Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong truyền thông cho phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi nghiên cứu trường hợp nhân viên công tác xã hội tại ban gia đình xã hội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam

110 32 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 15:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THÙY DUNG VAI TRỊ CỦA NHÂN VIÊN CƠNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRUYỀN THƠNG CHO PHỤ NỮ CĨ CON DƢỚI 36 THÁNG TUỔI ( Nghiên cứu trƣờng hợp nhân viên công tác xã hội Ban Gia đình Xã hội – Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THÙY DUNG VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRUYỀN THÔNG CHO PHỤ NỮ CÓ CON DƢỚI 36 THÁNG TUỔI ( Nghiên cứu trƣờng hợp nhân viên công tác xã hội Ban Gia đình Xã hội – Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) Ngành: Công tác xã hội Mã số: 60.90.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Trần Thị Minh Đức Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Vai trò Nhân viên Công tác Xã hội truyền thông cho phụ nữ có dƣới 36 tháng tuổi (Nghiên cứu trƣờng hợp Nhân viên Công tác Xã hội Ban Gia đình Xã hội – TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)” cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn khoa học GS.TS Trần Thị Minh Đức kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực Ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Thùy Dung LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn này, tơi nhận động viên, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình q báu thầy cơ, gia đình, đồng nghiệp bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới: GS.TS Trần Thị Minh Đức, người tâm huyết với nghề giáo, cô hết lòng giúp đỡ, động viên, kiên nhẫn tạo điều kiện cho tơi lúc tơi gặp khó khăn muốn bỏ Cô hướng dẫn chu đáo, tận tình chi tiết, giải thích thắc mắc nhỏ suốt trình thực hồn thành luận văn tơi Các thầy khoa xã hội học trường ĐHKHXH&NV thầy cô giảng dạy môn học suốt 02 năm theo học mang đến cho nhiều kiến thức q báu truyền cho tơi tâm huyết, u nghề để tơi có động lực niềm tin theo đuổi lĩnh vực mà chọn Tơi học tinh thần nhân văn, không từ bỏ dù gặp khó khăn ln thầy cô khoa tạo điều kiện, động viên Ban Gia đình Xã hội – TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tham gia vấn, cung cấp tài liệu, thơng tin để tơi hồn thiện đề tài nghiên cứu minh Gia đình, bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp tôi, người sát cánh bên suốt thời gian học tập, làm luận văn Các bạn học viên lớp Cao học Cơng tác Xã hội (khóa học 2014 – 2016) chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cảm xúc ngày tháng học tập mái trường Nhân văn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng Khách thể phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu 10 Phƣơng pháp nghiên cứu xử lý số liệu 10 Ý nghĩa nghiên cứu 13 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU VỀ VAI TRỊ CỦA NHÂN VIÊN CƠNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRUYỀN THƠNG CHO PHỤ NỮ CĨ CON DƢỚI 36 THÁNG TUỔI 15 1.1 Tổng quan nghiên cứu truyền thơng cho phụ nữ có dƣới 36 tháng tuổi 15 1.1.1 Một số nghiên cứu giai đoạn dƣới 36 tháng trẻ 15 1.1.2 Nghiên cứu hỗ trợ phụ nữ có dƣới 36 tháng tuổi 17 1.1.3 Một số nghiên cứu truyền thông 17 1.2 Cơ sở nghiên cứu lý luận vai trò nhân viên cơng tác xã hội truyền thơng cho phụ nữ có dƣới 36 tháng tuổi 19 1.2.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài 19 1.2.1.1 Khái niệm vai trò 19 1.2.1.2 Khái niệm truyền thông 20 1.2.1.3 Khái niệm trẻ em 36 tháng tuổi 21 1.2.1.4 Khái niệm vai trò nhân viên công tác xã hội truyền thông cho phụ nữ có 36 tháng tuổi 21 1.2.2 Các sách dành cho phụ nữ nuôi dƣới 36 tháng tuổi trẻ em dƣới 36 tháng tuổi 22 1.2.2.1 Các sách dành cho trẻ em 36 tháng tuổi 22 1.2.2.2 Chính sách dành cho phụ nữ ni 36 tháng tuổi 22 1.2.3 Một số lý thuyết áp dụng 24 1.2.3.1 Lý thuyết vai trò 24 1.2.3.2 Lý thuyết nhu cầu 30 1.2.3.3 Lý thuyết truyền thông 31 1.2.4 Ban Gia đình Xã hội 33 CHƢƠNG 2: HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG CHO PHỤ NỮ CĨ CON DƢỚI 36 THÁNG CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI 37 2.1 Đánh giá nhu cầu truyền thông mức độ hiểu biết phụ nữ có độ tuổi 36 tháng 37 2.1.1 Nhu cầu truyền thông phụ nữ có dƣới 36 tháng tuổi 37 2.1.2 Mức độ hiểu biết phụ nữ có dƣới 36 tháng tuổi sau đƣợc truyền thông 40 2.2 Truyền thông nhân viên công tác xã hội Ban Gia đình Xã hội 42 2.2.1 Vai trò lập kế hoạch truyền thơng nhân viên công tác xã hội 42 2.2.2 Vai trò vận động kết nối truyền thơng nhân viên công tác xã hội 44 2.2.3 Vai trò nhân viên cơng tác xã hội truyền thơng kiến thức trẻ dƣới 36 tháng cho phụ nữ 47 2.2.4 Đánh giá chung hoạt động truyền thông nhân viên công tác xã hội 48 2.2.4.1 Đánh giá phụ nữ có 36 tháng nhân viên công tác xã hội truyền thông 48 2.2.4.2 Đánh giá kỹ truyền thông nhân viên công tác xã hội 52 2.2.4.3 Đánh giá nội dung truyền thông nhân viên công tác xã hội 55 2.2.4.4 Đánh giá phương tiện, hình thức truyền thơng 58 2.2.4.5 Đánh giá chung truyền thông 60 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến vai trò nhân viên cơng tác xã hội truyền thông 63 2.3.1 Yếu tố khách quan 63 2.3.2 Yếu tố chủ quan 66 CHƢƠNG 3: THỰC TIỄN VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG MỘT BUỔI TRUYỀN THƠNG CHO PHỤ NỮ CĨ CON DƢỚI 36 THÁNG 69 3.1 Hoạt động thực tiễn nhân viên CTXH truyền thơng cho phụ nữ có dƣới 36 tháng tuổi 69 3.2 Mơ hình tác động nhân viên CTXH truyền thơng cho phụ nữ có dƣới 36 tháng tuổi 78 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Khuyến nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Tên viết tắt Ban GĐXH Ban Gia đình Xã hội CTXH Cơng tác Xã hội ĐTB mean Điểm trung bình Hội Hội LHPN Việt Nam Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam SD Độ lệch chuẩn TW Trung ương DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mức độ nhu cầu tăng cường hiểu biết tham dự truyền thông phụ nữ………………………………………………………… ………37 Bảng 2.2 Nhu cầu tăng cường hiểu biết theo lĩnh vực trẻ….39 Bảng 2.3 Mức độ hiểu biết phụ nữ sau truyền thông 41 Bảng 2.4 Bảng đánh giá phụ nữ nhân viên công tác xã hội truyền thông 49 Bảng 2.5 Đánh giá nhân viên công tác xã hội người truyền thông.51 Bảng 2.6 Đánh giá nhân viên CTXH kỹ người truyền thông kiến thức liên quan đến trẻ 36 tháng .53 Bảng 2.7 Đánh giá phụ nữ kỹ truyền thông nhân viên CTXH 54 Bảng 2.8 Đánh giá nhân viên CTXH kiến thức liên quan đến nội dung truyền thông………………………………………………………………….56 Bảng 2.9 Đánh giá phụ nữ nội dung truyền thông nhân viên công tác xã hội…………………………………………………………………….57 Bảng 2.10 Đánh giá nhân viên CTXH hình thức/phương pháp truyền thơng người truyền thơng………………………………………….…….58 Bảng 2.11 Đánh giá phụ nữ hình thức/phương pháp truyền thông nhân viên công tác xã hội 59 Bảng 2.12 Đánh giá phụ nữ hoạt động truyền thông nhân viên công tác xã hội .61 Bảng 2.13 Đánh giá chung nhân viên CTXH hoạt động truyền thông nhân viên CTXH tổ chức 62 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ bậc thang nhu cầu theo Maslow .31 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Đánh giá chung hoạt động truyền thông .63 Câu Chị đánh kỹ truyền thông kiến thức liên quan đến trẻ 36 tháng tuổi người truyền thơng? (khoanh tròn vào số trước phương án lựa chọn) Mức độ kỹ ngƣời truyền thông Các kỹ Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt a Kỹ truyền đạt thông điệp truyền thông hiệu (Sử dụng từ 5 c Kỹ lắng nghe d Kỹ quan sát 5 f Kỹ khuyến khích, động viên g Kỹ vận động, thuyết phục h Kỹ tổ chức hoạt động 5 ngữ rõ ràng, đơn giản dễ hiểu; ví dụ cụ thể; tạo khơng khí dễ chịu) b Những kỹ thuật để truyền đạt thơng điệp truyền thơng hiệu (giọng nói; nét mặt; cử chỉ, dáng điệu) e Kỹ xử lý, giải tình huống, câu hỏi i Kỹ sử dụng thiết bị trợ giúp, tài liệu truyền thông 91 Câu Theo chị người truyền thông cho chị nắm vững kiến thức liên quan đến trẻ 36 tháng tuổi mức độ nào? (khoanh tròn vào số trước phương án lựa chọn) Mức độ đánh giá Nội dung kiến thức truyền thông Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt a Kiến thức q trình phát triển thân thể trẻ (kích thước, cân nặng, tay chân, quan phận, đầu, trí não vận động, tính xã 5 5 5 5 hội, ngôn ngữ) b Kiến thức sinh hoạt hàng ngày trẻ (việc ăn uống; đại tiểu tiện; vệ sinh; ru ngủ) c Kiến thức sức khỏe trẻ (Tiêm chủng; hệ miễn dịch; bệnh trẻ hay mắc; cách xử lý tình khẩn cấp) d Kiến thức dinh dưỡng e Kiến thức trình sinh trưởng trẻ f Kiến thức cảm xúc, tâm lý trẻ g Kiến thức liên quan đến thông tin giáo dục trẻ h Kiến thức liên quan đến sách, quyền lợi trẻ 92 Câu Theo chị hình thức/phương pháp truyền thông phù hợp với nội dung mức độ đánh giá chị hình thức/phương pháp truyền thông kiến thức liên quan đến trẻ 36 tháng tuổi nào? (khoanh tròn vào số trước phương án lựa chọn) Mức độ đánh giá hình thức Hình thức/ phƣơng pháp; phƣơng tiện a Lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị chuyên đề, thảo luận, giải đáp Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt 5 5 b Truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng TW địa phương (báo; đài; internet; facebook ) c Lồng ghép hoạt động truyền thông với hoạt động khác sinh hoạt CLB, tổ, nhóm, dịp đặc biệt d Cung cấp tài liệu truyền thông phù hợp nội dung hình ảnh minh họa (pano; tờ zơi; áp phích; sổ tay ) e Phương tiện truyền thơng: máy tính, máy chiếu, loa, công nghệ thông tin cần thiết 93 Câu Đánh giá chung chị hoạt động truyền thông cán Hội Phụ nữ tổ chức nào? (khoanh tròn vào số trước phương án lựa chọn) Đánh giá Nội dung đánh giá Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt Người truyền thơng Nội dung truyền thông Hình thức/phương pháp truyền 5 thông Kỹ truyền thông Câu Theo chị người truyền thông cho chị để đem lại hiệu nhất? Chị mô tả buổi truyền thông liên quan đến trẻ 36 tháng tuổi Hội phụ nữ tổ chức mà chị cho hiệu quả? Trả lời: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………….…… ……………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 94 MỘT SỐ THÔNG TIN CỦA NGƢỜI TRẢ LỜI Tuổi:……………………………… Trình độ học vấn: a Phổ thông; b Trung cấp/ Cao đẳng c Đại học/ Sau Đại học Nghề nghiệp chính: a Nông dân b.Công nhân/ Cán công chức, viên chức c Nghề tự Số (nếu có): a Chuẩn bị mang thai/ Đang mang thai b Trong độ tuổi từ – 36 tháng: Xin trân trọng cảm ơn cộng tác chị! 95 M2 BẢNG HỎI Kính thưa chị! Để có sở khoa học đánh giá đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng chương trình truyền thơng cho phụ nữ có 36 tháng tuổi đáp ứng với u cầu tình hình mới, tơi thực đề tài nghiên cứu “ Vai trò nhân viên cơng tác xã hội truyền thơng cho phụ nữ có 36 tháng tuổi” Tôi mong nhận cộng tác nhiệt tình chị để hồn thành nghiên cứu Xin chị vui lòng khoanh tròn vào chữ số cột mức độ tương ứng phương án trả lời mà chị cho phù hợp với Ý kiến chị sử dụng cho việc thực nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn chị! Câu Chị đánh giá độ hiểu biết kiến thức liên quan đến trẻ 36 tháng tuổi tham gia truyền thơng? (khoanh tròn vào số trước phương án lựa chọn) Mức độ đánh giá truyền thông Nội dung kiến thức Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt a Kiến thức trình phát triển thân thể trẻ (kích thước, cân nặng, tay chân, quan phận, đầu, trí não 5 vận động, tính xã hội, ngôn ngữ) b Kiến thức sinh hoạt hàng ngày trẻ (việc ăn uống; đại tiểu tiện; vệ 96 sinh; ru ngủ) c Kiến thức sức khỏe trẻ (Tiêm chủng; hệ miễn dịch; bệnh trẻ hay 5 5 5 mắc; cách xử lý tình khẩn cấp) d Kiến thức dinh dưỡng e Kiến thức trình sinh trưởng trẻ f Kiến thức cảm xúc, tâm lý trẻ g Kiến thức liên quan đến thông tin giáo dục trẻ h Kiến thức liên quan đến sách, quyền lợi trẻ Câu Chị đánh người truyền thông kiến thức liên quan đến trẻ 36 tháng tuổi? (khoanh tròn vào số trước phương án lựa chọn) Mức độ đánh giá Các phẩm chất, yêu cầu Hồn Phần tồn nhiều Trung khơng khơng bình Phần Hồn nhiều toàn đúng đúng 5 a Có trình độ học vấn b Có kiến thức liên quan tới chăm sóc trẻ 36 tháng tuổi c Có khả tổ chức hoạt động 97 truyền thơng d Có khả truyền đạt, giải 5 g Nhiệt tình, tận tụy với công việc h Có sức khỏe đáp ứng cơng việc thích vấn đề e Có am hiểu đối tượng truyền thơng f Có thạo việc, chủ động, sáng tạo hoạt động truyền thông Câu Chị đánh kỹ truyền thông kiến thức liên quan đến trẻ 36 tháng tuổi người truyền thơng? (khoanh tròn vào số trước phương án lựa chọn) Mức độ kỹ ngƣời truyền thông Các kỹ Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt a Kỹ truyền đạt thông điệp truyền thông hiệu (Sử dụng từ ngữ rõ ràng, đơn giản dễ hiểu; ví dụ 5 cụ thể; tạo khơng khí dễ chịu) b Những kỹ thuật để truyền đạt thông điệp truyền thơng hiệu (giọng nói; nét mặt; cử chỉ, dáng điệu) c Kỹ lắng nghe 98 d Kỹ quan sát 5 f Kỹ khuyến khích, động viên g Kỹ vận động, thuyết phục h Kỹ tổ chức hoạt động 5 e Kỹ xử lý, giải tình huống, câu hỏi i Kỹ sử dụng thiết bị trợ giúp, tài liệu truyền thông Câu Theo chị người truyền thông nắm vững kiến thức liên quan đến trẻ 36 tháng tuổi mức độ nào? (khoanh tròn vào số trước phương án lựa chọn) Mức độ đánh giá Nội dung kiến thức truyền thơng Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt a Kiến thức trình phát triển thân thể trẻ (kích thước, cân nặng, tay chân, quan phận, đầu, trí não 5 vận động, tính xã hội, ngơn ngữ) b Kiến thức sinh hoạt hàng ngày trẻ (việc ăn uống; đại tiểu tiện; vệ sinh; ru ngủ) c Kiến thức sức khỏe trẻ (Tiêm chủng; hệ miễn dịch; bệnh trẻ hay mắc; cách xử lý tình 99 khẩn cấp) d Kiến thức dinh dưỡng e Kiến thức trình sinh trưởng trẻ f Kiến thức cảm xúc, tâm lý trẻ g Kiến thức liên quan đến thông tin giáo dục trẻ h Kiến thức liên quan đến sách, quyền lợi trẻ 5 5 Câu Theo chị hình thức/phương pháp truyền thơng phù hợp với nội dung mức độ đánh giá chị hình thức/phương pháp truyền thơng kiến thức liên quan đến trẻ 36 tháng tuổi nào? (khoanh tròn vào số trước phương án lựa chọn) Mức độ đánh giá hình thức Hình thức/ phƣơng pháp; phƣơng tiện a Lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị chuyên đề, thảo luận, giải đáp Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt 5 b Truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng TW địa phương (báo; đài; internet; facebook ) c Lồng ghép hoạt động truyền thông với hoạt động khác sinh hoạt CLB, tổ, nhóm, dịp đặc biệt 100 d Cung cấp tài liệu truyền thơng phù hợp nội dung hình ảnh minh họa 5 (pano; tờ zơi; áp phích; sổ tay ) e Phương tiện truyền thơng: máy tính, máy chiếu, loa, công nghệ thông tin cần thiết Câu Đánh giá chung chị hoạt động truyền thông cán Hội Phụ nữ tổ chức nào? (khoanh tròn vào số trước phương án lựa chọn) Đánh giá Nội dung đánh giá Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt Người truyền thông Nội dung truyền thông Hình thức/phương pháp truyền 5 thông Kỹ truyền thông Câu Theo chị người truyền thông cần truyền thông cho hiệu nhất? Chị mô tả buổi truyền thông liên quan đến trẻ 36 tháng tuổi Hội phụ nữ tổ chức mà chị cho hiệu quả? Trả lời: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………….…… ……………………………………… 101 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………….…………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………….…………………………… ……………………………………… 102 MỘT SỐ THÔNG TIN CỦA NGƢỜI TRẢ LỜI Tuổi:……………………………… Trình độ học vấn: a Phổ thơng; b Trung cấp/ Cao đẳng c Đại học/ Sau Đại học Chun ngành: a Chun ngành CTXH b.Khơng có chuyên ngành CTXH c Đã bồi dương kiến thức liên quan đến CTXH Kinh nghiệm truyền thông: a Đã tham gia truyền thông liên quan đến phụ nữ có nhỏ b Chưa trực tiếp truyền thông Xin trân trọng cảm ơn cộng tác chị! 103 GỢI Ý PHỎNG VẤN SÂU Số: Thời gian vấn: 45 - 60 phút MỘT SỐ THÔNG TIN CỦA NGƢỜI TRẢ LỜI Họ tên: Giới tính: Nam/Nữ Tuổi:………… Nghề nghiệp: ………….………….………….……………………………… Chun mơn:………………………………………………………………… Các khóa đào tạo ngắn hạn khác ………….………….……….…………… …………………………………………………………… .… Chức vụ: ………….……….………….…………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………… .… NỘI DUNG Mục đích vấn: xin ý kiến đánh giá sâu thực trạng, nhu cầu nâng cao chất lượng vai trò nhân viên cơng tác xã hội/ Cán Hội LHPNVN việc tổ chức hoạt động truyền thơng cho phụ nữ có 36 tháng tuổi Ban Gia đình Xã hội thực Anh/chị nhìn nhận, suy nghĩ thực trạng chương trình truyền thơng có liên quan đến phụ nữ có 36 tháng tuổi tổ chức Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam? Theo anh/chị, truyền thông cho phụ nữ có 36 tháng tuổi gồm nội dung gì? Tổ chức sao? Những nội dung cần trọng điều kiện xã hội nay? 104 Anh/chị đánh giá cần thiết công tác truyền thông cho phụ nữ có 36 tháng tuổi? Anh/chị chia sẻ chủ trương, chương trình, hoạt động Ban Gia đình Xã hội mà anh/chị biết nâng cao chất lượng truyền thơng cho phụ nữ có 36 tháng tuổi? Ở Ban anh/chị có mơ hình truyền thơng nào? Thuận lợi, khó khăn, hiệu mơ hình ? Anh/chị có gợi ý để phát triển mơ hình truyền thơng hiệu quả, phát triển bền vững? Anh/chị đánh giá vai trò nhân viên cơng tác xã hội truyền thơng cho phụ nữ có 36 tháng tuổi? Anh/chị phân tích vai trò cụ thể NVCTXH miêu tả trình áp dụng hiệu vai trò mang lại hoạt động truyền thông? 5.1 Người nhân viên xã hội có vai trò vận động 5.2 Vai trò kết nối nguồn lực 5.3 Vai trò người giáo dục 5.4 Vai trò người tư vấn 5.5 Vai trò người xây dựng thực kế hoạch cộng đồng 5.6 Vai trò người vận động/ hoạt động xã hội 5.7 Vai trò người tạo thay đổi Xin anh/chị mô tả đầy đủ bước để tổ chức hoạt động truyền thông cho phụ nữ có 36 tháng tuổi mà chị cảm thấy làm tốt ? Anh/chị có đề xuất, mong muốn hoạt động truyền thơng nhân viên công tác xã hội tổ chức không? Xin trân trọng cảm ơn anh/chị! 105 ... văn Vai trò Nhân viên Công tác Xã hội truyền thông cho phụ nữ có dƣới 36 tháng tuổi (Nghiên cứu trƣờng hợp Nhân viên Công tác Xã hội Ban Gia đình Xã hội – TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) ”... LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU VỀ VAI TRỊ CỦA NHÂN VIÊN CƠNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRUYỀN THƠNG CHO PHỤ NỮ CĨ CON DƢỚI 36 THÁNG TUỔI 15 1.1 Tổng quan nghiên cứu truyền thơng cho phụ nữ có dƣới 36 tháng tuổi ... 36 tháng tuổi 21 1.2.1.4 Khái niệm vai trò nhân viên công tác xã hội truyền thông cho phụ nữ có 36 tháng tuổi 21 1.2.2 Các sách dành cho phụ nữ nuôi dƣới 36 tháng tuổi trẻ em dƣới 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong truyền thông cho phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi nghiên cứu trường hợp nhân viên công tác xã hội tại ban gia đình xã hội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam , Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong truyền thông cho phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi nghiên cứu trường hợp nhân viên công tác xã hội tại ban gia đình xã hội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay