Công chức không phải chịu trách nhiệm khi thi hành quyết định hành chính mà đã báo cáo với cấp có thẩm quyền về tính trái pháp luật của quyết định

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 19:40

Công chức không phải chịu trách nhiệm khi thi hành quyết định hành chính mà đã báo cáo với cấp có thẩm quyền về tính trái pháp luật của quyết định.ĐúngVì:Theo như khoản 5 điều 9 Luật cán bộ công chức đã quy định rõ vấn đề này.Công chức không phải chịu trách nhiệm khi thi hành quyết định hành chính mà đã báo cáo với cấp có thẩm quyền về tính trái pháp luật của quyết định.ĐúngVì:Theo như khoản 5 điều 9 Luật cán bộ công chức đã quy định rõ vấn đề này. Công chức chịu trách nhiệm thi hành định hành báo cáo với cấp thẩm quyền tính trái pháp luật định Đúng Vì: Theo khoản điều Luật cán công chức quy định rõ vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Công chức không phải chịu trách nhiệm khi thi hành quyết định hành chính mà đã báo cáo với cấp có thẩm quyền về tính trái pháp luật của quyết định, Công chức không phải chịu trách nhiệm khi thi hành quyết định hành chính mà đã báo cáo với cấp có thẩm quyền về tính trái pháp luật của quyết định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay