Giáo án Sinh học 11 bài 36: Sự phát triển ở thực vật có hoa

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 15:38

Sinh học 11 CB Giáo án Bài 36 PHÁT TRIỂN THỰC VẬT HOA I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến thức: + Nêu khái niệm phát triển thực vật, hooc môn hoa + Nêu vai trò phitocrom phát triển thực vật - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh - Thái độ: ý thức bảo vệ thực vật q, tạo mơi trường sống tốt cho TV phát triển - Tư duy: Tư lôgic, liên hệ thực tế II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, SGK, Hình vẽ: 36 SGK - Học sinh: SGK, đọc trước học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Phát triển thực vật nhân tố chi phối hoa IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC : Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Trình bày tác động, ứng dụng hoocmơn kích thích ức chế sinh trưởng thực vật? Giảng Hoạt động thầy trò Nội dung ghi bảng * Hoạt động 1: Tìm hiểu phát triển I PHÁT TRIỂN LÀ GÌ? gì? Phát triển thể thực vật GV: Phát triển gì? Thế tồn biến đổi diễn theo xen kẽ hệ? Vai trò xen kẽ chu trình sống, bao gồm trình hệ liên quan với nhau: sinh trưởng, phân HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời hóa phát sinh hình thái tạo nên câu hỏi quan thể (rễ, thân, lá, hoa, GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận quả) II NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ * Hoạt động 2: Tìm hiểu nhân RA HOA tố chi phối hoa Tuổi cây: GV: Khi cà chua hoa - Tùy vào giống loài, đến độ tuổi dựa vào đâu để xác định tuổi thực xác định hoa, khơng phụ vật năm? thuộc vào điều kiện cảnh HS: Nghiên cứu SGK, quan sát hình - Ví dụ: Cà chua hoa thứ Sinh học 11 CB thảo luận trả lời câu hỏi GV: nhận xét, bổ sung → kết luận GV: + Thế tượng xn hóa? + Quang chu kì gì? Dựa vào đâu người ta chia thực vật thành nhóm : Cây ngày ngắn, ngày dài trung tính + Phân biệt ngày ngắn ngắn ngày + Phitocrom ? Ý nghĩa phitocrom quang chu kì ? HS:Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK, + chế chuyển từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái hoa điều kiện quang chu kì thích hợp? + Florigen gì? Trình bày ý nghĩa florigen hoa? HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận * Hoạt động 3: Tìm hiểu mối quan hệ sinh trưởng phát triển GV: Sinh trưởng phát triển thực vật mqh với nào? HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận * Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng kiến thức sinh trưởng phát triển Giáo án 14 Nhiệt độ thấp quang chu kì a Nhiệt độ thấp: - Nhiều lồi TV hoa qua mùa đơng xử lí nhiệt độ thấp.( xn hóa ) - Ví dụ: lúa mì, bắp cải, lúa mạch b Quang chu kì - Sự hoa TV phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày đêm gọi quang chu kì - Các nhóm thực vật phản ứng với quang chu kì: Cây ngắn ngày, dài ngày, trung tính c Phitocrom - Là sắc tố cảm nhận quang chu kì - Làm cho hạt nảy mầm, nở hoa, khí khổng mở, tham gia phản ứng quang chu kì Hoocmon hoa - điều kiện quang chu kì thích hợp, hình thành hoocmon hoa ( florigen) di chyển vào đỉnh sinh trưởng thân làm hoa III MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN - ST gắn với PT PT sở ST - ST PT trình liên quan với nhau, mặt chu trình sống IV ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ứng dụng kiến thức sinh trưởng - Trong trồng trọt - Trong công nghệ rượu bia Sinh học 11 CB GV:+ Nêu ví dụ vận dụng kiến thức sinh trưởng vào thao tác xử lí hạt, củ nảy mầm? + Ứng dụng kiến thức sinh trưởng vào công nghiệp HS: Nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận Giáo án Ứng dụng kiến thức phát triển - Chọn giống trồng theo vùng địa lí, theo mùa - Xen canh; chuyển, gối vụ nơng nghiệp trồng rừng hỗn lồi Củng cố: - Đọc kết luận cuối - Lúc hoa? Dặn dò: Trả lời câu hỏi SGK, đọc trước ... GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận * Hoạt động 3: Tìm hiểu mối quan hệ sinh trưởng phát triển GV: Sinh trưởng phát triển thực vật có mqh với nào? HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi GV:... GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN - ST gắn với PT PT sở ST - ST PT q trình liên quan với nhau, mặt chu trình sống IV ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ứng dụng kiến thức sinh trưởng... nảy mầm, nở hoa, khí khổng mở, tham gia phản ứng quang chu kì Hoocmon hoa - Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, hình thành hoocmon hoa ( florigen) di chyển vào đỉnh sinh trưởng thân làm hoa III
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 36: Sự phát triển ở thực vật có hoa, Giáo án Sinh học 11 bài 36: Sự phát triển ở thực vật có hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay