bài giảng môn khuyến nông

37 30 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2019, 22:26

: Khuyến nông là cách đào tạo và rèn luyện tay nghề cho nông dân, đồng thời giúp họ hiểu được những chủ trương, chính sách về nông nghiệp những kiến thức về kỹ thuật, kinh nghiệm về quản lý kinh tế, những thông tin về thị trường để họ có đủ khả năng tự giải quyết được các vấn đề của gia đình và cộng đồng nhằm đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí góp phần xây dựng và phát triển nông thôn mới. Chương ĐẠI CƯƠNG VỀ KHUYẾN NÔNG Khái niệm, ngun tắc vai trò khuyến nơng 1.1 Khái niệm: Khuyến nông cách đào tạo rèn luyện tay nghề cho nông dân, đồng thời giúp họ hiểu chủ trương, sách nơng nghiệp kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý kinh tế, thông tin thị trường để họ có đủ khả tự giải vấn đề gia đình cộng đồng nhằm đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí góp phần xây dựng phát triển nơng thơn Khuyến nông chăn nuôi: nhằm thông tin, giáo dục cho ngưòi dân nắm bắt kỹ thuật chăn ni mới, quy trình chăn ni gia súc, gia cầm cho suất cao, giống gia súc, gia cầm ni mau lớn, nắm phương pháp phòng bệnh cho gia súc, gia cầm biết đầu tư mực để cuối chăn nuôi đem lại hiệu kinh tế cao 1.2 Các yêu cầu nguyên tắc hoạt động khuyến nông 1.2.1 Các yêu cầu hoạt động khuyến nông - Cụ thể cho cây, đổi tượng sản xuất nông nghiệp sinh vật - Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên với vùng sản xuất nông nghiệp diễn phạm vi khơng gian rộng - Kịp thời nơng nghiệp có tính thời vụ - Phù hợp với đối tượng khuyến cáo nông dân không đồng nguồn lực nhân lực - Dễ thấy, nghe, hiểu làm theo - Đáp ứng mong muốn thân - Tăng khả để nông dân tự giúp đỡ - Hiệu tiết kiệm 1.2.2 Các nguyên tắc hoạt động khuyến nông - Xuất phát từ nhu cầu nông dân yêu cầu phát triển nông nghiệp Nhà nước - Phát huy vai trò chủ động, tích cực tham gia tự nguyện nông dân hoạt động khuyến nông - Liên kết chặt chẽ quan quản lý, sở nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp với nông dân nông dân với nông dân - Xã hội hóa hoạt động khuyến nơng, đa dạng hóa dịch vụ khuyến nơng để huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân nước nước ngồi tham gia hoạt động khuyến nơng - Dân chủ, cơng khai, có giám sát cộng đồng - Nội dung, phương pháp khuyến nông phù hợp với vùng miền, địa bàn nhóm đối tượng nơng dân, cộng đồng dân tộc khác * Không áp đặt mệnh lệnh: Mỗi hộ nông dân đơn vị kinh tế độc lập, đòi sống họ học định Vì nhiệm vụ khuyến nơng tìm hiểu cặn kẽ yêu cầu, nguyện vọng học sản xuất nông nghiệp, đưa tiến khoa học kỹ thuật cho phù hợp để họ tự cân nhắc, lựa chọn Vụ chưa áp dụng họ chưa thấy đủ điều kiện, chưa thật tin tưởng, vụ sau thông qua số hộ áp dụng (hoặc mơ hình khuyến nơng tạo ) lúc họ tự áp dụng * Không làm thay: Cán khuyến nông giúp đỡ nơng dân thơng qua trình diễn kết (tạo mơ hình), trình diễn phương pháp (hưỡng dẫn kỹ thao tác) để người nông dân mắt thấy tai nghe Họ tự làm giúp đỡ người khác làm… * Không bao cấp: Khuyến nông hỗ trợ khâu khó khăn ban đầu kỹ thuật phần giống, vốn…mà hộ dân tự đầu tư áp dụng tiến khoa học kỹ thuật khuyến nơng phổ biến, hưỡng dẫn * Khuyến nông nhịp cầu thông tin chiều: Giữa nông dân với mối quan hệ khác phản ánh trung thực ý kiến tiếp thu phản hồi nông dân vấn đề chưa phù hợp cần sửa đồi, khắc phục * Khuyến nông không hoạt động độc lập mà phải phối hợp chặt chẽ với tổ chức phát triển nông thôn khác: Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với viện, trường, trung tâm khoa học nông nghiệp cong phải phối hợp chặt chẽ với hội, đoàn thể quần chúng, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp…để đẩy mạnh họa động khuyến nơng (xã hội hóa khuyến nơng) 1.3 Vai trò khuyến nơng 1.3.1 Khuyến nơng với phát triển nông nghiệp nông thôn Phát triển nông thôn đích nhiều hoạt động khác tác động vào khía cạnh khác nơng thơn, khuyến nơng tác nhân nhằm thúc đẩy phát triển nơng thơn Hay nói cách khác khuyến nơng yếu tố, phận hợp thành tồn hoạt động phát triển nơng thơn 1.3.2 Vai trò khuyến nơng q trình từ nghiên cứu đến phát triển nông lâm nghiệp Những tiến kỹ thuật thường nảy sinh từ tổ chức nghiên cứu khoa học (viện, trường, trạm, trại ) tiến kỹ thuật phải sử dụng vào thực tiễn sản xuất người nông dân Như nghiên cứu phát triển nông thôn có mối quan hệ chặt chẽ ràng buộc sản xuất - tiêu dùng, người mua - người bán Vấn đề đặt làm để kiến thức đưa vào thực tiễn người nông dân làm để sử dụng chúng Nghĩa nghiên cứu nơng dân cần có trung gian làm nhiệm vụ lưu thông kiến thức khuyến nơng q trình cầu nối khoa học với nơng dân 1.3.3 Vai trò khuyến nông nhà nước Là tổ chức giúp nhà nước thực sách, chiến lược nông dân, nông nghiệp nông thôn Vận động nơng dân tiếp thu thực sách nông nghiệp Trực tiếp cung cấp thông tin nhu cầu, nguyện vọng nông dân cho nhà nước, sở nhà nước hoạch định sách phù hợp * Chức khuyến nông + Chức bắt buộc - Điều khiển, thúc đẩy: - Giáo dục người lớn: Nơng dân gia đình họ cần trang bị hiểu biết thực hành để cải thiện phương pháp sản xuất suất lao động Khuyến nơng viên có nhiệm vụ dẫn cho nơng dân cách phân tích cập nhật tình hình phát triển nơng thơn Trong phạm vi đào tạo khuyến nơng viên cần nắm số nguyên tắc sau: + Người cán khuyến nông nơng dân vừa “thầy” vừa “trò” + Hoạt động khuyến nông phải đến với nông dân nơi họ sinh sống, làm việc thực vào thời điểm thích hợp + Trao đổi thực hành yếu tố quan trọng việc tiếp thu kiến thức + Tập huấn áp dụng thực tế - Chuyển giao thông tin bao gồm thông tin kỹ thuật, giá thị trường, yếu tố liên quan đến phát triển sản xuất, nguồn vốn vay - Tư vấn kỹ thuật cho nông dân để giúp họ giải khó khăn gặp phải sản xuất nông nghiệp Phần lớn kỹ thuật khuyến cáo dựa vào kết nghiên cứu khoa học Tuy nhiên nhiều trường hợp nơng dân tự thơng tin góp ý cho Khuyến nơng viên phải tạo hội để người sản xuất quan hệ trực tiếp với - Phát triển đề tài khuyến nông phương pháp khuyến nông - Lập kế hoạch khuyến nông - Đánh giá việc thực kế hoạch + Chức tự nguyện - Cung cấp dịch vụ + Giống trồng, vật nuôi + Thú y + Bảo vệ thực vật + Tiêu thụ sản phẩm -Tham gia công tác nghiên cứu - Cải thiện sở hạ tầng + Chức cản trở - Kiểm tra, kiểm sốt - Theo dõi chương trình tín dụng thu hồi vốn vay - Thu thập số liệu thông tin 1.4 Hệ thống tổ chức khuyến nông 1.4.1 Hệ thống khuyến nông nhà nước (cấp TW, cấp tỉnh, cấp sở) * Cấp Trung ương: Cục khuyến nông thuộc nông nghiệp phát triển nông thôn - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định * Cấp tỉnh: Trung tâm khuyến nông thuộc sở nông nghiệp phát triển nông thôn * Cấp huyện: Trạm khuyến nông * Cấp xã, phường, thị trấn: Khuyến nông xã, phường – Khuyến nơng sở: có khuyến nơng viên với số lượng 02 khuyến nơng viên xã thuộc địa bàn khó khăn, 01 khuyến nơng viên cho xã lại; * Cấp thơn, xóm: Câu lạc khuyến nơng, nhóm sơ thích… 1.4.2 Hệ thống khuyến nơng tự nguyện - Các viện nghiên cứu, trượng chuyên nghiệp, trung tâm phát triển - Các tổ chức xã hội: Hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn niên, hộ làm vườn - Các doanh nghiệp, công ty, sở kinh doanh, dịch vụ - Các tổ chức quốc tế: tổ chức phủ phi phủ Đối tượng hoạt động khuyến nông 2.1 Đối tượng hoạt động Đối tượng khuyến nông nông thôn nông dân Nông thôn bao gồm cá nhân, gia đình, họ mạc, cộng đồng, tổ chức quyền, tổ chức xã hội Người nơng dân có điều kiện kinh tế xã hội, ứng xử với khác Biết rõ đối tượng khác nơng thơn đảm bảo cho khuyến nơng có hiệu 2.2 Đặc điểm người dân: Nông dân người lớn, chín chắn, họ cảm thấy có trách nhiệm, họ tự định điều mà họ cần học Nông dân tham gia tự nguyện lớp học họ yêu cầu cao nội dung, phương pháp liên hệ đến thực tế * Đặc tính học viên người lớn: - Nghe, nhìn xác - Phản ứng chậm - Dễ chán - Không có khả lắng nghe người khác nói thời gian lâu - Khó dạy cho người lớn điều mà họ khơng muốn học - Học viên nhiều có kinh nghiệm sống sản xuất Họ người hiểu rõ điều kiện đặc điểm tự nhiên vùng họ sinh sống * Để học viên người lớn học tốt, cần phải: - Đầy đủ ánh sáng - Số lượng học viên khơng nhiều để người dễ dàng thấy giảng viên học cụ - Giảng viên cần phải nói đủ to, rõ ràng chậm - Các bảng biểu, hình ảnh nên viết rõ, chữ lớn, kiểu chữ in Dùng câu đơn giản - Nên dùng nhiều trợ huấn cụ để tăng khả ghi nhớ học viên - Tạo khơng khí dễ chịu cho lớp học - Nói rõ mục tiêu chương trình - Phương pháp dạy học phong phú - Động viên tham gia nông dân: + Trong lớp học nông dân muốn tham gia cách động vào việc biểu lộ ý kiến họ đặt câu hỏi, thảo luận, trình bày kinh nghiệm, khuyến khích nông dân thảo luận + Cần lợi dụng kinh nghiệm nông dân, phát triển giảng dựa theo kinh nghiệm nông dân dễ họ chấp nhận Đây hình thức đồng hố kiến thức học viên giảng viên Phải coi kinh nghiệm nông dân vốn quý báu để phát triển giảng * Cách học người lớn - Học qua kinh nghiệm: Người lớn học hỏi suốt đời học, họ đúc rút, tổng kết thành học vận dụng học vào hoạt động sản xuất - Học viện tự nguyện tích cực: Họ người học hỏi trực tiếp việc tham gia vào hoạt động đào tạo - Quan sát viên: Người lớn thường chờ đợi quan sát hướng dẫn, hoạt động diễn trước họ định hành động - Nhà lý luận: Nơng dân người hay khái qt hố khái niệm, kiến thức kỹ mối liên hệ với kinh nghiệm thân áp dụng chúng - Nhà thực nghiệm: Họ thích tiếp cận thử nghiệm tiến kỹ thuật điều học thực tế, để xem mức độ thành công * Nguyên lý giáo dục người lớn - Cần phải có kế hoạch tốt - Tạo ham học học viên - Các mong ước, quan tâm, nhu cầu đối tượng học viên phải biểu thị rõ ràng chương trình Học viên phải thấy mục tiêu kết cuối sau chương trình học - Việc học xảy tốt có tham gia tích cực học viên Đó tiến trình phản ứng bao gồm: Suy nghĩ, cảm giác, hoạt động diễn đạt phù hợp theo đòi hỏi tình Nếu khơng có yếu tố này, khơng thể có q trình học đầy đủ hiệu - Việc học phải mang lại thoả mãn “ Cảm tưởng có thành quả” cho học viên Nhớ học viên hy vọng thành công - Quá trình học đòi hỏi có thực hành điều học Nguyên tắc lặp lại trình học để thiết lập trì thói quen trí nhớ mức hiệu cao Cách hay để bỏ cũ lặp lại thấy nhiều lần - Phương pháp giảng nên rõ, sống động cụ thể - Ý tưởng, cảm giác hành động có khuynh hướng tương hỗ với Chính tương tác làm cho trình học trở nên dễ dàng giúp tạo liên hệ chặt việc hay tình thực tế với lý thuyết * Phương pháp giáo dục người lớn Quá trình dạy học cần tuân theo yêu cầu sau: - Đảm bảo tính phù hợp mục đích nội dung đào tạo với mong đợi học viên - Nhấn mạnh tính ứng dụng nội dung đào tạo vào công việc thực tế học viên - Có ví dụ thực tiễn liên hệ với điều kiện cụ thể - Tạo hội để học viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế họ - Luôn hướng học viên tới mục tiêu thực tế đạt - Luôn đối sử với học viên người lớn - Hiểu tình huống, nhu cầu khó khăn nơng dân Muốn giảng viên cần phải lắng nghe ý kiến họ 2.3 Sự phối hợp công tác khuyến nông với tổ chức khác - Phối hợp với trạm trại, trung tâm nghiên cứu trường học - Phối hợp với ngân hàng, tín dụng - Phối hợp với ban ngành, đoàn thể địa phương - Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiêu thụ sản phẩm -……… Thực tiễn hoạt động khuyến nơng Việt Nam 3.1 Các sách khuyến nơng * Chính sách bồi dưỡng, tập huấn truyền nghề + Đối với người sản xuất - Nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ nghèo hỗ trợ 100% chi phí tài liệu 100% chi phí lại, ăn tham dự đào tạo; - Nơng dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác hợp tác xã, công nhân nơng, lâm trường hỗ trợ 100% chi phí tài liệu 50% lại, ăn tham dự đào tạo; - Doanh nghiệp vừa nhỏ trực tiếp hoạt động lĩnh vực nêu khoản Điều Nghị định hỗ trợ 50% chi phí tài liệu tham dự đào tạo + Đối với người hoạt động khuyến nông - Ưu tiên đào tạo cán khuyến nông nữ, người dân tộc thiểu số; - Người hoạt động khuyến nông hưởng lương từ ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tài liệu nơi ở, tham dự đào tạo; - Người hoạt động khuyến nông khơng hưởng lương hỗ trợ 100% chi phí tài liệu, lại, ăn nơi tham dự đào tạo * Chính sách thơng tin tun truyền - Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thơng tin tuyên truyền hoạt động khuyến nông cho tổ chức, cá nhân có dự án thơng tin tun truyền cấp có thẩm quyền phê duyệt - Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức hội thị, hội chợ, triển lãm, diễn đàn khuyến nông cấp có thẩm quyền phê duyệt * Chính sách xây dựng nhân rộng mơ hình trình diễn - Chính sách hỗ trợ xây dựng mơ hình trình diễn - Mơ hình trình diễn địa bàn khó khăn, huyện nghèo, hỗ trợ 100% chi phí mua giống vật tư thiết yếu (bao gồm loại phân bón, hóa chất, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản); - Mơ hình trình diễn địa bàn trung du miền núi, bãi ngang hỗ trợ 100% chi phí mua giống 50% chi phí mua vật tư thiết yếu - Mơ hình trình diễn địa bàn đồng hỗ trợ 100% chi phí mua giống 30% chi phí mua vật tư thiết yếu - Đối với mơ hình giới hóa nơng nghiệp, bảo quản chế biến ngành nghề nông thôn, nghề muối, hỗ trợ kinh phí để mua cơng cụ, máy khí, thiết bị với mức 100% địa bàn khó khăn, huyện nghèo, khơng q 75% địa bàn trung du miền núi, bãi ngang, không 50% địa bàn đồng bằng; - Mơ hình trình diễn ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ không 30% tổng kinh phí thực mơ hình - Chính sách nhân rộng mơ hình Được hỗ trợ 100% kinh phí thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, hội nghị đầu bờ để nhân rộng mơ hình * Chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn dịch vụ khuyến nông - Các tổ chức khuyến nông, người hoạt động khuyến nông tham gia tư vấn dịch vụ khuyến nông quy định Điều Nghị định theo quy định pháp luật - Các tổ chức khuyến nông, người hoạt động khuyến nông ưu tiên thuê đất để xây dựng triển khai chương trình, dự án khuyến nông, vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế theo quy định pháp luật hành * Chế độ người hoạt động khuyến nông, khuyến nông viên sở - Người hoạt động khuyến nông hưởng lương từ ngân sách nhà nước đạo triển khai dự án khuyến nông hưởng chế độ theo quy định hành - Khuyến nông viên cấp xã thuộc công chức xã hưởng lương theo trình độ đào tạo, khơng thuộc cơng chức xã hưởng chế độ phụ cấp lương theo trình độ đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định - Khuyến nông viên cấp xã chưa có cấp, cộng tác viên khuyến nông cấp thôn hưởng thù lao khuyến nông Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định * Chính sách tuyển chọn dự án khuyến nơng - Các dự án khuyến nông Trung ương ngân sách nhà nước cấp tuyển chọn theo phương thức xét chọn đấu thầu cạnh tranh Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định - Các dự án khuyến nông cấp địa phương ngân sách nhà nước cấp tuyển chọn theo phương thức xét chọn đấu thầu cạnh tranh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quy định - Mọi tổ chức khuyến nông, người hoạt động khuyến nông tham gia đấu thầu cạnh tranh, đăng ký xét chọn dự án khuyến nông ngân sách nhà nước cấp 3.2 Những nội dung hoạt động khuyến nông * Bồi dưỡng, tập huấn đào tạo - Đối tượng + Người sản xuất theo quy định điểm a khoản Điều Nghị định chưa tham gia chương trình đào tạo dạy nghề Nhà nước hỗ trợ; + Người hoạt động khuyến nông theo quy định điểm c khoản Điều Nghị định - Nội dung: Bồi dưỡng, tập huấn cho người sản xuất sách, pháp luật; tập huấn, truyền nghề cho nông dân kỹ sản xuất, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh lĩnh vực khuyến nông theo quy định khoản Điều Nghị định này; tập huấn cho người hoạt động khuyến nơng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ - Hình thức + Thơng qua mơ hình trình diễn; + Tổ chức lớp học ngắn hạn gắn lý thuyết với thực hành; Vì trình diễn phải coi phương pháp dạy học mà có yếu tố bắt buộc phải tính đến địa điểm trình diễn, thời gian trình diễn, phương tiện phương pháp hướng dẫn • Chuẩn bị chu đáo: Mọi trình diễn phải lập kế hoạch cẩn thận chuẩn bị chu đáo Trình diễn cách vội vã khơng có kế hoạch chi tiết thường đem lại tai hoạ mà thơi Lập kế hoạch trình diễn: Khi định tổ chức trình diễn, cần dành thời gian thích đáng cho việc lập kế hoạch chuẩn bị Có thể dựa vào câu hỏi để chuẩn bị: - Mục tiêu trình diễn ? Tại trình diễn lại phương pháp khuyến nơng thích hợp chủ đề này? Nó đem lại tác dụng gì? - Khi tổ chức trình diễn? Thời gian (ngày /tháng) thích hợp cho nơng dân việc trình diễn? - Nên trình diễn đâu? Địa điểm thuận lợi cho nông dân? Phải chuẩn bị thật chi tiết để trả lời câu hỏi nêu Điều quan trọng lý dẫn tới việc tổ chức trình diễn phải xác đáng thật tin tưởng trình diễn định đem lại lợi ích thoả đáng cho nơng dân Chuẩn bị trình diễn: Càng chuẩn bị kĩ bao nhiêu, có hội tổ chức tốt trình diễn nhiêu Dưới công việc phải chuẩn bị kĩ càng: - Tham khảo người dân địa phương để họ góp ý giúp đỡ chuẩn bị trình diễn - Lập kế hoạch chi tiết nêu rõ chủ đề thể hiện, thứ tự tiến hành công việc, nguồn lực cần thiết kể phần đóng góp người dân địa phương - Thu thập thông tin tài liệu liên quan đến nội dung trình diễn để tham khảo trước nhằm đảm bảo cho chủ đề trình diễn trở lên quen thuộc thực dễ - Kiểm tra kĩ để đảm bảo hộ sẵn sàng công cụ hỗ trợ cần thiết (Thí dụ: Phương tiện nghe nhìn, hạt giống, nông cụ v.v…) - Lựa chọn nông dân tham gia trình diễn quán triệt trước việc làm với họ - Thông báo rộng rãi hoạt động trình diễn nhằm đảm bảo cho nơng dân biết chắn ngày nơi thực trình diễn - Đến thăm trường trình diễn lần cuối nhằm đảm bảo thứ chuẩn bị đâu vào Thực giám sát trình diễn: Trong q trình trình diễn, vai trò người cán khuyến nông giám sát không làm lấy tất việc Cần chủ động giúp đỡ nơng dân trực tiếp thực trình diễn khuyến khích nơng dân tham gia nhiều tốt Trong trình diễn phương pháp muốn đảm bảo cho tất người tham dự thu nhận lợi ích trình diễn, cán khuyến nơng tiến hành cơng việc sau: - Chào mừng người đến dự, làm cho họ thấy vui vẻ, nhẹ nhõm cảm thấy tin tưởng vào họ thu nhận từ trình diễn - Giải thích rõ ràng mục đích trình diễn, kết hy vọng đạt được, công việc giai đoạn khác trình trình diễn Nếu có tài liệu chuẩn bị trước, phân phát cho người đến dự - Tự tiến hành tư sẵn sàng giúp đỡ người nơng dân thực hành trình diễn Hãy làm thong thả kèm theo lời giải thích ngắn gọn, dễ hiểu để tất người theo dõi kịp - Sẵn sàng giải thích rõ thắc mắc nơng dân có tóm tắt lại điểm chủ yếu để người nhớ - Mời số nông dân trực tiếp thực hành làm lại nội dung hướng dẫn, không nên tỏ thái độ khơng hài lòng họ chưa thực kỹ thuật Hãy vui vẻ hướng dẫn lại để họ làm theo yêu cầu - Tóm tắt lần cuối chủ đề ý nêu Khuyến khích nơng dân nêu câu hỏi để trao đổi - Kết thúc trình diễn, cảm ơn tất người tạo điều kiện tham gia trình diễn đồng thời nêu lên số công việc làm  Đối với trình diễn kết cần thực tốt số việc sau: - Kiểm tra lại công việc chuẩn bị hộ tham gia trình diễn - Tập huấn kỹ thuật cho hộ để đảm bảo cho hộ hiểu rõ vấn đề liên quan đến cơng việc trình diễn - Chuẩn bị đầy đủ vật tư cần thiết - Hướng dẫn tham gia với nông dân từ giai đoạn bắt đầu thực trình diễn, việc quan trọng để trình diễn thành công - Định kỳ kiểm tra tiến độ công việc nông hộ - Hướng dẫn họ tự theo dõi, đánh giá tiêu liên quan đến trình diễn như: Tình hình sinh trưởng cây, tăng trọng gia súc, tình hình sâu bệnh, suất - Hỗ trợ nông dân tự báo cáo kết trình diễn cần thiết 2.2.6 Hội thảo đầu bờ Trước kết thúc mơ hình trình diễn, thử nghiệm tổ chức hội thảo đầu bờ Hội thảo có tác dụng phổ biến quy mô rộng rãi cách làm ăn kết trình diễn Mục đích hội thảo đầu bờ giới thiệu phương thức làm ăn giống trường nhằm cổ vũ nhiều nông dân tham gia tốt Hội thảo đầu bờ tốt tổ chức điểm trình diễn thực đất nơng dân, người nơng dân tham gia phần vào cơng việc điều hành giới thiệu mục đích trình diễn Vai trò cán khuyến nơng hội thảo đầu bờ hỗ trợ chủ nhân giới thiệu sáng kiến kết trình diễn, hướng dẫn để hội thảo không chệch mục tiêu sẵn sàng trả lời câu hỏi người tham gia Để hội thảo đầu bờ đạt kết tốt, phải làm tốt công việc chuẩn bị giới thiệu phần trình diễn Ngồi ra, cần nên lưu ý thêm đến vấn đề sau: - Nên hạn chế số người tham dự mức mà địa điểm trình diễn chứa Chuẩn bị tốt trường để bà đến quanh điểm trình diễn cách dễ dàng - Lập kế hoạch hoạt động ngày hội thảo đầu bờ - Khuyến khích người nơng dân làm trình diễn chủ động đứng giới thiệu Có thể dẫn dắt thảo luận không làm thay người - Chuẩn bị đầy đủ phương tiện hỗ trợ nghe nhìn Nếu có thể, chuẩn bị cho người giới thiệu loa để nói, tất người nghe rõ - Kết thúc ngày hội thảo cách tóm tắt lại điều mà nơng dân nghe, nhìn, thảo luận đồng thời giải thích cho bà rõ hoạt động khuyến nơng có liên quan tương lai 2.2.7 Đi tham quan Nông dân thường muốn thăm sở khác để tìm hiểu xem người dân nơi làm ăn sao, họ trồng gì, ni họ gặp khó khăn Đi tham quan giúp nơng dân so sánh cách làm ăn với người khác trao đổi kinh nghiệm với Do vậy, điều quan trọng nơi chọn đến tham quan phải có điều kiện canh tác tương tự với địa phương người tham quan Giống với tất loại hình khuyến nơng khác, tham quan phải lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ tổ chức chu đáo Một chuyến tham quan bao gồm giai đoạn sau: Xác định mục tiêu đối tượng chuyến tham quan Lập kế hoạch chi tiết địa điểm, tuyến đường nội dung tham quan Làm tất công việc chuẩn bị liên hệ cần thiết Tiến hành chuyến tham quan Đánh giá kết quả, viết báo cáo chuyến Ngồi điều nói trên, bạn cần đặc biệt lưu ý đến gợi ý quan trọng đây: - Nếu có thể, nên đến thăm trước địa phương đoàn thăm quan đến để nắm điều kiện địa phương, đường xá lại hành trình thực tế chuyến - Hạn chế số lượng điểm tham quan mức cho phép Thà thăm nơi mà tiếp thu dự định nhiều điểm chuyến để cuối phải thúc ép người nhanh chân lên để chạy kịp với chương trình thời gian Khơng nên làm cho bà bị mệt mỏi - Khuyến khích nơng dân chủ nhà dẫn dắt chuyến tham quan làm tất công việc giới thiệu trả lời câu hỏi - Chuẩn bị chu đáo thức ăn, đồ uống nơi nghỉ ngơi cho thành viên tham quan - Đánh giá kết chuyến tham quan viết báo cáo tóm tắt kiện chuyến kết luận đạt Đi tham quan biện pháp tốt khuyến nông nhằm tạo điều kiện cho nông dân “Trăm nghe không thấy”, “Đi đàng học sàng khơn” khuyến khích họ trao đổi kinh nghiệm, học học bổ ích từ địa phương khác 2.3 Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng Phương tiện thông tin đại chúng gồm: - Nhóm truyền (đài, băng cát-sét) - Nhóm kết hợp nghe nhìn (phim, tivi, video) - Nhóm ấn phẩm (báo trí, tranh ảnh tờ rơi)… Khi sử dụng phương tiện khuyến nơng, lúc đưa thông tin đến với nhiều người Tuy nhiên phương tiện khơng làm thay công việc người cán khuyến nông 2.3.1 Những nguyên tắc sử dụng phương tiện thông tin đại chúng Muốn sử dụng có hiệu phương tiện thơng tin đại chúng cho khuyến nơng, người nơng dân phải: • Tiếp cận phương tiện thơng tin có radio tivi khơng? • Có nghe đài có xem ti vi hay khơng? Vì thực tế nhiều nơi có người có đài khơng nghe, người ta không nghe tiếng phổ thơng • Nghe xem cách chăm chú, muốn thông tin phải gãi chỗ ngứa người nơng dân, nói điều mà nơng dân cần, nội dung thơng tin phải trình bày hấp dẫn • Hiểu thơng tin: Thơng tin khuyến nơng thường có tính giáo dục khơng kết cấu chặt chẽ làm ngươì nghe, xem chóng chán, dài làm họ chóng quên Vì thơng tin cần phải: - Đơn giản ngắn gọn, dễ hiểu, dùng từ ngữ quen thuộc với nông dân - Nếu thông tin phát tivi nội dung quan trọng, mà mong muốn người dân tiếp thu áp dụng cần nhắc nhắc lại nhiều lần để người dân nhớ, nói chậm để người dân ghi chép - Có kết cấu chặt chẽ - Thơng tin phải phù hợp với điều nghe từ khuyến nơng từ phương tiện nghe nhìn khác Sản xuất chương trình khuyến nơng phát phương tiện thông tin đại chúng đại chúng công việc nhà chuyên môn Tuy nhiên người cán khuyến nơng có điều kiện hồn tồn sử dụng cách có hiệu qủa thơng tin vào cơng việc khuyến nơng cách làm sau:  Đối với nhóm phương tiện truyền (đài) - Ghi chương trình phát nơng thơn vào băng cát-xét mở lại cho bà nghe lúc thích hợp Như bạn làm tăng số lượng nơng dân nghe chương trình - Khuyến khích nơng dân nghe đài Thơng báo cho họ biết thời gian chủ đề chương trình Nếu tổ chức nghe đài theo nhóm, sau nghe xong, bạn nêu số vấn đề địa phương có liên quan tới chương tình vừa phát cho bà thảo luận - Tạo cho bà thói quen nghe đài ham muốn nhận thơng tin có ích từ đài Bạn làm việc cách gặp nông dân, bạn trao đổi với họ nội dung bạn nghe đài  Đối với nhóm phương tiện kết hợp nghe nhìn (ti-vi, video): Ngày ti-vi video trở thành phương tiện nghe nhìn phổ biến nơng thơn, vùng có điện Đài tuyền hình trung ương đài địa phương sản xuất nhiều chương trình phục vụ phát triển nơng thơn Trên kênh Đài truyền hình trung ương có riêng chương trình "Tình nguyện đưa tiến kĩ thuật nông thôn" phát hàng tuần Nếu trạm khuyến nông trang bị đầy đủ phương tiện nghe nhìn này, phát huy khả sử dụng chúng vào công tác khuyến nông cách làm hướng dẫn phần Nếu có máy quay video, cần cử người học để sau sản xuất chương trình khuyến nơng đơn giản chiếu cho nơng dân xem  Nhóm phương tiện in ấn: Phương tiện in ấn gồm chữ viết, hình ảnh sơ đồ để mang đến cho nơng dân thơng tin xác rõ ràng Ưu điểm phương tiện in ấn nơng dân xem chúng vào lúc nào, xem xem lại xem tuỳ thích Tuy nhiên chúng có tác dụng vùng phần lớn nông dân biết chữ mà Nhóm phương tiện in ấn bao gồm loại sau: - áp phích: Thường dùng để tuyên truyền cho kiện củng cố thơng tin mà nông dân nhận từ phương tiện khác áp phích nên dán nơi đơng người qua lại, áp phích có tác dụng hấp dẫn người viết đơn giản, ngắn gọn trình bày đẹp - Tờ rơi: Dùng để hướng dẫn nông dân cách làm công việc cụ thể Ví dụ: cách ni giống vịt siêu trứng, cách phòng chống rầy nâu, cách trồng keo tràm Thơng tin viết tờ rơi nên trình bày ngắn gọn, dễ hiểu nên kèm theo hình vẽ tranh ảnh - Nông lịch treo tường: Dùng thông báo cho dân biết thời vụ canh tác loại nơng nghiệp khác nhau, cách phòng chống loại sâu bệnh xẩy năm thơng tin nhiều loại khác BÀI 3: MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG KHUYẾN NƠNG Kỹ giảng dạy 1.1 Kỹ trình bày - Nói đủ to để người nghe thấy - Nói rõ ràng, mạch lạc Tốc độ khơng nhanh không chậm - Tỏ thái độ nhiệt tình có trách nhiệm vấn đề trình bày - Đừng làm điều để gây cười tuỳ tiện - Nên thể động tác phù hợp để nhấn mạnh thêm vấn đề 1.2 Kỹ đặt câu hỏi 1.2.1 Cán khuyến nông cần có kỹ đặt câu hỏi để làm gì? • Thu hút học viên tham gia (VD: Bạn nghĩ ?) • Dành cho học viên quyền suy nghĩ, có ý kiến (VD: Ý kiến bạn gì? Bạn nghĩ nào?) • Thu hút học viên không tham dự vào (VD: Hùng, bạn nghĩ nào?) • Nhận thấy người đóng góp chủ chốt VD: Thu, ý kiến thú vị, nói rõ ý kiến cho chúng tơi nghe • Phân phối thời gian (VD: Được dành nhiều thời gian cho câu hỏi rồi, chuyển sang vấn đề khác) • Đạt hiểu biết cách tìm hiểu hai mặt vấn đề (VD: Đây cách nhìn nhận Hãy nhìn vào mặt vấn đề Việc sảy bạn ?) 1.2.2 Các loại câu hỏi Có nhiều câu hỏi mà sử dụng với mục đích khác • Câu hỏi chung chung, dùng cho nhóm, viết lên giấy khổ lớn - Mục đích: Khuyến khích tất người suy nghĩ Cách tốt để bắt đầu thảo luận, thiết lập xu hướng - Nhược điểm: Câu hỏi không đặt trực tiếp khơng có người trả lời Câu hỏi làm chệch hướng q trình Nếu khơng cho đủ thời gian suy nghĩ, khơng hiệu • Câu hỏi trực tiếp, dùng cho cá nhân hay nhóm nhỏ - Mục đích: Có hội tốt câu hỏi trả lời Là hội cho người nói, rụt rè thảo luận, phá vỡ độc quyền thảo luận số người hay nói Có thể tác động đến họp viên tiềm đặc biệt nhóm chẳng hạn cán nơng nghiệp chuyên gia - Nhược điểm: Có thể gây khó xử cho học viên chưa có chuẩn bị trước • Câu hỏi mở: Bắt đầu với ai? Cái gì? nào? đâu? sao? Những câu hởi mà trả lời cách đơn giản có hay khơng - Mục đích: Để có thơng tin phản hồi cụ thể Sẽ làm học viên phải suy nghĩ Chất lượng thảo luận phản hồi cụ thể tìm chi tiết Tốt cho việc phân tích tình hình vấn đề (Tại điều lại xảy ra? Cần thay đổi gì?) - Nhược điểm: Những câu hỏi khó trả lời Câu hỏi bắt đầu gây hiểu lầm lời đe doạ Nếu bạn khơng hỗ trợ cách trả lời, tính hữu ích bị giảm sút • Câu hỏi thực sự: Hỏi để xác định thơng tin xác - Mục đích: Để xác định rõ thật chưa rõ ràng Để tránh chi tiết, ý tưởng chung chung , làm giá trị bước thảo luận - Nhược điểm: Chỉ số người biết rõ thật độc quyền thảo luận • Câu hỏi định hướng lại : Người hỗ trợ đưa câu hỏi để đưa học viên trở quỹ đạo nhóm - Mục đích: Đảm bảo câu trả lời trách nhiệm học viên Tạo thảo luận sôi - Nhược điểm: Có thể gây ấn tượng người hỗ trợ khơng có nhiều kiến thức Có thể hiểu chiến thuật lẩn tránh • Câu hỏi hàng đầu: Câu trả lời mọng đợi phụ thuộc hoàn toàn vào câu hỏi - Mục đích: Hữu ích việc tái định hướng thảo luận vượt qua khuôn khổ Hữu ích cho việc điều hành hỗ trợ đảm nhận trách nhiệm - Nhược điểm: Có thể bị lơi Có thể bỏ sót điểm hay lo lắng trì điều khiển người hỗ trợ 1.3 Kỹ tổng kết Kỹ giúp giảng viên nắm toàn nội dung thảo luận, kiểm tra lại kiến thức họcviên thu nhận làm rõ điều học viên chưa hiểu Sau chủ đề hoạt động giảng viên nên tổng kết điểm mà họcviên cần nắm vững 1.4 Kỹ gây ảnh hưởng Giảng viên cần trình bày hai mặt vấn đề Khi hai mặt tích cực tiêu cực đề cập tới giảng viên cần nhấn mạnh ủng hộ mặt tích cực Học viên thường nhớ phần đầu phần cuối vấn đề trình bày Phần kết luận cần phải đưa thật cụ thể để học viên tự định Nội dung chuyển tải cần đáp ứng nhu cầu người nghe Khi chuyển tải hai nội dung, hai có sức hấp dẫn hơn, nội dung có sức thuyết phục phải thơng báo trước Cố gắng đến thoả thuận học viên tranh luận 1.5 Kỹ vận động Giảng viên cần phải vận dụng nhiều kỹ phương pháp khác kỹ đặt câu hỏi, kỹ thương thuyết Kỹ nhằm khuyến khích học viên ủng hộ vấn đề đó, vấn đề thường đưa vào khung cảnh bao gồm: lợi ích, kết khả quan Chú ý tới nhu cầu chung nhu cầu cá nhân - Nhu cầu chung: Thường dễ diễn đạt Ví dụ: nhu cầu tiết kiệm tiền bạc, tiết kiệm thời gian - Nhu cầu cá nhân: Kín đáo phụ thuộc vào nhận thức kiến thức người Cách đơn giản để xác định nhu cầu cá nhân đưa câu hỏi lắng nghe ý kiến học viên Với vấn đề mang tính tranh cãi, giảng viên nên đưa câu hỏi khiến học viên phải công nhận trước đưa vấn đề mang tính tranh cãi Giảng viên nên có ý kiến rõ ràng để học viên đồng tình với mình, khơng nên áp đặt ý kiến cho học viên Giảng viên nên đưa đề nghị có tính chất xây dựng, đề nghị học viên sử dụng không sử dụng 1.6 Kỹ thương thuyết - đàm phán Kỹ nhằm giúp họcviên giảng viên đến thoả thuận xây dựng mục tiêu chung Giảng viên cần trì mối quan hệ mang tính xây dựng lớp học, tránh vấn đề cá nhân đưa tranh luận Giảng viên tránh tranh cãi với học viên, điều làm yếu vị trí giảng viên Thay vào giảng viên cần đưa đề nghị cụ thể Giảng viên cần lắng nghe tất ý kiến họcviên (cả ý kiến mang tính tích cực tiêu cực), sau phải lựa chọn để trả lời Nên trả lời câu hỏi tích cực trước, khẳng định chúng khai thác triệt để trước trả lời câu hỏi mang tính tiêu cực Giảng viên cần phải quan sát học viên để đưa gợi ý rút ngắn thảo luận hướng thảo luận đến kết thúc Phải biết cách rút lui có trật tự để tránh thảo luận dài học viên mệt mỏi để đến trí Để thương lượng có hiệu quả, cần phải đưa nhiều giải pháp để học viên lựa chọn Giảng viên nên dựa vào chiến lược đàm phán “khơng cho điều mà khơng lấy lại điều gì” Kết thúc thương lượng lớp học phải đến cam kết cụ thể cho toàn hoạt động Kỹ thúc đẩy/hỗ trợ 2.1 Hỗ trợ gì? Hỗ trợ cách hướng dẫn thảo luận để nhóm đạt mục tiêu cách có hiệu Việc hỗ trợ hữu hiệu họp thôn bản, thử nghiệm thực địa hay khoá đào tạo Việc hỗ trợ cần dựa nguyên tắc người lớn học tập từ kinh nghiệm chia se kinnh nghiệm.Cán hỗ trợ đem hiểu biết kỹ thuật tới người dân đáp ứng nhu cầu người dân nhu cầu người dân tự bàn xây dựng lên Hầu hết nhóm đúc rút kinh nghiệm hay thoả thuận bước Đặc biệt bước này, cán hỗ trợ nên dành quyền cho nhóm khơng áp đặt ý kiến cá nhân Các kỹ hỗ trợ nằm số yêu cầu quan trọng dành cho cán thực địa làm việc với nhóm bà nơng dân Do trình bày kỹ hỗ trợ nên hình thành sở cho khoá đào tạo phương pháp luận có tham gia người dân : Lập kế hoạch phát triển thôn (VDP), phương pháp khuyến nơng có tham gia người dân (PEAM), hay lâm nghiệp cộng đồng (CF) 2.2.Làm để hỗ trợ? Điều khiển nhóm Điều khiển nhóm thảo luận: - Làm rõ nhiệm vụ mục tiêu nhóm gì? - Tiến hành họp mà học viên chủ động tham gia - Thu thập ý kiến từ nhóm giúp tổng hợp ý kiến - Khuyến khích tất thành viên tham gia ý kiến tôn trọng ý kiến đóng góp nhau, đặc biệt phụ nữ - Đứng vị trí trung gian để giải mâu thuẫn - Sử dụng hình ảnh minh hoạ trực quan (cụ thể (card), tranh ảnh, giấy Ao, bảng đen, mơ hình khơng gian chiều…) - Giúp nhóm tổng kết đưa kế hoạch hành động (2) Giao tiếp Hỏi câu hỏi lắng nghe chủ động: - Hỏi câu hỏi để thu thập thơng tin, làm rõ tình quan điểm, khuyến khích tham gia người dân, theo dõi q trình hoạt động nhóm, giúp người dân nâng cao nhận thức, tăng cường trình học hỏi - Tốt hết nên hỏi câu hỏi mở: Thế nào? Tại sao? Khi nào? Ai? Cái gì? - Đặt câu hỏi khuyến khích khả phân tích điểm mạnh, điểm yếu, đưa kết luận - Sử dụng phương pháp thăm dò - Lắng nghe chủ động - Đưa phản hồi mời thành phần tham gia đưa ý kiến phản hồi (3) Hiểu biết kỹ thuật Đóng góp hiểu biết kỹ thuật sử dụng dụng cụ trợ giảng: - Tìm hiểu rõ kiến thức kỹ thuật người dân đề xuất - Đưa ví dụ trình diễn thực tế - Chuẩn bị tài liệu phát tay đơn giản, dễ hiểu - Sử dụng dụng cụ trợ giảng khuyến khích đào tạo có tham gia tích cực học viên Khơng áp đặt ý kiến mà đề xuất hiểu biết bạn đóng góp cho q trình học hỏi người dân Cuối cùng, người dân phải tự định họ muốn áp dụng tiến kỹ thuật theo cách (4).Quan điểm cá nhân Chia sẻ đồng cảm: - Bầy tỏ hào hứng cam kết công việc để học viên hứng thú với giảng - Lắng nghe chủ động kinh nghiệm nhu cầu người dân - Đưa ý kiến phản hồi hữu ích - Tơn trọng quan tâm đến kinh nghiệm người dân địa phương - Thiết lập hiểu biết tin cậy lẫn nhau, khuyến khích học viên tơn trọng ý kiến nhận xét nhau, đặc biệt thành viên trầm phụ nữ Đây sở tảng quan trọng để thực hỗ trợ tốt Kỹ giao tiếp 3.1 Định nghĩa đặc trưng giao tiếp Giao tiếp hình thức cho mối quan hệ người với người mà qua nảy sinh cảm xúc tâm lý biểu q trình thơng tin, hiểu biết, rung cảm, ảnh hưởng tác động qua lại lẫn Giao tiếp tiến trình hai chiều việc chia sẻ thơng tin ý tưởng, bao gồm tham gia tích cực người gửi người nhận thơng tin Giao tiếp có đặc trưng sau: - Giao tiếp thực thơng điệp thơng qua ngơn ngữ viết, lời nói ngơn ngữ hình thể - Giao tiếp tiến trình hai chiều việc chia sẻ thơng tin ý tưởng, bao gồm tham gia tích cực người gửi người nhận thơng tin Một cán khuyến nơng khuyến lâm giao tiếp mức độ khác nhau: - Với nơng dân (cá nhân nhóm) - Với đồng bên bên quan - Với cán cấp người lãnh đạo địa phương 3.2.Vai trò giao tiếp khuyến nơng Giao tiếp sở q trình học hỏi chia sẻ cán khuyến nông với người dân ngược lại Giao tiếp tốt tạo quan hệ hài hồ, khơng khí làm việc thoải mái với người dân, đồng nghiệp cán cấp 3.3 Những yếu tố giao tiếp - Nguồn (Source): Là nơi thông tin phát - Thông điệp (Message): Là nội dung mà người nhận muốn nghe gửi muốn truyền đạt, thông điệp thông thường diễn đạt tư, tranh biểu tượng hiểu ghi nhận - Kênh truyền (Channel): Là tuyến đường mà thông điệp dùng thông qua ba phương tiện lớn: ngữ viết (Writen verbal), ngữ nói (spoken verbal) phi ngôn ngữ (Non verbal) - Người nhận (Receiver): Dùng năm giác quan, phương tiện dùng để nhận lấy thông điệp Sơ đồ 2.2 Quá trình giao tiếp Chuyển thành Thơng qua A Nguồn Thơng điệp Kênh truyền B1 Người nhận Kênh truyền Thông điệp Đến B Người nhận A1 Nguồn 3.4 Giao tiếp hiệu Thông tin thường truyền tải qua nhiều kênh điều bị sai lệch, cần phải kiểm tra lại thông tin thực nhận cách xác hiểu chọn vẹn ý nghĩa chưa? Để việc giao tiếp trở nên hiệu người truyền đạt phải đảm bảo thông điệp muốn gửi: - Xảy lúc thích hợp - Ngắn gọn - Căn theo thực - Rõ ràng khơng mơ hồ - Có sức thuyết phục Người nhận thông tin phải ý lắng nghe tập trung Như tiến trình giao tiếp hiệu phải thực cách thông suốt năm giai đoạn 3.5 Kỹ lắng nghe Trong giao tiếp việc lắng nghe quan trọng, bên cạnh việc thể kiên nhẫn người nhận thông tin, giúp người nhận đánh giá thơng tin, giảm thiểu việc thông tin nguồn tin nhận cách rõ ràng Nghe lắng nghe khái niệm khác nhau, nghe có nghĩa biết, lắng nghe có tư duy, suy nghĩ, phân tích sai có phản hồi ... khuyến nông thuộc sở nông nghiệp phát triển nông thôn * Cấp huyện: Trạm khuyến nông * Cấp xã, phường, thị trấn: Khuyến nông xã, phường – Khuyến nông sở: có khuyến nơng viên với số lượng 02 khuyến nông. .. thống tổ chức khuyến nông 1.4.1 Hệ thống khuyến nông nhà nước (cấp TW, cấp tỉnh, cấp sở) * Cấp Trung ương: Cục khuyến nông thuộc nông nghiệp phát triển nông thôn - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia... hoạt động khuyến nông, khuyến nông viên sở - Người hoạt động khuyến nông hưởng lương từ ngân sách nhà nước đạo triển khai dự án khuyến nông hưởng chế độ theo quy định hành - Khuyến nông viên
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng môn khuyến nông, bài giảng môn khuyến nông, 2 Phương pháp khuyến nông theo nhóm, Chuẩn bị trình diễn: Càng chuẩn bị kĩ càng bao nhiêu, càng có cơ hội tổ chức tốt cuộc trình diễn bấy nhiêu. Dưới đây là những công việc phải chuẩn bị kĩ càng:, Khi sử dụng những phương tiện trên trong khuyến nông, có thể cùng lúc đưa thông tin đến được với nhiều người. Tuy nhiên những phương tiện đó cũng không làm thay được công việc của 1 người cán bộ khuyến nông.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay