BAO CAO VIET HOA NONG 2018

27 23 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2019, 08:44

BÁO CÁO KẾT QUẢ MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TUYẾN TRÙNG GÂY BỆNH VÀNG LÁ CHẾT CHẬM TRÊN CÂY HỒ TIÊU CỦA THUỐC AMITAGE 200 EC Báo cáo viên: Nguyễn Trọng Tuấn Gia Lai, ngày 19 tháng năm 2019 NỘI DUNG PHẦN : ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN PHẦN 4: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ PHẦN : ĐẶT VẤN ĐỀ Ngành sản xuất hồ tiêu có vai trò quan trọng kinh tế  Sự bùng phát sâu, bệnh hại gây hại ngày nghiêm trọng: Năm 2018 có 6.054 bị bệnh vàng chết chậm (Cục thống kê , 2018)  Tại Gia Lai Diện tích bị nhiễm bệnh vàng chết chậm 2.801 chiếm 17,15% (Cục BVTV, 2016)  Do tuyến trùng (Meloidogyne spp Pratylenchus spp.) kết hợp với nấm Fusarium loại nấm khác (Đào Thị Lan Hoa ,2003)  Biện pháp chủ yếu để phòng trừ sử dụng thuốc hóa học Cơng ty TNHH Việt Hóa Nơng phối hợp với Trung Tâm thực khảo nghiệm thuốc Amitage 200EC tiêu để phòng trừ tuyến trùng Mục tiêu Xác định hiệu thuốc Amitage 200EC việc quản lý tuyến trùng gây bệnh vàng chết chậm Hồ tiêu Thơng qua mơ hình cung cấp cho nông dân kiến thức sử dụng thuốc BVTV Hồ tiêu PHẦN 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật Liệu Địa điểm: Làng Kóp xã Kon Gang huyện Đăk Đoa tỉnh Gia Lai Thời gian thực hiện: 10 /2017 đến /2018 Giống: Tiêu Vĩnh Linh Đối tượng phòng trừ : Tuyến trùng hại tiêu Loại thuốc thí nghiệm Thuốc Amitage 200 EC Vườn mơ hình Thuốc Amitage 200EC có thành phần hoạt chất Carbosulfan 200g/lít Mặt trước Mặt sau Cơng thức hóa học thuốc C20H32N2O3S Phương pháp bố trí thí nghiệm Thí nghiệm gồm 02 cơng thức, bố trí theo kiểu ô lớn không lần lặp Mỗi công thức thí nghiệm 220 trụ tiêu Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập tính tốn trung bình, so sánh khác biệt cơng thức phần mềm Excel SAS 9.1 Phương pháp xử lý thuốc Công thức đối chứng: Sử dụng thuốc Sappro 500 EC Nồng độ, liều lượng thuốc sử dụng: Pha 1lít dung dịch thuốc với 1.000 lít nước, tưới - lít/trụ Cơng thức thí nghiệm: Sử dụng thuốc Amitage 200 EC Nồng độ, liều lượng thuốc sử dụng: Pha 1,5 lít thuốc Amitage 200 EC với 1.000 lít nước, tưới 4-5 lít/trụ Xử lý lần cách 15 ngày Tưới nước đủ ẩm ngày trước xử lý Xử lý thuốc Nội dung thực ND1: Hiệu Amitage 200 EC đến quản lý bệnh vàng chết chậm Số bị bệnh TLB (%) = x 100 Tổng sô điều tra 4n4+3n3+2n2+1n1+0n0 CSB (%) = x 100 4N HC - HA HQPT (%) = x 100 HC Quan trắc tỷ lệ vàng phân cấp bệnh ND4: Năng suất mức tăng suất: NSA - NSC NS (%) = x 100 NSA PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Biểu đồ 1: Tỷ lệ vàng công thức thời điểm điều tra (%) Bảng 1: Chỉ số vàng hiệu phòng trừ thuốc Thời gian TXL1 TXL2 SXL 15 SXL 30 SXL 45 SXL 60 Công thức CSVL(%) TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC 22,22 18,89 31,11 41,11 30,56 37,78 35,56 40,56 16,67 23,33 18,89 22,22 HQPT(%) 0,00 24,32 19,12 12,33 28,57 15,00 Kết nghiên cứu Tuấn Nam 2012 : CSVL giống VL 2011 Đăk Đoa : 32,5% Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Bảng 2: Tỷ lệ hư hại rễ công thức thời điểm quan trắc Tỷ lệ hư hại rễ thời điểm quan trắc (%) Công thức Tỷ lệ giảm (%) TXL1 TXL2 SXL15 SXL30 SXL45 SXL60 Đối chứng 80.32 79.79 77.58 72.80 74.27 76.22a 4,1 Thí nghiệm 81.06 79.55 67.46 77.27 74.93 67.48b 13,58   Chênh lệch -0.74 0.25 10.11 -4.46 -0.66 8.74 Kiểm tra rễ Mẫu rễ CT TN Mẫu rễ CT ĐC Biểu đồ 2: Diễn biến mật số tuyến trùng đất Bảng 3: Mức tăng suất thí nghiệm so với đối chứng Cơng Năng suất Tổng thu (đ) thức (tấn khô/ha) Tổng chi (đ) Lợi nhuận (đ) TN 3,55 202.350.000 157.200.000 45.150.000 ĐC 3,26 185.820.000 150.654.545 35.165.455 Chênh lệch 0,29 16.530.000 6.545.455 9.984.545 Ghi chú: Mật độ trồng 1.600 trụ/ha, giá bán trung bình tháng năm 2018: 57.000 đ/kg tiêu khô PHẦN 4: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ Nhận xét Hiệu thuốc đạt cao 28,57% thời điểm 45 ngày sau xử lý thuốc lần Hiệu lực thuốc cao đạt 97,10 % thời điểm 60 ngày sau xử lý thuốc lần Tỷ lệ hư hại rễ tiêu CT thí nghiệm giảm 13,58% CT đối chứng giảm 4,1% Năng suất mơ hình đạt cao đối chứng lợi nhuận cao gần 10 triệu/ha Thuốc Amitage 200 EC có hiệu việc quản lý tuyến trùng gây bệnh vàng chết chậm hồ tiêu Đề nghị Có thể sử dụng thuốc Amitage 20 EC để phòng trừ tuyến trùng hại tiêu, với liệu lượng nồng độ theo khuyến cáo bao bì Cần tiến hành khảo nghiệm thêm vụ để đưa kết luận xác TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Cục Bảo vệ Thực vật (2016) Báo cáo hội nghị xây dựng phát triển mơ hình sản xuất hồ tiêu an toàn, bền vững để nâng cao giá trị VPA, 2018 Số liệu xuất Hồ tiêu từ tháng đến tháng 3/2018 http://peppervietnam.com/lieu-xuat-khau-ho-tieu-tu-thang-1-den-thang-3-2018/ Bùi Thị Thu Nga cộng (2013) Nghiên cứu đặc trưng phân bố theo độ sâu tuyến trùng ký sinh gây hại đất trồng hồ tiêu Đồng Nai Đề tài cấp sở Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2013 Đào Thị Lan Hoa (2000) Điều tra bệnh vàng tiêu Tây Nguyên đề xuất biện pháp phòng trừ Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đào Thị Lan Hoa, Phan Quốc Sủng, Trần Thị Kim Loang, Tôn Nữ Tuấn Nam, Nguyễn Xuân Hoà Tạ Thanh Nam (2003), Nghiên cứu bệnh vàng chết chậm tiêu Tây Nguyên biện pháp phòng trừ Kỷ yếu hội thảo khoa học bảo vệ thực vật phục vụ cho chủ trương chuyển đổi cấu trồng tỉnh phía Nam Tây Nguyên ngày 26-27/6/2003 Vũng Tàu Nguyễn Ngọc Châu cộng (1994) Quy trình phòng trừ tổng hợp tuyến trùng hại hồ tiêu Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật Viện Khoa học Việt Nam Nguyễn Ngọc Châu (2003) Tuyến trùng thực vật sở phòng trừ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Phan Quốc Sủng (1998) Kinh nghiệm trồng chăm sóc tiêu Nhà xuất Nông nghiệp Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Tăng Tôn, (2011) Nghiên cứu thành phần mật số tuyến trùng gây hại hồ tiêu Cam Lộ, Quảng Trị, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 67, 2011 10 Trịnh Thị Thu Thủy, (2010) Tỷ lệ gây hại ảnh hưởng tuyến trùng hại rễ hồ tiêu Việt Nam Luận án tiến sĩ, Đại học K.U Leuven, Bỉ, 2010 Tài liệu tiếng Anh 1.Bridge J (1978) Plant nematodes associated with cloves and Black pepper in Sumatra and Bangka, Indonesia ODM Techniacl Report on visit to Indonesia 919th July 1978, UK, Ministry of overseas Development, p: 19 2.Sasser, J N., & Kirby, M F (1979) Crop cultivars resistant to root-knot nematodes, Meloidogyne species, with information on seed sources Crop cultivars resistant to root-knot nematodes, Meloidogyne species, with information on seed sources 3.Sasser, J N (1989) Plant-parasitic nematodes: the farmer's hidden enemy Plantparasitic nematodes: the farmer's hidden enemy 4.Koshy, P K., & Geetha, S M (1992) Nematode pests of palms and cocoa Nematode Pests of Crops, 214-227 5.Koshy, V (2005) Action research for improving practice: A practical guide Sage ... an toàn, bền vững để nâng cao giá trị VPA, 2018 Số liệu xuất Hồ tiêu từ tháng đến tháng 3 /2018 http://peppervietnam.com/lieu-xuat-khau-ho-tieu-tu-thang-1-den-thang-3 -2018/ Bùi Thị Thu Nga cộng... bán trung bình tháng năm 2018: 57.000 đ/kg tiêu khô PHẦN 4: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ Nhận xét Hiệu thuốc đạt cao 28,57% thời điểm 45 ngày sau xử lý thuốc lần Hiệu lực thuốc cao đạt 97,10 % thời điểm... hại rễ tiêu CT thí nghiệm giảm 13,58% CT đối chứng giảm 4,1% Năng suất mơ hình đạt cao đối chứng lợi nhuận cao gần 10 triệu/ha Thuốc Amitage 200 EC có hiệu việc quản lý tuyến trùng gây bệnh vàng
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO VIET HOA NONG 2018, BAO CAO VIET HOA NONG 2018, PHẦN 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay