Phát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

129 5 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 08:37

Phát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng NinhPhát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng NinhPhát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng NinhPhát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng NinhPhát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng NinhPhát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng NinhPhát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng NinhPhát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng NinhPhát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng NinhPhát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng NinhPhát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÁC KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH BIỂN THEOHƯỚNG BỀN VỮNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠCTHEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: Quản lý kinh tế THÁI NGUYÊN - NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÁC KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH BIỂN THEOHƯỚNG BỀN VỮNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠCTHEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ ĐÌNH LONG THÁI NGUYÊN - NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan thông tin, số liệu sử dụng chuyên đề xác thực nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Đây cơng trình nghiên cứu riêng tơi, đánh giá, nhận xét đưa dựa quan điểm cá nhân tơi Các thơng tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lưu Thành Viên ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tàitôi nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Đỗ Đình Long Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lưu Thành Viên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp Luận văn Kết cấu luận văn Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂNCÁC KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH BIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 1.1 Cơ sở lý luận phát triển khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Yêu cầu trình phát triển bền vững đô thị du lịch biển 11 1.1.3 Nội dung phát triển khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững 13 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển khu đô thị du lịch biển bền vững 15 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển khu đô thị du lịch biển bền vững 17 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển khu đô thị du lịch biển bền vững số địa phương Việt Nam 17 Chương 2:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 27 2.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 27 2.2.2 Phương pháp xử lý tài liệu, số liệu 29 iv 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 29 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 30 Chương 3:TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU ĐÔ THỊDU LỊCH BIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN,TỈNH QUẢNG NINH 32 3.1 Tiềm phát triển khu đô thị du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 32 3.1.1 Tài nguyên thiên nhiên 32 3.1.2 Tiềm văn hóa - xã hội 39 3.2 Thực trạng hoạt động du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 43 3.2.1 Sản phẩm du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 43 3.2.2 Thị trường khách du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 46 3.2.3 Thực trạng sở lưu trú du lịch 50 3.2.4 Thực trạng khu vui chơi giải trí du lịch huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 52 3.3 Thực trạng phát triển khu đô thị du lịch biển bền vững huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 53 3.3.1.Khái quát khu đô thị du lịch biển huyện Vân Đồn 53 3.3.2 Thực trạng phát triển kinh tế khu đô thị du lịch biển bền vững 58 3.3.3 Thực trạng phát triển văn hóa xã hội khu thị du lịch biển bền vững 61 3.3.4 Thực trạng bảo vệ môi trường khu đô thị du lịch bền vững huyện Vân Đồn 64 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển khu đô thị du lịch biển bền vững 66 3.4.1 Yếu tố khách quan 66 3.5 Đánh giá chung phát triển khu đô thị du lịch biển bền vững huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 73 3.5.1 Thành tựu 73 3.5.2 Hạn chế 74 Chương 4:GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH BIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN,TỈNH QUẢNG NINH 78 v 4.1 Định hướng phát triển khu đô thị du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 78 4.1.1 Định hướng phát triển khu đô thị du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 78 4.1.2 Định hướng không gian phát triển sản phẩm du lịch 81 4.1.3 Định hướng với thị trường khách 84 4.1.4 Định hướng tổ chức hoạt động du lịch 88 4.1.5 Định hướng lao động phục vụ du lịch 88 4.2 Giải pháp phát triển bền vữngcác khu đô thị du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 90 4.2.1 Giải pháp đầu tư phát triển khu đô thị du lịch biển 90 4.2.2 Giải pháp tăng cường công tác xúc tiến quảngdu lịch 93 4.2.3 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch 94 4.2.4 Giải pháp môi trường du lịch 96 4.2.5 Giải pháp liên kết phát triển du lịch 99 4.2.6 Giải pháp tổ chức quản lý 101 4.2.7 Giải pháp tơn tạo di tích lịch sử - văn hóa, phát triển lễ hội truyền thống nâng cấp khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí phục vụ cho việc phát triển khu đô thị du lịch 102 4.2.8 Tăng cường, nâng cao tính trách nghiệm khả tham gia cộng đồng trình phát triển khu đô thị du lịch biển 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHẦN PHỤ LỤC 109 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản CBCCVC Cán công chức viên chức GPMB Giải phóng mặt HC-KT Hành - kinh tế KT-XH Kinh tế - xã hội PTĐTBV Phát triển đô thị bền vững vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Một số chương trình du lịch cơng ty du lịchchào bán đến Vân Đồn 45 Bảng 3.2: Tình hình khách du lịch quốc tế quý I giai đoạn 2015-2017 47 Bảng 3.3: Kết khảo sát khách du lịch tới huyện đảo Vân Đồn 47 Bảng 3.4: Tình hình khách du lịch nội địa giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 3.5: Kết khảo sát nhà kinh doanh du lịch 50 Bảng 3.6: Số lượng sở lưu trú huyện Vân Đồn giai đoạn 2015 - 2017 51 Bảng 3.7: Thống kê diện tích, dân số thị trấn Cái Rồng năm 2017 53 Bảng 3.8: Thống kê diện tích mật độ dân số xã Đồn Kết, Bình Dân,Đài Xuyên, Vạn Yên năm 2017 54 Bảng 3.9: Kết khảo sát thực trạng phát triển khu đô thị du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 57 Bảng 3.10: Thống kê dân số lao động toàn huyện Vân Đồn năm 2015 - 2017 72 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Biểu đồ 3.1: Cơ cấu ngành kinh tế huyện Vân Đồn giai đoạn 2015 - 2017 58 Biểu đồ 3.2: Tổng thu - chi ngân sách huyện Vân Đồn quý Igiai đoạn 2015 2017 60 Biểu đồ 3.3: Diện tích chợ trung tâm huyện Vân Đồn năm 2017 62 105 Một là, khái quát sở lý luận thực tiễn phát triển khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững Hai là, đánh giá thực trạng phát triển khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017 Chỉ thuận lợi, khó khăn, hạn chế nguyên nhân khó khăn, hạn chế đó, yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững địa bàn nghiên cứu Ba là, xuất phát từ hạn chế, tác giả đề xuất số giải pháp đểphát triển khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thời gian tới 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Lê Anh, (2005), Môi trường xã hội nhân văn vấn đề phát triển du lịch bền vững, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 4, trang Phạm Thị Thanh Bình, (2016), “Phát triển bền vững Việt Nam: Tiêu chí đánh giá định hướng phát triển”, Tạp chí Cộng sản, Hà Nội Lê Huy Bá (chủ biên) (2009), Du lịch sinh thái, Nxb Khoa học Kỹ thuật, HàNội Chính phủ nước CHXHCNVN (2004), Định hướng chiến lược phát triểnbền vững Việt Nam, Hà Nội Đảng tỉnh Quảng Ninh (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu đảng Tỉnh lần thứ 13, Quảng Ninh Thế Đạt, (2003), Du lịch du lịch sinh thái, Nxb Lao động, Hà Nội Trần Tiến Dũng, (2006), Phát triển du lịch bền vững Phong Nha - Kẻ Bàng, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường ĐHKTQD Hà Nội, Hà Nội Trần Trung Dũng, (2005), Hải Phòng với dự án đầu tư phát triển du lịch bền vững, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 2, trang Nguyễn Trọng Hồng, (2004), Xây dựng mơi trường phát triển đu lịch bền vững,Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 12, trang 10 Nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu, (2001), Du lịch bền vững, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 11 Lê Hải, (2006), Môi trường làng nghề với việc phát triển du lịch bền vững, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 3, trang 15 12 Nguyễn Thị Hải, (2006), Quản lý tài nguyên môi trường phục vụ phát triển du lịch bền vững Yên Tử, Tạp chí Quản lí nhà nước,số 2, trang 17 13 Đặng Huy Huỳnh, (2005), Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học để phát triển du lịch bền vững Việt Nam, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 4, trang 12 14 Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế IƯCN(1980), Chiến lược bảo tồn Thế giới, NewYork 15 Phạm Trung Lương, (2004), Thực trạng vấn đề đặt để phát triển du lịch bền vững,Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 12, trang 107 16 Luật Du lịch Việt Nam, (2017) 17 Pham Trung Lương, (2004), Phát triển du lịch bền vững từ góc độ mơi trường, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 12, trang 18 Phạm Trung Lương, (2004), Phát triển du lịch bền vững từ góc độ mơi trường,Tạp chí Du lịch Việt Nam,số 10, trang 11 19 Ủy ban Môi trường Phát triển Thế giới - WCED(1987), Tương tai chúng ta,NewYork 20 UBND tỉnh Quảng Ninh, (2011), Quy hoạch phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2011- 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ninh 21 Sở Du Lịch Quảng Ninh, (2006), Báo cáo tổng kết năm ngành Du lịch Quảng Ninh(2001- 2006), Quảng Ninh 22 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh, (2011), Báo cáo kết công tác năm phương hưởng nhiêm vụ năm 2011 ngành Du Lịch Quảng Ninh, Quảng Ninh 23 Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ninh, (2011),Định hướng kế hoạch bảo vệ môi trường từ đoạn 2011-2016, Quảng Ninh 24 Trần Đức Thanh, (2000), Nhập môn khoa học du lịch, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 25 Đoàn Thị Thanh Trà, (2007), Giải pháp phát triển du lịch bền vững Vườn Quốc gia Ba Vì, Luận văn thạcdu lịch học, Trường ĐHKHXH & NV, Hà Nội 26 Phạm Văn Thắng, (2009), Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững khu vực Hoa Lư phụ cận, Luận văn ThạcKhu vực học, Viện Việt Nam học vàKhoa học Phát triển, Hà Nội 27 Phạm Lê Thảo, (2005), Môi trường tự nhiên với phát triển du lịch bền vững Việt Nam, Tạp chí Du lịch Việt Nam,số 8, trang 28 Văn kiện Đại hội huyện Đảng huyện Vân Đồn nhiệm kỳ 2011-2015 29 UBND tỉnh Quảng Ninh, (2015), Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 số 1454/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh kế hoạch sử dụng đất huyện Vân Đồn (2011-2015) quy hoạch sử dụng đất đến 2020, Quảng Ninh 108 30 Thủ tướng Chính Phủ, (2009), Quyết định số 220/QĐ-TTg, Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030, Hà Nội 31 http://vietnamtourism.com 32 http:// baoquangninh.com.vn 33 http://Google.com.vn 109 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG HỎI ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH BIỂN TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH Phần 1: Bảng hỏi đánh giá mức độ phát triển bền vững khu đô thị du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (Dành cho người dân sinh sống khu đô thị du lịch huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) Địa điểm vấn: Thời gian: .phút, ngày tháng năm 2018 Người lập phiếu (điều tra viên): Lưu Thành Viên Phiếu hỏi nhằm đánh giá sống dân sinh mức độ phát triển bền vững khu đô thị du lịch huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninhvề kinh tế, an sinh xã hội, chất lượng môi trường Kết vấn sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu, từ đề xuất định hướng giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trình qui hoạch xây dựng khu thị, bảo đảm phát triển bền vững Các thông tin cá nhân người trả lời bảng hỏi bảo đảm bí mật Để giúp tác giả nghiên cứu, Ơng (Bà)/Anh (chị) vui lòng đánh dấu vào trống có ý kiến mà Ơng (Bà)/Anh (Chị) lựa chọn điền câu trả lời vào chỗ trống ( ) Trân trọng cảm ơn Ơng (Bà) nhiệt tình tham gia trả lời điền vào phiếu điều tra này! I Thông tin Họ tên người vấn: Giới tính: Nam Nữ 110 Ông (Bà)/Anh (Chị) thuộc độ tuổi nào? 15 - 18 tuổi 19 - 25 tuổi 26- 35 tuổi 36 - 45 tuổi 56 - 65 tuổi Trên 65 tuổi Nơi ở:…………………………………………………………………… Thời gian cư trú:……………………………………………………… Trình độ học vấn:……………………………………………………… Nghề nghiệp: THPTTrung học chuyên nghiệp Đại học/ Cao đẳngTrên Đại học Khác (xin nêu cụ thể): ………………………… Thu nhập trung bình tháng : (đơn vị: VNĐ đồng/tháng) Dưới triệu1 - triệu 5 - 10 triệu Trên 10 triệu II Đánh giá thực trạng phát triển khu đô thị du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh A Mơi trường (Chất lượng khơng khí) Xin Ơng (Bà) Anh (Chị) cho biết chất lượng khơng khí khu vực sinh sống?  Rất tốt Tốt  Chấp nhận Kém  Rất Mức độ tiếng ồn nơi Ông (Bà) Anh (Chị) sinh sống? Rất cao Cao  Thấp Chấp nhận Rất thấp Lượng rác thải nơi Ông (Bà) Anh (Chị) sinh sống? Rất thấp Vừa phải  Rất cao  Thấp  Cao 111 Tần suất thu gom rác? Rất cao  Cao Vừa phải  Thấp Rất thấp Số thùng chứa rác khu công cộng? Rất nhiều  Nhiều  Vừa phải  Ít  𝐑ấ𝐭 í𝐭 Mức độ xử lý, tái chế rác thải? Tồn Nhiều  Một nửa  Ít B Về hệ thống nước Chất lượng nước nơi Ông (Bà) Anh (Chị) sinh sống? Rất Sạch Chấp nhận Bẩn Rất bẩn Hệ thống thoát nước khu vực? Rất tốt Tốt Chấp nhận Kém Thường xuyên Tần suất ngập úng khu vực? Khơng Thỉnh thoảng Bình thường Rất chậm C Về giao thông Hệ thống đường khu thị thuận lợi cho? Ơ tơ Có  Khơng b Xe máy  Có  Khơng  Có  Khơng  Có  Khơng a c Xe đạp d Khác (xe lăn ) 112 Chiều rộng lòng đường khu vực? Rất rộng Rộng Vừa phải Hẹp Rất hẹp Mức độ tắc nghẽn vào cao điểm? Thường xuyên Vừa phải Thỉnh thoảng Không D Về văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, thơng tin liên lạc Gia đình Ơng (Bà) Anh (chị) có người theo học trường (mầm non, THCS, THPT, ) khu đô thị không? Có Khơng Ơng (Bà) đánh giá chất lượng đào tạo sở vật chất trường học khu vực? Rất tốt Kém Tốt Chấp nhận  Rất Số lượng sở/trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe nơi Ơng (Bà) Anh (chị ) sinh sống?  Rất nhiều Nhiều Vừa phải  Ít  Khơng có Chất lượng sở vật chất dịch vụ sở/trung tâm y tế chăm sócsức khỏe khu vực? Rất tốt Tốt Chấpnhận Kém Rất Số lượng chợ siêu thị khu vực? Rất nhiều Nhiều  Vừa đủ  Ít  Rất Chất lượng an ninh khu vực? Rất tốt  Tốt Chấpnhận KémRất Mật độ che phủ xanh khu vực? Rất cao  Cao Vừa phải ÍtRất Đánh giá việc cung cấp nguồn điện (ổn định, liên tục)? Tốt  Khá  Chấp nhận Kém 113 Đánh giá thuận tiện, đa dạng ngầmhóa hệ thốngviễnthơng, truyền cáp? Tốt  Khá  Chấpnhận Kém 10 Đánh giá hệ thống chiếu sáng công cộng khu vực? Rất tốtTốt Chấp nhận  Kém  Rất 11 Số lượng khu vui chơi/giải trí khu vực? Rất nhiều Nhiều  Vừa phải  Ít  Rất 12 Chất lượng khu vui chơi/giải trí? Rất tốtTốt  Chấp nhận  Kém Rất 114 Phần Bảng hỏi du khách tới huyện đảo Vân Đồn với nhà kinh doanh du lịch I Đối với du khách tới huyện đảo Vân Đồn * Ông, bà anh chị du lịch theo hình thức nào?  Theo đồn * Cá nhân Mục đích tới Vân Đồn quý khách gì? Thăm quan, nghỉ mát Hội nghị Nghiên cứu Qúy khách ấn tượng mặt Vân Đồn? Cảnh quan  Thương cảng Biển đảo Quý khách thấy ăn nào? Ngon  Khơng ngon Bình thường Khí hậu chịu khơng? Dễ chịu Bình thường Khơng dễ chịu Sự khác biệt khu du lịch với điểm du lịch khác? Cảnh quan Biển Các di tích Tại quý khách lại chọn Vân Đồn để tham quan? Cảnh quan đẹp Có vườn quốc gia Có nhiều di tích Có nhiều di tích Q khách đánh môi trường du lịch Vân Đồn? Rất đẹp Mới bị nhiễm Đang có nguy ô nhiễm Bị ô nhiễm Quý khách đến Vân Đồn lần rồi? Một lần Trên hai lần  Hai lần 115 II Đối với nhà kinh doanh du lịch Thời gian du khách lưu trú bao lâu? Từ 1-2 ngày  Trên ngày Từ 3-4 ngày Giá sở kinh doanh nào? Phù hợp Không phù hợp Thái độ nhân viên phục vụ?  Nhiệt tình Khơng nhiệt tình Rất nhiệt tình Du khách ấn tượng sở lưu trú? Cách phục vụ Giá Cơ sở vật chất Du khách đánh giá dịch vụ sở lưu trú nào? Rất tốt Trung bình Khá tốt Kém Những mặt hạn chế sở lưu trú? Đội ngũ nhân viên  Vốn Cơ sở vật chất Số lượng khách đến sở lưu trú? Nhiều Rất nhiều Trung bình Ít Thường du khách đâu đến lưu trú? Trong tỉnh Các tỉnh lân cận Trong nước Du khách có sử dụng thêm dịch vụ khác khách sạn khơng?  Có Khơng 116 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DU LỊCH HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH Vân Đồn - Đặc khu kinh tế tương lai Bản đồ Quy hoạch đô thị Vân Đồn thành đô thị thông minh 117 Vịnh Bái Tử Long Đảo Quan Lạn 118 Hồng đảo Ngọc Vừng Đảo Vân Đồn 119 Chùa Quan Lạn Lễ hội đua thuyền Vân Đồn ... THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU ĐÔ TH DU LỊCH BIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN,TỈNH QUẢNG NINH 32 3.1 Tiềm phát triển khu đô thị du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ... trình phát triển bền vững thị du lịch biển 11 1.1.3 Nội dung phát triển khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững 13 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển khu đô thị du lịch biển bền vững. .. ĐỒN,TỈNH QUẢNG NINH 78 v 4.1 Định hướng phát triển khu đô thị du lịch biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 78 4.1.1 Định hướng phát triển khu đô thị du lịch biển huyện Vân Đồn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ), Phát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay