Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí hoạt động dịch vụ trong các doanh nghiệp bưu chính việt nam

194 5 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 08:58

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi với hướng dẫn hai giáo viên hướng dẫn TS Hoàng Văn Tưởng TS Trần Hải Long Các số liệu, kết Luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Ngô Tiến Dũng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .2 DANH MỤC BẢNG .2 DANH MỤC ĐỒ THỊ .2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài .2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến luận án 2.1 Các cơng trình nghiên cứu KTQT chi phí nước 2.1.1 Các nghiên cứu nhận diện chi phí 2.1.2 Các nghiên cứu dự tốn chi phí 2.1.3 Các nghiên cứu phân bổ chi phí, xác định giá phí 2.1.4 Các nghiên cứu phân tích chi phí .2 2.1.5 Các nghiên cứu báo cáo kế tốn quản trị chi phí 2.1.6 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến doanh nghiệp bưu 2.2 Các cơng trình nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí giới 2.3 Kết luận rút từ cơng trình nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu .2 4.2 Phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 6.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 6.1.1 Phương pháp quan sát 6.1.2 Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình 6.1.3 Phương pháp vấn 6.2.Phương pháp nghiên cứu định lượng 6.2.1 Xác định tổng thể mẫu nghiên cứu 6.2.2 Xác định mẫu nghiên cứu 6.3 Phương pháp thu thập liệu 6.4 Phương pháp tổng hợp, phân tích liệu Những đóng góp luận án .2 Kết cấu luận án Chương 1: LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 1.1.BẢN CHẤT, VAI TRỊ CỦA KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ .2 1.1.1.Bản chất kế tốn quản trị chi phí .2 1.1.2.Vai trò kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp 1.2.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KTQT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 1.2.1 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 1.2.2 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 1.3.NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 1.3.1.Phân loại chi phí .2 1.3.1.1.Phân loại chi phí theo chức hoạt động 1.3.1.2.Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế .2 1.3.1.3.Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động 1.3.1.4.Phân loại chi phí việc lựa chọn phương án tối ưu .2 1.3.1.5.Phân loại chi phí theo thẩm quyền định 1.3.1.6.Phân loại chi phí theo khả quy nạp vào đối tượng chịu chi phí .2 1.3.2 Xây dựng định mức chi phí lập dự tốn chi phí .2 1.3.2.1.Xây dựng định mức chi phí 1.3.2.2.Lập dự tốn chi phí hoạt động dịch vụ 1.3.3.Các phương pháp xác định chi phí 1.3.3.1.Phương pháp xác định chi phítheo mơ hình KTQT chi phí truyền thống .2 1.3.3.2.Phương pháp xác định chi phí theo mơ hình KTQT chi phí đại .2 1.3.4.Phân tích thơng tin chi phí cho việc định 1.3.5.Báo cáo kế toán quản trị chi phí .2 1.3.5.1.Báo cáo quản trị phục vụ cho mục đích hoạch định nhà quản trị .2 1.3.5.2 Báo cáo quản trị phục vụ cho mục đích kiểm sốt chi phí 1.3.5.3 Báo cáo kế tốn quản trị cho mục đích định kinh doanh .2 1.3.6.Đánh giá trung tâm trách nhiệm chi phí Kết luận chương Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM .2 2.1.1 Khái quát doanh nghiệp bưu Việt Nam 2 Đặc điểm máy quảnhoạt động dịch vụ ảnh hưởng đến KTQT chi phí DNBC Việt Nam .2 2.1 2.1 Đặc điểm máy quản lý DNBC Việt Nam 2.1.2.2 Đặc điểm hoạt động dịch vụ ảnh hưởng đến KTQT chi phí DNBC Việt Nam 2.1.2.3 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM 2.2.1 Thực trạng phân loại chi phí 2.2.2 Thực trạng xây dựng định mức chi phí lập dự toán DNBC Việt Nam 2.2.2.1 Thực trạng xây dựng định mức chi phí DNBC Việt Nam 2.2.2.2 Thực trạng cơng tác lập dự tốn DNBC Việt Nam .2 2.2.3 Thực trạng xác định chi phí hoạt động dịch vụ DNBC Việt Nam 2.2.3.1 Thực trạng lựa chọn phương pháp xác định chi phí DNBC Việt Nam 2.2.3.2 Xác định chi phí hoạt động dịch vụ bưu DNBC Việt Nam 2.2.4 Thực trạng phân tích thơng tin chi phí phục vụ quản trị 2.2.5 Thực trạng báo cáo kế toán quản trị chi phí hoạt động dịch vụ 2.2.6 Đánh giá trung tâp trách nhiệm chi phí .2 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM 2.3.1 Những kết đạt 2.3.2 Những mặt tồn 2.3.3 Nguyên nhân 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan Kết luận chương Chương 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH BƯU CHÍNH 3.1.1 Mơi trường bưu giới 3.1.2 Định hướng phát triển ngành bưu Việt Nam thời gian tới .2 3.1.3 Định hướng phát triển doanh nghiệp bưu Việt Nam .2 3.2 YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM 3.2.1 Yêu cầu hoàn thiện KTQT chi phí hoạt động DNBC Việt Nam 3.2.2 Phương hướng hoàn thiện KTQT chi phí DNBC Việt Nam 3.3 HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM 3.3.1 Hồn thiện phân loại chi phí hoạt động dịch vụ DNBC Việt Nam 3.3.2 Hoàn thiện hệ thống định mức chi phí hoạt động dịch vụ bưu DNBC Việt Nam 3.3.3 Hồn thiện dự tốn chi phí hoạt động dịch vụ bưu DNBC Việt Nam .2 3.3.4 Hoàn thiện phương pháp xác định chi phí hoạt động dịch vụ DNBC Việt Nam .2 3.3.5 Hồn thiện việc phân tích chi phí hoạt động dịch vụ để định kinh doanh .2 3.3.6 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế tốn quản trị chi phí 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KTQT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DNBC VIỆT NAM 3.4.1 Đối với nhà nước 3.4.2 Đối với doanh nghiệp bưu Việt Nam 3.4.3 Về phía tổ chức đào tạo, tư vấn tài kế toán Kết luận chương KẾT LUẬN .2 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ .2 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tiêu thức phân loại chi phí DNBC Bảng 2.2: Định mức dịch vụ bưu Bảng 2.3: Kết xác định chi phí tổng cơng ty Bưu Điện Việt Nam Bảng 2.4: Phân bổ chi phí quản lý, chi phí bán hàng Bảng 2.5: Phân bổ chi phí BC- PHBC cho công đoạn Bảng 2.6: Chi phí dịch vụ thư nước Bảng 2.7: Chi phí dịch vụ thư quốc tế chiều Bảng 2.8 Tập hợp sản lượng dịch vụ bưu .2 Bảng 2.9: Hệ số quy đổi sản lượng giá thành dịch vụ Bảng 2.10: Hệ số quy đổi sản lượng giá thành dịch vụ công đoạn khai thác Bảng 2.11: Hệ số quy đổi sản lượng giá thành dịch vụ công đoạn vận chuyển .2 Bảng 2.12: Hệ số quy đổi sản lượng giá thành dịch vụ Bảng 2.13: Kết tổng hợp giá thành năm 2016: Bảng 3.1 Tổng hợp dự báo nước quốc tế Bảng 3.2.Phân loại chi phí dịch vụ bưu theo mối quan hệ với mức độ hoạt động Bảng 3.3: Thống thời gian thực hoạt động công đoạn – giao dịch .2 Bảng 3.4: Thống thực hoạt động – công đoạn khai thác Bảng 3.5: Thống thực hoạt động – công đoạn vận chuyển Bảng 3.6: Thống thực hoạt động – công đoạn phát trả .2 Bảng 3.7: Tổng hợp giá thành theo hoạt động DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ chức quản lý với kế tốn quản trị chi phí .2 Sơ đồ 1.2: Hệ thống dự toán ngân sách Sơ đồ 1.3: phương pháp xác định chi phí thực tế Sơ đồ 1.4: Các bước thực phương pháp Kaizen Sơ đồ 2.1: Tổ chức quản lý Tổng công ty Bưu điện Việt Nam .2 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy quản lý Tổng cơng ty cổ phần bưu Viettel Sơ đồ 2.3: Qui trình thực dịch vụ bưu Sơ đồ 2.4: Cơ cấu tổ chức máy kế toán DNBC Sơ đồ 2.5: Trình tự lập dự tốn Tổng cơng ty CP bưu Viettel Sơ đồ 2.6: Xác định chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ bưu .2 Sơ đồ 2.7: Phân bổ chi phí BC-PHBC cho nhóm dịch vụ BC nhóm dịch vụ PHBC Sơ đồ 3.1: Phản ánh xu hướng phát triển bưu .2 Sơ đồ 3.2: Phương án khai thác bưu .2 Sơ đồ 3.3: Phản ánh chuỗi giá trị dịch vụ chuyển phát tài liệu Sơ đồ 3.4: Phản ánh chuỗi giá trị mở rộng với dịch vụ chuyển phát nhanh 10 hành đầy đủ kịp thời nghị định, thông tư hướng dẫn vào thời điểm luật có hiệu lực, đảm bảo thống đồng bộ, phù hợp với thực tế, có chế tài xử lý mạnh hành vi vi phạm đồng thời tháo gỡ vướng mắc văn Nhà nước Thứ ba, Xây dựng lộ trình bước tách bạch dần nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh mục tiêu lợi nhuận với nhiệm vụ an ninh xã hội khác khơng mục tiêu lợi nhuận Hồn thiện chế người đại diện phần vốn nhà nước doanh nghiệp sở làm rõ địa vị pháp lý, mối quan hệ với quan quản lý vốn, quan quản lý Nhà Nước, sở xác định quan đầu mối quản lý mặt nhân đội ngũ cán Thứ tư, trình nghiên cứu, sửa đổi ban hành văn pháp luật quản lý kinh tế, tài chính, kế tốn kế tốn quản trị chi phí Bộ Thơng tin Truyền Thơng phải tính đến mục tiêu quản trị đồng hệ thống quản trị chi phí doanh nghiệp Các văn đề cập đến lĩnh vực chun mơn cụ thể mà chưa tính đến mục tiêu chung, chưa tính đến việc phối hợp nhân tố phục vụ cho q trình quản lý.Vì vậy, trình nghiên cứu, sửa đổi ban hành văn pháp luật quản lý kinh tế, kế toán quan chịu trách nhiệm ban hành cần tính đến việc kết hợp nhân tố để đạt mục tiêu quản trị chi phí Thứ năm, để kế tốn quản trị chi phí vào đời sống thực tế DNBC Việt Nam nhà nước cần tổ chức nghiên cứu, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy định chuyên môn, nghiệp vụ kế toán đồng thời tổ chức đào tạo đội ngũ kế toán quản trị 3.4.2 Đối với doanh nghiệp bưu Việt Nam Về mặt nhận thức, tư tưởng: Thơng tin KTQT thực có vai trò to lớn việc định nhà quản trị Tuy nhiên, nhà quản trị biết điều Vì vậy, trước hết nhà quản trị doanh nghiệp cần phải nắm vững kiến thức lý luận KTQT chi phí tùy 180 điều kiện cụ thể đơn vị để vận dụng cho phù hợp Chỉ mà nhà quản trị nhận thức rõ vai trò quan trọng KTQT chi phí định hướng xây dựng hệ thống KTQT chi phí doanh nghiệp được, có nhân viên kế tốn nhận thức đắn tác dụng thiết thực KTQT chi phí họ cung cấp nội dung liên quan đến KTQT chi phí để giúp nhà quản trị định đắn, tránh bỏ lỡ hội gặp tình phải định nhanh chóng Các nhà quản trị cần chủ động tìm hiểu, nghiên cứu để có hiểu biết kiến thức phương pháp KTQT chi phí Về đội ngũ nhân làm kế toán quản trị chi phí : Phải có nhân viên có trình độ lực thực sự, vừa am hiểu kiến thức KTTC KTQT, ngồi kiến thức cần có khả sáng tạo, vận dụng linh hoạt kiến thức học vào thực tế doanh nghiệp tình huống, nhân viên phải có kết hợp chặt chẽ với phận khác DN Tạo điều kiện kinh phí, thời gian ủng hộ việc vận dụng phương pháp KTQT chi phí đại vào hoạt động quản trị nói chung cơng tác KTQT chi phí nói riêng Cử nhân viên KTQT tham gia khóa đào tạo chuyên môn KTQT Bản thân cán bộ, nhân viên làm KTQT phải học, thi lấy chứng KTQT trở thành hội viên tổ chức nghề nghiệp quốc tế Đồng thời phải nhận thức tầm quan trọng hệ thống thông tin KTQT để chủ động trau dồi nâng cao kiến thức thân, hướng tới mục tiêu xây dựng máy KTQT hệ thống thơng tin KTQT thực hữu ích cho doanh nghiệp Về sở vật chất: Tổ chức ứng dụng công nghệ tin học việc tổ chức cơng tác kế tốn Bởi thơng tin thực tế nhiều, việc phân tích cách nhanh chóng thơng tin thích hợp cho nhà quản trị định theo thân cần có phần mềm KTQT riêng để xử lý thông tin 181 giúp cho cơng tác kế tốn trở nên đơn giản, tiết kiệm sức lao động, đồng thời cung cấp thơng tin nhanh chóng cho nhà quản trị Định mức kinh tế- kỹ thuật: Cần thường xuyên phải xem lại để điều chỉnh cho phù hợp, sát với tình hình thực tế DNBC Việt Nam cần xây dựng hoàn thiện quy chế quản lý, hệ thống định mức, đơn giá chi phí nội dựa cở quy định Các DNBC Việt Nam cần vào đặc điểm điều kiện cụ thể để hồn thiện mơ hình tổ chức quản lý, phân cấp quản lý SXKD thực hiệu phù hợp DN mình, ngành.Để tổ chức cơng tác kế tốn nói chung KTQT chi phí nói riêng hiệu phù hợp sở tuân thủ chấp hành pháp luật quản lý kinh tế, tài kế tốn Nhà nước Củng cố hồn thiện việc vận dụng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản kế tốn, sổ kế tốn, đa dạng hóa việc phân loại chi phí, trọng việc phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 3.4.3 Về phía tổ chức đào tạo, tư vấn tài kế tốn Hiện nay, hoạt động đào tạo hướng dẫn KTQT Việt Nam mờ nhạt Những người làm kế toán chủ yếu trang bị kiến thức kế toán quản trị qua chương trình đào tạo bậc đại học sau đại học Tuy nhiên, chưa có chương trình đào tạo chun sâu KTQT, Việt Nam chưa có hội nghề nghiệp KTQT tổ chức nghề nghiệp KTQT quốc tế vào Việt Nam CIMA, IMA Do vậy, số kiến nghị tổ chức đào tạo sau: Thứ nhất, thường xuyên cập nhật kiến thức KTQT nói chung KTQT chi phí nói riêng nước phát triển để truyền bá vào Việt Nam thông qua tài liệu phổ biến kiến thức hội thảo khoa học đặc biệt từ tổ chức nghề nghiệp quốc tế KTQT CIMA 182 Thứ hai, tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu KTQT KTQT chi phí cho người làm kế tốn chương trình đào tạo KTQT thiết kế phù hợp để đáp ứng yêu cầu quản trị cho ban lãnh đạo doanh nghiệp Thứ ba, cần tập trung nghiên cứu đổi hồn thiện chương trình đào tạo cơng tác tư vấn kế tốn đặc biệt KTQT phải gắn với thực tế hoạt động SXKD ngành nghề, loại hình doanh nghiệp Thứ tư, cần có nghiên cứu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm đào tạo, tư vấn kế tốn chi phí với nước giới từ rút kinh nghiệm đào tạo vận dụng cho Việt Nam Thứ năm, hợp tác với tổ chức hội nghề nghiệp kế toán quản trị nước IMA (Mỹ Canada), CIMA (Vương quốc Anh) ICMA (Australia) để đào tạo tổ chức thi cấp chứng Kế tốn quản trị cơng chứng cho người muốn hành nghề kế toán quản trị cách chuyên nghiệp 183 Kết luận chương Qua thực tếnghiên cưu phận KTQT chi phí DNBC Việt Nam Luận án phản ánh mức độ cần thiết yêu cầu hoàn thiện KTQT chi phí hoạt động dịch vụ Trong đó, u cầu hồn thiện kế tốn quản trị chi phí theo phương pháp ABC DNBC Việt nam nhiệm vụquan trọng Ngồi việc hồn thiện phân loại chi phí, xây dựng định mức chi phí lập dự tốn doanh nghiệp bưu Việt Nam yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp quảnchi phí tốt công việc thu nhận, xử lý hệ thống hóa thơng tin, hồn thiện phân tích chi phí sản xuất phục vụ việc định v v Luận án đưa giải pháp cần thiết để hồn thiện kế tốn quản trị chi phí DNBC Việt Nam Cùng với luận án đưa số kiến nghị để thực giải pháp từ phía nhà nước DNBC Việt Nam 184 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng DNBC Việt Nam, đề tài: “Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí hoạt động dịch vụ doanh nghiệp bưu Việt Nam” rút số kết luận chủ yếu sau đây: Một là, luận án hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm lý luận kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp dịch vụ, phân tích phương pháp kế tốn quản trị chi phí, nội dung kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp dịch vụ Hai là, luận án phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kế tốn quản trị chi phí hoạt động doanh nghiệp dịch vụ Ba là, thông qua phân tích tổng quan DNBC Việt Nam, luận án nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí hoạt động dịch vụ doanh nghiệp lựa chọn làm mẫu nghiên cứu Từ đó, đánh giá kết đạt được, mặt tồn nguyên nhân tồn thực trạng Bốn là, dựa sở lý luận thực trạng hồn thiện kế tốn quản trị chi phí hoạt động dịch vụ doanh nghiệp bưu Việt Nam, tác giả đề xuất số giải pháp hoàn thiện như: hoàn thiện phân loại chi phí, hồn thiện hệ thống định mức lập dự tốn, hồn thiện phương pháp xác định chi phí theo hoạt động (ABC), hoàn thiện hệ thống báo cáo, hoàn thiện phân tích thơng tin cho việc định nhà quản trị doanh nghiệp bưu Việt Nam Năm là, luận án phân tích điều kiện để giải pháp áp dụng vào thực tế kế toán quản trị chi phi hoạt động dịch vụ doanh nghiệp bưu Việt Nam, điều kiện thực nhà nước, điều kiện thực doanh nghiệp, điều kiện thực tổ chức đào tạo tư vấn kế tốn 185 Các nghiên cứu tác giả mang tính hệ thống hóa lý luận vận dụng lý luận vào thực tiễn doanh nghiệp thuộc mẫu nghiên cứu Những vấn đề cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu trình phát triển kinh tế nói chung ngành bưu Việt Nam nói riêng Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến nhà khoa học, nhà quản lý để tư tưởng luận án áp dụng tốt thực tiễn 186 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Tài (2006), Thơng tư số 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp, Hà Nội Bộ Tài (2004), Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ Tài chính, Những điều cần biết quản lý tài đầu tư xây dựng bản, NXB Tài chính, 2002 21/3/2016 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung số điều thơng tư 200 Bộ Tài (2006), Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp, Hà Nội Bộ Tài (2009), Thơng tư số 244/2009/ TT- BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế tốn doanh nghiệp Bộ Tài (2006), Quyết định 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/9/2006 ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Bộ Tài Chính (2010),Thơng tư 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010 Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Quốc Hội (2014), Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp 10 Bộ Tài (2014), Thơng tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp TT 53/2016/TT-BTC ngày 11 Bộ Tài (2016), Thơng tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa 12 Bộ Tài (2005), Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 Hướng dẫn tiêu chuẩn điều kiện phần mềm kế toán 13 Bộ Tài (2002), Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng ban hành công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 Bộ trưởng Bộ Tài thơng tư HD chuẩn mực 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 187 14 Bộ Thông Tin Truyền Thông (2012).Thông tư số 22/2012/TT- BTTTT ngày 18/12/2012 Bộ Thông tin Truyền thông quy định phạm vi dịch vụ bưu dành riêng 15 Bộ Thơng Tin Truyền Thơng (2012).Thông tư số 23/2012/TTBTTTT ngày 19/12/2012 Bộ Thông tin Truyền thông quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung tem bưu 16 Bộ Thông Tin Truyền Thông (2017) Thông tư số 20/2013/TTBTTTT ngày 05/12/2013 Bộ Thông tin Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu phổ cập 17 Bộ Thơng Tin Truyền Thông (2015) Thông tư số 17/2015/TTBTTTT ngày 29/6/2015 Bộ TT&TT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng dịch vụ bưu cơng ích, dịch vụ cơng ích hoạt động phát hành báo chí 18 Bộ Thông Tin Truyền Thông (2015) Thông tư số 28/2015/TTBTTTT ngày 02/10/2015 Bộ TT&TT quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom phát đặc thù cung ứng dịch vụ bưu cơng ích 19 Bộ Thơng Tin Truyền Thông (2016).Thông tư số 20/2016/TTBTTTT ngày 31/8/2016 Bộ TT&TT hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 Thủ tướng Chính phủ cung ứng dịch vụ bưu cơng ích dịch vụ cơng ích hoạt động phát hành báo chí 20 Bộ Thông Tin Truyền Thông (2016) Thông tư số 23/2016/TTBTTTT ngày 02/11/2016 Bộ TT&TT quy định điều tra sản lượng giá cước bình quân dịch vụ bưu cơng ích dịch vụ cơng ích hoạt động phát hành báo chí 21 Bộ Thông Tin Truyền Thông (2016).Thông tư số 35/2016/TTBTTTT ngày 26/12/2016 Bộ TT&TT quy định báo cáo nghiệp vụ bưu 188 22 Bộ Thơng Tin Truyền Thông (2017) Thông tư số 30/2017/TT- BTTTT ngày 11/11/2017 Bộ TT&TT quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng khu đô thị, khu dân cư tập trung hộp thư tập trung nhà chung cư, tòa nhà văn phòng 23 Bộ Thơng Tin Truyền Thông (2017).Thông tư số 23/2017/TTBTTTT ngày 29/9/2017 Bộ TT&TT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu phục vụ quan Đảng, Nhà nước địa phương 24 Bộ Thông Tin Truyền Thông (2017) Thông tư số 22/2017/TTBTTTT ngày 29/9/2017 Bộ TT&TT quy định mức giá cước tối đa sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải thủ tục hành dịch vụ chuyển trả kết giải thủ tục hành qua dịch vụ bưu cơng ích 25 Đặng Thị Loan (2009), Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 26 Đoàn Xuân Tiên (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 27 Chúc Anh Tú (2009), Vận dụng chuẩn mực hợp báo cáo tài để tổ chức hệ thống báo cáo tài hợp tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam.Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài Chính 28 Hồ Văn Nhàn (2010), Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành dịch vụ vận chuyển hành khách doanh nghiệp taxi Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài Chính 29 Hồng Thị Tuyết (2010), Kiểm sốt tài Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài Chính 30 Lê Thị Thanh Hương (2012), Tổ chức cơng tác kế tốn sở y tế công lập tỉnh Quản Ngãi.Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài Chính 31 Thị Kim Anh (2012),Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí vận tải doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 189 32 Nguyễn Thị Ngọc Lan (2012),Tổ chức kế tốn quản trị chi phí vận tải hàng hố cơng ty vận tải đường Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 33 Ngụy Thu Hiền (2013), “Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị cơng ty cổ phần chuyển phát nhanh thuộc tập đồn Bưu Viễn thông Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài Chính 34 Đinh Thị Kim Xuyến (2014), Cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài Chính 35 Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2014), Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin kế tốn bệnh viện công.Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng 36 Nguyễn Thanh Huyền (2015), Vận dụng phương pháp kế tốn quản trị chi phí vào chu kỳ sống sản phẩm doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 37 Đào Thúy Hà (2015), Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 38 Trần Thế Cương (2016), Mở rộng tự chủ tài bệnh viện cơng lập Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 39 Lê Thị Hương (2017), Kế tốn quản trị chi phí cơng ty cổ phần xây lắp địa bàn Hà Nội Luận án tiến sỹ kinh tế, Học Viện Tài Chính 40 Nguyễn Trọng Cơ, Nguyễn Đình Đỗ (2003), Kế tốn phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây lắp, NXB Xây dựng, Hà Nội 41 Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Đơng (2007), Kế tốn quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội 42 Nguyễn Phú Giang (2009), Kế toán quốc tế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 43 Nguyễn Minh Phương (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất Lao động -Xã hội, Hà Nội 190 44 Nguyễn Trọng Cơ (2009), Phân tích Tài doanh nghiệp thực hành, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 45 Niên giảm thống năm 2015, 2016, 2017 46 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 47 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 Quy định chi tiết số điều Luật Kế tốn 48 Ngơ Thế Chi (1995), Đặc điểm kế toán Mỹ Pháp, NXB Thống kê, Hà Nội 49 Ngơ Thế Chi (1998), Kế tốn chi phí giá thành kết kinh doanh dịch vụ, NXB Thống kê, Hà Nội 50 Ngô Thế Chi (1999), Kế tốn quản trị tình cho nhà quản lý, NXB Thống kê, Hà Nội 51 Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy (2013), Giáo trình kế tốn tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội 52 Ngơ Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2005), Hướng dẫn thực hành hạch toán kế tốn - Lập báo cáo phân tích tài công ty cổ phần, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 53 Phạm Văn Dược (2009), Mơ hình chế vận hành kế toán quản trị, Nhà xuất Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh 54 Trương Thị Thủy, Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo trình kế tốn xây lắp – NXB Tài chính, Hà Nội 55 Luật Bưu số 49/2010/QH12 ngày 28/06/2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 Tiếng anh 56 Akira Nishimura (2003)“Management Accounting feed forward and Asian perspectives 57 RobertH.Chenhall (2007), Theorising Contingencies in Management Control Systems, Handbook of Management Accounting Research Volume 1, Elsevier Ltd 191 58 Majid Nili Ahmadabadi, Ali Soleimani (2013) “Feasibility study for implementation of an activity – Based Costing System (ABCS) in Alloy Steel Industries 59 Garison, Norren, Brewer (2008) “Managerial Accounting” 60 IMA (1994), "Implementing Target costing", Statement on Management accounting 61 IFAC (1998), Management accounting consepts, page 84, 99 62 IFS (2001), "Kaizen costing and value analysis", IFS research and development, White paper 63 Imai, M (1986), Kaizen: The key to Janpan's Competitive success, McGraw Hill, New York, USA 64 Kaplan, R s, Johnson, H T (1987), Relevance lost: The rise andfall of Management accounting, Harvard Business School, Boston, MA 65 Kaplan, R S and A A Atkinson (1998) Cost-Based Decision Makin, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 66 L.V Orman (1998), A model management approach to business process reengineering, Journal of Management Information Systems, (15)1,pp 187-212 67 Micael W Maher, Clyde P Stickney, Roman, Managerial accounting, sixth edition 68 Nanjing University International Accounting Department Project Group (2001c), Responsibility units and their evaluation and problems in Chinese firms Accounting Research, 9, 38-49 69 Nishimura, A (2002), "Malaysian Accounting review", Asian Economic Growth and management accounting, 1(1), pp 87-101 70 Sharaf-Addin, H, Omar, N, Sulaiman, s (2014), "Target costing evolution: A review of the literature from IFAC's (1998) perspective model", Asian Social Science, 10(9), pp 82-98 192 71 Sakurai, M (1989), "Target costing and how to use it", Joumal of Cost management, Summer, pp 39-50 72 Tom Wingren (2005), Essays on activity – based costing masstailorization, implementation and new applications 73 Teemu Malmi (1997), Adoption and implementation of activity-based osting: practice, problems and motives 74 Young, At Kinson anh Kaplan (2004), Management Accouting, Prencise Hall, New Jerse 75 Williams, J et all (2010), Financial and Managerìal accounting, 15, ed, McGraw- Hill DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ “Đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 20142015”,Tạp chí nghiên cứu Tài Chính Kế Tốn, tháng 09/2014 (số 134), trang 43 “Lựa chọn ứng dụng mơ hình tập hợp chi phí kế tốn quản trị doanh nghiệp bưu Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Tài Chính Kế Tốn, Tháng 7/2017 (Số 168), trang 54 “Phương pháp kế tốn quản trị chi phí phù hợp với doanh nghiệp bưu Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Tài Chính Kế Tốn, Tháng 1/2018 (Số 174), trang 29 193 PHỤ LỤC 194 ... thiện KTQT chi phí DNBC Việt Nam 3.3 HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM 3.3.1 Hồn thiện phân loại chi phí hoạt động dịch vụ DNBC Việt. .. KTQT chi phí hoạt động dịch vụ doanh nghiệp dịch vụ Các nhân tố ảnh hưởng đến KTQT chi phí doanh nghiệp dịch vụ Thực trạng hồn thiện KTQT chi phí hoạt động dịch vụ doanh nghiệp bưu Việt Nam Giải... tiễn hoàn thiện KTQT chi phí hoạt động dịch vụ doanh nghiệp bưu Việt nam nói riêng Trong doanh nghiệp bưu Việt Nam nay, hoạt động dịch vụ thường phân chia thành ba nhóm, bao gồm: (1) hoạt động bưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí hoạt động dịch vụ trong các doanh nghiệp bưu chính việt nam, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí hoạt động dịch vụ trong các doanh nghiệp bưu chính việt nam, Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án, Nghiên cứu trường hợp điển hình được thực hiện tại Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam, Tông công ty công phần bưu chính Viettel để thu thập thông tin chi tiết về công tác xây dựng định mức lập dự toán, tập hợp chi phí, lập báo cáo và phân tích chi phí phụ vụ , HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ, Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giữa chức năng quản lý với kế toán quản trị chi phí, Như vậy, dù là nhân tố bên trong hay nhân tố bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thì khi xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí các nhà quản trị đều phải quan tâm để có được mô hình kế to, Sơ đồ 1.2: Hệ thống dự toán ngân sách, Sơ đồ1.3: phương pháp xác định chi phí thực tế, Nguồn: Vũ Thị Kim Anh (2012), Phương pháp chi phí tiêu chuẩn, Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động (ABC-Activity Based Costing), Phương pháp chi phí kaizen, Sơ đồ 1.4: Các bước thực hiện phương pháp Kaizen, Phân tích thông tin chi phí để xác định giá bán sản phẩm dịch vụ, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM, Đồ thị 2.1: Doanh thu ngành bưu chính qua các năm, Sơ đồ 2.3: Qui trình thực hiện dịch vụ bưu chính, Bảng 2.1: Tiêu thức phân loại chi phí trong các DNBC, Bảng 2.2: Định mức dịch vụ bưu chính, Sơ đồ 2.5: Trình tự lập dự toán tạiTổng công tycổ phần bưu chính Viettel, Sơ đồ2.6: Xác định chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ bưu chính, công đoạn vận chuyển, Bảng 2.13: Kết quả tổng hợp giá thành năm 2016:, Với những kết quả đã đạt được trong quá trình hoạt động kinh doanh các DNBC Việt Nam vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong công tác kế toán quản trị chi phi tại doanh nghiệp như sau:, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM, Sơ đồ 3.4: Phản ánh chuỗi giá trị mở rộng với dịch vụ chuyển phát nhanh, Nguồn: Tổng công ty bưu điện Việt Nam, Tóm lại, hoàn thiện dựtoán chi phí hoạt động dịch vụ bưu chính trong các doanh nghiệp cần điều chỉnh mức dự toán về mức chi phí thực tế thực hiện hoạt động dich vụ. Qua đó, có thể só sánh được chi phí thực tế phát sinh của hoạt động dịch vụ trong kỳ với c, Bảng 3.3: Thống kê thời gian thực hiện hoạt động công đoạn – giao dịch, Bảng 3.5: Thống kê thực hiện hoạt động – công đoạn vận chuyển, Bảng 3.7: Tổng hợp giá thành theo hoạt động, Kết luận chương 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay