GIÁM sát VIỆC GIÁM hộ và ý NGHĨA của VIỆC GIÁM hộ vái TRÒ của UBND xã PHƯỜNG THỊ TRẤN TRONG VIỆC cử NGƯOFI GIÁM hộ và GIÁM sát VIỆC GIÁM hộ

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 21:04

GIÁM SÁT VIỆC GIÁM HỘ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIÁM HỘ? VÁI TRÒ CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG VIỆC CỬ NGƯOFI GIÁM HỘ VÀ GIÁM SÁT VIỆC GIÁM HỘ Giám sát việc giám hộ Đ.59BLDS 2005o Người thân tích của người được giám hộ cử người đại diện để Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc người giám hộ trogn việc thực hiện giám hộo Người thân thích§ Vợ chồng cha mẹ con của người được giám hộ§ Nếu k có ai trg số đó, thì ông bà anh ruột chị ruột em ruột của người được giám hộ§ Nếu k có ai trg số đò, thì bác chú cô dì của người được giám hộo Trong trường hợp k có người thân thích của người được giám hộ hoặc người thân thích k cử đuơcj người giám sát việc giám hộ thì UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trí của người giám sát việc giám hộo Người giám sát phải có NLHVDS đầy đủ Ý nghĩa việc giám hộo Là hình thức bảo vệ pháp lýo Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của NN vs XH đối với người chưa thành niên, người k có NLHVDS,…o Đề cao trách nhiệm những người thân thích trg gia đìnho Khuyến khích và phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “ lá lành đùm lá rách” giữa các thành viên trong cộng đồng Vai trò của UB xã, phường, thị trấn trong việc xử lý người giám hộ và giám sát việc giám hộo Trong trường hợp k có người thân thích của người được giám hộ hoặc người thân thích k cử đuơcj người giám sát việc giám hộ thì UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trí của người giám sát việc giám hộ GIÁM SÁT VIỆC GIÁM HỘ Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIÁM HỘ VÁI TRÒ CỦA UBND PHƯỜNG THỊ TRẤN TRONG VIỆC CỬ NGƯOFI GIÁM HỘ GIÁM SÁT VIỆC GIÁM HỘ - Giám sát việc giám hộ Đ.59BLDS 2005 o Người thân tích người giám hộ cử người đại diện để Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc người giám hộ trogn việc thực giám hộ o Người thân thích  Vợ chồng cha mẹ người giám hộ  Nếu k có trg số đó, ơng bà anh ruột chị ruột em ruột người giám hộ  Nếu k có trg số đò, bác dì người giám hộ o Trong trường hợp k có người thân thích người giám hộ người thân thích k cử đuơcj người giám sát việc giám hộ UBND xã, phường, thị trấn nơi trí người giám sát việc giám hộ o Người giám sát phải có NLHVDS đầy đủ - Ý nghĩa việc giám hộ o Là hình thức bảo vệ pháp lý o Thể quan tâm sâu sắc NN vs XH người chưa thành niên, người k có NLHVDS,… o Đề cao trách nhiệm người thân thích trg gia đình o Khuyến khích phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “ lành đùm rách” thành viên cộng đồng - Vai trò UB xã, phường, thị trấn việc xử lý người giám hộ giám sát việc giám hộ o Trong trường hợp k có người thân thích người giám hộ người thân thích k cử đuơcj người giám sát việc giám hộ UBND xã, phường, thị trấn nơi trí người giám sát việc giám hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁM sát VIỆC GIÁM hộ và ý NGHĨA của VIỆC GIÁM hộ vái TRÒ của UBND xã PHƯỜNG THỊ TRẤN TRONG VIỆC cử NGƯOFI GIÁM hộ và GIÁM sát VIỆC GIÁM hộ, GIÁM sát VIỆC GIÁM hộ và ý NGHĨA của VIỆC GIÁM hộ vái TRÒ của UBND xã PHƯỜNG THỊ TRẤN TRONG VIỆC cử NGƯOFI GIÁM hộ và GIÁM sát VIỆC GIÁM hộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay