Tất cả các quy phạm dưới luật là quyết định hành chính

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 19:54

Tất cả các quy phạm dưới luật là quyết định Hành chínhSaiVì:Quyết định hành chính là một dạng của quyết định pháp luật, nó là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực của nhà nước thông qua những hành vi của các chủ thể được thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành theo 1 trình tự dưới những hình thức nhất định theo quy định của pháp luật nhằm đưa ra những chủ trương, biện pháp , đặt ra các quy tắc xử sự hoặc áp dụng quy tắc đó giải quyết một công việc xã hội cụ thể trong đời sống xã hội nhằm thực hiện chức năng quản lí hành chính nhà nướcVây đối với những quyết định mà không có chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính thì không phải là quyết định hành chính mà là một dạng khác của quyết định pháp luật. Tất quy phạm luật định Hành Sai Vì: Quyết định hành dạng định pháp luật, kết thể ý chí quyền lực nhà nước thông qua hành vi chủ thể thực quyền hành pháp hệ thống quan hành nhà nước tiến hành theo trình tự hình thức định theo quy định pháp luật nhằm đưa chủ trương, biện pháp , đặt quy tắc xử áp dụng quy tắc giải cơng việc xã hội cụ thể đời sống xã hội nhằm thực chức quản lí hành nhà nước Vây định mà khơng có chứa đựng quy phạm pháp luật hành khơng phải định hành mà dạng khác định pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Tất cả các quy phạm dưới luật là quyết định hành chính, Tất cả các quy phạm dưới luật là quyết định hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay