Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại một số doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp đồng văn II, huyện duy tiên, tỉnh hà nam

141 21 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 09:20

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ TRẦN VĂN HUY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN II, HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN VĂN HUY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN II, HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60.44.03.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Thành HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam kết chắn rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, luận văn nỗ lực, kết làm việc cá nhân Tác giả luận văn Trần Văn Huy Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Thạc sĩ: “Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường số doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam”, nhận quan tâm giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn tập thể thầy cô giáo khoa Môi trường, trường Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Xuân Thành – Giảng viên hướng dẫn khoa học trực tiếp đóng góp ý kiến q báu giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Trung tâm Quan trắc Phân tích tài ngun Mơi trường Hà Nam, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nam, Công ty (Công ty TNHH EIDAI Việt Nam, Công ty TNHH hệ thống dây dẫn SUMI Việt Nam, Công ty TNHH TOKAI Việt Nam) tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số liệu, tư liệu khách quan giúp tơi hồn thành luận văn Gia đình bạn bè giúp đỡ vật chất tinh thần để tơi hồn thành học tập luận văn thạc sĩ Tác giả luận văn Trần Văn Huy Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt .vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích 2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Quản lý môi trường công cụ quản lý môi trường 1.1.1 Khái niệm KCN 1.1.2 Định nghĩa quản lý môi trường 1.1.3 Các công cụ quản lý môi trường 1.2 Hệ thống quản lý nhà nước quản lý môi trường khu công nghiệp .6 1.3 Phát triển công nghiệp vấn đề môi trường 1.3.1 Tình hình phát triển KCN giới Việt Nam .8 1.3.2 Những quy định giới Việt Nam quản lý môi trường KCN 14 1.3.3 Áp lực môi trường từ hoạt động KCN 16 1.3.4 Công tác quản lý môi trường KCN địa bàn tỉnh Hà Nam 22 1.4 Các mơ hình quản lý môi trường khu công nghiệp 26 1.4.1 Mơ hình quản lý KCN theo hướng xử lý chất thải 26 1.4.2 Mô hình quản lý KCN mơ theo hệ sinh thái tự nhiên 28 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1.4.3 Mơ hình quản lý KCN theo chuỗi sản xuất 29 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page 1.5 Tình hình thực thi pháp luật môi trường khu công nghiệp Việt Nam tỉnh Hà Nam 30 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 33 2.2 Nội dung nghiên cứu 33 2.2.1 Khái quát chung KCN Đồng Văn II 33 2.2.2 Thực trạng sản xuất 03 công ty nghiên cứu 33 2.2.3 Hiện trạng môi trường 03 công ty nghiên cứu 33 2.2.4 Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường 03 công ty nghiên cứu 33 2.2.5 Đề xuất giải pháp để nâng cao công tác quản lý môi trường KCN Đồng Văn II 33 2.3 Phương pháp nghiên cứu 34 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 34 2.3.2 Phương pháp điều tra, khảo sát trường 34 2.3.3 Phương pháp lấy mẫu, phân tích 34 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu: số liệu xử lý phần mềm excell 36 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Khái quát KCN Đồng Văn II 37 3.1.1 Điều kiện tự nhiên KCN Đồng Văn II 37 3.1.2 Cơ sở hạ tầng KCN Đồng Văn II 40 3.2 Thực trạng sản xuất 03 công ty nghiên cứu: TNHH EIDAI Việt Nam, công ty TNHH Hệ Thống Dây Dẫn SUMI Việt Nam, công ty TNHH Tokai Rubber Hose Việt Nam 42 3.2.1 Công ty TNHH EIDAI Việt Nam 42 3.2.2 Công ty TNHH Hệ Thống Dây Dẫn SUMI Việt Nam 45 3.2.3 Công ty TNHH Tokai Rubber Hose Việt Nam 47 3.3 Hiện trạng môi trường số doanh nghiệp thuộc KCN Đồng Văn II 49 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.3.1 Hiện trạng môi trường nước 49 3.3.2 Hiện trạng mơi trường khơng khí 53 3.3.3 Hiện trạng phế thải rắn 58 3.4 Công tác quản lý môi trường 03 doanh nghiệp thuộc KCN Đồng Văn II 61 3.4.1 Công tác thực thi tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường 03 doanh nghiệp 61 3.4.2 Tổ chức đội ngũ cán công tác quản lý môi trường 03 doanh nghiệp 62 3.4.3 Hệ thống thu gom xử lý phế thải rắn, nước thải, khí thải 62 3.4.4 Ý kiến người dân môi trường khu công nghiệp Đồng Văn II 70 3.4.5 Đánh giá chung 72 3.5 Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu quản lý môi trường cho KCN Đồng Văn II 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 Kết luận 77 Kiến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 81 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Bộ KHCN&MT : Bộ Khoa học công nghệ môi trường Bộ TN&MT : Bộ Tài nguyên Môi trường BQL : Ban quản lý BVMT : Bảo vệ môi trường CCN : Cụm công nghiệp CTNH : Chất thải nguy hại CTR : Chất thải rắn ĐHQGHN : Đại học Quốc gia Hà Nội ĐTM : Đánh giá tác động môi trường KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất KKT : Khu kinh tế NXB : Nhà xuất QLMT : Quản lý môi trường UBND : Ủy ban nhân dân VSMT : Vệ sinh môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Trang Bảng 1.1 Các văn quản lý môi trường KCN ban hành .17 Bảng 1.2 Danh sách thẩm định ĐTM, Xác nhận hồn thành hạng mục bảo vệ mơi trường giai đoạn vận hành dự án đầu tư hạ tầng KCN 24 Bảng 3.1 Đặc điểm số yếu tố khí hậu thời tiết Huyện Duy tiên .38 Bảng 3.2 42 Thực trạng sản xuất công ty qua tháng năm 2015 Bảng 3.3 46 Thực trạng sản xuất công ty qua tháng năm 2015 Bảng 3.4 48 Thực trạng sản xuất công ty qua tháng năm 2015 Bảng 3.5 Kết phân tích chất lượng nước thải số doanh nghiệp thuộc KCN Đồng Văn II ( Ngày 24/12/2014) .49 Bảng 3.6 Kết phân tích chất lượng nước thải số doanh nghiệp thuộc KCN Đồng Văn II ( Ngày 26/06/2015) .50 Bảng 3.7 Kết phân tích chất lượng khơng khí mơi trường lao động 54 Bảng 3.8 Kết phân tích mẫu khí khu vực xung quanh .55 Bảng 3.9 Kết phân tích chất lượng khí thải .56 Bảng 3.10 Hiện trạng phế thải rắn công ty TNHH EiDai Việt Nam 58 Bảng 3.11 Hiện trạng phế thải rắn công ty TNHH SUMI Việt Nam 59 Bảng 3.12 Hiện trạng phế thải rắn công ty TNHH TOKAI Việt Nam .60 Bảng 3.13 Công tác tuân thủ luật pháp bảo vệ môi trường 61 Bảng 3.14 Tổ chức đội ngũ quản lý môi trường doanh nghiệp 62 Bảng 3.15 Kết đánh giá người dân môi trường KCN Đồng Văn II 71 Bảng 3.16 Kết phân tích điều kiện vi khí hậu, tiếng ồn chất lượng khơng khí ngày 01/04/2015 73 Bảng 3.17 Kết phân tích chất lượng nước thải 01/04/2015 74 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii ... hiệu quản lý môi trường KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 2.2 Yêu cầu Chỉ thực trạng công tác quản lý môi trường số doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh. .. NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN VĂN HUY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN II, HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: Khoa học môi. .. nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích - Đánh giá cơng tác quản lý mơi trường số doanh nghiệp thuộc KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; - Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại một số doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp đồng văn II, huyện duy tiên, tỉnh hà nam , Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại một số doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp đồng văn II, huyện duy tiên, tỉnh hà nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay