Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện lục nam, tỉnh bắc giang

148 9 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 10:36

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG NGÔ HÙNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG NGÔ HÙNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MÃ SỐ : 60.62.01.15 Người hướng dẫn khoa học PGS.TS PHẠM VĂN HÙNG HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016 Tác giả Dương Ngô Hùng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Phạm Văn Hùng, người tận tình dẫn, định hướng truyền đạt kiến thức suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Huyện uỷ, UBND huyện Lục Nam, Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê huyện Lục Nam phòng ban chun mơn huyện, UBND xã, thị trấn người dân; Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016 Tác giả Dương Ngô Hùng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page MỤC LỤC Lờ ii iLờ i iM ii ục Da nh Da v v vi nh Da ii nh PH x Ầ 1.1 Tí 1.2 M 1.2 1.2 1.3 Câ 1.4 Đố 1.4 1.4 PH Ầ 2.1 Cơ 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 6 2.2 Cơ 2.2 lư 2.2n ng 2.2cán 2.2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page PH III ẦN P 3.1Đặ 3 3.1 cĐiề 3.1 uĐiề 3 3.1 uĐá 3.1 nh Đá 4 4 nh 3.2Ph 3.2 ươ Ph 4 3.2 ươ Ph ươ 3.3Hệ 4 3.3 thố Cá 3.3 cCá 5 PH cIV ẦN K 4.1Kh Bắ c 4.2Đá nh 4.2 Ch 4.2 ất Ch 9 4.2 ất Ch 4.2 ất Ch ất 4.3Đá 4.3 nh Th 6 4.3 ực Nh ận 4.4Đá 4.4 nh Nh 4.4 ữn Nh 7 ữn 4.5Giả 4.5 iYê u20 20 4.5 Nh ữn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.5.3 Mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Lục Nam 84 4.5.4 Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Lục Nam 85 PH 99 Ầ 5.1 99 Kế 5.2 10 Ki 5.2 5.2 101 101 TÀ IPH 102 104 Ụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CNH Cơng nghiệp hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội CNTT Công nghệ thông tin CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa HĐND Hội đồng nhân dân HĐH Hiện đại hóa MTTQ Mặt trận Tổ quốc QLNN Quản lý nhà nước QLKT Quản lý kinh tế THPT Trung học phổ thông THCS Trung học sở UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vii DANH MỤC BẢNG Số bảng 3.1 T ìn 3.2 T ìn 3.3 K ết 4.1 T ổ 4.2 T ổ 4.3 T ổ v 4.4 T ổ 4.5 T ổ 4.6 T ổ c ô 4.7 K ết c h 4.8 T ổ c 4.9 T ổ đ ội 4.1 T ổ l 4.1 S ố Tên bảng Trang 4 5 5 6 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số biểu đồ Tên biểu đồ Trang 4.1 Tổng hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức cấp xã 4.2 Tổng hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức cán bộ, 4.3 51 công chức cấp xã 63 Đánh giá cán thôn, nhân dân cán bộ, công chức cấp xã 64 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng (2008), Nghị số 22-NQ/TW ngày 30/1/2008 "Thực mạnh mẽ chủ trương trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, thể chế hoá bước thể hoá chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở" Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang (2014), Chị thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 Về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chiến sỹ lực lượng vũ trang địa bàn tỉnh Bắc Giang Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang (2014), Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11/7/2014 việc tạo nguồn bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đến năm 2025 năm Báo cáo chất lượng cán bộ, công chức huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang năm (2012 2014) Bộ Nộ vụ (2009), Báo cáo kết điều tra đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng nâng cao chất lượng cán hệ thống trị sở Bộ Nội vụ (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức cấp xã Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Chi cục thống kê huyện Lục Nam (2012 – 2014), Niêm giám thống kê (2012 – 2014) Chính phủ (2003a), Nghị định số 114/2003/NĐ-CP cán bộ, cơng chức xã, phường thị trấn 10 Chính phủ (1998) Nghị định số 09/1998/NĐ-CP chế độ, sách cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 11 Chính phủ (2003b), Nghị định số 121/2003/NĐ-CP chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn 12 Chính phủ (2009), Nghị định 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 chức danh, số lượng, số chế độ sách cán bộ, cơng chức xã, phương, thị trấn 13 Chính phủ (2011a), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP công chức xã, phường, thị trấn 14 Chính phủ (2011b), Quyết định số 1374/2001/QĐ-TTg ngày 12/08/20011, Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công giai đoạn 2011 – 2015 15 Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng (Khóa IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đào Duy Anh (2008), Hán Việt Từ điển Viện nghiên cứu Hán nôm Nhà xuất khoa học xã hội Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 104 18 Đào Văn Hoàng (2005), Đảng Bắc Ninh thực nghị trung ương khố IX cơng tác tư tưởng, lý luận Tạp chí Lý luận Chính trị http://www.bacninh gov.vn/ noidung /tintuc/Pages/chinh-tri.aspx?ItemID=5040 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 105 19 Đồn Văn Tình (2015), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã, góp phần xây dựng quyền địa phương vững mạnh Tạp chí tổ chức nhà nước, truy cập 16/03/2015 01:25 Từ http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010098/0/ 18675/ Nang_cao_chat_luong_doi_ngu_can_bo_cong_chuc_cap_xa_gop_phan_ xay_dung_chinh_quyen_dia_phuong_vung 20 Hoàng Phê (2000), Từ điển Tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, nhà xuất Đà nẵng 21 Hồng Thị Hào (2014), Đào tạo, bồi dưỡng cơng chức hành cấp tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 22 Học viện Chính trị - Hành khu vực I, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2012), Tâm lý học quản lý, NXB Từ điển Bách khoa 23 Hồ Chí Minh (1974), Bàn vấn đề cán bộ, Nxb thật, Hà Nội 24 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 12, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Cao Sơn (2014), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”, Luận văn thạc sĩ, Học viện nơng nghiệp Việt Nam 26 Nguyễn Duy Phong, (2012), Giải pháp nâng cao chất lượng cán lãnh đạo, quản lý cấp xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Luận văn thạc sĩ, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 27 Nguyễn Xuân Thảo, (2011), Giải pháp nâng cao trình độ cán bộ, cơng chức cấp xã huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Luận văn thạc sĩ, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 28 Quốc hội (2008), Số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008, Quy định cán bộ, công chức cấp xã 29 Thiền Chửu (2005), Hán Việt Từ điển Viện nghiên cứu Hán nôm Nhà xuất khoa học xã hội 30 Trần Thị Ngọc (2013), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 31 Trần Văn Quang (2014), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ, Học viện nông nghiệp Việt Nam 32 Trương Minh Nguyễn (2012), Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành thực thi nhiệm vụ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Kạn giai đoạn Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn chủ trì 33 UBND huyện Lục Nam (2014), Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2014 34 UBND huyện Lục Nam (2015), Báo cáo kết thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 35 UBND tỉnh Bắc Giang ( 2014), Quyết định số 193/2014/QĐ-UBND ngày 31/5/2014, Quyết định tiêu đánh giá người đứng đầu tỉnh Bắc Giang Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 106 36 UBND tỉnh Bắc Giang (2013), Số 370/2013/QĐ-UBND việc quy định tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Bắc Giang 37 UBND thành phố Bắc Giang (2014), Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 17/9/2014 UBND thành phố Bắc Giang báo cáo tình hình KTXH tháng đầu năm 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 107 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ (Phiếu số 1: Dành cho cán bộ, cơng chức cấp xã) Để có đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Xin ơng, bà vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau cách tích vào trống phù hợp đây: I THƠNG TIN CÁ NHÂN Câu Xin ông/bà cho biết thông tin cá nhân sau: 1) Họ tên: …………………………………………………………… 2) Giới tính : 3) Độ tuổi: 35 Nam Nữ ; từ 35 – 50 ; 50 Câu Xin ông/bà cho biết chức vụ ông/bà: Câu Chức vụ ông/bà do: Dân bầu Phân công Câu Cơng việc trước ơng/bà gì? Câu Số năm công tác xã, thị trấn: năm Câu Đã bao lần chuyển vị trí cơng tác: …………………………………… Câu Trình độ văn hoá: Cấp I ; Cấp II Câu Trình độ chun mơn: Sơ cấp ; Đại học ; Thạc sỹ Câu Loại hình đào tạo: Cấp III ; Trung cấp ; Cao đẳng ; Tiến sỹ Chính quy: Câu 10 Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Tại chức: ; Trung cấp ; Cao cấp Câu 11 Ngạch hưởng: …………, Bậc lương hưởng: ……… ; Mức lương hưởng:……………… đồng; Phụ cấp chức vụ:………………; Phụ cấp khác:……… Tổng mức hưởng ……………… đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 108 Câu 12 Xin ông/bà cho biết kết đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức ba năm 2012-2014 (đánh dấu X vào ô lựa chọn) NH Ă O M À H H K O O H À À Ô 2N N N N 2 Câu 13 Xin ông/bà cho biết tham dự lớp bồi dưỡng chuyên mơn vị trí mà đảm nhiệm (từ năm 2012-2014) N N N C C C C C C 10 11 12 13 G HI Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 109 Câu 14 Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá kỹ nghề nghiệp thực thi công việc giao nay? (đánh dấu X vào ô lựa chọn) S MC T ố C h h T ác T kỹ I C a n R K ấ h t ó t t ác K ỹ K ỹ K ỹ K ỹ K ỹ K ỹ K ỹ I K I ỹ nă ng V ề V ề V ề V ề V ề lĩn h V ề II K I ỹ nă ng K ỹ nă ng K ỹ K ỹ K ỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 Câu 15 Xin ơng/bà vui lòng cho biết khả tin học ngoại ngữ? (Xin đánh dấu X vào ô phù hợp) Ti N n go Sử K Câu 16 Xin ông/bà bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước (Xin đánh dấu X vào ô phù hợp) Kiến thức quản lý Nhà nước chung Kiến thức quản lý Nhà nước chuyên ngành II NHẬN XÉT CHUNG Câu 17 Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến thực trạng hoạt động quyền xã, thị trấn nước ( đánh dấu X vào ô phù hợp) Tốt: ; Khá ; Trung bình ; Khó trả lời ; Câu hỏi 18 Xin ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến chất lượng nói chung đội ngũ cán bộ, công chức xã (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Ph Ti Nă ng M Là N T K T Ố H B T Á Y Ế U Câu 19 Xin ông/bà cho biết ý kiến nội dung sau để đánh giá ngũ cán bộ, công chức cấp xã (cho điểm từ đến cao nhất) C C C C Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 Câu 20 Xin ông/bà đánh giá điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã (cho điểm từ đến cao nhất) C C C ô4 Q Tạ C Tă C Câu 21 Ơng/bà cho biết có thường xuyên rèn luyện nâng cao sức khỏe? Thường xuyên ; Ít Không Câu 22 Xin ông/bà cho biết mơn thể thao ưa thích, rèn luyện thường xun: :……… ………………………… Xin chân thành cảm ơn! Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ ( Phiếu số 2: Dành cho cán quản lý cấp huyện) Để có đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Xin ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau cách tích vào trống phù hợp đây: (Chú ý: Đánh dấu X vào hộp thông tin mà đồng ý) Câu Xin ông/bà cho biết số thông tin cá nhân: Họ tên:……… ……………………………… Giới tính: Nam ; Nữ Tuổi: Đơn vị công tác: …… .………………………… Trình độ chun mơn: Trung cấp ; Cao đẳng ; Đại học ; Thạc sỹ ; Tiến sỹ Câu Xin ông/bà cho biết đánh giá cán bộ, công chức cấp xã T K Ố H Tr Đ Q B K Đánh giá M Ứ T K B É khác: Câu Xin đồng chí cho biết đánh giá cán bộ, công chức cấp xã khả giao tiếp với cơng dân, tổ chức: Tốt Khá Trung bình Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Yếu Page 111 Câu Xin ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến thực trạng hoạt động quyền xã, thị trấn (đánh dấu X vào ô phù hợp) Tốt: ; Khá ; Trung bình ; Khó trả lời ; Câu Xin ông/bà cho biết nhận xét nội dung sau cán bộ, công chức cấp xã: N M Ứ T K B C Ố H T C C C V H C C C C Câu Theo ông/bà yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ, công chức cấp xã địa bàn huyện nay(cho điểm từ đến cao nhất) C C ôn Q Tạ C Tă C Khác Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 112 Câu Xin ông/ bà cho biết đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc chức danh cán bộ, công chức cấp xã (Đánh dấu X vào lựa chọn) S T Bí thư Ph CKH T H Ơ Ố Ư N ó Ch ủ Ph óCh ủPh óCh ủ Ch ủCh 10 ủCh 11 ủBí 12 thư Tr 13 ưở Ch 14 ỉĐị 15 aVă 16 nTư 17 ph Vă 18 nTà Câui Xin ông/bà cho biết ý kiến nội dung liên quan để đánh giá cán bộ, công chức cấp xã (cho điểm từ đến cao nhất) C C C C Câu Xin ông/bà cho biết cán bộ, cơng chức cấp xã có thường xuyên rèn luyện nâng cao sức khỏe? Thường xuyên ; Ít Khơng thấy Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 113 Xin chân thành cám ơn! Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 114 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ (Phiếu số 3: Dành cho cán thơn người dân) Để có đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Ơng, bà vui lòng cho biết ý kiến nội dung đây: (Chú ý: Đánh dấu X vào hộp thông tin mà cho đồng ý) Câu Xin ơng/ bà vui lòng cho biết đôi điều thân: Tuổi: Giới tính: Nam ; Nữ Trình độ văn hố: Cấp I ; Cấp II ; Cấp III Trình độ chuyên môn: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao đẳng, Đại học Câu Xin ông/ bà cho biết đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc cán cấp xã (Đánh dấu X vào ô lựa chọn) S T T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bí th Ph C H Ư K H T Ô Ố N ó Ch ủ Ph ó Ch ủPh ó Ch ủ Ch ủCh ủCh ủBí th Ch ỉĐị aVă nTư ph Vă nTà i Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 115 Câu Xin ông/ bà cho biết đánh giá cán bộ, công chức cấp xã khả giao tiếp với cơng dân: Tốt Khá Trung bình Yếu Câu Ông/ bà cho biết thời gian giải công việc đội ngũ cán cấp xã nào? Đúng hẹn ;Đơi chậm ; Còn chậm thường xun Câu Ơng/ bà có thấy hài lòng với cách giải cơng việc đội ngũ cơng chức cấp xã khơng? Hài lòng Khơng hài lòng Tại lại khơng hài lòng? Câu Xin ông/bà cho biết ý kiến nội dung sau để đánh giá ngũ cán bộ, công chức cấp xã (cho điểm từ đến cao nhất) C C C C Câu Xin ông/bà cho biết cán bộ, công chức cấp xã có thường xuyên luyện tập nâng cao sức khỏe? Thường xun rèn luyện ; Ít rèn luyện ; Khơng thấy Xin chân thành cám ơn! Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 116 ... giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang năm tới 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã? Những nội dung nghiên cứu chất lượng cán bộ,. .. công chức cấp xã địa bàn huyện - Công tác đánh giá xếp loại sử dụng cán bộ, công chức cấp xã địa bàn huyện - Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Lục Nam, tỉnh Bắc. .. đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Chất lượng công tác đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; chế độ, sách liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã Thực công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện lục nam, tỉnh bắc giang , Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện lục nam, tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay