Sơ lược lịch sử phát triển của luật dân sự việt nam

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 20:53

Sơ lược lịch sử phát triển của Luật Dân sự Việt Nam Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công và nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, ngày 10101945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 90SL cho phép tạm thời giữ các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những luật mới áp dụng cho toàn quốc. Theo Sắc lệnh này, Bộ dân luật giản yếu Nam kỳ năm 1883, Bộ dân luật Bắc kỳ năm 1931, Bộ dân luật Trung kỳ năm 1936 vẫn tạm thời có hiệu lực thi hành ở Việt Nam sau ngày thành lập chính quyền nhân dân. Bước phát triển tiếp theo là ngày 2251950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 97SL, theo đó việc tiếp tục áp dụng các luật lệ cũ không được trái với các nguyên tắc được quy định tại Sắc lệnh này. Sắc lệnh số 97SL đax đặt cơ sở cho sự hình thành và phát triển pháp luật dân sự mới ở nước ta, với những nguyên tắc thực sự dân chủ, tiến bộ, mang tính nhân dân sâu sắc như:”Những quyền dân sự đều được luật bảo vệ khi người ta hành sử nó đúng với quyền lợi của nhân dân” hay “Người ta chỉ được hưởng dụng và sử dụng các vật thuộc quyền sở hữu của mình một cách hợp pháp và không gây thiệt hại đến quyền lợi của nhân dân” hay “ Người đàn bà có chồng có toàn năng lực về mặt hộ” hay “Khi lập ước mà có sự tổn thiệt do sự bóc lột của một bên vì điều kiện kinh tế của hai bên chênh lệch thì khế ước có thể coi là vô hiệu” . Việc áp dụng các quy định pháp luật dân sự nói trên kéo dài đến năm 1959 và chấm dứt khi TANDTC bằng Chỉ thị số 772CTTATC đình chỉ việc áp dụng pháp luật phong kiến đế quốc. Trong những năm từ đầu thập kỳ 60 đến thập kỷ 80, nhiều văn bản pháp luật được ban hành để điều chỉnh các quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản theo hướng nhằm thực hiện công cuộc cải tạo và xây dựng XHCN; thực hiện cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung và bao cấp. cho nên phương pháp mệnh lệnh hành chính đã được sử dụng chủ yếu trong việc điều chỉnh các quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự. Các nguyên tắc cơ bản, đặc trưng của Luật Dân sự chưa được coi trọng đúng mức. Trong những năm 80, thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế, xã hội do Đảng ta đề ra, đặc biệt là việc chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải có sự điểu chỉnh của pháp luật tương ứng, trong đó có pháp luật dân sự. Để đáp ứng đòi hỏi đó, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh các quan hệ dân sự như: Luật Hôn nhân và Gia đình (1986), Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam (1988), Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam (1992) v.v… Một trong những đặc điểm của pháp luật dân sự giai đoạn này là sự ra đời của hàng loạt pháp lệnh, đánh dấu một bước phát triển mới của pháp luật dân sự và tạo ra những tiền đề cho việc soạn thảo và ban hành Bộ Luật Dân sự sau này. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cơ bản của Luật Dân sự chưa được pháp luật điều chỉnh đầy đủ, chằng hạn như các quan hệ về sở hữu tài sản, các hợp đồng dân sự thông dụng v.v… nên trên thực tế khi giải quyết tranh chấp, Toà án vẫn phải vận dụng các báo cáo tổng kết ngành, báo cáo chuyên đề và thông tư hướng dẫn của TANDTC để bù lấp chỗ trống . Sự kiện Bộ Luật Dân sự được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28101995 và có hiệu lực thi hành từ 171996 đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Luật Dân sự Việt Nam. Kể từ ngày có hiệu lực cho đến năm 2005, Bộ Luật Dân sự 1995 đã phát huy được tác dụng của mình trong việc quy định và giải quyết các tranh chấp dân sự một cách nhanh chóng và thoả đáng nhất. Nhưng quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ này diễn ra với một tốc độ chóng mặt.Nền kinh tế nước ta đang hoà nhập rất nhanh với thị trường khu vực và quốc tế, chính vì vậy mà rất nhiều quan hệ dân sự mới phát sinh hoặc phát triển hơn cần có được sự quy định và bảo vệ của pháp luật ví dụ như lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ v.v…Đáp ứng đòi hỏi đó, ngày 1462005, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI đã chính thức thông qua Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005. Bộ Luật này có hiệu lực kể từ ngày 112006. lược lịch sử phát triển Luật Dân Việt Nam Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đời, ngày 10/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 90/SL cho phép tạm thời giữ luật lệ hành Bắc, Trung, Nam ban hành luật áp dụng cho toàn quốc Theo Sắc lệnh này, Bộ dân luật giản yếu Nam kỳ năm 1883, Bộ dân luật Bắc kỳ năm 1931, Bộ dân luật Trung kỳ năm 1936 tạm thời có hiệu lực thi hành Việt Nam sau ngày thành lập quyền nhân dân Bước phát triển ngày 22/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 97/SL, theo việc tiếp tục áp dụng luật lệ cũ không trái với nguyên tắc quy định Sắc lệnh Sắc lệnh số 97/SL đax đặt sở cho hình thành phát triển pháp luật dân nước ta, với nguyên tắc thực dân chủ, tiến bộ, mang tính nhân dân sâu sắc như:”Những quyền dân luật bảo vệ người ta hành sử với quyền lợi nhân dân” hay “Người ta hưởng dụng sử dụng vật thuộc quyền sở hữu cách hợp pháp khơng gây thiệt hại đến quyền lợi nhân dân” hay “ Người đàn bà có chồng có tồn lực mặt hộ” hay “Khi lập ước mà có tổn thiệt bóc lột bên điều kiện kinh tế hai bên chênh lệch khế ước coi vô hiệu” Việc áp dụng quy định pháp luật dân nói kéo dài đến năm 1959 chấm dứt TANDTC Chỉ thị số 772/CT-TATC đình việc áp dụng pháp luật phong kiến đế quốc Trong năm từ đầu thập kỳ 60 đến thập kỷ 80, nhiều văn pháp luật ban hành để điều chỉnh quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản theo hướng nhằm thực công cải tạo xây dựng XHCN; thực chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp phương pháp mệnh lệnh hành sử dụng chủ yếu việc điều chỉnh quan hệ kinh tế, quan hệ dân Các nguyên tắc bản, đặc trưng Luật Dân chưa coi trọng mức Trong năm 80, thực công đổi kinh tế, xã hội Đảng ta đề ra, đặc biệt việc chuyển đổi kinh tế từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải có điểu chỉnh pháp luật tương ứng, có pháp luật dân Để đáp ứng đòi hỏi đó, Nhà nước ban hành nhiều văn pháp luật để điều chỉnh quan hệ dân như: Luật Hôn nhân Gia đình (1986), Pháp lệnh chuyển giao cơng nghệ nước ngồi vào Việt Nam (1988), Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, lại người nước Việt Nam (1992) v.v… Một đặc điểm pháp luật dân giai đoạn đời hàng loạt pháp lệnh, đánh dấu bước phát triển pháp luật dân tạo tiền đề cho việc soạn thảo ban hành Bộ Luật Dân sau Tuy nhiên, nhiều vấn đề Luật Dân chưa pháp luật điều chỉnh đầy đủ, chằng hạn quan hệ sở hữu tài sản, hợp đồng dân thông dụng v.v… nên thực tế giải tranh chấp, Toà án phải vận dụng báo cáo tổng kết ngành, báo cáo chuyên đề thông tư hướng dẫn TANDTC để bù lấp chỗ trống Sự kiện Bộ Luật Dân Quốc hội khố IX, kỳ họp thứ thơng qua ngày 28/10/1995 có hiệu lực thi hành từ 1/7/1996 đánh dấu bước phát triển quan trọng Luật Dân Việt Nam Kể từ ngày có hiệu lực năm 2005, Bộ Luật Dân 1995 phát huy tác dụng việc quy định giải tranh chấp dân cách nhanh chóng thoả đáng Nhưng q trình phát triển kinh tế xã hội đất nước thời kỳ diễn với tốc độ chóng mặt.Nền kinh tế nước ta hoà nhập nhanh với thị trường khu vực quốc tế, mà nhiều quan hệ dân phát sinh phát triển cần có quy định bảo vệ pháp luật ví dụ lĩnh vực sở hữu trí tuệ chuyển giao cơng nghệ v.v…Đáp ứng đòi hỏi đó, ngày 14/6/2005, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khố XI thức thông qua Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 Bộ Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2006 ... người nước Việt Nam (1992) v.v… Một đặc điểm pháp luật dân giai đoạn đời hàng loạt pháp lệnh, đánh dấu bước phát triển pháp luật dân tạo tiền đề cho việc soạn thảo ban hành Bộ Luật Dân sau Tuy... bù lấp chỗ trống Sự kiện Bộ Luật Dân Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ thơng qua ngày 28/10/1995 có hiệu lực thi hành từ 1/7/1996 đánh dấu bước phát triển quan trọng Luật Dân Việt Nam Kể từ ngày có... Nam Kể từ ngày có hiệu lực năm 2005, Bộ Luật Dân 1995 phát huy tác dụng việc quy định giải tranh chấp dân cách nhanh chóng thoả đáng Nhưng trình phát triển kinh tế xã hội đất nước thời kỳ diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Sơ lược lịch sử phát triển của luật dân sự việt nam, Sơ lược lịch sử phát triển của luật dân sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay