Bài thu hoạch nâng hạng 2 giáo viên tiểu học

352 7 0
  • Loading ...
1/352 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 10:28

nhằm đáp ứng nhu cầu tài liệu phục vụ cho công tác thi cử, làm bài thu hoạch về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II được tốt hơn và không phải vất vả, mất thời gian tìm tòi nội dung để làm.Hôm nay xin chia sẻ đến các thầy cô bài thu hoạch “Lớp Bồi Dưỡng Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên THCS Hạng II” mới nhất đầy đủ nội dung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOA SƯ PHẠM -  - TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II BÀI THU HOẠCH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Năm học 2018 - 2019 Chuyên đề XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khái quát quan nhà nước a) Khái niệm đặc điểm Bộ máy nhà nước thiết lập nhằm thực quyền lực nhà nước Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam có cấu tổ chức phức tạp, bao gồm nhiều loại quan, hình thành cách thức khác nhau, trao nhiệm vụ, quyền hạn khác để thực chức riêng phù hợp với chức chung Nhà nước Cơ quan nhà nước phận cấu thành máy nhà nước Thông thường, kết hoạt động quan nhà nước định có tính bắt buộc thi hành người có liên quan Trường hợp định không thi hành, thi hành khơng đầy đủ, người có trách nhiệm thi hành phải chịu trách nhiệm trước nhà nước, xã hội Quyền lực quan Nhà nước tùy thuộc vào vị trí, chức quan hệ thống quan nhà nước thể chế hóa thành nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể pháp luật Tổ chức hoạt động quan nhà nước tùy thuộc vào tính chất, nhiệm vụ, chức nó, theo nguyên tắc chung, thống Bởi vậy, Thuật ngữ hành Học viện Hành Quốc gia, xuât sbanr năm 2009; định nghĩa quan nhà nước: “là phận (cơ quan) cấu thành máy nhà nước (bao gồm cán bộ, công chức công cụ, phương tiện hoạt động ) có tính độc lập tương đối, có thẩm quyền thành lập theo quy định pháp luật, nhân danh Nhà nước thực chức nhiệm vụ Nhà nước” Đặc điểm quan nhà nước: - Các quan nhà nước thành lập theo trình tự định quy định pháp luật; - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp luật quy định; - Hoạt động quan nhà nước mang tính quyền lực đảm bảo quyền lực nhà nước, hoạt động tuân theo thủ tục pháp luật quy định; - Những người đảm nhiệm chức trách quan nhà nước phải công dân Việt Nam b) Hệ thống quan nhà nước máy nhà nước Theo Hiến pháp năm 2013, nước ta có loại quan nhà nước sau: - Các quan quyền lực nhà nước (Quốc hội quan quyền lực nhà nước cao nhất, Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước địa phương); - Các quan hành nhà nước, bao gồm: Chính phủ, Bộ, quan ngang Bộ, quan có chức quản lý nhà nước thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; - Các quan xét xử (Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự, Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án đặc biệt Tòa án khác Luật định); - Các quan kiểm sát (Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự, Viện kiểm sát nhân dân địa phương) - Chủ tịch nước chức vụ nhà nước, quan đặc biệt thể thống quyền lực, có hoạt động thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp nên không xếp vào loại quan Ngoài ra, Hiến pháp 2013 lần hiến định hai quan Hội đồng bầu cử Quốc gia Kiểm toán Nhà nước Quốc hội thành lập c) Nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước Tổ chức hoạt động quan nhà nước tùy thuộc vào tính chất nhiệm vụ giao, theo nguyên tắc chung thống sau: - Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Theo Điều Hiến Pháp 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam: Đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội; gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu giám sát Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân định Thơng qua tổ chức Đảng Đảng viên máy nhà nước, Đảng lãnh đạo việc tổ chức máy nhà nước từ xây dựng Hiến pháp, luật, văn luật liên quan đến tổ chức máy nhà nước, đến lãnh đạo quy trình nhân tổ chức máy nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước - Nguyên tắc nhân dân tham gia tổ chức nhà nước, quản lý nhà nước, thực quyền lực nhà nước, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, nòng cốt cơng nhân, nơng dân trí thức Đây nguyên tắc thể chất nhân dân nhà nước ta Tất nhân dân không phân biệt dân tộc, tơn giáo, giới tính có quyền thơng qua đầu phiếu phổ thông bầu đại biểu thay mặt vào quan quyền lực nhà nước Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp, thực thi quyền lực nhà nước - Nguyên tắc tập trung dân chủ Đây nguyên tắc tổ chức xác định Hiến pháp 2013, nhân dân thực quyền lực nhà nước dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân thông qua quan khác Nhà nước Quốc hội, Hội đồng nhân dân quan khác nhà nước tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ - Nguyên tắc thống quyền lực phân công chức Quyền lực nhà nước thống nhất, máy nhà nước có phân cơng, phối hợp, kiểm soát quan nhà nước thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp - Nguyên tắc quản lý xã hội hiến pháp, pháp luật Việc tổ chức quan nhà nước phải dựa tuân thủ quy định pháp luật cấu tổ chức, biên chế, quy trình thành lập… Chức máy nhà nước thể ba lĩnh vực hoạt động: Lập pháp, Hành pháp Tư pháp Trong lĩnh vực Lập pháp, máy nhà nước, thông qua hoạt động khác quan, thể chế hóa đường lối, chủ trương, sách Đảng cộng sản Việt Nam thành pháp luật Nhà nước, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội đất nước thông lệ quốc tế, tạo lập sở pháp lý cho hoạt động xã hội Nhà nước Trong lĩnh vực Hành pháp, máy nhà nước, hoạt động cụ thể, đưa pháp luật vào đời sống xã hội, bảo đảm để pháp luật nhà nước trở thành khuôn mẫu hoạt động nhà nước, xã hội, bảo đảm thực thống pháp luật cấp, ngành phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia Trong lĩnh vực Tư pháp, máy nhà nước, hoạt động cụ thể quan, bảo đảm cho pháp luật thực nghiêm nhằm trì trật tự, kỷ cương, ổn định xã hội Các quan nhà nước a) Quốc hội Điều 69 Hiến pháp 2013 quy định: “Quốc hội quan đại biểu cao Nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thực quyền lập hiến, quyền lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nước giám sát tối cao hoạt động Nhà nước.” Là quan cử tri nước bầu theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp bỏ phiếu kín, Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân (Điều 2) Nhân dân thực quyền lực biện pháp dân chủ trực tiếp, bán trực tiếp gián tiếp Bằng biện pháp dân chủ gián tiếp, nhân dân bầu quan đại diện (Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp) để thực quyền lực mình, đó, Quốc hội quan đại diện cao Nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thực quyền lập hiến, quyền lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nước giám sát tối cao hoạt động Nhà nước Lập pháp lĩnh vực hoạt động Quốc hội để điều chỉnh quan hệ xã hội lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng Trên sở đó, hệ thống pháp luật bước hồn thiện, góp phần quan trọng vào việc ổn định trị, giữ vững an ninh, trật tự, phát triển kinh tế mặt sống Với vai trò quan đại biểu cao nhân dân, Quốc hội thay mặt nhân dân định vấn đề quan trọng để xây dựng, phát triển đất nước mục tiêu, tiêu, sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội dài hạn năm đất nước; chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia Những sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi bãi bỏ thứ thuế; phân chia khoản thu nhiệm vụ chi ngân sách trung ương ngân sách địa phương; mức giới hạn an tồn nợ quốc gia, nợ cơng, nợ phủ; dự tốn ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn toán ngân sách nhà nước, sách dân tộc, sách tơn giáo, sách đối ngoại Nhà nước thuộc thẩm quyền định Quốc hội Ngoài ra, để giải vấn đề xúc sống, Quốc hội nghị thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, bn lậu, Giám sát lĩnh vực hoạt động quan trọng Quốc hội, bao gồm giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật nghị Quốc hội; hoạt động Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước quan khác Quốc hội thành lập Do đó, phạm vi nội dung giám sát Quốc hội liên quan đến nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực khác kinh tế-ngân sách, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh thi hành pháp luật, đặc biệt việc triển khai thực nhiệm vụ kinh tế-xã hội nhà nước, kiềm chế lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trị, trật tự an toàn xã hội Việc thực giải pháp chống tham nhũng, buôn lậu, chống tệ nạn xã hội, lập lại kỉ cương lĩnh vực, hoạt động tài chính, ngân hàng, đất đai, xuất nhập khẩu, xây dựng hoạt động quan bảo vệ pháp luật nội dung quan trọng hoạt động giám sát Quốc hội Ngoài ra, với tư cách quan đại diện nhân dân, Quốc hội đảm nhiệm giám sát việc giải kiến nghị cử tri quan nhà nước có thẩm quyền Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Những hoạt động góp phần đảm bảo cho máy nhà nước quan nhà nước hoạt động chức năng, nhiệm vụ mình, bảo đảm nhà nước dân, dân, dân; bảo đảm Hiến pháp, pháp luật sách nhà nước thi hành nghiêm chỉnh Hoạt động giám sát Quốc hội thực kỳ họp hai kỳ họp Quốc hội.Tại kỳ họp, Quốc hội thực quyền giám sát thông qua việc nghe quan hữu quan báo cáo, nghị vấn đề báo cáo Giữa hai kỳ họp, Quốc hội thực quyền giám sát thông qua hoạt động Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc Uỷ ban Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội Chất vấn hình thức quan trọng để thực quyền giám sát Quốc hội, coi cơng cụ quan trọng để Quốc hội thực chức giám sát Trước đây, phần lớn chất vấn trả lời chất vấn chủ yếu thực văn bản, việc trả lời trực tiếp Hội trường chủ yếu để giải đáp số vấn đề chung Tại kỳ họp nhiệm kỳ gần đây, chất vấn trả lời chất vấn trở nên sôi động hơn, ý kiến đại biểu đa dạng, liên quan đến hầu hết lĩnh vực quản lí nhà nước, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, thi hành pháp luật, tổ chức hoạt động quan nhà nước Chất vấn trả lời chất truyền hình trực tiếp phản ánh phương tiện thông tin đại chúng, thu hút quan tâm cử tri, phản ánh đổi điểm yếu cần khắc phục hoạt động giám sát Quốc hội * Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau: - Làm Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp; làm luật sửa đổi luật; - Thực quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật nghị Quốc hội; xét báo cáo công tác Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tồ án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước quan khác Quốc hội thành lập; - Quyết định mục tiêu, tiêu, sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; - Quyết định sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi bãi bỏ thứ thuế; định phân chia khoản thu nhiệm vụ chi ngân sách trung ương ngân sách địa phương; định mức giới hạn an tồn nợ quốc gia, nợ cơng, nợ phủ; định dự tốn ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn toán ngân sách nhà nước; - Quyết định sách dân tộc, sách tơn giáo Nhà nước; - Quy định tổ chức hoạt động Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tồ án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm tốn nhà nước, quyền địa phương quan khác Quốc hội thành lập; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tồ án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu quan khác Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia Sau bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân Hiến pháp; - Bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Quốc hội bầu phê chuẩn; - Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, quan ngang Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành - kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ quan khác theo quy định Hiến pháp luật; - Bãi bỏ văn Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội; - Quyết định đại xá; - Quy định hàm, cấp lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương danh hiệu vinh dự nhà nước; - Quyết định vấn đề chiến tranh hồ bình; quy định tình trạng khẩn cấp, biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia; - Quyết định sách đối ngoại; phê chuẩn, định gia nhập chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức quốc tế khu vực quan trọng, điều ước quốc tế quyền người, quyền nghĩa vụ công dân điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị Quốc hội; - Quyết định trưng cầu ý dân * Cơ cấu tổ chức Quốc hội gồm: Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội - Ủy ban thường vụ Quốc hội: quan thường trực Quốc hội Gồm có Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Ủy viên Số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội Quốc hội định Thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng thời thành viên Chính phủ - Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau: + Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập chủ trì kỳ họp Quốc hội; + Ra pháp lệnh vấn đề Quốc hội giao; giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; + Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước quan khác Quốc hội thành lập; + Đình việc thi hành văn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tồ án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội trình Quốc hội định việc bãi bỏ văn kỳ họp gần nhất; bãi bỏ văn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tồ án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội; + Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội; hướng dẫn bảo đảm điều kiện hoạt động đại biểu Quốc hội; + Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước; + Giám sát hướng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân; bãi bỏ nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật văn quan nhà nước cấp trên; giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trường hợp Hội đồng nhân dân làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích Nhân dân; + Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; + Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trường hợp Quốc hội khơng thể họp báo cáo Quốc hội định kỳ họp gần nhất; + Quyết định tổng động viên động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp nước địa phương; + Thực quan hệ đối ngoại Quốc hội; + Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Tổ chức trưng cầu ý dân theo định Quốc hội - Hội đồng dân tộc: Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy viên Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội bầu; Phó Chủ tịch Ủy viên Hội đồng dân tộc Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn Hội đồng dân tộc nghiên cứu kiến nghị với Quốc hội công tác dân tộc; thực quyền giám sát việc thi hành sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số Chủ tịch Hội đồng dân tộc mời tham dự phiên họp Chính phủ bàn việc thực sách dân tộc Khi ban hành quy định thực sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến Hội đồng dân tộc - Các Ủy ban Quốc hội: Các Ủy ban Quốc hội thành lập theo lĩnh vực hoạt động Quốc hội nhằm giúp Quốc hội thực nhiệm vụ, quyền hạn lĩnh vực đời sống xã hội Các Ủy ban Quốc hội hình thức thu hút đại biểu vào việc thực công tác chung Quốc hội Nhiệm vụ Ủy ban Quốc hội nghiên cứu thẩm tra dự án luật, kiến nghị luật, pháp lệnh dự án khác, báo cáo Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; thực quyền giám sát phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định; kiến nghị vấn đề thuộc phạm vi hoạt động Ủy ban Cơ cấu Ủy ban Quốc hội gồm có Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ủy viên, có số thành viên hoạt động theo chế độ chuyên trách - Đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội: Đại biểu Quốc hội người nhân dân trực tiếp bầu theo ngun tắc phổ thơng, bình đẳng, trực tiếp bỏ phiếu kín Là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân đơn vị bầu cử nhân dân nước, thay mặt nhân dân thực quyền lực nhà nước Quốc hội, đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri trước Quốc hội việc thực nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu mình, bình đẳng thảo luận, định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Quốc hội Đại biểu Quốc hội có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, nhân dân Hiến pháp, phấn đấu thực cơng đổi mới, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có lĩnh, kiên đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, biểu quan liêu, hách dịch, cửa quyền hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chun mơn, có đủ lực, sức khỏe, kinh nghiệm cơng tác uy tín để thực nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, nhân dân tín nhiệm; có điều kiện tham gia hoạt động Quốc hội Với tổng số khơng q năm trăm người, ba mươi lăm phần trăm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, theo đại biểu dành tồn thời gian làm việc để thực nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu quan Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội Những đại biểu hoạt động không chuyên trách phải dành phần ba thời gian làm việc năm để thực nhiệm vụ, quyền hạn họ Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức đại biểu Quốc hội bầu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chuyển đến công tác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Đồn đại biểu Quốc hội có Trưởng đồn Phó Trưởng đồn đại biểu Quốc hội hoạt động chun trách Trưởng đồn Phó Trưởng đồn Đoàn đại biểu Quốc hội bầu số đại biểu Quốc hội Đoàn Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức điều hành hoạt động Đồn.Phó Trưởng đồn giúp Trưởng đồn thực nhiệm vụ theo phân cơng Trưởng đồn Khi Trưởng đồn vắng mặt Phó Trưởng đồn Trưởng đồn ủy nhiệm thực hiệnnhiệm vụ Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội có trụ sở làm việc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương Kinh phí hoạt động Đồn đại biểu Quốc hội ngân sách nhà nước bảo đảm b) Chủ tịch nước; Điều 86 Hiến pháp 2013 quy định: “Chủ tịch nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại.” Chủ tịch nước Quốc hội bầu số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội Nhiệm kỳ Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ Quốc hội Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước làm việc đến Quốc hội khóa bầu Chủ tịch nước Chủ tịch nước có nhiệm vụ, quyền hạn sau: - Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh thơng qua, pháp lệnh Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu 10 - Có đủ số lượng CBQL trường - Có đủ sở vật chất trang thiết bị dạy học - Thực tốt xã hội hóa giáo dục - Đảm bảo chất lượng tối thiểu - Còn học sinh lưu ban - Việc tự học, tự bồi dưỡng giáo viên chưa thương xuyên - Tỉ lệ giáo viên/ lớp chưa đạt yêu cầu (1, 5GV/L) - Tự đánh giá chất lượng giáo dục sở việc lưu giữ minh chứng hoạt động tự đánh giá chưa tốt Cơ hội Thách thức - Có nhiều dự án đầu tư cho giáo dục - Với yêu cầu: Đổi (Huyện miền núi) tồn diện giáo dục (NQ29) đòi - Được cấp lãnh đạo địa phương hỏi thầy cô cần nỗ lực tự học nâng quan tâm nhiều đến giáo dục cao trình độ chun mơn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao giáo dục 2: Ma trận SWOT Điểm mạnh - Việc quản lí, đạo nâng cao chất lượng có nhiều thuận lợi - Có thể tổ chức nhiều hoạt động gáo dục nhà trường - Tận dụng tốt nguồn lực xã hội Cơ hội - Giữ vững nâng cao tiêu chí trường chuẩn quốc gia - CBQL cần thương xun học tập nâng cao trình độ quản lí - Thường xuyên nâng cấp, tu sửa sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học Thách - Tuyên truyền, vận động tổ thức chức xã hội, doanh nghiệp tham gia vào trình giáo dục - Đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Điểm yếu - Phối hợp với lực lượng giáo dục (gia đình, xã hội) nhằm giảm tỉ lện học sinh lưu ban - Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ - Tham mưu với cấp có thẩm quyền tuyển dụng, điều động đủ tỉ lệ giáo (1, GV/L) - Thường xuyên tổ chức tập huấn cho giáo viên kỹ tự đánh giá lưu giữ minh chứng -Áp dụng biện pháp giáo dục học sinh yếu - Cử giáo viên tham gia lớp tập huấn, nâng cao trình độ - Phân công giáo viên giảng dạy phù hợp với điều kiện nhà trường - Phân công giáo viên trực tiếp thu thập minh chứng lưu giữ minh chứng, đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn 338 Từ điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức đòi hỏi phải có đổi cho phù hợp với xu phát triển giới III XU HƯỚNG QUỐC TẾ VÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Vai trò giáo dục Đã từ lâu Đảng nhà nước ta coi giáo dục quốc sách hàng đầu bệ phóng cho phát triển đất nước Giáo dục có vị trí tầm quan trọng to lớn kinh tế quốc dân, giai đoạn quốc gia cần nhiều lực lượng lao động có chất lượng cao, phục vụ cho u cầu cơng nghiệp hóa đại hóa GS Võ Tòng Xn nhận xét :" Trong kinh tế toàn cầu thị trường tự cạnh tranh mãnh liệt, lực lượng lao động đào tạo trình độ chất lượng cao yếu tố sống kinh tế quốc gia để thu hút đầu tư nước vào tạo nên việc làm cải cho đất nước Vì chất lượng giáo dục phổ thơng Tiểu học ngày công nhận sở quan trọng cho tăng trưởng kinh tế coi công cụ để đạt mục tiêu phát triển khác Các tổ chức phát triển quốc tế tài trợ mạnh cho giáo dục phổ thơng nước nghèo chậm tiến họ cơng nhận hai vai trò giáo dục : vừa yếu tố nhằm tăng trưởng kinh tế, vừa yếu tố giúp giảm đói nghèo" Xu hướng quốc tế đổi phát triển chương trình giáo dục phổ thông Trong đổi GDPT, vấn đề đổi chương trình ln tâm điểm, chi phối có tác động to lớn đến nhiều yếu tố khác tồn hệ thống GDPT Chương trình GD hiểu đầy đủ bao gồm thành tố : Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học kiểm tra kết học tập Một số vấn đề CTGDPT: - Mục tiêu GD; giới thiệu mục tiêu chung mục tiêu cấp học - Chuẩn ; Cấu trúc chuẩn, cách biểu đạt chuẩn - Cấu trúc khung; lĩnh vực môn học ; mạch nội dung lớn - Xu tích hợp phân hóa ; tích hợp chủ yếu tích hợp mơn khoa học tự nhiên tích hợp mơn khoa học xã hội dạy học phân hóa 339 xu tất yếu giới Việt Nam phân hóa thực qua hình thức phân ban tự chọn Đối với dạy học phân ban học sinh học theo mơn, theo lĩnh vực, nhóm mơn, ngành Đối với dạy học phân ban có khoảng thời gian bàn luận nhiều nên giữ hay bỏ trường chuyên, lớp chọn bỏ loại hình trường Đối với dạy học tự chọn HS chọn học số mơn học, nhóm môn học đưa dạy học tự chọn lại có hình thức tự chọn khác nhau: - Hình thức tín ; HS chọn môn học modul thuộc môn cho đủ số tín quy định - Chọn mơn thuộc lĩnh vực khác - Chọn môn học tùy ý theo danh sách môn học đưa - Học số môn học bắt buộc số môn tự chọn Tổ chức dạy phân hóa đặc biệt cấp PT hình thức phân ban số quốc gia áp dụng, hình thức tự chọn xu phổ biến Dạy học phân hóa thực theo nguyên tắc phân hóa sâu dần Cụ thể cấp Tiểu học thường quy định HS học môn học bắt buộc, đồng thời có số hoạt động, chủ đề tự chọn, hoạt động, chủ đề tự chọn tích hợp kĩ năng, kiến thức mơn học bắt buộc Ở cấp THCS học sinh học mơn học bắt buộc, đồng thời có số mơn chủ đề tự chọn nhiều cấp Tiểu học Ở cấp THPT phân hóa sâu hơn, nhằm tới việc đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, xu hướng nghề nghiệp học sinh Phân luồng giáo dục hình thức phân hóa Đa số phân luồng sau THCS sau THPT phận đáng kể học sinh theo học trường nghề số tiếp tục học lên cấp học cao Chính đổi toàn diện giáo dục tất yếu hợp với xu phát triển giới IV ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC Cơ sở pháp lí việc đổi 340 Nghị số 29-NQ/TW đổi toàn diện giáo dục Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thơng Cơ sở thực tiễn Thế giới thay đổi nhanh, có nhiều thành tựu khoa học giáo dục cần bổ xung kịp thời vào chương trình giáo dục Chương trình giáo dục phổ thơng hành có hạn chế, bất cập sau đây: - Chương trình nặng truyền đạt kiến thức, chưa đáp ứng tốt yêu cầu hình thành phát triển phẩm chất lực học sinh nặng dạy chữ, nhẹ dạy người, chưa coi trọng hướng nghiệp - Giáo dục tích hợp phân hóa chưa thực đủ; môn học thiết kế chủ yếu theo kiến thức lĩnh vực khoa học, chưa thật coi trọng yêu cầu sư phạm; số nội dung số môn học chưa đảm bảo tính đại, bản, nhiều kiến thức hàn lâm chưa thực thiết thực, chưa coi trọng kĩ thực hành, kĩ vận dụng kiến thức, chưa đáp mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống - Hình thức dạy học chủ yếu dạy lớp, chưa coi trọng hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm Phương pháp giáo dục đánh giá chất lượng giáo dục nhìn chung lạc hậu chưa trọng dạy học phát huy tính chủ động, khả sáng tạo học sinh - Trong thiết kế chương trình chưa đảm bảo tính liên thơng mơn học Còn hạn chế việc phát huy vai trò tự chủ nhà trường tích cực, sáng tạo giáo viên trình thực nhiệm vụ giáo dục; chưa đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục vùng khó khăn, đạo xây dựng hồn thiện chương trình thiếu tính hệ thống Những yếu tố đổi toàn diện giáo dục a/ Đổi mục tiêu giáo dục 341 Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thơng nhấn mạnh u cầu phát triển lực, ý phát huy tiềm vốn có học sinh Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiếp tục học lên THCS Mục tiêu đích cuối để nhà quản lí kiểm sốt chất lượng giáo dục, phát lỗi để điều chỉnh xây dưng môi trường giáo dục phù hợp để đạt mục tiêu đề b/ Đổi chương trình giáo dục, từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực Từ trước đến nay, chương trình hành chương trình tiếp cận nội dung Theo tiếp cận nội dung tức tập trung xác định trả lời câu hỏi : Chúng ta muốn học sinh biết gì? Nên chạy theo khối lượng kiến thức, ý dạy cách học, nhu cầu, hứng thú người học Chương trình chuyển sang cách tiếp cận lực cách tiếp cận nêu rõ học sinh làm làm vào cuối giai đoạn học tập nhà trường c/Đổi hoạt động giáo dục theo trải nghiệm tiếp cận trải nghiệm sáng tạo đổi quan trọng Hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt động giáo dục hướng dẫn tổ chức nhà giáo dục, cá nhân học sinh tham gia trực tiếp vào hoạt động thực tiễn khác đời sống gia đình, nhà trường ngồi xã hội với tư cách chủ thể hoạt động, qua phát triển tình cảm, đạo đức kĩ tích lũy kinh nghiệm riêng phát huy tiềm sáng tạo cá nhân d/ Đổi đội ngũ giáo viên Đội ngũ giáo viên đáp ứng đủ số lượng Gần 100% đạt chuẩn 342 chuẩn trình độ đào tạo, có tinh thần trách nhiệm phẩm chất tốt Tuy nhiên cần tập huấn để đáp ứng yêu cầu đổi : tập huấn mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức dạy học, kiểm tra -đánh giá quy định chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể, chương trình mơn học Nâng cao lực vận dụng phương pháp dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá theo định hướng tích hợp phân hóa, phát triển lực học sinh Hướng dẫn học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kĩ tham vấn học đường tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Thực thu hút thành phần xã hội tham gia vào trình giáo dục Giáo dục nghiệp Đảng, nhà nước toàn dân Phối hợp tốt giáo dục gia đình giáo dục nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ quyền, trách nhiệm hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ; nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động Phối hợp tốt giáo dục nhà trường giáo dục xã hội, nhà trường chủ động tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động Đồn -Đội, hoạt động xã hội tích cực góp phần thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương V BẢN CHẤT CỦA ĐỘNG LỰC VẬN DỤNG LÍ THUYẾT ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA MASLOW ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIÁO VIÊN Bản chất động lực Động lực yếu tố bên thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân Động lực coi yếu tố bên -yếu tố tâm lý - yếu tố tâm lý nảy sinh từ tác động yếu tố bên Các yếu tố bên tác động đến cá nhân làm nảy sinh yếu tố tâm lý bên thúc đẩy hoạt động Do cách mở rộng, khái niệm động lực không đề cập đến yếu tố bên mà yếu tố bên thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động lao động Tạo động lực trình xây dựng, triển khai sách, sử dụng biện pháp, thủ thuật tác động người quản lí đến người bị quản lí nhằm 343 khơi gợi động lực hoạt động họ Bản chất động lực trình tác động để kích thích hệ thống động lực người lao động, làm cho động lực kích hoạt chuyển hóa kích thích bên thành động lực tâm lý bên thúc đẩy cá nhân hoạt động Tao động lực lao động ý nguyên tắc sau: - Xem xét điều kiện khách quan lao động nghề nghiệp tác động đến tâm lí người - Đảm bảo kết hợp yếu tố vật chất tinh thần - Các phương pháp kích thích cần cụ thể, phù hợp Đặc điểm lao động sư phạm là: - Là lao động có trí tuệ cao - Lao động có cơng cụ chủ yếu nhân cách người thầy giáo - Lao động có sản phẩm đặc biệt - nhân cách người học - Lao động có tính khoa học tính nghệ thuật Trong kỉ XXI xuất thách thức yêu cầu giáo viên cần có thay đổi : - Đảm nhận nhiều chức khác so với trước đây, có trách nhiệm nặng việc lựa chọn nội dung dạy học giáo dục -Chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức việc học học sinh, sử dụng tối đa nguồn tri thức xã hội - Coi trọng việc cá biệt hóa dạy học, thay đổi tính chất quan hệ thầy trò - Yêu cầu sử dụng rộng rãi phương tiện dạy học đại, cần trang bị thêm kiến thức cần thiết - Yêu cầu hợp tác rộng rãi với giáo viên trường, thay đổi cấu trúc mối quan hệ giáo viên - Yêu cầu thắt chặt quan hệ với cha mẹ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng sống 344 - Yêu cầu giáo viên tham gia hoạt động rộng rãi nhà trường - Giảm bớt thay đổi kiểu uy tín truyền thống quan hệ với học sinh cha mẹ học sinh Đó xu hướng thay đổi nghề nghiệp người giáo viên Từ thách thức người quản lí phải biết tạo động lực cho giáo viên Theo Maslow nhà tâm lý học người Mỹ nhu cầu gồm : nhu cầu bậc thấp có nhu cầu sinh lí nhu cầu an tồn Nhu cầu bậc cao có nhu cầu xã hội, nhu cầu tơn trọng nhu cầu hồn thiện Các yếu tố quản lý sử dụng để thỏa mãn nhu cầu khác minh họa sau: Hệ thống thứ bậc nhu cầu Sinh lí An tồn Xã hội Tôn trọng Yếu tố thỏa mãn chung Thức ăn, nước, tình dục, ngủ khơng khí An tồn, an ninh, ổn định, bảo vệ Tình u thương, cảm xúc, họ hàng, giao lưu, hợp tác Lòng tự trọng, tự tơn, uy tín, vị Nhân tố tổ chức quản lí a Lương b Điều kiện làm việc c Quán ăn tự túc a Điều kiện làm việc b Phúc lợi công ty c An ninh công việc a Nhóm làm vệc b Lãnh đạo thân thiện c Hợp tác nghề nghiệp a Sự thừa nhận b Vị trí cơng tác c Cơng việc địa vị cao a Công việc thách thức Tự khẳng định thân b Cơ hội thể óc Tăng trưởng, tiến bộ, sáng tạo sáng tạo c Thành đạt công việc 345 Muốn tạo động lực làm việc cho giáo viên việc quan trọng hàng đầu nhận biết nhu cầu họ Mỗi cá nhân có nhu cầu có tính thúc đẩy thứ bậc khác Biện pháp kích thích có tác dụng phù hợp với nhu cầu cá nhân Trong phương pháp tạo động lực cho giáo viên phương pháp kinh tế phương pháp quan trọng Tạo động lực thông qua tiền lương, tiền công, tiền thưởng, qua phụ cấp, phúc lợi dịch vụ Sự đảm bảo lợi ích cho giáo viên giúp giáo viên toàn tâm toàn ý sáng tạo, trách nhiệm công tác giáo dục Nhưng với mức lương giáo viên thấp so với mức sinh hoạt Và hoàn cảnh kinh tế, sống nhiều khó khăn, giáo viên có thời gian đầu tư cơng sức cho giảng dạy, họ phải dành thời gian lo cơm, áo, gạo, tiền đảm bảo mưu sinh… khó hài lòng tâm huyết với cơng việc Muốn tạo động lực động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên dạy tốt - học tốt " Ngồi phương pháp kinh tế phải làm tốt cơng tác thi đua khen thưởng Thi đua khen thưởng phải tự nguyện, tự giác, công khai công Ở sở xảy tình trạng danh hiệu thi đua thường định cho cán quản lí tổ trưởng, tổ phó, trưởng đồn thể, điều gây tâm lí khơng phấn đấu giáo viên, cho làm tốt đâu khơng đến lượt Đó công nên để tạo động lực cần xây dựng mơi trường làm việc thân thiện, an tồn, cởi mở tạo hội thách thức cho giáo viên thể thân góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi VI MÔ HỌC TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM VNEN, THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG Mô hình trường học VNEN đưa vào dạy thí điểm số địa phương nhà quản lí, số nhà nghiên cứu giáo dục đánh giá có nhiều ưu điểm Như học sinh mạnh dạn hơn, tự tin Nhưng 346 người giáo viên hàng ngày thực giảng dạy, phụ huynh học sinh lại gay gắt phản đối mơ hình trường học Các cụm từ " chuột bạch" " Cấp Tiểu học nồi lẩu thập cẩm" ngày xuất nhiều phương tiện thông tin đại chúng Khi trường có đến chương trình Lớp học Cơng nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại Lớp 2, học VNEN lớp 4, học theo chương trình đại trà Và gần giáo dục phải thừa nhận vội vã triển khai mơ hình trường học, Giám đốc sở giáo dục tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lên tiếng xin lỗi triển khai Vậy đâu nguyên nhân dẫn đến phản đối Ngun nhân mà mơ hình VNEN bị phản đối bậc phụ huynh giữ thói quen nhìn nhận thành tích điểm số, tức học Chứ khơng nhìn nhận học ?làm nào? Tiếp theo sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu dạy học Sĩ số học sinh đông, nhận thức đối tượng học không đồng đều, từ làm giảm hiệu hoạt động dạy học Đối với giáo viên khơng đủ trang thiết bị dạy học giáo viên phải chuẩn bị nhiều đồ dùng, phải dành thời gian lo cơm, áo, cho gia đình tiền lương khơng đủ trang trải cho sống tối thiểu Phải khẳng định thời kì đổi mới, đổi xu tất yếu thời đại Đối với giáo dục áp dụng nhiều mô hình trường học cấp Tiểu học thí điểm Chúng ta cần phải có nhìn tổng quát, toàn cảnh giáo dục nước nhà, điều kiện kinh tế, sở vật chất áp dụng chương trình mơ hình trường học vào thực tiễn VII PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II Khái niệm lực 347 Có nhiều khái niệm lực tựu chung khẳng định lực tổ hợp thuộc tính tâm lí cá nhân, hình thành phát triển lĩnh vực hoạt động cụ thể; sức mạnh tiềm tàng người giải vấn đề thực tiễn Thực trạng lực giáo viên Tiểu học Hiện cấp Tiểu học có 99% giáo viên đạt chuẩn trở lên Nhưng phận đội ngũ giáo viên cán quản lí trường Tiểu học số hạn chế, bất cập; Số lượng cán quản lí có trình độ cao chun mơn quản lí ít, tính chun nghiệp, kĩ dạy học nhiều giáo viên chưa cao Nhiều giáo viên cán quản lí hạn chế chun môn khai thác, sử dụng thiết bị dạy học để đưa phương pháp dạy học tích cực theo hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học Nhiều cán quản lí giáo dục Tiểu học hạn chế kĩ tham mưu, xây dựng kế hoachjvaf đạo tổ chức hoạt động giáo dục theo mơ hình mới, bất cập kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu giáo dục Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học phát triển nghề nghiệp mà giáo viên đạt có kĩ nâng cao, qua q trình học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiện nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu việc giảng dạy cách hệ thống Giáo viên cần có lực sau: - Năng lực tìm hiểu học sinh Tiểu học - Năng lực tìm hiểu mơi trường nhà trường Tiểu học -Năng lực tìm hiểu mơi trường xã hội - Năng lực dạy học môn học - Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kĩ xã hội, kĩ sống giá trị sống cho học sinh Tiểu học - Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Năng lực giải tình sư phạm 348 - Năng lực giáo dục học sinh có hành vi khơng mong đợi - Năng lực tư vấn tham vấn giáo dục Tiểu học - Năng lực hiểu biết kiến thức khoa học tảng rộng, liên môn -Năng lực chủ nhiệm lớp - Năng lực giao tiếp - Năng lực hoạt động xã hội, lực phát triển nghề nghiệp lực nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu học Trên thực trạng lực giáo viên Tiểu học đề xuất số giải pháp phát triển lực sau: Một là, thay đổi cách đánh giá giáo viên tiểu học, để tạo điều kiện cho giáo viên phát huy lực sáng tạo giáo dục dạy học giáo viên Hai là, Tăng cường hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, đổi sinh hoạt chuyên môn để cập nhật xu hướng giáo dục Giải khó khăn giáo viên trình giáo dục học sinh Ba là, khuyến khích giáo viên tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, nâng cao lực ngoại ngữ, tin học để ứng dụng hoạt động nghề nghiệp Bốn là, Thường xuyên tổ chức thực phát triển lực đội ngũ nhà giáo để giáo viên khơng ngừng phát triển hồn thiện chun mơn, đạo đức nghề nghiệp VIII ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC Các thành tố tạo nên chất lượng đào tạo bao gồm: đầu vào, trình giáo dục, đầu ra, bối cảnh - Khái quát chất lượng giáo dục tiểu học; - Nội dung trình độ kiến thức trang bị; - Kỹ kỹ xảo thực hành khả vận dụng học sinh; - Năng lực nhận thức lực tư học sinh tiểu học; Phẩm 349 chất kĩ xã hội học sinh tiểu học Đánh giá chất lượng giáo dục - Các loại đánh giá; gồm : đánh giá học sinh, đánh giá cán quản lí đánh giá giáo viên, đánh giá sở giáo dục Các tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá chất lượng; Tiêu chuẩn 1:Tổ chức quản lí nhà trường Tiêu chuẩn 2: Cán quản lí, giáo viên nhân viên học sinh Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị Tiêu chuẩn 4:Quan hệ nhà trường gia đình xã hội Tiêu chuẩn 5: Kết giáo dục Minh chứng đánh giá Kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Mục tiêu kiểm định; Đặc trưng kiểm định; Đánh giá (hoạt động tự đánh giá); Đánh giá ngồi; Thơng báo kết quả; Xử lý kết đánh giá IX XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HĨA PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NHÀ TRƯỜNG Văn hóa nhà trường phát triển thương hiệu nhà trường có vai trò quan trọng, có tác động mạnh tới việc nâng cao chất lượng giáo Có thể coi văn hóa nhà trường kĩ sống học sinh giúp học sinh thích nghi với xã hội, điều chỉnh phù hợp với hồn cảnh sống, ứng xử hợp lí với sống xung quanh Trong nhà trường nói chung trường tiểu học nói riêng văn hóa nhà trường xây dựng mối quan hệ sau: 350 - Quan hệ người với người, bao gồm : giáo viên với giáo viên, giáo viên với phụ huynh, giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, lãnh đạo với giáo viên - Quan hệ người với thiên nhiên Xây dựng trường học thân thiện, môi trường học tập xanh, sạch, đẹp Văn hóa nhà trường tạo dựng ni dưỡng bầu khơng khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy tơn trọng lẫn Giáo viên hiểu ró vai trò, trách nhiệm giảng dạy Đối với học sinh văn hóa nhà trường có tác động tích cực tạo bầu khơng khí học tập liên tục, học sinh có điều kiện phát huy tính sáng tạo, thể mình, Xây dựng thương hiệu nhà trường bước đột phá trường cơng lập Khi nhà trường có thương hiệu giúp phụ huynh học sinh tin tưởng hơn, học sinh học mơi trường giáo dục hồn thiện, sở vật chất đầy đủ đáp ứng trình dạy học Từ thương hiệu giáo viên học sinh, đến cán quản lí phải nỗ lực dạy học thật tốt để giữ gìn phát triển thương hiệu Đối với giáo dục địa phương năm qua thực tốt, thường xuyên, liên tục phong trào " xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" " Thi đua dạy tốt học tốt", phong trào đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Giáo viên người tổ chức hướng dẫn kết hợp đánh giá, học sinh người chủ động học tập tự đánh giá Từ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bước đầu xây dựng thương hiệu nhà trường hệ thống giáo dục quốc dân …………., ngày … tháng … năm … NGƯỜI VIẾT 351 MỤC LỤC STT Nội dung Trang I PHẦN MỞ ĐẦU II HIỆN TRẠNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC (SWOT) III XU HƯỚNG QUỐC TẾ VÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC IV ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC V BẢN CHẤT CỦA ĐỘNG LỰC VẬN DỤNG LÍ THUYẾT ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA MASLOW ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIÁO VIÊN VI MÔ HỌC TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM VNEN THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VII PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II VIII ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC IX XÂY DỰNG MƠI TRƯỜNG VĂN HĨA PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NHÀ TRƯỜNG Tài liệu tham khảo 1/Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II trường Đại học sư phạm Hà Nội 2/Nghị 29 NQ-TW đổi toàn diện giáo dục 3/ Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thông 352 ... đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia; tội quy định điều 89, 90 91, 92, 93, 101 (khoản 3), 1 02, 179, 23 1, 23 2 Bộ luật hình sự; sơ thẩm vụ án dân sự, vụ án hôn nhân gia đình, vụ án kinh... xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thơng tin, truyền thơng, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh tổng động viên động viên cục... chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thành viên khác Chính phủ Cũng Hiến pháp 19 92, Hiến pháp 20 13 không quy định thành viên Chính phủ (ngồi Thủ tướng) phải đại biểu Quốc hội Căn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch nâng hạng 2 giáo viên tiểu học, Bài thu hoạch nâng hạng 2 giáo viên tiểu học, Xã hội hoá giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay