Xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền

146 20 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 15:36

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - VŨ QUỐC CƢỜNG XÂY DỰNG VĂN HĨA CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Hà Nội, 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - VŨ QUỐC CƢỜNG XÂY DỰNG VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: chinh trị học Mã số: 60 31 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Ngô Thị Khánh Hà Nội, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn hồn thành hướng dẫn TS Ngơ Thị Khánh - Khoa xây dựng Đảng quyền nhà nước, Học viện Chính trị Cơng an nhân dân Các số liệu kết luận văn trung thực, rõ ràng, tài liệu trích dẫn luận văn hoàn toàn khoa học đáng tin cậy Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Quốc Cƣờng CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa BC&TT Báo chí Tun truyền VHCT Văn hóa trị DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Nhận thức sinh viên mức độ quan trọng môn học Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam…………………………… … 50 Biểu đồ 2.2: Mức độ hứng thú sinh viên môn học Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam …………… 51 Biểu đồ 2.3: Mức độ quan tâm sinh viên đến tình hình trị - xã hội đất nước…………………………………………………………………53 Biểu đồ 2.4: Mức độ quan tâm sinh viên đến chủ trương, đường lối, Đảng, sách, pháp luật Nhà nước…………………………… 54 Biểu đồ 2.5: Mức độ cần thiết phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam……………………………………………….……………………57 Biểu đồ 2.6: Sự tin tưởng sinh viên vào lãnh đạo Đảng .59 Biểu đồ 2.7: Sự tin tưởng vào người Đại biểu mà sinh viên bầu .60 Biểu đồ 2.8: Về ý muốn tham gia vào máy Đảng, Nhà nước hay quyền địa phương 61 Biểu đồ 2.9: Mức độ tham gia hoạt động Đoàn cấp sinh viên… …65 MỤC LỤC ̀ MỞ ĐÂU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luâ ̣n và phƣơng pháp nghiên cƣ́u Điểm luận văn………………… …… ………………………7 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn .8 Kế t cấ u luận văn………… …………………………………………8 NỘI DUNG .9 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HĨA CHÍNH TRỊ VÀ XÂY DỰNG VĂN HĨA CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN……… .9 1.1 Quan niệm văn hóa trị văn hóa trị sinh viên……9 1.2 Cấu trúc xây dựng văn hóa trị sinh viên……………… 26 1.3 Các yếu tố tác động đến xây dựng văn hóa trị sinh viên 36 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VĂN HĨA CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 43 2.1 Tổng quan sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền 43 2.2 Thực trạng xây dựng văn hóa trị sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền 49 2.3 Những vấn đề đặt xây dựng văn hóa trị sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền 68 Chƣơng 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG VĂN HĨA CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN THỜI GIAN TỚI 78 3.1 Định hướng nâng cao hiệu xây dựng văn hóa trị sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền 78 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu xây dựng văn hóa trị sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền thời gian tới………………………84 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 118 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Văn hóa trị vấn đề đời sống trị nói chung, đời tồn xã hội có giai cấp Nói đến văn hóa trị nói đến tổng hòa giá trị mang tính nhân văn, tiến bộ, phát triển xã hội người hình thành mối quan hệ chủ thể trị với quyền lực nhà nước Văn hóa trị có vai trò quan trọng việc điều chỉnh, định hướng thái độ, hành vi trị cá nhân hay cộng đồng định Trình độ văn hóa trị định đến mức độ tham gia nhân dân vào công việc nhà nước, đồng thời phản ánh trình độ phát triển chế độ trị Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu trọng nghiên cứu, xây dựng nâng cao văn hóa trị cho tất giai tầng xã hội thông qua công tác tư tưởng, thơng qua việc hồn thiện chế, sách…Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII Đảng khẳng định phải “Xây dựng văn hóa trị kinh tế Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa Đảng, quan nhà nước đoàn thể; coi nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh” [25, tr.128] Đường lối đổi toàn diện đất nước Đảng khởi xướng lãnh đạo 30 năm qua đem lại nhiều thành tựu cho đất nước., tạo nhiều hội cho tầng lớp nhân dân, đặc biệt niên, sinh viên có điều kiện phát triển trí lực thể lực, trình độ văn hóa nói chung văn hóa chinh trị nói riêng Tuy nhiên, đánh giá 30 năm đổi phát triển Việt Nam cho thấy: Những tiến đạt lĩnh vực văn hóa hạn chế, chưa bền vững, chưa đủ tầm mức để tác động có hiệu đến trình xây dựng người lĩnh vực đời sống xã hội, lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống Những hạn chế, yếu lĩnh vực xây dựng văn hóa, người Đảng rõ từ lâu chậm khắc phục, năm gần đây, số mặt có chiều hướng trầm trọng Sự xuống cấp văn hóa, đạo đức, đặc biệt tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn biến phức tạp Hiện tượng phai nhạt lý tưởng; lối sống thực dụng, vị kỷ, vô cảm; vô trách nhiệm, thiếu kỷ luật lao động, hoạt động công vụ….chưa khắc phục Việc giáo dục, gìn giữ, phát huy truyền thống tình cảm tốt đẹp gia đình chưa quan tâm mức; nhà trường chưa thực tốt chức giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho hệ trẻ Bên cạnh đó, nguy tụt hậu văn hóa, lai căng văn hóa, tự ti văn hóa, ảnh hưởng văn hóa trị số nước giới làm cho tính độc lập, tự chủ văn hóa trị Việt Nam hun đúc qua ngàn đời bị ảnh hưởng tiêu cực Thái độ thờ với trị, ý thức trị thấp niềm tin trị giảm sút, hành động trị thụ động, miễn cưỡng… số biểu tự chủ văn hóa trị Điều đáng buồn biểu lại xuất phổ biến phận không nhỏ niên, sinh viên Việt Nam Chỉ thị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho hệ trẻ, giai đoạn 2015 2030, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhận định: “Một phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc Một số niên bị lực thù địch lơi kéo, kích động chống phá nghiệp cách mạng Đảng dân tộc ta Tình trạng tội phạm tệ nạn xã hội giới trẻ diễn biến phức tạp” [3, tr.1-2] Chính thế, việc nghiên cứu vấn đề văn hóa trị sinh viên Việt Nam yêu cầu thiết đặt giáo dục trị nước ta Học viện Báo chí Tuyên truyền vừa trường Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng thời trường đại học hệ thống giáo dục quốc dân Là trường đại học sở trọng điểm quốc gia đào tạo giảng viên lý luận trị, cán báo chí - truyền thơng, cán làm cơng tác tư tưởng - văn hóa…, đồng thời sở nghiên cứu khoa học phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; góp phần tham mưu cho việc hoạch định đường lối, sách Đảng, Nhà nước Sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền phận sinh viên Việt Nam có nét đặc thù sinh viên trường Đảng bị ảnh hưởng không nhỏ tác động tình hình nước quốc tế nay, ảnh hưởng văn hóa Trình độ văn hóa nói chung văn hóa trị nói riêng sinh viên Học viện Báo chí Tun truyền số hạn chế Việc nghiên cứu vấn đề văn hóa trị sinh viên nói chung, sinh viên Học viện Báo chí Tun truyền nói riêng u cầu thiết đặt Chính vậy, tác giả chọn đề tài “Xây dựng văn hóa trị sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền nay” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học chun ngành trị học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề văn hóa trị nói chung văn hóa trị sinh viên nói riêng đề tài thu hút nhiều quan tâm nhà nghiên cứu, điểm qua số cơng trình nghiên cứu có liên quan sau đây: “Văn hóa trị Việt Nam truyền thống đại” (1998) GS Nguyễn Hồng Phong Đây cơng trình nghiên cứu văn hóa trị Việt Nam cách có hệ thống, phân tích kết hợp truyền thống đại văn hóa trị “Văn hóa trị việc bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo, quản lý nước ta nay” (1999) PGS TS Phạm Ngọc Quang chủ nhiệm, tác giả Câu 29: Theo bạn phƣơng pháp sau, phƣơng pháp mang lại hiệu giáo dục văn hóa trị tốt? (Mỗi dòng lựa chọn mức độ hiệu quả) Mức độ hiệu Phƣơng án Rất khơng Khơng Ít hiệu Hiệu Rất hiệu hiệu quả hiệu Phương pháp tự nghiên cứu Phương pháp thuyết trình Phương pháp đối thoại Phương pháp thảo luận nhóm 5 Sử dụng phương tiện đại Phương pháp khác (xin ghi rõ) …………………………………………………… Câu 30: Theo bạn, sách, báo, tài liệu, sở vật chất phục vụ cho việc học tập văn hóa trị nhà trƣờng hiện nhƣ nào? Nghèo nàn, lạc hậu Tương đối đầy đủ,hiện đại Rất đầy đủ, đại Câu 31: Theo bạn, để nâng cao chất lƣợng giáo dục lý luận trị cho sinh viên Học viện hiện nay, cần phải làm gì? (có thể chọn nhiều phương án) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên việc xây dựng văn hóa trị sinh viên Xây dựng nội dung giáo dục phù hợp để nâng cao văn hóa trị sinh viên Đổi hình thức, phương pháp, phương tiện giáo dục văn hóa trị cho sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền Xây dựng môi trường giáo dục văn minh, tiến sinh viên Nâng cao trình độ tiếp nhận phát huy tính tích cực, chủ động sinh viên nhận thức, vận dụng tri thức văn hóa trị Ý kiến khác (xin ghi rõ)………………………………………………………… Câu 32: Theo bạn, giải pháp để nâng cao nhận thức văn hóa trị sinh viên hiện gì? 1, Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu, giáo dục văn hóa trị cho sinh viên 2, Đổi nội dung, phương pháp giáo dục trị cho sinh viên 125 3, Phát huy vai trò tổ chức đồn thể nhà trường, góp phần nâng cao nhận thức văn hóa trị cho sinh viên 4, Đưa mơn học văn hóa trị vào giảng dạy bắt buộc môn học đại cương 5, Tất phương án Bạn vui lòng cho biết đơi điều thân: Bạn học khoa:…………………………………………………………… Là sinh viên khối: Nghiệp vụ Lý luận Năm sinh (cụ thể): …………………… Giới tính Nam Nữ Khác Bạn học năm thứ mấy? Năm thứ Năm thứ Năm thứ Năm thứ Bạn học ngành gì? …………………………………………………………………………………… Trước vào trường, bạn sống vùng Nông thôn Đô thị Điều kiện chỗ bạn là? Ở với gia đình Ở nhà trọ Ký túc xá Khác (cụ thể)…………………………………………………………………… Bạn có phải Đảng viên khơng ? Khơng Có Xin chân thành cảm ơn hợp tác bạn! 126 Phụ lục BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC Tổng số phiếu: 530 phiếu - Thu 505 phiếu Tổng số 505 sinh viên hỏi phần thơng tin chung: Giới tính? Số phiếu % Nam 91 18.0 Nữ 396 78.4 Khác 18 3.6 Tổng 505 100.0 Số phiếu % Năm thứ Năm thứ 85 80 16.8 15.8 Năm thứ 190 37.6 Năm thứ 150 505 29.7 100.0 Số phiếu % Lý luận 126 25.0 Nghiệp vụ 379 75.0 Tổng 505 100.0 Số phiếu % 310 195 505 61.4 38.6 100.0 Sinh viên học năm thứ mấy? Tổng Là sinh viên khối? Trƣớc vào Học viện, bạn sống vùng nào? Nông thôn Đô thị Tổng 127 Điều kiện chỗ hiện bạn? Ở với gia đình Ở nhà trọ Ký túc xá Tổng Bạn có phải dảng viên khơng ? Khơng Có Tổng Số phiếu % 115 273 117 505 22.8 54.1 23.2 100.0 Số phiếu % 489 16 505 96.8 3.2 100.0 Câu 1: Việc tiếp cận thơng tin thời sự, trị, văn hóa, xã hội sinh viên? - Mức độ quan tâm bạn đến tình hình trị - xã hội đất nước? Mức độ quan tâm Số phiếu % Rất không quan tâm Không quan tâm 19 1.2 3.8 Ít quan tâm 102 20.2 Quan tâm 317 62.8 Rất quân tâm 61 505 12.1 100.0 Tổng - Chương trình thường xem tivi Chƣơng trình Số phiếu % Thời 185 36.6 Thể thao 56 11.1 Phim truyện 172 34.1 Chương trình khác 92 18.2 Tổng 505 100.0 - Mức độ tiếp cận thông tin thời trị, văn hóa xã hội bạn tháng trước nào? 128 Phƣơng tiện Mức độ tiếp cận Không tiếp Thường Rất thường xuyên xuyên 114=28,5% 75=14,9% 20=4,0% 33=6,5% 170=33,7% 198=39,2% 88=17,4% 69=13,7% 150=29,7% 159=31,5% 79=15,6% 48=9,5% 13=2,6% 21=4,2% 50=9,9% 191=37,8% 230=45,5% 7=1,4% 7=1,4% 27=5,3% 116=23% 348=68,9% Hiếm Thỉnh thoảng 111=22.0% 115=30,7% 16=3,2% Phát Báo mạng cận Báo in Truyền hình Mạng xã hội Câu 2: Theo bạn, hình thức đem lại hiệu việc việc học tập tìm hiểu thơng tin trị, văn hóa, xã hội? Mức độ hiệu Phƣơng án Rất không Không hiệu hiệu Học tập lớp 12=2,4% 31=6,1% 115=22,8% 270=53,5% 77=15,2% Sinh hoạt hội, đoàn 15=3,0% 16=3,2% 104=20,6% 262=51,9% 108=21,4% 5=1,0% 14=2,8% 42=8,3% 275=54,5% 168=33,3% 6=1,2% 13=2,6% 70=13,9% 291=57,6% 124=24,6% 0=0% 17=3,4% 61=12,1% 237=46,9% 189=37,4% Các kênh thông tin đại chúng Sách, báo, tài liệu Mạng xã hội Ít hiệu Rất hiệu Hiệu quả Câu 3: Bạn có hiểu biết mục tiêu phát triển đất nƣớc không? Mức dộ Số phiếu % Không hiểu 26 5.1 Hiểu sơ 321 63.6 Hiểu rõ 158 31.3 Tổng 505 100.0 129 Câu 4: Mức độ quan trọng thông tin thời sự, trị, văn hóa - xã hội thân bạn nhƣ nào? Đánh giá Số phiếu Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Ítt quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Tổng % 13 26 69 278 119 505 2.6 5.1 13.7 55.0 23.6 100.0 Số phiếu % 90 35 34 17.8 6.9 6.7 Lý đánh giá mức độ quan trọng ? Lý quan trọng Giúp thân nắm bắt tình hình Nâng cao hiểu biết Vận dụng vào học tập Câu 5: Theo bạn, môn Khoa học Mác - Lênin, Đƣờng lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh có mức độ quan trọng nhƣ ? Mức độ quan trọng Môn học Khoa học Mác - Lê nin Rất khơng Khơng Ít quan Quan Rất quan quan trọng quan trọng trọng trọng trọng 28=5,5% 21=4,2% 78=15,4% 271=53,7 107=21,2 % % 20=4,0% 20=4,0% 60=11,9% 200=39,6 205=40,6 % % 19=3,8% 21=4,2% 52=10,3% 193=38,2 220=43,6 % % Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh Câu : Theo bạn, môn Khoa học Mác - Lênin, Đƣờng lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh có cần thiết Học viện, trƣờng Đại học, Cao đẳng không ? Mức độ cần thiết Môn học Rất không Không cần thiết cần thiết 130 Ít cần thiết Cần thiết Rất cần thiết Khoa học Mác - Lê nin 20=4,0% 23=4,6% 58=11,5% 251=49,7% 153=30,3% 18=3,6% 23=4,6% 53=10,5% 210=41,6% 201=39,8% 12=2,4% 26=5,1% 41=8,1% 216=42,8% 210=41,6% Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh Câu : Bạn có hứng thú với môn Khoa học Mác - Lênin, Đƣờng lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh khơng ? Mức độ hứng thú Môn học Khoa học Mác - Lê nin Rất không Không hứng thú hứng thú 34=6,7% 48=9,5% 170=33,7% 175=34,7% 78=15,4% 21=4,2% 38=7,5% 132=26,1% 228=45,1% 86=17,0% 18=3,6% 35=6,9% 93=18,4% Ít hứng thú Rất hứng Hứng thú thú Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh 202=40,0% 157=31,1% Câu 8: Bạn đánh giá nhƣ tình hình trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đất nƣớc sau 30 năm đổi phát triển? Đánh giá Tiêu cực nhiều tích cực Có chuyển biến tốt tiêu cực tăng Có chuyển biến tương đối tích cực Có chuyển biến to lớn Tổng Số phiếu % 24 4.8 314 62.2 112 55 505 22.2 10.9 100.0 Câu 9: Bạn có hiểu biết nhiều lịch sử hình thành phát triển Học viện Báo chí Tun truyền khơng? Mức độ Rất khơng hiểu Khơng hiểu Ít hiểu 131 Số phiếu % 35 161 1.8 6.9 31.9 Hiểu Rất Hiểu Tổng 274 26 505 54.3 5.1 100.0 Câu 10 : Trong trình học tập trƣờng, thân bạn thấy có cần thiết phải phấn đấu để trở thành đảng viên không ? Đánh giá Số phiếu % 50 118 225 104 505 1.6 9.9 23.4 44.6 20.6 100.0 Rất không cần thiết Không cần thiết Ít cần thiết Cần thiết Rất cần thiết Tổng - Lý đưa muốn phấn đấu vào Đảng : Vào Đảng rèn luyện thân (20%), Để dễ dàng xin việc (11%), Vào Đảng sinh viên lợi (5%) - Lý không muốn vào Đảng : Do định hướng làm tư nhân nên khơng cần vào Đảng (12%); sau vào Đảng sau ( 7%) Câu 11: Bạn có tin tƣởng vào lãnh đạo Đảng không? Mức độ Ít tin tưởng Tin tưởng Rất tin tưởng Tổng Số phiếu % 49 286 143 505 9.7 56.6 28.3 100.0 - Lý tin tưởng tin tưởng : Đảng lãnh đạo đắn (10%), Đảng có nhiều sách tốt(8%), Đảng giữ tình hình đất nước ổn định (3%) - Lý tin tưởng: Đảng nhiều tiêu cực (8%), Nhiều sách chưa hiệu (3%), Đảng lãnh đạo chưa tốt ( 0.4%) Câu 12: Nếu có hội, bạn có muốn tham gia vào máy Đảng, Nhà nƣớc hay quyền địa phƣơng khơng? Mức độ Có Khơng Tổng 132 Số phiếu % 374 141 505 74.1 25.9 100.0 Câu 13: Bạn bầu cử Đại biểu Quốc hội Đại biểu Hội đồng Nhân dân chƣa? Mức độ Số phiếu % 376 129 505 74.5 25.5 100.0 Đã bầu cử Chưa bầu cử Tổng Câu 14: Bạn có tin tƣởng vào ngƣời Đại biểu mà bầu khơng? Mức độ Số phiếu % 12 27 119 302 45 505 2.4 5.3 23.6 59.8 8.9 100.0 Rất không tin tưởng Không tin tưởng Ít tin tưởng Tin tưởng Rất tin tưởng Tổng - Lý lựa chọn: không tin tưởng, không tin tưởng tin tưởng sinh viên đưa : Khơng có nhiều thơng tin người ứng cử (10%) ; Chưa gặp mặt tiếp xúc ( 5%); Nghi ngờ có đặt, định sẵn bầu cử (1%) - Lý lựa chọn tin tưởng, tin tưởng : Đã tìm hiểu rõ thông tin người ứng cử (12%); tiếp xúc, gặp mặt (1%), cho rắng ứng cử viên chắn phù hợp (5%), khơng đưa lý (82%) Câu 15 : Bạn có quan tâm đến chủ trƣơng, đƣờng lối, Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc không ? Mức độ quan tâm Phƣơng án Chủ đường Rất không Không quan quan tâm tâm 12=2,4% 11=2,2% 102=20,2% 300=59,4% 03=0,6% 09=1,8% 74=14,7% Ít quan tâm Quan tâm Rất quan tâm trương, lối 80=15,8% Đảng Chính sách, pháp luật Nhà nước 133 299=59,2% 120=23,8% Câu 16: Mục đích học tập trƣờng bạn? Đánh giá Số phiếu % Tích lũy tri thức 281/505 55,6 Có cấp để tiến thân 164/505 32.5 Tìm kiếm việc làm để có thu nhập cao 256/505 50.7 Có thể cống hiến nhiều 127/505 25.1 Thích nghi theo kịp phát triển XH 200/505 39.6 Làm hài long bố mẹ người thân 117/505 23.2 Câu 17: Bạn có u thích hoạt động Đồn trƣờng khơng? Mức độ Rất khơng u thích Khơng u thích u thích u thích Rất u thích Tổng Số phiếu % 12 33 142 264 54 505 2.4 6.5 28.1 52.3 10.7 100.0 - Lý yêu thích : hoạt động bổ ích lý thú, sở thích, hoạt động nơi phát triển tài thân - Lý khơng thích : Tốn thời gian, hoạt động chưa có ý nghĩa lại bắt buộc, khơng phù hợp sở thích Câu 18: Mức độ tham gia bạn hoạt động Đoàn cấp? Mức độ tham gia Phƣơng án Rất khơng Khơng thường xun thường xun Ít thường Thường Rất thường xuyên xuyên xuyên Chi đoàn 27=5,3% 35=6,9% 141=27,9% 215=42,6% 87=17,2% Liên chi đoàn 37=7,3% 58=11,5% 174=34,5% 181=35,8% 55=10,9% Đoàn trường 42=8,3% 86=17,0% 208=41,2% 121=24,0% 48=9,5% 40=7,9% 84=16,6% 178=35,2% 130=25,7% 73=14,5% Các hoạt động tình nguyện 134 Câu 19: Bạn tham gia hoạt động tình nguyện chƣa? Phƣơng án Số phiếu % Đã tham gia 316 62.6 Chưa tham gia 188 37.2 Tổng 505 100.0 Kể tên hoạt động tình nguyện ấn tƣợng nhất: - Hiến máu nhân đạo (22%), Mùa Đông ấm (15%), Mùa hè xanh(18%) Câu 20: Mức độ tham gia vào buổi Lễ kỷ niệm ngày truyền thống trƣờng hay địa phƣơng bạn? Mức độ Rất khơng thường xun Khơng thường xun Ít thường xun Thường xuyên Rất thường xuyên Tổng Số phiếu % 79 141 166 110 505 1.6 15.6 27.9 32.9 21.8 100.0 Câu 21: Nếu Hội sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền đƣợc thành lập, bạn có tham gia khơng? Mức độ Có tham gia Khơng tham gia Phải cân nhắc Tổng Số phiếu % 258 52 195 505 51.1 10.3 38.6 100.0 Câu 22: Bạn có biết văn hóa trị khơng? Mức độ Số phiếu % Không biết 44 8.7 Biết sơ 361 71.5 Biết rõ 100 19.8 Tổng 505 100.0 135 Câu 23: Hãy chọn phƣơng án mà bạn cho văn hóa trị? Phƣơng án Số phiếu % 14 57 426 505 2.8 11.3 1,6 84.4 100 Tri thức trị Lý tưởng, niềm tin trị Hành vi trị Tất phương án Tổng Câu 24: Trong thời gian học tập tại trƣờng, bạn đƣợc tham gia buổi tọa đàm, hội thảo, thảo luận văn hóa trị chƣa? Mức độ Số phiếu % 49 70 228 130 28 505 9.7 13.9 45.1 25.7 5.5 100.0 Chưa Rất Ít Nhiều Rất nhiều Tổng Câu 25: Bạn đánh giá nhƣ chất lƣợng chƣơng trình, hoạt động văn hóa trị Học viện tổ chức Mức độ Kém Trung bình Khá Tốt Rất tốt Tổng Số phiếu % 60 209 183 45 505 1.6 11.9 41.4 36.2 8.9 100.0 Câu 26: Bạn đánh giá nhƣ nội dung giáo dục văn hóa trị nhà trƣờng hiện nay? Mức độ Rất không thiết thực Không thiết thực Ít thiết thực Thiết thực Rất thiết thực Tổng 136 Số phiếu % 24 115 302 56 505 1.6 4.8 22.8 59.8 11.1 100.0 Câu 27: Bạn đánh giá nhƣ việc nâng cao nhận thức văn hóa trị cho sinh viên vai trò nhà trƣờng việc ? Mức độ quan trọng Phƣơng án Rất không quan trọng Không quan trọng Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Việc nâng cao nhận thức VHCT cho 20=4,0% 14=2,8% 32=6,3% 296=58,6% 143=28,3% 10=2,0% 16=3,2% 30=5,9% 260=51,5% 189=37,4% sinh viên Vai trò trường Nhà việc nâng cao nhận thức VHCT cho sinh viên Câu 28: Bạn đánh giá nhƣ phẩm chất lực đội ngũ giảng viên dạy môn lý luận trị nhà trƣờng hiện nay? Mức độ đánh giá Phƣơng án Tinh thần trách nhiệm giảng dạy Đạo đức, lới sớng, tác phong Trình độ chun môn tri thức khoa học Mức độ truyền đạt giảng Kém Trung bình Khá Tốt Rất tốt 4=0,8% 19=3,8% 95=18,8% 267=52,9% 120=23,8% 2=0,4% 15=3,0% 86=17,0% 279=55,2% 123=24,4% 5=1,0% 7=1,4% 62=12,3% 277=54,9% 154=30,5% 4=0,8% 29=5,7% 130=25,7% 241=47,7% 101=20,0% 3=0,6% 37=7,3% 142=28,1% 225=44,6% 97=19,2% Mức độ sử dụng phương pháp dạy học tích cực phương tiện đại 137 Câu 29: Theo bạn phƣơng pháp sau, phƣơng pháp mang lại hiệu giáo dục văn hóa trị tốt? Mức độ hiệu Phƣơng án Rất không Không hiệu hiệu 9=1,8% Phương pháp thuyết trình Phương pháp đới thoại Phương pháp tự nghiên cứu Phương pháp thảo luận nhóm Sử dụng phương tiện đại Rất hiệu Ít hiệu Hiệu 37=7,3% 135=26,7% 240=47,0% 3=0,6% 15=3,0% 113=22,4% 263=52,1% 111=22,0% 8=1,6% 19=3,8% 100=19,8% 275=54,5% 103=20,4% 3=0,6% 20=4,0% 95=18,8% 267=52,9% 119=23,6% 8=1,6% 14=2,8% 48=9,5% 258=51,1% 177=35,1% 84=16,6% Câu 30: Theo bạn, sách, báo, tài liệu, sở vật chất phục vụ cho việc học tập văn hóa trị nhà trƣờng hiện nhƣ nào? Mức độ Số phiếu % 64 378 63 505 12.7 74.9 12.4 100 Nghèo nàn, lạc hậu Tương đối đầy đủ, đại Rất đầy đủ đại Tổng Câu 31: Theo bạn, để nâng cao chất lƣợng giáo dục lý luận trị cho sinh viên Học viện hiện nay, cần phải làm gì? Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên việc xây dựng văn hóa trị cho sinh viên nay: 330/505 = 65,3% Xây dựng nội dung giáo dục phù hợp để nâng cao văn hóa trị sinh viên: 247/505 = 54,3% Đổi hình thức, phương pháp, phương tiện giáo dục văn hóa trị cho sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền nay: 387/505 = 76,6% Xây dựng môi trường giáo dục văn minh, tiến sinh viên: 267/505 = 54,7% Nâng cao trình độ tiếp nhận phát huy tính tích cực, chủ động sinh viên nhận thức, vận dụng tri thức văn hóa trị: 338/505 = 66,9% 138 Câu 32: Theo bạn, giải pháp để nâng cao nhận thức văn hóa trị sinh viên hiện gì? Mức độ Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu, giáo dục văn hóa trị cho sinh viên Đổi nội dung, phương pháp giáo dục trị cho sinh viên Phát huy vai trò tổ chức đồn thể nhà trường, góp phần nâng cao nhận thức văn hóa trị cho sinh viên Đưa mơn học văn hóa trị vào giảng dạy bắt buộc môn học đại cương Tất phương án Tổng 139 Số phiếu % 32 6.3 62 12.3 53 10.5 13 2.6 345 505 68.3 100.0 ... Học viện Báo chí Tuyên truyền 43 2.2 Thực trạng xây dựng văn hóa trị sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền 49 2.3 Những vấn đề đặt xây dựng văn hóa trị sinh viên Học viện Báo chí. .. luận văn hóa trị thực trạng văn hóa trị sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền, luận văn đề xuất định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu xây dựng văn hóa trị sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền. .. TRỊ VÀ XÂY DỰNG VĂN HĨA CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN……… .9 1.1 Quan niệm văn hóa trị văn hóa trị sinh viên …9 1.2 Cấu trúc xây dựng văn hóa trị sinh viên …………… 26 1.3 Các yếu tố tác động đến xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền , Xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay