The asean identity implications in southeast asian regionalism (tt)

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 10:26

University of Warsaw Faculty of Political Science and International Studies Hoang Le Tra My 381836 THE ASEAN IDENTITY IMPLICATIONS IN SOUTHEAST ASIAN REGIONALISM Second cycle degree thesis Graduated programme in International Relations International Relations in English The thesis written under the supervision of Professor Edward Halizak Institute of International Relations Warsaw, November 2018 Oświadczenie kierującego pracą Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełniła ona warunki przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego Data Podpis kierującego pracą Statement of the Supervisor on Submission of the Thesis I hereby certify that the thesis submitted has been prepared under my supervision and I declare that it satisfies the requirements of submission in the proceedings for the award of a degree Date Signature of the Supervisor: Oświadczenie autora (autorów) pracy Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną Data Podpis autora (autorów) pracy Statement of the Author(s) on Submission of the Thesis Aware of legal liability I certify that the thesis submitted has been prepared by myself and does not include information gathered contrary to the law I also declare that the thesis submitted has not been the subject of proceedings resulting in the award of a university degree Furthermore, I certify that the submitted version of the thesis is identical with its attached electronic version Date Signature of the Author(s) of the thesis STRESZCZNIE We współczesnych stosunkach międzynarodowych regionalizm jest jedną z najbardziej znaczących tendencji W ostatnim czasie wzrasta znaczenie podsystemu południowo-wschodnioazjatyckiego jako ważnego elementu w systemie stosunków międzynarodowych W związku z tym regionalizm południowo-wschodnioazjatycki staje się przedmiotem badań naukowych prowadzonych na całym świecie Jednakże większość piśmiennictwa dotyczącego regionalizmu południowo- wschodnioazjatyckiego skupia się głównie na aspektach polityki twardej siły, pomijając aspekty ideowe Nakreśliwszy tę lukę w analizie zagadnienia, niniejsza praca stanowi próbę przeanalizowania jednego z pomijanych elementów ideowych – tożsamości regionalnej i jej roli w regionalizmie południowo-wschodnioazjatyckim, wykorzystując koncepcję konstruktywizmu połączoną z wybranymi elementami socjologii Dla potrzeb pracy wykorzystano tradycyjne podejście konstruktywistyczne w celu przeanalizowania konsekwencji tożsamości ASEAN dla regionalizmu na międzynarodowym, regionalnym i krajowym stopniu analizy Pomimo że założenia tradycyjnych teorii odgrywają znaczącą rolę w opisywaniu regionalizmu południowowschodnioazjatyckiego, w niniejszej pracy ustalono, że proces budowania tożsamości regionalnej w ASEAN ma wpływ także na postawy państw na regionalizm południowowschodnioazjatycki Dlatego wnioski z niniejszej pracy sugerują, że regionalna tożsamość ASEAN powinna być rozważana w sposób bardziej poważny w celu bardziej dogłębnego zrozumienia regionalizmu południowo-wschodnioazjatyckiego Słowa kluczowe: konstruktywizm, regionalizm, tożsamość, ASEAN, Azja Południowo-Wschodnia Area of Study: Stosunki miedzynarodowe, 14.600 Tożsamość ASEAN – konsekwencje dla regionalizmu południowowschodnioazjatyckiego ABSTRACT In the modern era of international relations, regionalism is one of the most prominent trends Recently, Southeast Asia subsystem has become an increasingly important unit of the international system Therefore, Southeast Asian regionalism has got much attention of scholars all over the world However, the majority of literature about Southeast Asian regionalism focus mostly on material aspects and ignore ideational ones Acknowledging this gap of analysis, the thesis attempts to examine one of neglecting ideational elements - regional identity, and its role in Southeast Asia regionalism by drawing into the idea of constructivism combining with some insights of sociology The thesis chooses conventional constructivist approach to analyze implications of the ASEAN identity on Southeast Asia regionalism at international, regional, and national level of analysis Although assumptions of classical theories play a significant role in explaining Southeast Asia regionalism, the thesis ascertains that regional identity-building process of the ASEAN also has effects or semi-effects on behaviors of Southeast Asia states as well as Southeast Asia regionalism Thus, it is suggested that the ASEAN regional identity should be taken more seriously for more thorough comprehension of Southeast Asia regionalism Key words: Constructivism, Regionalism, Identity, the ASEAN, Southeast Asia TABLE OF CONTENTS Statement of the thesis supervisor Abstract Table of contents INTRODUCTION Error! Bookmark not defined CHAPTER I - Regional integration and Constructivism 1.1 Regional integration 1.1.1 Definition and concept 1.1.2 Evolution of regional integration 11 1.1.3 Complementary theoretical approach to understanding regional integration 13 1.2 Constructivist Theories of International Relations 17 1.2.1 The rise of constructivism 18 1.2.2 Core assumptions of constructivism 19 1.2.3 Constructivist variants on Identity 20 CHAPTER II - Southeast Asia & the ASEAN 24 2.1 Southeast Asia 24 2.1.1 Defining the Southeast Asian region 24 2.1.2 Typical characteristics of Southeast Asia 25 2.1.3 The development of Southeast Asian regionalism 27 2.2 The background on the ASEAN 29 2.2.1 The establishment of the ASEAN 29 2.2.2 The ASEAN integration process 30 CHAPTER III-The ASEAN Identity & Implications in Southeast Asian Regionalism 34 3.1 The ASEAN identity 34 3.1.1 The concept of Identity 34 3.1.2 Regional identity in Southeast Asia 36 3.1.3 The process of the ASEAN identity formation 37 3.1.4 The source of the ASEAN identity-building process 39 3.1.5 The "ASEAN Way" - the core component of the ASEAN identity – building process 41 3.2 Implications of ASEAN collective identity 46 CHAPTER IV - Challenges and The ways forward 49 4.1 Challenges of ASEAN identity 49 4.1.1 Limitations of ASEAN identity’s analytic utility 49 4.1.2 Difficulties of an ASEAN identity in practice 50 4.2 Suggestions for future development of ASEAN identity 54 CONCLUSION 59 Bibiliography ... Regional identity in Southeast Asia 36 3.1.3 The process of the ASEAN identity formation 37 3.1.4 The source of the ASEAN identity- building process 39 3.1.5 The "ASEAN Way" - the. .. ASEAN integration process 30 CHAPTER III -The ASEAN Identity & Implications in Southeast Asian Regionalism 34 3.1 The ASEAN identity 34 3.1.1 The concept of Identity. .. of Southeast Asia 25 2.1.3 The development of Southeast Asian regionalism 27 2.2 The background on the ASEAN 29 2.2.1 The establishment of the ASEAN 29 2.2.2 The ASEAN
- Xem thêm -

Xem thêm: The asean identity implications in southeast asian regionalism (tt) , The asean identity implications in southeast asian regionalism (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay