Đề cương quy hoạch và điều chế rừng

9 19 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2019, 22:22

Trình bày tiêu chí cơ bản của hệ thống phân loại rừng khộp (rừng rụng lá) theo qui phạm 84 dựa trên cơ sơ phân loại của IOSCHAU?Việc phân loại trạng thái rừng lá rộng rụng lá tạm thời dựa vào cấu trúc hiện tại, mức độ tác động và khả năng khai thác gỗ để chia ra các kiểu sau: ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH ĐIỀU CHẾ RỪNG Câu 1: Trình bày tiêu chí hệ thống phân loại rừng khộp (rừng rụng lá) theo qui phạm 84 dựa sơ phân loại IOSCHAU? Việc phân loại trạng thái rừng rộng rụng tạm thời dựa vào cấu trúc tại, mức độ tác động khả khai thác gỗ để chia kiểu sau: - Kiểu RI: Trảng cỏ bụi - Kiểu RII: Rừng non tái sinh phục hồi chưa ổn định - Kiểu RIII: Rừng bị tác động mạnh + Kiểu phụ RIIIA: Rừng bị phá hoại mạnh Rừng có trữ lượng thấp, EG/ha < 10m2, có đường kính nhỏ D < 24cm nhiều, rải rác số có đường kính lớn D > 30cm cong vẹo, sâu bệnh  Kiểu RIIIA1: Rừng có trữ lượng thấp (cây có D < 24cm, H < 10m)  Kiểu RIIIA2: Có trữ lượng cao III A1 (có D 30cm, bị cong vẹo, sâu bệnh) + Kiểu phụ RIIIB: Rừng có trữ lượng trung bình (EG/ha > 10m 2, D > 30 cm nhỏ m2, thiếu lớp tương lai 20cm D 30cm) - Kiểu RIV: Rừng có cấu trúc tương đối ổn định, tán đều, coi rừng giàu trữ lượng (EG/ha > 10 m 2, D 30cm lớn 5m2) Trữ lượng D 36cm chiếm 20% tổng trữ lượng Câu 2: Trình bày khái niệm phương pháp xác định năm hồi quy? Đối tượng áp dụng năm hồi quy? Giải thích sao? - Khái niệm: Năm hồi quy hiệu số năm tuổi đạt đường kính cao tuổi đạt đường kính bắt đầu khai thác - Phương pháp xác định: + Phương pháp Grakob: Trên số cây, xác định tuổi (A) theo công thức: A= a+ Trong đó, a: Số năm đạt chiều cao 1,3m D: Đường kính (cm) vị trí 1,3m n: Số vòng năm cm bán kính vị trí 1,3m + Phương pháp nghiên cứu q trình sinh trưởng đường kính:  Phương pháp biểu đồ: Chấm cặp số liệu D1,3/A liên hệ trục tọa độ, sau nắn thành đường cong qua đám mây điểm  Phương pháp giải tích: Tiến hành mơ trình sinh trưởng D theo dạng hàm phù hợp + Đối tượng áp dụng năm hồi quy: Rừng hỗn lồi khác tuổi Mỗi lồi có tốc độ sinh trưởng đường kính khác nhau, đó, năm hồi quy lồi khơng Vì áp dụng phương thức khai thác chọn thô, năm hồi quy biểu thị trình lặp lại lần khai thác, phận rừng đạt kích thước định Mặt khác, lớp kế cận có thời gian phục hồi sinh trưởng đạt đường kính cao tiếp tục khai thác lại Câu 3: Cho khu rừng có dạng hình vng 15cm x 15cm tỉ lệ bảng đồ 1/10000 tỉ lệ trực trắc 2% cự li tuyến 200m Sơtc=500m2 trình bày phương pháp bố trí hệ thống tiêu chuẩn ngẫu nhiên Với tỷ lệ đò 1/10000 => Cạnh 15cm = 15x10000 = 150000cm = 1500m Diện tích rừng = 1500x1500 = 2250000 m2 = 225 Tỷ lệ thực trắc 2% => 2%x225 = 4,5 = 45000 m2 Số ô tiêu chuẩn cần lập = 45000/500 = 90 ô Cự ly tuyến 300m => tuyến Với 90 ô chia tuyến => tuyến 18 ô Số ô tuyến: 18 ô/tuyến Khoảng cách ô 83m Câu 4: Trình bày nội dung đề cương kỹ thuật điều tra tài nguyên rừng? - Đặt vấn đề: + Giới thiệu khái quát khu vực cần điều tra, quy hoạch (vị trí, quy mơ,…) + Vài nét kinh tế, xã hội, đất đai, tài nguyên rừng, đời sống nhân dân vùng quy hoạch, điều tra + Nêu số biến động đất đai, tài nguyên rừng - Mục đích cơng trình: +Đánh giá trạng tài nguyên đất suất lâm nghiệp -> Lựa chọn loại phù hợp + Đánh giá trạng kinh tế - xã hội tình hình sản xuất kinh doanh -> Hoạch định giải pháp, sách + Xây dựng dự án quy hoạch, xác định rõ quy mô, cấu sản xuất kinh doanh, giải pháp thực hiện, nhu cầu đầu tư bước xác định + Đánh giá trạng sử dụng đất đai, tài nguyên rừng khu vực cần điều tra -> Tiềm năng, mạnh - Nội dung bước thực hiện: + Công tác chuẩn bị:  Khảo sát trường:  Thu thập thông tin, số liệu ban đầu  Lập đề cương kĩ thuật dự tốn kinh phí, xây dựng biện pháp điều tra cho chuyên đề  Trình duyệt đề cương kĩ thuật dự tốn kinh phí  Kí kết hợp đồng  Tập huấn kĩ thuật cho lực lượng tham gia  Chuẩn bị vật tư kĩ thuật, văn phòng phẩm  Chuẩn bị kinh phí để triển khai + Cơng tác điều tra: Tùy cơng trình mà số lượng chuyên đề khác (3 – chuyên đề), bố cục chuyên đề  Mục đích: Trình bày mục đích chun đề gì? Nó phục vụ vấn đề dự án  Nội dung: Nêu rõ công việc phải làm để thực chuyên đề  Phương pháp: Trình bày phương pháp thực nội dung trên, vấn đề áp dụng theo quy trình, quy phạm biện pháp kĩ thuật  Khối lượng công việc: Diện tích bao nhiêu? Số lượng đo đếm cho loại rừng? Số lượng bảng biểu? Số đồ? => Làm sở cho việc lập dự toán  Sản phẩm: Mỗi chuyên đề cần đến hai sản phẩm, báo cáo chuyên đề đồ thành - Tổng hợp xây dựng dự án quy hoạch: + Mục đích: Xây dựng dự án nhằm mục đích gì? Đáp ứng yêu cầu sản xuất phát triển kinh tế - xã hội + Nội dung:  Tính tốn, tổng hợp số liệu, xây dựng dự án đồ thành  Khảo sát trường  Làm việc với địa phương  Nghiên cứu,… + Phương pháp: Các phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích thơng tin số lịệu + Khối lượng: Từ nội dung xác định rõ khối lượng cơng việc + Sản phẩm: Gồm báo cáo chính, đồ quy hoạch (tỉ lệ, số lượng,…) - Thành giao nộp: + Các báo cáo chuyên đề: Tên chuyên đề số lượng giao nộp + Báo cáo quy hoạch: Tên dự án quy hoạch số lượng giao nộp + Bản đồ loại:  Bản đồ quy hoạch chuyên đề  Bản đồ quy hoạch - Kế hoạch triển khai: + Thời gian triển khai: Ghi tổng tháng  Công tác chuẩn bị: Từ tháng…đến tháng…  Điều tra ngoại nghiệp: Từ tháng…đến tháng…  Tổng hợp số liệu, xây dựng dự án: Từ tháng…đến tháng…  Nghiệm thu, trình duyệt thành + Kế hoạch nhân sự: Tổng số cơng cần đầu tư, đó:  Công ngoại nghiệp:  Công khảo sát:  Công điều tra:  Cơng nội nghiệp:  Cơng tính tốn nội nghiệp:  Công xây dựng phương án: + Dự tốn kinh phí thực hiện: Chi phí chuẩn bị, điều tra, tính tốn xây dựng, hội nghị, báo cáo, chi phí khác Câu 5: Những sở pháp lí xây dựng đề cương dự tốn kinh phí điều tra tài nguyên rừng? - Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 Thủ tướng Chính phủ Quy định khốn rừng, vườn diện tích mặt nước ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ cơng ty TNHH MTV Nông, Lâm nghiệp Nhà nước; - Quyết định 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 Thủ tướng Chính phủ Quy chế quản lý rừng; - Quyết định 22/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định thành lập đồ trạng sử dụng đất; - Quyết định 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Ký hiệu đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; - Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011 Thủ tướng Chính phủ việc Sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg; - Thông tư liên Bộ số 07/2011/TTLB-BNN-BTNMT ngày 29/01/2011 hướng dẫn số nội dung giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất; - Thông tư 69/2011/ TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 Hướng dẫn thực số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơng trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ - Quy phạm thiết kế kinh doanh rừng (QPN6 – 84) - Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Chinh phủ Quy định xử phạt vi phạm hành quản lý rừng,phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản - Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTCTANDTC, ngày 08/3/2007 hướng dẫn áp dụng số điều Bộ luật hình tội phạm lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản - Chỉ thị số 1685/CT-TTg, ngày 27/9/2011 thủ tướng Chính phủ việc tăng cường đạo thực biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng chống người thi hành công vụ - Quyết định 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 Bộ trưởng NN&PTNT việc ban hành quy định việc kiểm tra kiểm soát lâm sản Câu 6: Hãy trình bày khác thành thục tự nhiên, thành thục số lượng thành thục công nghệ? Thành thục tự nhiên Là tượng mà rừng lâm phần bước vào trạng thái bắt đầu khô héo, ngã đỗ Thành thục số lượng Là tượng mà rừng lâm phần đạt trị số tăng trưởng bình quân cao Phương - Đối với cá thể pháp xác có tượng rụng định lá, tróc vỏ, rỗng ruột, chết khơ ngã đổ tự nhiên - Đối với lâm phần: + Lâm phần - Phương pháp dùng biểu trình sinh trưởng - Phương pháp mơ hình hóa q trình sinh trưởng, tăng tưởng rừng, lâm Khái niệm Thành thục công nghệ Là tượng mà trình sinh trưởng phát triển rừng lâm phần lượng tăng trưởng bình qn sản phẩm mục đích đạt tới cao - Phương pháp dùng biểu sinh trưởng biểu suất sản phẩm - Phương pháp nghiên cứu biến đổi lượng tăng trưởng bình quân loại sản phẩm tuổi: ZM < 0, sau M = + Lâm phần khác tuổi: ZM < M = f(A) - Loài - Điều kiện lập địa Nhân tố ảnh - Nguồn gốc hưởng - Biện pháp kinh doanh - Cách trồng Ứng dụng mục tiêu rừng phòng hộ, cơng viên bảo tàng, bảo vệ nguồn gen Ý nghĩa phần (, ) - Loài - Điều kiện lập địa - Nguồn gốc - Loài - Kích thước sản phẩm - Điều kiện lập địa - Giải pháp - Xác định tuổi khai thác chu kì kinh doanh cho lâm phần loài tuổi - Làm để xác định đường kính tối thiểu khai thác cho lâm phần hỗn lồi khác tuổi - Xác định tuổi thác, chu kì khai rừng loài tuổi - Xác định đường tối thiểu khai rừng hỗn chặt chọn khai thác kính thác lồi, Câu 7: Phân tích ý nghĩa thông tư 2577 xây dựng phương án khai thác rừng tự nhiên việt nam nay? - Là phương án điều chế kiểu luận chứng “lâm sinh – kinh tế - kỹ thuật” Nhằm điều tra, tài nguyên, sản lượng rừng Chế định toàn tác động cần thiết sau cho đối tượng rừng cụ thể Giữ vững trường tồn hồn cảnh rừng Vừa ni dưỡng tăng thêm sức sáng tạo rừng - Xây dựng trình sản xuất tái sản xuất hạn, điều hòa, liên tục Hay nói cách khác, “tái sinh – khai thác – tái sinh” theo chu kỳ liên tục, tiếp nối - Đảm bảo vừa cung cấp trước mắt, vừa sẵn sàng có dự trữ cho tương lai Những sản phẩm lợi ích khác theo mục tiêu định hướng Câu 8: Luân kỳ: - Khái niệm: Là thời gian sau người ta trở lại khai thác diện tích rừng Nó thời gian cần thiết để nuôi dưỡng rừng đạt sản lượng lớn lần khai thác trước - Phương pháp xác định: Luân kỳ tính L= = Trong đó, I: Cường độ khai thác chọn (%) I = MKT 100/M PM: Suất tăng trưởng trữ lượng (%) PM = ZM 100/M (với M trữ lượng rừng trước khai thác (m3)) - Các nhân tố ảnh hưởng: + Cường độ khai thác: Càng lớn luân kỳ dài + Lồi cây: Sinh trưởng nhanh lượng tăng trưởng lớn nên luân kỳ ngắn so với loài sinh trưởng chậm + Điều kiện lập địa: Tốt -> Tăng trưởng lớn -> Luân kỳ ngắn + Biện pháp nuôi dưỡng: Tốt -> Nâng cao lượng tăng trưởng -> Rút ngắn luân kỳ Câu 9: Cho đơn vị điều chế tổng diện tích 2000ha, chu kì kinh doanh 25 năm Hãy tính diện tích khai thác rừng chuẩn cho cấp tuổi tính lượng gỗ khai thác theo thời kì điều chế Cấp tuổi M (m3) Thời kỳ T0 300 580 240 500 180 110 90 1–5 18 – 10 49 11 – 15 89 16 – 20 127 21 – 25 154 26 – 30 178 31 – 35 182 Trữ lượng khai 82160 thác (m3) T1 400 300 580 240 500 480 T2 400 400 300 580 240 80 T3 400 400 400 300 580 500 T4 400 400 400 400 300 100 150120 54280 162920 64000 T5 400 400 400 400 400 Ta có, cấp tuổi năm nên diện tích năm cần khai thác là: 2000/5 =400 (ha) Trữ lượng khai thác: M0 = 90 x 182 + 110 x 178 + 300 x 154 = 82160 (m3) M1 = 480 x 178 + 420 x 154 = 150120 (m3) M2 = 80 x 178 + (-260) x 154 = 54280 (m3) M3 = 500 x 178 + 480 x 154 = 162920 (m3) M4 = 100 x 178 + 300 x 154 = 64000 (m3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương quy hoạch và điều chế rừng, Đề cương quy hoạch và điều chế rừng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay