NGTK 2017 tỉnh Gia Lai

532 22 0
  • Loading ...
1/532 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2019, 15:31

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TP ĐÀ NẴNG 2017 Chủ biên: TRẦN VĂN VŨ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng Chief author: TRAN VAN VU Director of Da Nang Statistics Office Tham gia biên soạn: PHÒNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP phòng nghiệp vụ Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng Compiling staff: Experts of General division with the collaboration of professionally Statistical division of Da Nang Statistic Office LỜI NÓI ĐẦU Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng biên soạn phát hành hàng năm để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội địa bàn thành phố Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2017 bao gồm số liệu tình hình kinh tế - xã hội thức năm 2013, 2014, 2015, 2016 số liệu sơ năm 2017 Đặc biệt tiêu tổng sản phẩm địa bàn tính giá gốc năm 2010 theo phương pháp giá Trong niên giám thống kê ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý: * Khơng có tượng phát sinh: (-) * Có phát sinh khơng thu thập được: ( ) Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp bạn đọc lần xuất trước mong tiếp tục nhận nhiều ý kiến xây dựng để niên giám thống kê thành phố ngày đáp ứng tốt nhu cầu người dùng tin CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG FOREWORD Danang Statistical Yearbook is annually compiled and published by Danang Statistics Office in order to meet the requirement of researching the socio-economic situation of Danang city Danang Statistical Yearbook 2017 includes basic statistics that reflect the city’s socio-economic situation over 2013, 2014, 2015, 2016 and preliminary 2017 Special adjustment of the data of GRDP at constant 2010 prices by basic price method Special symbols used in the book are: * No facts occurred: (-) * Facts occurred but no information: ( ) Da Nang Statistics Office would like to express its sincere thanks to all readers for their suggestions and criticisms of its previous publications, and hopes to receive more comments to improve this Statistical Yearbook in the next release and better satisfy the demands of readers DANANG STATISTICS OFFICE MỤC LỤC - CONTENTS Trang Page Lời nói đầu Foreword Tổng quan kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2017 Overview on socio-economic situation in Da Nang in 2017 14 Đơn vị hành chính, Đất đai Khí hậu Administrative Unit, Land and Climate 23 Dân số lao động Population and Employment 41 Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước Bảo hiểm National Accounts, State Budget and Insurance 87 Đầu tư Xây dựng Investment and Construction 121 Doanh nghiệp, Hợp tác xã Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể Enterprise, Cooperative and individual business establishment 157 Nông nghiệp, Lâm nghiệp Thủy sản Agriculture, Forestry and Fishing 303 Công nghiệp - Industry 363 Thương mại Du lịch Trade and Tourism 391 Chỉ số giá - Price index 411 Vận tải, Bưu Viễn thơng Transport, Postal Service and Telecommunication 439 Giáo dục - Education 459 Y tế, Văn hóa, Thể thao, Mức sống dân cư Trật tự, An toàn xã hội Môi trường Health, Culture, Sport and Living standards, Social Order, Safety and Environment 489 TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2017 Tăng trưởng kinh tế Tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) năm 2017 tăng 7,03% so với năm 2016, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,09%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 6,67%, đóng góp 2,14 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,4%, đóng góp 3,51 điểm phần trăm; thuế sản phẩm tăng 11,55%, đóng góp 1,33 điểm phần trăm vào tốc độ tăng GRDP Mức tăng trưởng năm thấp mức tăng 8,75% năm 2016 không đạt mục tiêu tăng trưởng 9-10% đề ra, bối cảnh kinh tế giới nước gặp nhiều khó khăn, giá thương mại nước giảm, công tác quản lý, điều hành lãnh đạo Thành phố năm qua số bất cập nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng, hiệu SXKD ngành, lĩnh vực kinh tế , việc đạt mức tăng trưởng thành công, khẳng định tâm cấp, ngành toàn dân Thành phố Quy mô GRDP năm 2017 theo giá hành đạt 76.635 tỷ đồng, đó: khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 1,68%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 30,4%; khu vực dịch vụ chiếm 56,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 11,72% GRDP bình quân đầu người đạt 72,02 triệu đồng, tương đương 3.165 USD Thu chi ngân sách Nhà nước Bảo hiểm Tổng thu ngân sách Nhà nước địa bàn năm 2017 ước đạt 27.126 tỷ đồng, tăng 54 tỷ đồng (tăng 0,2%) so với năm 2016, thu cân đối ngân sách đạt 23.604 tỷ đồng, tăng 13,2% so với dự toán ngân sách năm 2017 Tổng chi ngân sách Nhà nước địa bàn năm 2017 ước đạt 26.097 tỷ đồng, 93,5% so với năm 2016, tổng chi ngân sách địa phương đạt 14.325 tỷ đồng, tăng 10,4% so dự toán năm 2017 Chi cân đối ngân sách địa phương đạt 13.603 tỷ đồng, tăng 12,2% so với dự toán năm 2017 Tổng số thu bảo hiểm năm 2017 đạt 4.516,8 tỷ đồng, thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt 3.148,6 tỷ đồng; Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 1.132,4 tỷ đồng; Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 235,8 tỷ đồng Tổng số chi bảo hiểm năm 2017 đạt 5.024 tỷ đồng, chi BHXH đạt 2.610 tỷ đồng; BHYT đạt 2.255,6 tỷ đồng; BHTN đạt 158,1 tỷ đồng Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội thời điểm cuối năm 2017 đạt 229,8 nghìn người; BHYT đạt 981,4 nghìn người BHTN đạt 221 nghìn người Đầu tư Tổng vốn đầu tư thực toàn xã hội năm 2017 theo giá hành đạt 36.043 tỷ đồng, tăng 2,14% so với năm 2016 47% GRDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 10.382 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng vốn 99,3% năm 2016; khu vực nhà nước đạt 22.888,3 tỷ đồng, chiếm 63,5% tăng 1,64%; khu vực có vốn đầu tư nước ngồi đạt 2.772,7 tỷ đồng, chiếm 7,7% tăng 19,82% Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI), năm 2017 có 112 dự án cấp phép với số vốn đăng ký đạt 155,4 triệu USD, tăng 41,8% số dự án tăng 2,03% vốn đăng ký so với năm 2016 Tổng số dự án FDI hiệu lực lũy cuối năm 2017 561 với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.044 triệu USD Chỉ số giá lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng năm 2017 biến động so với năm 2016 Điều cho thấy, sách bình ổn giá, kiềm chế lạm phát Chính phủ tác động tích cực đến giá thị trường địa bàn thành phố Đà Nẵng CPI tháng 12/2017 tăng 2,57% so với tháng 12/2016, tăng thấp năm 2016 (tháng 12/2016 tăng 4,55% so với tháng 12/2015) CPI bình quân năm 2017 tăng 3,5% so với bình quân năm 2016, thấp CPI nước 0,03% đạt mục tiêu tăng 4% Quốc hội đề Năm 2017, lạm phát chung tính theo CPI mức 2,53% thấp năm 2016 (năm 2016 so với năm 2015 4,48%) Chỉ số giá vàng tháng 12/2017 tăng 5,88% so với kỳ năm 2016; bình quân năm 2017 tăng 2,86% so với năm 2016 Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2017 tăng 0,11% so với kỳ năm 2016; bình quân năm 2017 tăng 1,6% so với năm 2016 Tình hình đăng ký doanh nghiệp Năm 2017, số doanh nghiệp thành lập Đà Nẵng đạt mức kỷ lục với 5.201 doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 27.625 tỷ đồng, tăng 15,02% số lượng tăng 51,76% tổng vốn đăng ký so với năm 2016 Trong đó: có 4.410 doanh nghiệp, tăng 13,1%; 791 chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh, tăng 27,2% so với năm 2016 Số doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động năm 2017 69 đơn vị, giảm 46,5% so với năm 2016, có 66 doanh nghiệp, giảm 45,9%; đơn vị trực thuộc Trong năm 2017, Thành phố hoàn tất thủ tục giải thể cho 437 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, giảm 6,02% so với năm 2016, có 248 doanh nghiệp, giảm 7,5% 189 đơn vị trực thuộc, giảm 4,06%; tính đến 31/12/2017 có 2.559 doanh nghiệp đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động bao gồm doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn doanh nghiệp chờ giải thể Kết sản xuất kinh doanh số ngành, lĩnh vực 6.1 Nông, lâm nghiệp thủy sản Năm 2017, sản xuất nơng nghiệp Đà Nẵng nói riêng khu vực Trung Bộ nói chung gặp khơng khó khăn tác động thời tiết khắc nghiệt: hạn hán, mưa lũ liên tiếp diễn tỉnh miền Trung Diện tích gieo trồng lúa năm đạt 5.225 ha, tập trung vào hai vụ vụ Đông - Xuân vụ mùa; sản lượng thu hoạch lúa năm đạt 31.389 tấn, giảm 2,5% so với năm 2016 Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 ước tính đạt 33.757 tấn, giảm 999 so với năm 2016 Năm 2017, diện tích trồng rừng tập trung Đà Nẵng ước đạt 440 ha, tăng 10% so với năm 2016 Sản lượng gỗ khai thác đạt 50.742 m 3, chủ yếu khai thác từ rừng trồng, tăng 6,83% so với năm 2016 Năm 2017, sản lượng thủy sản đạt 36.209 tấn, tăng 4,7% so với năm 2016, sản lượng thủy sản khai thác đạt 35.373 tấn, tăng 4,8%; sản lượng thủy sản ni trồng đạt 836 tấn, tăng 3,7% Tính đến cuối 2017, Đà Nẵng có tổng số 1.444 sở khai thác hải sản với 1.444 tàu, tổng công suất gần 280 nghìn CV 6.2 Cơng nghiệp Chỉ số sản xuất tồn ngành cơng nghiệp năm 2017 ước tăng 9,6% so với năm 2016, thấp mức tăng 12,9% năm 2016 12,6% năm 2015 Trong đó, ngành khai khống tăng cao đạt mức 20,8%; ngành sản xuất phân phối điện tăng 11,7%; ngành chế biến, chế tạo tăng 9,3%; ngành cung cấp nước xử lý rác thải, nước thải tăng 7,9% Mức tăng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thấp năm 2016 có số ngành giảm mạnh như: ngành sản xuất da sản phẩm có liên quan (giảm 12%); ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy (giảm 8,9%); ngành sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại giảm 5,1%; ngành công nghiệp dệt (giảm 2,4%) Chỉ số tiêu thụ tồn ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo năm 2017 tăng 17,1% so với năm 2016 Trong số ngành có số tiêu thụ tăng cao so với số tiêu thụ chung: ngành dệt (tăng 55,1%); ngành sản xuất trang phục (tăng 20,6%); ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (tăng 23,4%); ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học (tăng 23,58%) Chỉ số tồn kho tồn ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo thời điểm 31/12/2017 ước tăng 58% so với thời điểm năm 2016 Một số ngành có số tồn kho tăng cao mức chung so với kỳ như: ngành sản xuất trang phục; ngành sản xuất hóa chất sản phẩm từ hóa chất; ngành sản xuất thuốc hóa dược dược liệu… Một số ngành có số tồn kho thấp so với mức tồn kho chung như: ngành sản xuất chế biến thực phẩm; ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy; sản phẩm từ cao su plastic 6.3 Thương mại dịch vụ Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2017 ước đạt 46,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2016 (Năm 2016 tăng 7,1%); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống lữ hành ước đạt 16,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm trước (Năm 2016 tăng 13,5%) Vận tải hành khách đường bộ, đường thủy năm 2017 đạt 44,4 triệu lượt khách, tăng 8,9% so với năm trước 1.489 triệu lượt khách.km, tăng 10 215 Số sở y tế, giường bệnh địa phương quản lý Number of health establishments, patient beds under direct management of local authority 2013 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 86 94 90 90 90 21 21 21 21 21 Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức Sanatorium and rehabilitation hospital 1 1 Bệnh viện da liễu - Leprosariums 1 1 Nhà hộ sinh - Maternity house - - - - - Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic - - - - - 56 56 56 56 56 Trạm y tế quan, xí nghiệp Medical service units in offices, enterprises - - - - - Cơ sở y tế khác - Others 15 11 11 11 4.148 5.191 5.518 5.921 6.251 3.586 4.629 4.956 5.359 5.689 Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức Sanatorium and rehabilitation hospital 70 70 70 70 70 Bệnh viện da liễu - Leprosariums 100 100 100 100 100 Nhà hộ sinh - Maternity house - - - - - Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic - - - - - 392 392 392 392 392 Trạm y tế quan, xí nghiệp Medical service units in offices, enterprises - - - - - Cơ sở y tế khác - Others - - - - - Cơ sở y tế (Cơ sở) Health establishments (Establishment) Bệnh viện - Hospital Trạm y tế xã, phường Medical service units in communes, precincts Giường bệnh (Giường) - Patient beds (Bed) Bệnh viện - Hospital Trạm y tế xã, phường Medical service units in communes, precincts 518 216 Số sở y tế, giường bệnh năm 2017 phân theo loại hình kinh tế Number of health establishments, patient beds in 2017 by types of ownership Tổng số Total Cơ sở y tế (Cơ sở) Health establishments (Establishment) Chia - Of which Nhà nước State Ngoài Đầu tư nhà nước nước Non-state Foreign investment 90 83 21 14 Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức Sanatorium and rehabilitation hospital 1 - - Bệnh viện da liễu - Leprosariums 1 - - Nhà hộ sinh - Maternity house - - - - Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic - - - - 56 56 - - - - - - 11 11 - - 6.251 5.382 606 263 5.689 4.820 606 263 70 70 - - 100 100 - - Nhà hộ sinh - Maternity house - - - - Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic - - - - 392 392 - - Trạm y tế quan, xí nghiệp Medical service units in offices, enterprises - - - - Cơ sở y tế khác - Others - - - - Bệnh viện - Hospital Trạm y tế xã, phường Medical service units in communes, precincts Trạm y tế quan, xí nghiệp Medical service units in offices, enterprises Cơ sở y tế khác - Others Giường bệnh (Giường) - Patient beds (Bed) Bệnh viện - Hospital Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức Sanatorium and rehabilitation hospital Bệnh viện da liễu - Leprosariums Trạm y tế xã, phường Medical service units in communes, precincts 519 217 Số sở y tế năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Number of health establishments in 2017 by district ĐVT: Cơ sở - Unit: Establishment Tổng số Total TỔNG SỐ - TOTAL Trong - Of which Bệnh viện Hospital Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức Sanatorium and rehabilitation hospital Phòng khám Trạm y tế xã, đa khoa phường, khu vực quan, Regional xí nghiệp polyclinic Medical service units in communes, precincts, offices and enterprises 90 21 - 56 Quận Liên Chiểu - - Quận Thanh Khê 14 - - 10 Quận Hải Châu 20 - - 13 Quận Sơn Trà - - 17 - - - Huyện Hòa Vang 12 - - 11 Huyện Hoàng Sa - - - - - Phân theo đơn vị cấp huyện By district Quận Ngũ Hành Sơn Quận Cẩm Lệ 520 218 Số giường bệnh năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Number of hospital beds in 2017 by district ĐVT: Giường - Unit: Bed Tổng số Total TỔNG SỐ - TOTAL Trong - Of which Bệnh viện Hospital Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức Sanatorium and rehabilitation hospital Phòng khám Trạm y tế xã, đa khoa phường, khu vực quan, Regional xí nghiệp polyclinic Medical service units in communes, precincts, offices and enterprises 6.251 5.689 70 - 392 Quận Liên Chiểu 1.153 1.118 - - 35 Quận Thanh Khê 758 588 - - 70 2.252 2.161 - - 91 339 290 - - 49 1.138 1.040 70 - 28 Quận Cẩm Lệ 434 392 - - 42 Huyện Hòa Vang 177 100 - - 77 Huyện Hoàng Sa - - - - - Phân theo đơn vị cấp huyện By district Quận Hải Châu Quận Sơn Trà Quận Ngũ Hành Sơn 521 219 Số nhân lực y tế Number of health staffs ĐVT: Người - Unit: Person 2013 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 4.209 4.619 4.802 4.254 5.661 Bác sĩ - Doctor 1.067 1.280 1.374 1.241 1.537 Y sĩ - Physician 417 342 379 348 337 1.703 1.890 1.934 1.690 2.453 Hộ sinh - Midwife 504 538 547 448 584 Kỹ thuật viên Y - Medical technician 517 568 567 527 750 1 - - 842 627 774 382 465 Dược sĩ - Pharmacist 217 134 239 76 169 Dược sĩ cao đẳng, trung cấp Pharmacist of middle degree 606 455 501 284 292 19 38 34 22 Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician - - - - - Khác - Others - - - - - Nhân lực ngành y - Medical staff Điều dưỡng - Nurse Khác - Others Nhân lực ngành dược - Pharmaceutical staff Dược tá - Assistant pharmacist 522 220 Số nhân lực y tế năm 2017 phân theo loại hình kinh tế Number of health staffs in 2017 by types of ownership ĐVT: Người - Unit: Person Tổng số Total Nhân lực ngành y - Medical staff Chia - Of which Nhà nước State Ngoài Đầu tư nhà nước nước Non-state Foreign investment 5.661 4.627 721 313 Bác sĩ - Doctor 1.537 1.218 235 84 Y sĩ - Physician 337 321 10 2.453 2.012 276 165 Hộ sinh - Midwife 584 465 86 33 Kỹ thuật viên Y - Medical technician 750 611 114 25 - - - - 465 389 60 16 Dược sĩ - Pharmacist 169 140 26 Dược sĩ cao đẳng, trung cấp Pharmacist of middle degree 292 245 34 13 Dược tá - Assistant pharmacist 4 - - Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician - - - - Khác - Others - - - - Điều dưỡng - Nurse Khác - Others Nhân lực ngành dược - Pharmaceutical staff 523 221 Tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng phân theo mức độ suy dinh dưỡng Rate of under-five-year malnutrition by level of malnutrition Đơn vị tính - Unit: % 2013 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 Tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi Rate of weight-for-age malnutrition 5,2 3,9 3,8 3,8 … Tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi Rate of height-for-age malnutrition 15,7 14 13,7 13,6 … Tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao Rate of weight-for-height malnutrition 5,5 6,4 6,3 … 524 222 Số người nhiễm chết HIV/AIDS năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Number of new cases infected with HIV/AIDS and deaths in 2017 by district ĐVT: Người - Unit: Person Phát năm 2017 New case in 2017 Số người nhiễm HIV HIV infected people TỔNG SỐ - TOTAL Số bệnh nhân AIDS AIDS patients Lũy kế tính đến 31/12/2017 Accumulation as of 31/12/2017 Số người chết HIV/AIDS HIV/AIDS deaths Số người Số bệnh nhiễm HIV nhân AIDS sống sống HIV infected AIDS people alive patients alive 94 27 12 1.220 300 Quận Liên Chiểu 2 161 47 Quận Thanh Khê 20 339 85 Quận Hải Châu 26 10 338 66 Quận Sơn Trà 19 121 32 - 78 26 11 - 86 15 Huyện Hòa Vang 5 97 29 Huyện Hoàng Sa - - - - - Phân theo đơn vị cấp huyện By district Quận Ngũ Hành Sơn Quận Cẩm Lệ 525 223 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Rate of communes having doctor by district Đơn vị tính - Unit: % 2013 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 39,29 39,29 44,64 37,50 37,50 Quận Liên Chiểu 40,0 40,0 100,0 60,0 60,0 Quận Thanh Khê 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Quận Hải Châu 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 Quận Sơn Trà 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 Quận Ngũ Hành Sơn 25,0 25,0 25,0 - - TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE Phân theo đơn vị cấp huyện - By district Quận Cẩm Lệ 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 Huyện Hòa Vang 72,7 72,7 72,7 63,6 63,6 Huyện Hoàng Sa - - - - - 224 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh y sỹ sản phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Rate of communes having midwife by district Đơn vị tính - Unit: % 2013 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Quận Liên Chiểu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Quận Thanh Khê 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Quận Hải Châu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Quận Sơn Trà 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Quận Ngũ Hành Sơn 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Quận Cẩm Lệ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Huyện Hòa Vang 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Huyện Hồng Sa - - - - - TỒN TỈNH - WHOLE PROVINCE Phân theo đơn vị cấp huyện - By district 526 225 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia y tế xã phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Rate of communes/wards meeting national health standard by district Đơn vị tính - Unit: % 2013 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 71,43 71,41 100,00 100,00 100,00 Quận Liên Chiểu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Quận Thanh Khê 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Quận Hải Châu 30,70 30,70 100,00 100,00 100,00 Quận Sơn Trà 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Quận Ngũ Hành Sơn 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Quận Cẩm Lệ 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Hòa Vang 63,60 63,60 100,00 100,00 100,00 Huyện Hồng Sa - - - - - TỒN TỈNH - WHOLE PROVINCE Phân theo đơn vị cấp huyện - By district 527 226 Số huy chương thể thao kỳ thi đấu quốc tế Number of sport medals gained in international competitions Đơn vị tính: Huy chương - Unit: Medal 2013 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 10 12 14 12 Thế giới - World - - - Châu Á - Asia 4 Đông Nam Á - ASEAN 10 11 10 11 15 Thế giới - World - - - - Châu Á - Asia 3 Đông Nam Á - ASEAN 10 9 10 20 Thế giới - World - - - Châu Á - Asia Đông Nam Á - ASEAN 4 12 Huy chương Vàng - Gold medal Huy chương Bạc - Silver medal Huy chương Đồng - Bronze medal 528 227 Một số tiêu mức sống dân cư Some indicators on living standards 2013 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 … … 1,48 1,50 Thu nhập bình quân đầu người tháng theo giá hành (Nghìn đồng) Monthly average income per capita at current prices (Thous dongs) 3.131 3.612 3.630 4.369 Tỷ lệ dân số đô thị cung cấp nước qua hệ thống cấp nước tập trung (%) Percentage of urban population provided with clean water by centralized water supply system (%) 96,8 97,7 98,6 99,2 99,5 Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) Percentage of households using hygienic water (%) 99,9 99,4 99,9 99,9 100,0 Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) Multi-dimensional poverty rate (%) 529 228 Trật tự, an toàn xã hội Social order and safety 2013 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 231 174 153 136 107 227 168 147 133 107 Đường sắt - Railway 6 - Đường thủy nội địa - Inland waterway - - - - 124 98 96 88 65 120 91 92 83 65 Đường sắt - Railway - Đường thủy nội địa - Inland waterway - - - - 197 154 116 97 74 195 152 114 93 74 Đường sắt - Railway 2 - - Đường thủy nội địa - Inland waterway - - - - 81 124 35 40 53 Số người chết (Người) Number of deaths (Person) - - - Số người bị thương (Người) Number of injured (Person) 787 723 45.670 4.436 3.041 Tai nạn giao thông - Traffic accidents Số vụ tai nạn (Vụ) Number of traffic accidents (Case) Đường - Roadway Số người chết (Người) Number of deaths (Person) Đường - Roadway Số người bị thương (Người) Number of injured (Person) Đường - Roadway Cháy, nổ - Fire, explosion Số vụ cháy, nổ (Vụ) Number of fire, explosion cases (Case) Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng) Total estimated damaging property value (Mill dongs) 530 229 Thiệt hại thiên tai Natural disaster damage 2013 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 - - Số người chết tích Number of deaths and missing - - - - - Số người bị thương Number of injured - - 341 - 70 - 1.109 - - - - - 341 - 70 - 1.109 102 - 103 - 135 Diện tích lúa bị thiệt hại Damaged paddy areas 35 - 90 - - Diện tích hoa màu bị thiệt hại Damaged vegetable areas 68 - 13 - 135 730 - 1.110 - 55.560 Thiệt hại người (Người) - Human losses (Person) Thiệt hại nhà (Nhà) - House damage (House) Số nhà bị sập đổ, trôi Number of collaped and swept houses Nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại Number of flooded, collaped, roof-ripped off and damaged Thiệt hại nông nghiệp (Ha) Agricultural damage (Ha) Tổng giá trị thiệt hại thiên tai gây (Triệu đồng) Total disaster damage in money (Mill dongs) 531 532 ... xã/thành phố thuộc tỉnh Number of administrative units as of 31 Dec 2017 by district 31 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 Land use in 2017 32 Hiện trạng sử dụng đất tính đến 2017 phân theo loại... giá vàng tháng 12 /2017 tăng 5,88% so với kỳ năm 2016; bình quân năm 2017 tăng 2,86% so với năm 2016 Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 /2017 tăng 0,11% so với kỳ năm 2016; bình quân năm 2017 tăng 1,6%... xã/thành phố thuộc tỉnh Land use by province as of 2017 by types of land and by district 33 Cơ cấu đất sử dụng tính đến 2017 phân theo loại đất phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Structure
- Xem thêm -

Xem thêm: NGTK 2017 tỉnh Gia Lai, NGTK 2017 tỉnh Gia Lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay