Thanh tra chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 20:00

Thanh tra chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước ĐúngVì:Nó là 1 trong 4 cơ quan ngang bộNguồn:http:vi.wikipedia.orgwikiC%C6%A1_quan_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh tra chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước, Thanh tra chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay