảo sát - Họ tên: ………………………………………………………………… - Giới tính: ……………………………………… ……………………… - Độ tuổi(*): ……………………………………….…………………… - Trình độ chuyên môn…………………………………………………… -Điện thoại:…………………………Email…………………………………… - Đơn vị công tác: ……………………………………………………… - Chức vụ: …………………………………………………………… - Công việc đảm nhiệm: Phần II: Các thơng tin hoạt động thẩm định tín dụng KHDN theo sách NHNN VietinBank Phú Thọ Các câu hỏi thể ý kiến anh/chị hoạt động thẩm định tín dụng KHDN theo sách NHNN VietinBank Phú Thọ Anh/chị cho ý kiến cách đánh dấu [x] vào số từ đến theo quy ước sau:   Đ  i Ý KT K T R é r h ấ S T I II II I 11 I V C h C ác  th  ôC  ác  th  ôC  ác  th  ôN  ội N ội  d  uN  ội  d  uN  ội  d  N  ội  d  N  ội  d   Trình C  án  C án  b  C  án  b   C  án  C án  b  C  ác L  u  S T V 2 2 o L u ô L u ô H iệ H oạ C ô n T hẩ m               Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Quý vị! ... TRỊ KINH DOANH TRIỆU THÀNH NAM VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ THỌ Ngành:... VỀ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NHTM 1.1 Cơ sở lý luận vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước cơng tác thẩm định. .. TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNGĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP THEO CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TẠI VIETINBANK PHÚ THỌ 64 4.1 Định hướng VietinBank Phú Thọ phát triển thẩm định tín dụng khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh phú thọ , Vận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay