Phân tích điều kiện GDDS có hiệu lực người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 21:55

Phân tích điều kiện GDDS có hiệu lực: “Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện”?1. Tự nguyện? Được hiểu là sự thống nhất giữa ý chí nội tại và sự bày tỏ ý chí ra bên ngoài của các chủ thể mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một áp lực nào từ bên ngoài. Bao gồm 2 yếu tố: ý chí nội tại bày tỏ ý chí ra bên ngoài. Người tham gia GDDS hoàn toàn tự nguyện là điều kiện cơ bản để GDDS có hiệu lực. 2. Những trường hợp GDDS vô hiệu do xác lập thiếu sự tự nguyện của 1 trong các chủ thể: ● GDDS giả tạo ● GDDS được xác lập trên cơ sở nhầm lẫn ● GDDS được xác lập trên cơ sở lừa dối, đe doạ ● GDDS thiết lập do người không có khả năng nhận thức hành vi của mình. Nếu thiếu sự tự nguyện của một trong các chủ thể tham gia Þ GDDS bị coi là vi phạm pháp luật Þ không làm phát sinh hậu quả pháp lý mà các bên mong muốn đạt được. Phân tích điều kiện GDDS hiệu lực Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện”? Tự nguyện? - Được hiểu thống ý chí nội bày tỏ ý chí bên ngồi chủ thể mà khơng bị ảnh hưởng áp lực từ bên - Bao gồm yếu tố: - ý chí nội - bày tỏ ý chí bên ngồi - Người tham gia GDDS hoàn toàn tự nguyện điều kiện để GDDS hiệu lực Những trường hợp GDDShiệu xác lập thiếu tự nguyện chủ thể: ● GDDS giả tạo ● GDDS xác lập sở nhầm lẫn ● GDDS xác lập sở lừa dối, đe doạ ● GDDS thiết lập người khơng khả nhận thức hành vi Nếu thiếu tự nguyện chủ thể tham giaGDDS bị coi vi phạm pháp luật  không làm phát sinh hậu pháp lý mà bên mong muốn đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích điều kiện GDDS có hiệu lực người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện, Phân tích điều kiện GDDS có hiệu lực người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay