Sự thay đổi về quan niệm tình yêu và ý thức hôn nhân của phụ nữ nhật bản sau năm 1945 phản ánh trong truyện tranh dành cho thiếu nữ

97 13 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 10:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - TRẦN THỊ HẠNH LÊ SỰ THAY ĐỔI VỀ QUAN NIỆM TÌNH U Ý THỨC HƠN NHÂN CỦA PHỤ NỮ NHẬT BẢN SAU NĂM 1945 PHẢN ÁNH TRONG TRUYỆN TRANH DÀNH CHO THIẾU NỮ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÂU Á HỌC Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - TRẦN THỊ HẠNH LÊ SỰ THAY ĐỔI VỀ QUAN NIỆM TÌNH U Ý THỨC HƠN NHÂN CỦA PHỤ NỮ NHẬT BẢN SAU NĂM 1945 PHẢN ÁNH TRONG TRUYỆN TRANH DÀNH CHO THIẾU NỮ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÂU Á HỌC Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Châu Á học Mã số: 60 31 06 08 Người hướng dẫn khoa học: TS Võ Minh Vũ Hà Nội – 2017 ỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn bọ Luạn van thạc s t t nghiẹp chuyên ngành Châu Á học v i đ tài „„sự thay đổi v quan niệm tình u ý thức nhân phụ nữ Nhật Bản sau năm 1945 phản ánh truyện tranh dành cho thiếu nữ” cơng trình nghiên cứu riêng đ ợc thực hiẹn du i hu ng d n TS V Minh V Mọi tr ch d n s liệu Luạn van đ u đuợc tr ch nguồn đ y đủ rõ ràng Luạn van không trùng lạp v nội dung v i luận van đ công b tr c T c giả Tr n Thị Hạnh Lê ỜI CẢM O N L i đ u tiên xin g i l i cảm on ch n thành s u s c đến gi o viên hu ng d n TS V Minh V đ định h ng d n cho su t qu trình thực hiẹn luạn van thạc s v i đ tài “sự thay đổi v quan niệm tình yêu ý thức hôn nhân phụ nữ Nhật Bản sau năm 1945 phản ánh truyện tranh dành cho thiếu nữ” Tôi c ng xin ch n thành cảm n c c th y cô gi o môn Nhạt ản học khoa ông phuong học tru ng ại học Khoa học Xã hội Nh n văn ại học Qu c gia Hà Nọi đ tạo u kiện thuận lợi cho tơi có c hội đ ợc học tập nghiên cứu v l nh vực châu Á học, cụ thể Nhật Bản học u i c ng xin g i l i cảm on đến gia đình bạn bè đ ln giúp đỡ tơi su t qu trình nghiên cứu c ng nh hồn thành cơng trình luận văn Do trình đọ hạn chế nên qu trình thực hiẹn nghiên cứu ch c hẳn luận văn s không tr nh kh i sai sót Tơi hy vọng s nhận đ ợc góp ý khách quan từ th y cô, bạn để luận văn đ ợc hoàn thiện h n Hà Nội, ngày 25 tháng 10 nam 2017 Trần Thị Hạnh Lê MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Mục đ ch ý ngh a đ tài Lịch s nghiên cứu vấn đ i t ợng phạm vi nghiên cứu Ph ng ph p nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯ NG SỰ THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM T NH Y U H N NHÂN CỦA PHỤ NỮ NHẬT ẢN SAU NĂM 1945 1 Giai đoạn tr c năm 1970 1 Tình hình kinh tế- xã hội 1 Quan điểm phụ nữ v tình u, nhân 11 Th i kì kinh tế bong bóng sụp đổ trì trệ kéo dài sau năm 1970 14 1.2.1.Tình hình kinh tế-xã hội 14 1.2.2 Quan niệm ng i phụ nữ v tình yêu hôn nhân 17 Tiểu kết 27 CHƯ NG 2: QUAN ĐIỂM VỀ TÌNH YÊU HÔN NHÂN CỦA PHỤ NỮ NHẬT BẢN TRONG TRUYỆN TRANH DÀNH CHO THIẾU NỮ SAU NĂM 1945 29 Giai đoạn tr c năm 1970 31 2.1.1 Sự phát triển truyện tranh thiếu nữ g n li n v i tên tuổi họa s nam 31 2 Quan điểm phụ nữ v tình yêu hôn nhân 33 2.2 Giai đoạn sau năm 1970 đến năm đ u kỉ 21 38 2.2.1 Sự phát triển truyện tranh dành cho thiếu nữ: th i kì lên ngơi nữ họa s 38 2 Quan điểm v tình u nhân phụ nữ 42 Tiểu kết 51 CHƯ NG QUAN ĐIỂM VỀ TÌNH U HƠN NHÂN CỦA PHỤ NỮ NHẬT BẢN THỂ HIỆN QUA MỘT SỐ BỘ TRUYỆN TRANH THIẾU NỮ SAU NĂM 1945 53 3.1 Sazae- san (1946) 53 3.1.1 Sazae san - truyện tranh thiếu nữ sinh th i hậu chiến 53 3.1.2 Quan điểm v tình u ng i phụ nữ ln chiến đấu cho bình đẳng 56 3.2 Ribbon no Kishi (1953) 63 3.2.1 Ribbon no Kishi- truyện tiên phong cho phong cách giả t ởng đ cao sức mạnh ng i phụ nữ 63 3.2.2 Ribbon no kishi - hành trình tìm tình u khát khao phụ nữ 64 3.3 Nana(1999) 70 3.3.1 Nana - truyện tranh bán chạy thứ t toàn gi i 70 3.3.2 Nana - gi i tình yêu phụ nữ tr ởng thành: đ y dục vọng mãnh liệt chóng v nh nh ng ch n thật 72 3.4 Totsuzen Desu Ga Ashita Kekkon Shimasu (2014) 79 Tiểu kết 85 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Khảo sát ý kiến phụ nữ v "s ng chung tr c hôn nhân" giai đoạn 1973-1988 18 Biểu đồ Quan điểm “ hồng làm vợ nên chăm sóc gia đình” hai gi i khảo s t năm 2008 25 MỞ ĐẦU Mục đích, ý nghĩa đề tài 1.1 Lý chọn lựa đề tài Nói đến truyện tranh Nhật Bản, ng i ta ngh đến nét văn hóa đặc tr ng hay n n công nghiệp m i nhọn –một biểu t ợng tự hào xứ hoa anh đào không gi ng v i quan điểm truyện tranh dành cho trẻ em Ở Nhật Bản, phổ biến truyện tranh ảnh h ởng đ i v i văn hố thị giác xã hội trội h n so v i ảnh h ởng truyện tranh qu c gia khác Thông qua truyện tranh, xã hội Nhật Bản lên c ch đa chi u rõ nét v i vơ vàn góc nhìn từ văn hóa l i s ng đến t Nhật Bản, chí tệ nạn hay vấn đ xã hội Ảnh h ởng xuất kh p Nhật Bản quảng cáo TV, quảng cáo, chí sách giáo khoa Truyện tranh Nhật Bản góp ph n mang văn hóa Nhật v i gi i, quảng bá rộng rãi ph ng diện v ợt qua loại hình nghệ thuật kh c v ợt qua rào cản ngôn ngữ để đến v i độc giả t c ch đại sứ Nhật Bản Mặc dù phổ biến, nhiên không nhi u ng i thực hiểu đ ợc t m quan trọng truyện tranh Nhật khác biệt v i truyện tranh Mỹ Một đặc điểm truyện tranh Nhật đ chia thành hai thể loại theo đ i t ợng shounen manga (dành cho nam gi i) shoujo manga (dành cho nữ gi i) Truyện tranh dành cho nữ gi i ngày đ đ ợc thay đổi d n để đ p ứng v i thay đổi vai trò phụ nữ xã hội Nhật Bản dù vấn đ phân biệt gi i tính v n ln tồn Vấn đ nhân- tình u ln vấn đ hấp d n phong phú đ tài nhi u loại hình nghệ thuật phản nh nh văn ch ng điện ảnh Manga v i t c ch mảng nghệ thuật đại Nhật Bản c ng ngoại lệ Tuy nhiên, cách thể vấn đ t nh yêu c ng nh hôn nh n đại Nhật Bản (sau năm 1945) nói có t nh đại chúng h n hấp d n c ng nh nhi u màu s c h n Vấn đ thay đổi ý thức hôn nhân quan niệm tình u xã hội Nhật Bản nói vấn đ khơng m i nh ng ln nóng b ng, ảnh h ởng t i vấn đ đặc biệt bật xã hội nh già hóa dân s tỉ lệ sinh thấp hay xu h ng i phụ nữ đại ng cân cơng việc gia đình i u đ ợc thể qua truyện tranh đặc biệt truyện tranh thiếu nữ vô c ng độc đ o s ng tạo nh ng c ng chân thực, phán ánh thực tế xã hội Vì vậy, luận văn thạc s s khảo sát v thay đổi quan niệm tình u ý thức nhân phụ nữ Nhật Bản từ sau năm 1945 thơng qua việc phân tích s tác phẩm truyện tranh dành cho thiếu nữ tiêu biểu 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn s đ a c i nhìn cụ thể v vai trò c ng nh vị trí ng i phụ nữ xã hội Nhật Bản đại, từ đ i sánh v i hình ảnh ng i phụ nữ truyện tranh để làm rõ t ng t c thực tế truyện, mang lại t liệu hữu ích cho bạn đọc quan tâm t i vấn đ xã hội thể qua truyện tranh Luận văn c ng c sở t liệu cụ thể v s truyện tranh thiếu nữ điển hình v vấn đ tình u, nhân thể qua Lịch sử nghiên cứu vấn đề Lịch sử nghiên cứu truyện tranh thiếu nữ V truyện tranh thiếu nữ, Nhật Bản c ng nh s qu c gia khác đ có nhi u tác phẩm, cơng trình nghiên cứu Riêng v truyện tranh thiếu nữ đ có c c nghiên cứu Masami Toku "Shojo Manga!Girls' Comics! A Mirror of Girls' Dreams " in tạp chí nghệ thuật Mechademia s năm 2007 thể đ i s ng tinh th n nữ gi i phản chiếu qua truyện tranh c ng nh vai trò ng i phụ nữ thay đổi xã hội thông qua truyện tranh thiếu nữ Khơng có vậy, tác phẩm International Perspectives on Shojo and Shojo Manga: The Influence of Girl Culture v i góp mặt nhi u chuyên gia nghệ thuật Nhật Bản gi i đ thể rõ phát triển truyện tranh thiếu nữ vai trò nhìn từ quan điểm mang tính tồn c u đ ợc tổng hợp viết lại Masami Toku nhà xuất Routledge năm 2015 Ngồi có nghiên cứu tác giả Fujimoto, Yukari Japanese Contemporary Manga (Number 1): Shoujo (Girls Manga) đăng b o Japanese book s 56 năm 2008 nói v truyện tranh cho nữ gi i v i t c ch ph n truyện tranh đại Một s khía cạnh v gi i t nh c ng đ ợc đ cập luận văn “gender and sexuality in shoujo manga: undoing heteronormative expectations in utena, pet shop of horrors, and angel sanctuary” Emily M Hurford Thế gi i riêng tính cách, phẩm chất nữ gi i c ng đ ợc bàn t i chi tiết viết "Shoujo Manga—Something for the Girls", đăng The Japan Quarterly, tập 48, s tác giả Matt Thorn Ở Việt Nam c ng đ có kh nhi u cơng trình nghiên cứu vừa nh v truyện tranh nói chung truyện tranh thiếu nữ nói riêng V truyện tranh Nhật Bản, kể s nghiên cứu tạp chí hay tiểu luận luận văn khoa học tiêu biểu nh nghiên cứu "Những ảnh h ởng truyện tranh Nhật Bản đ i v i trẻ em Việt Nam nay" tác giả Ngô Thanh Mai đăng Tạp chí Khoa học HQGHN: Nghiên cứu N c ngoài, Tập 32, bàn v sức ảnh h ởng truyện tranh t i gi i Việt Nam đ i v i đ i t ợng thiếu niên định xen vào hạnh phúc gia đình ng i kh c c ng khơng mong ch tiếng u, v n níu kéo tiếc th ng cho chân tình Nh kết cục dễ đo n chủ động kết thúc, cảm n cô biến nh ch a bao gi b nghé ng ỡng c a c vào đ i Hachi cô gái nữ sinh ngấp ại học khóc trận lại vui vẻ, v n sẵn sàng mở c a trái tim cho ng i trai m i, khiến ấp p nh Là cô ng y th buông thả dễ dãi G n nh sau lại r i vào l i tình anh chàng l p ôn thi ại học Thế cô lại có mục tiêu đ i đỗ đ ợc đại học Tokyo để bên cạnh ng i yêu i u nghe thật ấu tr ng ngẩn, chẳng cót ng lai ý ch Nh ng tác giả luận văn lại ngh chuyện bình th ng Truyện đ n m b t tâm lý cô gái v i tình c ch bình th ng khơng có trội, chẳng có c m hồi b o v ngh nghiệp hay mục đ ch s ng ch a tìm thấy đ t ng lai ng phải cho ó mà hàng triệu nữ sinh Nhật Bản hay qu c gia c ng trải qua t t nghiệp trung học Hachi không vô dụng s ng nhạt nh o nh thế, s ng cô v n rực rỡ ngày Bởi u tìm kiếm t ởng nh g n mà c ng xa l m để đạt đ ợc lại phải tìm kiếm mục tiêu nh h n ch nh đ ợc yêu, hạnh phúc bên ng i u! Cơ t m lên Tokyo để giữ tình u ch n thành đến mức ng i xung quan cô dù biết thực lực học hành Hachi , v n ủng hộ gái Mỗi m i tình gặp, hay chia tay v i ng u nhi u ng i Hachi đ u dùng thực t m để yêu đ ng tiết ngủ v i ng i yêu nh ng tr i tim dành trọn vẹn cho ng v n nh ngày d u đ ợc u 76 i, khơng trinh i Có thể nhận tự nhiên cách thể vấn đ nhạy cảm tác giả điển hình việc nữ sinh trung học quan hệ tình dục c ch bình th ng chí kể cho bạn bè nghe mà không vấp phải kì thị hay ngạc nhiên Tác giả c ng vô duyên vô c đ a xu h ng v tình u nam nữ vào truyện mình, thực tế, việc nữ sinh cấp ba, sinhviên có quan hệ tình dục tr c nhân có s th ng kê khơng h thiểu s Trong Nana, việc quan hệ tình dục tr c hôn nh n đ ợc đ cập dày đặc nh Hachi hay Nana Osaki c ng đ v ợt gi i hạn v i ng m i 16,17 tuổi Nh ng truyện không h v theo chi u h i yêu ng cổ súy k ch động vị thành niên s ng buông thả, trang truyện dù có phác họa cảnh gi nhìn vào ng ng chiếu c ng nhẹ nhàng không khoa tr ng i đọc không đ mặt mà cảm nhận đ ợc tình yêu mà họ dành cho nhau, thứ tình yêu v ợt lên tình dục Việc thể khía cạnh nhạy cảm Nana diễn tự nhiên, nhìn vào s liệu đ thấy ch hay s ng th tr ng v tỉ lệ quan hệ tình dục tr c nhân c nhân nữ gi i nhận thấy Nana khơng h cổ súy hay “v đ ng cho h u chạy” mà ghi chép tranh qua lăng k nh tác giả v thực xã hội Tác giả thể vấn đ chân thực không qu đào s u c ng không h i hợt đủ để thấy tác giả mu n tái có thật, tái để thể tính cách cảm xúc nhân vật để ng i đọc thấy đ u ch nh qua nhân vật g n li n v i đ i s ng thực xã hội Nhật Bản đại Vấn đ s ng chung mà không kết hôn Nana c ng đ ợc nh c đến thật Họ coi việc khơng có rào cản v định kiến, hay mang lại thiệt thòi cho nữ gi i nh th i khứ Vấn đ cặp đôi định dọn t i s ng chung họ có lo đ ợc cho s ng 77 hay không, m i quan hệ họ s kéo dài Thậm chí họ c ng ch a h có dự định kết s ng th mà đ n giản quan niệm: yêu phải ln cạnh chăm sóc cho Nếu u có u kiện, họ dọn t i s ng chung trải nghiệm cảm giác nhà đ n giản v i họ là: tiết kiệm đ ợc nhi u khoản chi ph u nên u bình th ng Xã hội Nhật Bản đ u kỉ 21 khơng lạ l m v việc Vì vấn đ lo l ng cặp đơi s ng chung v i định kiến kh t khe v i trinh tiết ng Ng i phụ nữ đ g n nh biến i phụ nữ c ng yêu lập gia đình bình th ng v i ng nh s ng chung không d n đến hôn nhân v i ng i khác i Nana Osaki co t nh c ch tr i ng ợc hoan tồn Cơ s ng có mục đ ch đ cao c m kh t vọng h n tình yêu nam nữ Màu s c tình yêu Osaki khác v i Hachi, cô su t tuổi xuân ln nhìn ng i, kh c c t ghi tâm trao tất Cả Hachi Nana Osaki đ u chung thủy theo cách riêng Họ s ng trao trọn tất yêu, Hachi th i điểm yêu ng i, dù sau chia tay vui vẻ mà qn tất Còn Nana Osaki, ngồi tình u nam nữtình u mãnh liệt v i âm nhạc Cái cách mà họ đam mê chết khiến ng i đọc thấy rung cảm thực Dù ai, dù nào, hai cô gái Nana truyện c ng đ kh c họa đ ợc tranh rực rỡ v tình yêu lý t ởng Họ dám s ng cm họ đau khổ lại yêu, lại hy vọng mãnh liệt nh ch a bao gi tan vỡ Nana đ kh c họa sinh động gi i nội t m đ y biến hóa phức tạp hai cô g i c t nh kh c đại diện cho hai kiểu ng i : không cơng việc ổn định khơng có tài trội mong mu n s ng gia đình bình yên ng i đại diện cho tuổi trẻ v i hoài bão mạnh m , s m tự lập xa gia đình Vậy Nana d có đủ l i s ng cách suy ngh quan điểm s ng khác nhau, v n thể kh r c c xu h 78 ng v tinh yêu hôn nhân phụ nữ đại, bên mong mu n tìm kiém hạnh phúc gia đình giản đ n khơng làm mà nhà chăm sóc c i dựa vào chồng để có s ng ổn định Một bên ng i phụ nữ mu n độc lập, tự theo đuổi đam mê coi nghiệp cao h n tình u hay hạnh phúc nhân dù có theo cách nào, việc thể tình u ng cởi mở h n tr tr i phụ nữ c ng đ trở nên c nhi u, thơng qua s ng chung quan hệ tình dục c hôn nhân Những xu h ng cách s ng v n ln tồn đan xen xã hội Nhật Bản đại 3.4 Totsuzen Desu Ga Ashita Kekkon Shimasu (2014) Bộ truyện Totsuzen Desu Ga Ashita Kekkon Shimasu dịch tiếng Việt Mặc dù đường đột ngày mai kết hôn y truyện tranh thuộc thể loại dành cho phụ nữ tr ởng thành, g n mác 16+ nữ họa s truyện tranh Miyazono Izumi s ng t c đăng l n đ u tiên tạp chí truyện tranh "petit comic" nhà xuất Shogakukan th ng năm 2014 Bộ truyện tranh m i nh ng nhanh chóng tạo đ ợc hiệu ứng tích cực đ ợc chuyển thể thành phim truy n hình Phim đ ợc phát sóng Fuji TV vào t i thứ hàng tu n vào th ng năm 2017 19 Ở Việt Nam, truyện đ ợc dịch phi lợi nhuận internet v i tên "Ai phải kết hơn" y coi truyện m i v chủ đ tình u- nhân b t kịp v i xu h Nhật Bản đ nữ ng xã hội ng th i nhận đ ợc quan tâm độc giả nam l n ó truyện đ cập đến vấn đ nóng xã hội m i quan hệ tình u nhân ngày này: ng i Nhật sợ kết hôn ch a sẵn sàng cho hôn nhân Thế nh ng, truyện lại thể cách tự nhiên 19 https://ja.wikipedia.org/wiki/突然ですが、明日結婚します 79 khéo léo tr i ng ợc quan điểm tình u nhân nữ gi i v i nam gi i, nhân vật g i văn phòng thành công công việc nh ng lại khao kh t đ ợc kết hôn để trở thành bà nội trợ toàn th i gian Takanashi Asuka nhân viên ngân hàng 24 tuổi, thành công làm xuất s c cơng việc mình, khơng h ghét công việc nh ng lại m c đ ợc kết hôn làm chỗ dựa trở v nhà chồng Tuy nhiên, bạn trai l u năm cô định chia tay v i cô vào ngày sinh nhật cô Tuy yêu đ ợc năm c ng đ dọn v s ng chung v i nh ng bạn trai cô đ từ ch i thực m c Asuka v i lí mu n tập trung cho nghiệp Có thể nói đ y suy ngh kh phổ biến ng Nhật hai gi i Ng i ch a kết i đàn ơng lo l ng v i trách nhiệm chu cấp kinh tế cho gia đình quan niệm ng i chồng phải làm đ ăn s u vào máu thịt văn hóa gia đình ng i Nhật từ l u H n Asuka thực mu n nghỉ hẳn việc lo nội trợ kết hôn u gây áp lực cho bạn trai cô Anh ta đ chia tay cách chóng vánh nhất, khiến c m t ởng chừng nh nh bé bị sụp đổ 80 Truyện mở đ u quan điểm nhân nhân vật nữ Asuka Câu h i u v n d bình th ng xã hội Nhật từ x a t i : đến tuổi kết hôn, chồng làm vợ nhà nội trợ lại trở thành khao khát, mục tiêu t i quan trọng đ i cô gái trẻ nh Asuka i u lí giải đ ợc nhìn vào thay đổi vai trò 81 theo gi i Nhật Bản đại Nam gi i sợ kết hôn, phụ nữ ngại bị ràng buộc, hai lo l ng v trách nhiệm Ở th i đại mà n n kinh tế bị bão hòa khó khăn h n việc tìm cơng việc ổn định, th i đại mà chủ ngh a c nh n tự c nh n đ ợc đ cao h n bao gi hết, khái niệm gia đình trở nên xa v i h n đ i v i ng mải miết tìm ng i tr ởng thành Asuka i đàn ông tin t ởng để cô dựa vào, kết hôn s ng ngày qua ngày, hạnh phúc bình dị nh cha mẹ Thế mà lại trở nên khó khăn qu ng khơng th ch u i đàn ơng Asuka u lại lại c g ng tìm c i hạnh phúc giản dị khơng mệt m i, tr trêu thay, ng i đàn ông lý t ởng Asuka gặp đ ợc sau tình đổ vỡ c ng không h mu n kết hôn Khi Ryu nêu lên ý kiến v việc kết hôn Asuka đ nhanh chóng đ p trả Nanami Ryu ch nh chàng trai lý t ởng mà tìm kiếm nh ng anh lại coi việc phụ nữ kết hôn tr n tránh : tr n tránh v i khó 82 khăn ngồi x hội, v i công việc c ng thể quan điểm : phụ nữ gi i nội trợ th i buổi gây hấp d n v i đa s đàn ông Thế nh ng Asuka đ không ng n ngại cho "Tôi mu n xây dựng n i tr n tránh Sáng dậy có bữa ăn gặp phải chuyện bực s v nhà ơm lấy mẹ, cha hay anh chị em s mau chóng trở v nhà họ u gia đình "20 Một việc kh bình th ng lại trở thành m c gái trẻ, đ ợc s ng gia đình hạt nhân có hai hệ, mẹ cô bà nội trợ chăm sóc cho nhà, gia đình th i kì tr tác giả mu n nói đ đến lúc ng c Phải i phụ nữ nhìn lại suy ng m xem, thực hạnh phúc nằm đ u đ ch đến đ i họ Asuka cô gái vô dụng, c i, mong có chồng để đ ợc đổi đ i khơng làm mà v n có ti n tiêu xài Cơ g i có lực, có mục đ ch có c t nh "gi i việc n c đảm việc nhà" , mà cô gái v n mong m i đ ợc kết lập gia đình gác lại cơng việc trở thành bà nội trợ toàn th i gian nh ng kỉ tr i phụ nữ c coi đ ch đến hạnh phúc Ch c hẳn tác giả mu n g i thông điệp t i cô gái th i rằng, dù có mạnh m gi i giang đến đ u v n phụ nữ, c n gia đình ngh a c c cô v n nên biết cách trở thành nữ công gia chánh Truyện ý đồ cổ xúy việc gái nên kết hôn tuổi nghỉ việc sau lấy chồng, Asuka mong mu n cô mong mu n cá thể, chí truyện c m bị từ ch i hết l n t i l n khác, chẳng h dễ dàng chút Tôi cho tác giả mu n h 20 ng ng i đọc đến nhìn m i, nhìn v Theo dịch tập 1, http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=397276 83 khứ t t đẹp Nhật Bản v i hạnh phúc nh bé hiển nhiên, không c n phải gồng b l ng đ n n n trải c g ng tự mà v n thấy lạc ó mái ấm giản dị, có chồng có vợ, vợ giặt gi c m c, nhà quây qu n bên m m c m t i vui vẻ, san sẻ thứ cho Ngày nay, chi ph i nghiệp, công sở, việc làm, m i quan hệ xã hội nhi u, dù có kết ng i ta c ng chẳng nh x a nữa, cặp vợ chồng nói chuyện v i q ít, chí họ khơng mu n có con, họ sợ khơng chăm t t, họ sợ t n th i gian, có nhi u việc để làm, nh ng nh có hạnh phúc khơng? Phải ng i ta đ đeo đuổi thứ gọi công việc, nghiệp nhi u mà quên dù có th i đại gia đình v n n n móng xã hội gia đình phải hạnh phúc, xã hội m i phát triển đ ợc Totsuzen Desu Ga Ashita Kekkon Shimasu truyện tranh v vấn đ hôn nh n s t s n v i quan điểm thực tế xã hội.Tuy nhiên, truyện lại đ a l i suy ngh kh m i v phụ nữ kết hôn, thực tế nữ gi i ngày kết hôn muộn l i làm việc nội trợ h n vị xã hội họ đ tiến d n t i chỗ đứng nam gi i, truyện ng ng i phụ nữ lại mu n trở v v i vị tr c i phụ nữ gia đình Truyện đ gợi lại kí ức t t đẹp gia đình hạt nhân Nhật Bản kỉ 20 để làm dậy lên v n có ng i phụ nữ v i hạnh phúc giản dị mà đ m ấm họ đạt đ ợc kết có con, thay dành hết th i gian cho công việc nh 84 Tiểu kết Ứng v i th i kì phát triển xã hội Nhật Bản, truyện tranh thiếu nữ c ng có đặc điểm riêng thay đổi từ phong cách, c t truyện đến nội dung Trong phải kể đến thay đổi rõ rệt t tr ng ứng c sau th i đại cách thể quan điểm v tình u nhân phụ nữ thông qua lăng k nh tác giả h ng đ chọn tác phẩm tiêu biểu th i kì để phân tích làm rõ mà truyện đ thể đ ợc, gi ng khác v i thực tế xã hội Tr c năm 1970 nói chung , truyện tranh thiếu nữ khơng xốy sâu vào cảm xúc phức tạp nữ gi i, v giằng xé nội tâm hay cung bậc tình yêu đ i s ng tình yêu c ng nh quan điểm v tình yêu họ Mà th i kì này, truyện tranh thiếu nữ nhấn mạnh vào nỗ lực hay mạnh m gái s ng khó khăn thiếu th n, biết v n lên tìm hạnh phúc Cách thể t nh c ch h i đ n điệu, thiện ác rõ ràng đ n giản nh ng tranh v kết thúc có hậu v i hạnh phúc viên mãn c g ng nhân vật đ trở thành hiệu ứng khích lệ gái Nhật Bản th i kì xây dựng lại đất n c Th i kì c ng đặc biệt nhấn mạnh đến bình đẳng v gi i tính, v thay đổi vị trí nữ gi i dù v n đặt họ vào vị trí bà nội trợ cô gái gi i nữ công gia chánh Nữ gi i truyện tranh thiếu nữ đ biết mạnh m h n việc giành lấy quy n lợi mình, chủ động h n tình u- nhân Sang đến giai đoạn sau năm 1970 c ng th i điểm thay đổi v c cấu gia đình x hội Nhật Bản Ng i phụ nữ b t đ u ngại kết hôn, sinh con, tự chủ h n nghiệp học vấn th n y c ng lúc bùng nổ v l i s ng m i đại thể rõ ràng t c động tồn c u hóa, tiếp xúc văn hóa thơng qua cơng nghệ ph ng tiện truy n thơng Truyện tranh c ng mà thay đổi theo, từ phong cách v tỉ mỉ chi tiết h n 85 đến nội dung c ng đa dạng sâu s c, phức tạp nhi u khía cạnh, cảm xúc h n ặc biệt nh ng t m lý l i s ng nữ gi i đ ợc kh c họa rõ nét, tinh tế , chân thực Từ tâm lý nữ sinh trung học, t i sinh viên đại học, ng i b c vào ng ỡng c a tự lập hay kết hôn 86 KẾT LUẬN Nh vậy, thông qua việc tìm hiểu thực tế xã hội xu h ng kết hôn xã hội đại dựa ý kiến quan điểm phụ nữ Nhật Bản, luận văn đ đ a đ ợc kết luận v c c xu h điểm tình yêu nh quan hệ tình dục tr chung tr c hôn nh n Ngay sau n bóng kinh tế c c xu h ng quan c hôn nhân s ng c Nhật r i vào tình trạng xẹp d n ng cởi mở đ ph t triển nhanh chóng trở nên phổ biến,từ việc có nhìn kh t khe hay phản đ i việc quan hệ tình dục mà khơng lập gia đình hay s ng chung mà không hôn thú đ chuyển d n sang coi vấn đ bình th ng, phổ biến dễ dàng chấp nhận Bên cạnh tình hình nh n Nhật Bản xu h ng dịch chuyển từ xã hội kết hôn ( h u hết ng i đ u kết hôn) t i xã hội kết muộn khơng có ý định kết hôn v i thay đổi qua s liệu c c giai đoạn phát triển kinh tế xã hội c ng đ đ ợc thể Ng i phụ nữ trở nên xa lánh v i nhân, mu n trì tình trạng độc thân, mu n s ng chung hẹn hò không mu n chịu ràng buộc gia đình c i ó vị nữ gi i ngày tiến d n v i nam gi i công việc, xã hội, họ mu n tiếp tục nghiệp s ng tự khơng mu n bị bó buộc bếp hàng ngày lo chăm sóc c i Việc dựa vào ng i đàn ơng đ khơng đ ng để có s ng hạnh phúc, họ tự chủ đ ợc s ng h n lại không c n có trách nhiệm v i gia đình làm cho xu h ng kết hôn muộn ngày trở nên phổ biến Nhật Bản Bên cạnh xu h ng ma ng i phụ nữ d n cân đ ợc gia đình cơng việc c ng đ xuất H u hết c c quan điểm xu h ng đ u thể rõ truyện tranh dành cho phái nữ Trong truyện tranh dành cho thiếu nữ, hình 87 ảnh ng i phụ nữ mang chi u h ng “ nữ quy n” ngh a họ làm chủ thứ s ng, họ có tính cách mạnh m độc lập chí lấn át nam gi i Truyện tranh thiếu nữ thực b c tiến dài nữ quy n thể đ ợc khát khao mong mu n nữ gi i v bình đẳng gi i t nh bình đẳng xã hội gia đình Vai trò ng i phụ nữ c ng đ ợc thể trân trọng, vừa phản ánh chân thực thực xã hội vừa mang đến hiệu ứng thị giác quan trọng nhằm khích lệ động viên nữ gi i nỗ lực c g ng t ng lai Ứng v i giai đoạn phát triển cụ thể, g n v i th i kì xã hội Nhật Bản, truyện tranh thiếu nữ đ lột tả đ ợc ph n thực tế xã hội quan điểm v tình u c ng nh nh n nữ gi i Từ việc thể đ n giản nội tâm thiếu nữ, nhấn mạnh vào thể hành động , thể nội dung thể mạnh m khác lạ ng i phụ nữ nhằm thể đồng tình v i thay đổi cải cách xã hội v bình đẳng gi i, truyện tranh thiếu nữ đ ngày làm m i mình, cập nhật xu h ng m i xã hội để từ thể gi i nội tâm tình yêu phụ nữ ngày nhi u chi u, phong phú hấp d n h n mà v n không bị r i xa thực tế đem lại cảm giác g n g i cho ng i đọc Từ đồng cảm tơi c u chuyện, truyện tranh thiếu nữ trở nên thu hút gây thiện cảm v i độc giả đủ lứa tuổi, ngh nghiệp Khơng thế, truyện tranh thiếu nữ có b nhanh nhẹn h n th i đại định h c tiến ng độc giả gây ảnh h ởng ng ợc trở lại v i thực tế cho đ i l i s ng m i trào l u m i tích cực đ ợc độc giả vơ c ng u th ch đón nhận 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Mai Huy ch (1989) Gia đình Nhật Bản ngày nay, Tạp chí Xã hội học 2.Ngơ Xn Bình (2008), Suy thoái kinh tế Nhật Bản đ u năm 1990 - khía cạnh từ b u tiết trực tiếp cải tổ c cấu cơng nghiệp, tạp chí nghiên cứu Đơng Bắc Á, s 12 3.Ngơ Xn Bình (2008), Suy thối kinh tế Nhật Bản năm 1990khía cạnh u chỉnh sách tài chính, tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á số 10(92) V Hồng (2006), Tại phụ nữ Nhật Bản “ngại” lấy chồng, Báo Đời sống pháp luật Phan Ngọc Liên (1995), Lịch sử Nhật Bản, Nhà xuất Văn Hóa thơng tin Hạ Thị Lan Phi (2008), L i s ng độc thân phụ nữ Nhật Bản đạinguyên nhân hệ quả, Tạp chí nghiên cứu Đơng Bắc Á, s 6(88) L u Ngọc Trịnh (1998), Kinh tế Nhật Bản - bước thăng trầm lịch sử, NXB Th ng Kê, Hà Nội B Tài liệu tiếng nước Fujimoto, Yukari(2008), Japanese Contemporary Manga (Number 1): Shoujo (Girls Manga), Japanese Book News 56 Nozomi Masuda (2015) International Perspectives on Shojo and Shojo Manga: The Influence of Girl Culture , Routledge 10 Thorn, Matt (2001), Shoujo Manga - Something for the Girls, The Japan Quarterly 48 11.上野千鶴子(2013)『女たちのサバイバル作戦』文春新書 12 木藤博(2000) 人口から読む日本の歴史(Lịch sử Nhật Bản: Đọc từ dân số)、講談社学術文庫 89 13 総合女性史研究会 (1992)日本女性の歴史、性愛ー家族, 角川書店] 14 鶴見俊輔 齋藤愼爾編(2006)『サザエさんの〈昭和〉』 、 柏書房 15 宮川努 (2003) 『失われた10年』と産業構造の転換』東洋経済新 報社 16.吉住京子 (2009)「イエ制度と性役割日本の婚外出生の歴史的変 容」天野正子・伊藤るり・井上輝子・伊藤公雄・上野千鶴子 [編]『性役割』(新編日本のフェミニズム)、岩波書店 17 ガラスの仮面作者・美内すずえ氏、(2014)「次のテーマは日本」 と次回作の構想を語る! ”,アメーバニュース C Tài liệu mạng 18 第9回「日本人の意識」調査(2013)結果の概要, https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/yoron/social/pdf/140520.pdf,5/1 1/2017 19 日本人の意識変化の 35 年の軌跡(1)~第 回「日本人の意 識・2008」調査から~ https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2009_04/090401.p df,26/10/2017 20 日本人の意識の 40 年の軌跡(1) ~第 回「日本人の意識・ 2008」調査から~] https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_07/2014070 1.pdf 21 「夫は外働き、妻は家事」賛成派は約 割で漸減中 (2017 年) http://www.garbagenews.net/archives/2008388.html 90 ... HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN THỊ HẠNH LÊ SỰ THAY ĐỔI VỀ QUAN NIỆM TÌNH U VÀ Ý THỨC HƠN NHÂN CỦA PHỤ NỮ NHẬT BẢN SAU NĂM 1945 PHẢN ÁNH TRONG TRUYỆN TRANH DÀNH CHO THIẾU NỮ LUẬN... định h ng d n cho su t qu trình thực hiẹn luạn van thạc s v i đ tài sự thay đổi v quan niệm tình u ý thức nhân phụ nữ Nhật Bản sau năm 1945 phản ánh truyện tranh dành cho thiếu nữ Tôi c ng xin... nghiẹp chuyên ngành Châu Á học v i đ tài „ sự thay đổi v quan niệm tình u ý thức nhân phụ nữ Nhật Bản sau năm 1945 phản ánh truyện tranh dành cho thiếu nữ cơng trình nghiên cứu riêng đ ợc thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự thay đổi về quan niệm tình yêu và ý thức hôn nhân của phụ nữ nhật bản sau năm 1945 phản ánh trong truyện tranh dành cho thiếu nữ , Sự thay đổi về quan niệm tình yêu và ý thức hôn nhân của phụ nữ nhật bản sau năm 1945 phản ánh trong truyện tranh dành cho thiếu nữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay