TIEU LUAN CHUYEN VIEN CHINH xử lý tình huống lựa chọn cán bộ huyện m tỉnh h y

18 173 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2019, 19:02

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc lựa chọn tình huống: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Muôn việc thành công thất bại, cán tốt kém" "cán tiền vốn đồn thể Có vốn làm lãi, sách, cơng tác có cán tốt thành cơng, tức có lãi Khơng có cán tốt hỏng việc, tức lỗ vốn" Chính vậy, từ đời đến nay, Đảng ta coi trọng công tác cán nhiệm vụ có tầm chiến lược, định tồn nghiệp mình, đặc biệt khâu lựa chọn đề bạt, bổ nhiệm cán vào vị trí lãnh đạo, quản lý Cán có mối quan hệ chặt chẽ biện chứng với tổ chức đường lối trị Đường lối trị sản sinh cán tốt Mặt khác, đội ngũ cán tốt góp phần hoạch định, cụ thể hoá tổ chức thực thắng lợi đường lối trị Đồng thời, cán ln gắn với tổ chức, lực lượng nòng cốt tổ chức Có cán tốt xây dựng tổ chức sạch, vững mạnh Mặt khác, tổ chức sạch, vững mạnh tạo điều kiện để cán phát triển Tổ chức mạnh đảm bảo cho người mạnh Từng người mạnh góp phần làm cho tổ chức mạnh Muốn có cán tốt phải coi trọng làm tốt cơng tác cán Trong q trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta chăm lo xây dựng đội ngũ cán ngày lớn mạnh Nhờ đó, đội ngũ cán góp phần tồn dân làm cách mạng tháng Tám thắng lợi, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, đánh thắng chiến tranh xâm lược, thống đất nước tồn dân tiến hành cơng đổi mới, xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa Trong nghiệp đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước, thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh cần phải "có đội ngũ cán đủ phẩm chất lực xây dựng đường lối trị đắn tổ chức thực thắng lợi đường lối, vấn đề cốt tử lãnh đạo, sinh mệnh Đảng cầm quyền" Xuất phát từ vị trí vai trò quan trọng công tác cán bộ, năm qua, công tác lựa chọn đề bạt, bổ nhiệm cán vào vị trí lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan tâm mức, xác định lựa chọn cán bổ nhiệm cán khâu then chốt, định cơng tác cán nói chung, quản lý cán nói riêng Việc lựa chọn cán điều kiện, tiền đề để bổ nhiệm Bổ nhiệm cán lãnh đạo quản lý máy Đảng quyền góp phần trực tiếp, định biến đường lối sách Đảng Nhà nước, nhiệm vụ trị quan, đơn vị, địa phương thành thực Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt hạn chế tồn cơng tác quản lý, đánh giá, điều động, luân chuyển cán số quan chưa thường xuyên Việc quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý phòng ban tỉnh chưa rộng đơng nên tính khả thi chưa cao Qua thực tiễn công tác vận dụng tài liệu, kiến thức học tập khoá Bồi dưỡng quản lý nhà nước Chương trình Chun viên K1 năm 2018 Học viện Hành quốc gia, thầy giáo cô giáo Học viện trực tiếp giảng dạy Tơi mạnh dạn xây dựng đề tài:"Xử lý tình lựa chọn cán huyện M tỉnh H.Y" để hồn thành khóa học Mục đích phương pháp nghiên cứu: - Mục đích nghiên cứu: Làm sáng tỏ vấn đề lý luận công tác cán Đảng Nhà nước ta Trên sở đóng góp số giải pháp, kiến nghị xử lý tình xảy công tác cán - Phương pháp nghiên cứu: Trên sở phương pháp biện chứng vật, đề tài sử dụng phương pháp trừu tượng hoá khoa học kết hợp với số phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, khảo sát thực tiễn, chuyên gia để thực mục đích nhiệm vụ đề tài xác định Kết cấu đề tài: Tiểu luận gồm 03 phần: Mở đầu, nội dung kết luận II NỘI DUNG Nội dung tình Huyện M tỉnh H.Y huyện nghèo, nơng Tháng 11-2017 đồng chí Chánh văn phòng Huyện ủy huyện M nghỉ hưu theo chế độ Tuy nhiên, việc bổ nhiệm chánh văn phòng với trọng trách làm tham mưu cho huyện ủy gặp nhiều khó khăn cán có trình độ lực phù hợp với chức vụ Qua xem xét rà soát đối tượng quan, chủ tịch UBND huyện nhận thấy, số cán huyện có đồng chí Vũ Văn M phó chánh văn phòng có tuổi đời 52 tuổi, trình độ chuyên môn cử nhân đại học Luật, qua lớp cao cấp lý luận trị lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước có thâm niên cơng tác lâu năm, có tinh thần trách nhiệm cơng việc giữ cương vị phó chánh văn phòng từ năm 2012 đến nay… người có đủ điều kiện cần thiết đảm nhiệm chức vụ thiếu khuyết huyện ủy Vì vậy, chủ tịch huyện ủy đồng chí ban lãnh đạo huyện định làm thủ tục để bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn M Tuy nhiên, thực khâu bỏ phiếu tín nhiệm số phiếu dành cho đồng chí Vũ Văn M lại khơng cao đồng chí tham gia ứng cử khác (khơng có đủ điều kiện đồng chí Vũ Văn M) Vấn đề đặt ra: Ban lãnh đạo huyện ủy nhìn nhận vấn đề nào? Lãnh đạo huyện ủy huyện M giải tình để huyện ủy sớm ổn định công tác tổ chức cán huyện Phân tích tình 2.1 Những kiện bật tình - Huyện M tỉnh H.Y huyện nghèo, thuận nơng có đồng chí chánh văn phòng huyện ủy nghỉ hưu theo chế độ (cán có lực phục vụ huyện không nhiều) - Để hoạt động huyện diễn bình thường huyện ủy cần phải sớm bổ nhiệm đồng chí có lực để đảm nhiệm chức trách Chánh văn phòng huyện - Trong thực tế, huyện nghèo, nông nên huyện cán có trình độ lực cao - Huyện ủy sáng suốt tìm kiếm có ý lựa chọn đồng chí phó chánh văn phòng Vũ Văn M có đủ điều kiện lực để giữ chức vụ chánh văn phòng (theo góc nhìn đồng chí lãnh đạo huyện ủy) - Việc bổ nhiệm cán lãnh đạo thực theo quy trình huyện đặt từ trước đến - Vấn đề đặt đồng chí Vũ Văn M khơng ủng hộ nhiệt tình anh em tổ chức nên số phiếu không đạt yêu cầu, làm cho huyện ủy rơi vào tình khó khăn 2.2 Cơ sở lý luận sở thực tiễn tình 2.2.1 Cơ sở lý luận: Việc phân tích tình dựa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam công tác cán 2.2.2 Cơ sở pháp lý Việc bổ nhiệm cán giữ chức vụ tổ chức nhà nước cần phải vào quy định pháp luật, cụ thể là: mục Điều 51 Luật Cán công chức năm 2008 bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tổ chức quan hành nhà nước quy định: - Khoản 1: Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải vào: nhu cầu, nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, điều kiện chức vụ lãnh đạo, quản lý; thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền - Khoản 2: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 05 năm; hết thời hạn, quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại không bổ nhiệm lại 2.2.3 Cơ sở tâm lý - Để giải tình cách hiệu cần phải vào lý thuyết hình thành tập thể, đặc trưng tâm lý tập thể tâm lý đối tượng liên quan, cụ thể là: - Đặc trưng tâm lý tập thể: + Tập thể người có mục đích chung hình thành theo đường pháp quy (nhiều người làm việc mối quan hệ phức tạp); - Tập thể hình thành qua nhiều giai đoạn khác nhau, phát triển thành viên tập thể đánh giá bước trưởng thành tập thể Ý kiến chung tập thể đồng theo hướng tích cực với mục tiêu phát triển tổ chức cách đắng chứng tỏ tập thể phát triển mức độ cao song ý kiến chung lại bắt nguồn từ số phần tử xấu, lợi ích cá nhân hay bè cánh tạo phát triển tập thể mức độ thấp - Đặc trưng tâm lý đối tượng liên quan: + Đối tượng thứ nhất: cá nhân đồng chí Vũ Văn M: người có lực lãnh đạo, giữ chức vụ phó chánh văn phòng huyện; có tinh thần trách nhiệm cao, ban lãnh đạo khẳng định cán tốt (có thể giữ vị trí chánh văn phòng thay đồng chí nghỉ hưu) Tuy nhiên, thực tế đồng chí Vũ Văn M khơng tín nhiệm đồng nghiệp (bỏ phiếu không đạt yêu cầu) Thực tế giải thích hai lý làm sở giải tình huống, là: Một là, đồng chí Vũ Văn M quan tâm đến chun mơn, quan tâm đến mối quan hệ khác tính cách đồng chí có khơng ổn Hai là, chất lượng thành viên tập thể có vấn đề, tập thể chưa phát triển tốt có tượng gây bè kết cánh lợi ích nhóm + Đối tượng thứ hai: Ban lãnh đạo huyện ủy huyện M (về nhân thức, tinh thần, thái độ khả thực cơng việc): có ý thức lựa chọn cán lãnh đạo tài đức cho huyện, song có cảm giác chưa hiểu đầy đủ nhân quan nên lúng túng lựa chọn cán * Việc giải tình cần phải nhìn nhận từ hai phía tập thể cá nhân đồng chí Vũ Văn M đảm bảo tính khách quan chân thực Tóm lại: Trên sở pháp lý đánh giá đặc trưng tâm lý cán bộ, công chức huyện M, để giải tình câu hỏi đặt ra: Thứ nhất, ban lãnh đạo huyện ủy nhìn nhận vấn đề xảy nào? - Huyện ủy thấy đồng chí có đủ tiêu chí để đảm nhiệm vị trí mới, song đồng chí lại khơng ủng hộ từ phía quần chúng (qua kết bỏ phiếu tín nhiệm) Qua kiện này, ban lãnh đạo huyện ủy thấy rõ tính phức tạp nảy sinh công tác nhân huyện Sự việc xảy ngun nhân sau: - Có thể cách nhìn nhận ban lãnh đạo cán có phần chủ quan, chưa xác - Có thể đồng chí Vũ Văn M tốt, tính cách đồng chí có vấn đề làm anh em khơng u q, ủng hộ - Có thể tập thể có vấn đề phức tạp, nhiều phe cánh, họ dùng phiếu để chống đối nhau… - Để thực tốt công tác nhân huyện, lãnh đạo huyện phải lắng nghe, tìm hiểu ngun nhân để có phương án đắn kịp thời Thứ hai, lãnh đạo huyện ủy huyện M giải tình để huyện ủy sớm ổn định công tác tổ chức cán huyện 2.2.3 Cơ sở thực tiễn: Từ thực tiễn công tác cán huyện M, tỉnh H.Y 2.3 Nguyên nhân dẫn đến tình - Có thể nhiều nguyên nhân khác nhau, việc xác định nguyên nhân cần phải nhìn nhận từ hai phía: - Về phía tập thể: phát triển tập thể chưa đạt đến mức độ cao, chất lượng cán bộ, nhân viên tập thể chưa tốt… (nếu tập thể có đội ngũ cán khơng có tinh thần hợp tác tập thể kéo bè, kéo cánh để phản đối ý kiến cấp ý kiến chung tập thể để tham khảo, lãnh đạo huyện không nên dựa vào ý kiến để định) - Cá nhân đồng chí Vũ Văn M: tính cách đồng chí khơng phù hợp, khơng lòng anh em Đó nguyên nhân dẫn đến tình - Vì việc khuyết thiếu vị trí lãnh đạo huyện M vị trí quan trọng nên có nhiều người muốn giữ vị trí Do vậy, họ tìm cách nói xấu cán có lực để mưu cầu hội cho thân… Theo đó, vấn đề đặt từ tình - Ban lãnh đạo huyện ủy nhìn nhận vấn đề nào? - Lãnh đạo huyện ủy huyện M giải tình để huyện ủy sớm ổn định công tác tổ chức cán huyện? 2.4 Hậu tình huống: - Nếu khơng bổ nhiệm cán có lực, trình độ, đạo đức tốt khơng đảm đương nhiệm vụ trị phân cơng - Nếu việc xử lý lãnh đạo Huyện Ủy léo gây đồn kết nội bộ, giảm lòng tin nhân dân vào Đảng Nhà nước Xử lý tình huống: 3.1.Mục tiêu xử lý tình - Giúp cho huyện M có chánh văn phòng huyện ủy có đủ tài đức để gánh vác cơng việc ban lãnh đạo huyện, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội huyện - Có học kinh nghiệm thực tế để làm tốt công tác nhân tổ chức giai đoạn - Rèn luyện kỹ lãnh đạo cho học viên cán quản lý lĩnh vực quản lý nhân tổ chức 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án giải 3.2.1 Xây dựng phương án giải Để có cách xử lý tình tốt nhất, tơi xin đưa hai phương án giải sau: * Phương án - Xem xét kỹ việc xảy ra, ngun nhân chủ quan (có thể từ phía tập thể, xuất phát từ phía đồng chí Vũ Văn M) nguyên nhân khách quan để xác định rõ tâm tư, nguyện vọng đáng tập thể hay sai: + Nếu tâm tư, nguyện vọng tập thể đáng cá nhân đồng chí Vũ Văn M chưa đủ tư cách nắm giữ vị trí tạm dừng việc bổ nhiệm để xem xét thêm + Nếu tập thể có vấn đề đồng chí Vũ Văn M có số khiếm khuyết nhỏ so tính cách chưa phù hợp, sửa đổi định bổ nhiệm - Ưu, nhược điểm phương án 1: + Ưu điểm: định bổ nhiệm cán hợp tình hợp lý sở hiểu rõ chất vụ việc, lựa chọn cán tốt cho vị trí quan trọng tổ chức + Nhược điểm: thời gian tốn nhiều công sức * Phương án - Vẫn định bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn M giữ vị trí chánh văn phòng huyện ủy lãnh đạo nhìn nhận hoàn toàn Việc bỏ phiếu kênh thông tin để tham khảo - Ưu, nhược điểm phương án 2: + Ưu điểm: Công việc ổn định vị trí lãnh đạo nhanh chóng hồn thành, tốn thời gian công sức + Nhược điểm: cách giải mang tính chủ quan, dẫn đến sai lầm lựa chọn cán khơng xác, gây lòng tin tập thể ban lãnh đạo 3.3 Lựa chọn phương án - Trên sở xác định ưu, nhược điểm phương án đặt ra, nhận thấy phương án phương án khả thi, việc xử lý tình dựa sở pháp lý mà dựa sở tâm lý xác đáng (dựa vào yếu tố tâm lý quy định hành vi xã hội cá nhân tính cách cá nhân hay đặc trưng tâm lý tập thể…) Lập kế hoạch tổ chức thực phương án lựa chọn 4.1 Lập kế hoạch thực phương án lựa chọn - Kế hoạch thời gian, địa điểm/ nội dung công việc: + Đầu tiên, lãnh đạo huyện họp bàn thống phương án hành động tạm dừng việc bổ nhiệm cán vào vị trí quan trọng chánh văn phòng UBND huyện để tìm hiểu đầy đủ thực trạng tổ chức có thời gian nhìn nhận cán cách đầy đủ, tránh sai lầm đáng tiếc việc lựa chọn bổ nhiệm cán + Thứ hai, xác định nguyên nhân vấn đề sở nhìn tồn diện tập thể cá nhân đồng chí Vụ Văn M… + Thứ ba, đánh giá xác chất vấn đề nhìn từ góc cạnh khác + Thứ tư, đưa định bổ nhiệm cán cách hợp lý - Kế hoạch nguồn nhân lực, vật lực: + Tham gia lấy ý kiến để xác định chất vấn đề, từ có sở chọn hướng giải phù hợp + Nguồn vật chất cần thiết để tổ chức hội họp, bàn bạc lấy ý kiến… 4.2 Tổ chức thực phương án lựa chọn (phương án 1) - Ban lãnh đạo tìm hiểu thực tế, thu thập nhập thơng tín đồng chí Páo tập thể: + Trường hợp 1: qua xác minh tìm hiểu, ban lãnh đạo huyện thấy: tập thể tốt, có tâm nguyện lựa chọn cán lãnh đạo tốt cho tổ chức, thực tế đồng chí Vũ Văn M có q nhiều nhược điểm khơng lòng tin tập thể việc định bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn M cần phải ban lãnh đạo cân nhắc kỹ + Trường hợp 2: Tiến hành xác minh tìm hiểu nguyên nhân, tập thể có nhiều phần tử xấu, gây bè kéo cánh tạo thể lực đối lập với mục tiêu đáng tập thể lý có bất đồng với đơng chí Vũ Văn M hay ban lãnh đạo huyện; 10 Qua tìm hiểu từ kênh thơng tin thấy đồng chí Vũ Văn M thực tốt có lực tính cách đồng chí khơng đem lại hữu hảo quan hệ với đồng nghiệp ban lãnh đạo cần mạnh dạn bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn M vào vị trí khuyết thiếu; Góp ý để đồng chí Vũ Văn M thấy hạn chế tính cách thân để sửa đổi làm tốt công việc giao (trường hợp đồng chí Vũ Văn M có vấn đề tính cách dẫn đến hành xử khơng lòng tập thể) - Sau bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn M vào vị trí chánh văn phòng huyện, ban lãnh đạo cần phải quan tâm đến việc xây dựng phát triển tập thể đoàn kết thực tốt mục tiêu đề (nếu tập thể có nhiều phần tử khơng tốt, có tư tưởng chống đối lại tập thể) 11 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Trước yêu cầu phát triển đất nước, trước yêu cầu phải tiếp tục đổi mạnh mẽ nữa, hiệu công tác cán công tác bổ nhiệm cán bộ, đòi hỏi phải nhận thức lại đắn để vận dụng tổ chức thực cho theo quan điểm đạo Đảng Công tác đề bạt, bổ nhiệm khâu cơng tác cán bộ, có vai trò quan trọng thể mặt, thứ nhất, công tác bổ nhiệm cán kết hợp với khâu khác tạo cho công tác cán trở thành hệ thống hoàn chỉnh hợp lý Thứ hai, công tác bổ nhiệm cán có vai trò gắn liền với vai trò cơng tác cán tạo đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Cơng tác cán có vai trò quan trọng, tạo nên đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ cách mạng V.I.Lênin rõ: “Trong lịch sử, chưa có giai cấp giành quyền thống trị, khơng đào tạo hàng ngũ mình, lãnh tụ trị, đại biểu tiền phong có khả tổ chức lãnh đạo phong trào”, giai cấp vơ sản muốn có cán tốt phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phải tìm cán có lĩnh, có lực cơng tác tốt để giao trọng trách, phải xây dựng cho “những nhà trị giai cấp thực mình, nhà trị vơ sản khơng thua nhà trị gia cấp tư sản” Khi Đảng chưa có quyền, vấn đề công tác cán quan tâm, có quyền, vấn đề trở nên quan trọng cấp bách V.I Lênin đòi hỏi giai cấp cơng nhân phải xây dựng cho đội ngũ người “tâm huyết”, lấy đấu tranh cách mạng làm “chuyên nghiệp” Đội ngũ cán giỏi, có phẩm chất, có nhiệt tình điều kiện để giai cấp vô sản chiến thắng giai cấp tư sản 12 Ông nhấn mạnh: “Mấu chốt vấn đề người, vấn đề lựa chọn người” “kiểm tra việc chấp hành”, mấu chốt để thị, nghị Đảng thành thực Nhận thức sâu sắc trung thành tuyệt tư tưởng, quan điểm C.Mác, Ph.Ăngghen Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cơng tác cán vị trí định giai đoạn cách mạng, để có cán tốt đáp ứng cho phong trào, cho nhiệm vụ cách mạng Người khẳng định: “Vấn đề cán vấn đề trọng yếu, cần kíp”, “Huấn luyện cán công việc gốc Đảng” Chủ tịch Hồ Chí Minh người nêu gương việc hoạch định đường lối, sách vừa nguyên tắc, vừa linh hoạt xây dựng đội ngũ cán Khơng dừng lại nói, viết, thị công tác cán mà người trực tiếp mở lớp đào tạo, huấn luyện cán bộ, tham gia giảng dạy dẫn công việc, hướng dẫn, dạy bảo cán công tác thực tế Người coi công tác cán việc đào tạo nhân tài trọng yếu cần thiết Người nói: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Trong suốt trình cách mạng nước ta, công đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Đảng ta ln khẳng định vai trò quan trọng cơng tác cán coi khâu then chốt vấn đề then chốt Do đó, Đảng ta đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán Đảng, hệ thống trị, cấp ủy đảng yêu cầu nghiệp cách mạng với mục tiêu: “có đội ngũ cán đủ phẩm chất lực xây dựng đường lối trị đắn tổ chức thực thắng lợi đường lối, vấn đề cốt lõi lãnh đạo, sinh mệnh Đảng cầm quyền” Mỗi người cán tổ chức, thủ trưởng cất nhắc, bổ nhiệm có tác dụng tinh thần lớn sống nghiệp công tác Họ cảm thấy vinh dự hơn, hãnh diện cố gắng cơng việc nhìn nhận đánh giá xác Từ họ cảm thấy phấn khởi, tin tưởng vào tổ chức, vào lãnh đạo, xóa bỏ tư tưởng “Ba năm phấn đấu, không lần 13 cấu” cơng việc tiến hành nhanh chóng hơn, hiệu Nhưng ngược lại, phe phái, bè cánh mà bổ nhiệm hay lý mà bổ nhiệm người cán có tư tưởng coi thường người khác, coi thường hiệu công việc công việc hồn thành tốt Chủ tịch Hồ Chí Minh không sử dụng trực tiếp khái niệm “Bổ nhiệm cán bộ” qua quan điểm người cất nhắc cán nói lên tầm quan trọng công tác bổ nhiệm cán Theo Người, cất nhắc cán cơng việc cần kíp phải làm cho Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bơ lơ, ba la, nói mà không làm vào địa vị lãnh đạo Như có hại Cất nhắc cán phải cơng tác, tài năng, cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái Như công việc định chạy Người rõ, cất nhắc cán không nên làm “giã gạo” Nghĩa trước cất nhắc không xem xét kỹ, cất nhắc không giúp đỡ họ, họ sai lầm đẩy xuống, chờ lúc họ làm lại cất nhắc lên Một cán bị nhắc lên thả xuống ba lần hỏng đời Ảnh hưởng việc bổ nhiệm cán khơng có tác động tới tinh thần, tâm lý thân người bổ nhiệm, mà tác động tới đội ngũ cán nơi có người bổ nhiệm Có nơi bổ nhiệm không cán bộ, cán bổ nhiệm không với lực, sở trường, không với cống hiến, uy tín trước quần chúng gây tình trạng hoang mang, dao động, chán nản đội ngũ cán Đội ngũ cán bộ, đảng viên quần chúng khơng niềm tin vào tổ chức, vào người lãnh đạo, động lực phấn đấu từ khơng còn, nhiệm vụ giao bê trễ, khó hồn thành Bổ nhiệm cán sợi dây đoàn kết đội ngũ cán bộ, đảng viên quần chúng quan, đơn vị tránh bất đồng bổ nhiệm cán không tạo Như vậy, nói đề bạt, bổ nhiệm cán có vai trò to lớn công tác cán bộ, cán đội ngũ cán bộ, sợi dây thắt chặt tình đồn kết quan, tổ chức đăc biệt điều kiện để bảo đảm cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trị tổ chức, đơn vị, địa phương, cán 14 đội ngũ cán Do vậy, cấp ủy, tổ chức người đứng đầu có hiểu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, xác định vai trò công tác bổ nhiệm cán công tác lụa chọn cán xây dựng đội ngũ cán mong thực công tác Ngày nghiệp đổi toàn diện đất nước đứng trước yêu cầu với bao thời thách thức xem thường, để công đổi theo định hướng xã hội chủ nghĩa giành thắng lợi mong muốn, việc tiếp tục đổi cơng tác bổ nhiệm cán góp phần xây dựng đội ngũ cán đảm bảo chất lượng, số lượng, cấu nhằm nâng cao lực cầm quyền Đảng không yêu cầu khách quan mà mệnh lệnh sống Kiến nghị Để lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ, công tác cán cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quan điểm Đảng thể văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VII, VIII Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Trung ương (lần 2) khố VIII; Nghị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XII Những quan điểm cụ thể hoá thành nguyên tắc, quy định, quy chế mang tính bắt buộc, thống phạm vi nước, đòi hỏi cấp, quan làm cơng tác cán phải thực chặt chẽ Đối với Đảng, Nhà nước: + Tiếp tục hoàn thiện bổ sung hướng dẫn, văn quy phạm pháp luật công tác quản lý, đánh giá, điều động, luân chuyển, lựa chọn bổ nhiệm cán đê cấp thực thống nhất, đồng Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng Nhà nước trình thực để kịp thời đánh giá mặt ưu hạn chế cần điều chỉnh cho phù hợp thời kỳ 15 + Mở rộng đối tượng cán để theo học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chun viên cao cấp để họ có điều kiện nâng cao kiến thức quản lý nhà nước - Đối với cấp uỷ, quyền cấp + Trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế vấn đề đặt cho cấp uỷ Đảng, quyền phải ln quan điểm đắn đánh giá cán đề bạt sử dụng cán Đánh giá cán đề bạt cán bộ, người đề bạt phát huy lực quản lý điều hành theo quy định Nhà nước, tư thúc đẩy phong trào ngày phát triển, phát huy sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao + Việc quy hoạch cán phải gắn đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán Nếu không thực tốt quy trình bị động cơng tác cán bộ, không chấm tốt đội ngũ kế cận sẵn sàng thay đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình + Khi đề bạt, bổ nhiệm phải tuân thủ tiêu chuẩn cụ thể yêu cầu công việc Vì vậy, khơng đánh giá cán theo ý chủ quan, cá nhân, cục mà phải vào tiêu chuẩn cán quản lý quy định, cụ thể: phẩm chất trị, phải có đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng lực lãnh đạo phải biết vận dụng đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước vào điều kiện cụ thể địa phương Biết xây dựng mối quan hệ cấp dưới, hoà đồng với cán nhân viên quan, đơn vị Năng động, sáng tạo điều hành, giải công việc; kiến thức lực chun mơn, phải có trình độ chun mơn phù hợp với nhiệm vụ giao Có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu cơng việc phải có kiến thức quản lý Nhà nước 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Nghị Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII Nghị số 11 - NQ/TW ngày 15 - 01 - 2002 Bộ trị khố IX luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý Văn kiện Đại hội Đảng khóa XI, XII Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 25/1/2010 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chun viên 17 18 ... Lãnh đạo huyện y huyện M giải tình để huyện y s m ổn định công tác tổ chức cán huyện Phân tích tình 2.1 Những kiện bật tình - Huyện M tỉnh H. Y huyện nghèo, thuận nơng có đồng chí chánh văn phòng... nghèo, nông Tháng 11-2017 đồng chí Chánh văn phòng Huyện y huyện M nghỉ h u theo chế độ Tuy nhiên, việc bổ nhi m chánh văn phòng với trọng trách l m tham m u cho huyện y gặp nhiều khó khăn cán. .. phòng huyện y nghỉ h u theo chế độ (cán có lực phục vụ huyện không nhiều) - Để hoạt động huyện diễn bình thường huyện y cần phải s m bổ nhi m đồng chí có lực để đ m nhi m chức trách Chánh văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: TIEU LUAN CHUYEN VIEN CHINH xử lý tình huống lựa chọn cán bộ huyện m tỉnh h y , TIEU LUAN CHUYEN VIEN CHINH xử lý tình huống lựa chọn cán bộ huyện m tỉnh h y

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn