Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2017

473 24 0
  • Loading ...
1/473 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2019, 15:25

NIÊN GIÁM THỐNG TỈNH RỊAVŨNG TÀU 2017 Chủ biên - Chief editor NGUYỄN THƯ Cục trưởng Cục Thống tỉnh Rịa - Vũng Tàu Director of Ba Ria - Vung Tau Statistics Office Tham gia biên soạn - Editorial staff PHÒNG TỔNG HỢP VÀ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ Cục Thống tỉnh Rịa - Vũng Tàu INTEGREATED AND PROFESSIONALLY DEPARTMENTS Ba Ria - Vung Tau Statistics Office LỜI NÓI ĐẦU Niên giám thống ấn phẩm hàng năm Cục Thống tỉnh Rịa - Vũng Tàu biên soạn phát hành, bao gồm số liệu phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Cuốn sách xuất lần bao gồm số liệu năm, số liệu từ năm 2016 trở trước số liệu thức, số liệu năm 2017 số liệu sơ Các số liệu thu thập tính tốn theo quy định hành ngành Thống Việt Nam Một số tiêu thu thập từ số liệu thống Sở/ngành địa bàn tỉnh Cuốn sách bổ sung nhiều tiêu từ kết điều tra thống năm 2017 Riêng số liệu Tổng sản phẩm địa bàn tỉnh (GRDP) số tiêu liên quan số phân bổ Tổng cục Thống Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý: (-): Khơng có tượng phát sinh; (…): Có phát sinh khơng thu thập Trong q trình biên soạn khơng tránh khỏi thiếu sót, Cục Thống mong nhận đóng góp quý ban, ngành người sử dụng thông tin thống kê, để lần xuất sau hoàn thiện CỤC THỐNG TỈNH RỊA - VŨNG TÀU FOREWORD Statisticcal Yearbook is a printed matter published annually by Ba Ria - Vung Tau Statistical Office Its contents include basic data reflecting the real socio-economic situation of Ba Ria - Vung Tau province In this Statistical Yearbook, data have been complied for years The data prior to 2016 are official, data of 2017 are estimated The data have arranged more sensibily and collected, culculated in accordance with current methods, stipulated by Vietnamese General Statistical Office Some indicators are collected from statistics of departments/sectors in the province Having new indicators added in this book from result statistical surveys in 2017 Gross regional domestic product (GRDP) and related indicators is the number allocated by the General Statistics Office Special symbols used in the book are: (-): No facts occurred; (…): Facts occurred but no information In the process of compiling, mistakes are unavoidable Ba Ria Vung Tau Statistics Office is looking forward to receiving any comments from bodies, organizations and information usesrs to perfect Statistical Yearbook in the next publication BA RIA - VUNG TAU STATISTICS OFFICE MỤC LỤC CONTENTS CHƯƠNG CHAPTER Trang Page LỜI NÓI ĐẦU FOREWORD I ÐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ÐẤT ÐAI VÀ KHÍ HẬU ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE II DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG POPULATION AND LABOUR 25 III TÀI KHOẢN QUỐC GIA, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, BẢO HIỂM VÀ NGÂN HÀNG NATIONAL ACCOUNTS, STATE BUDGET, INSURANCE AND BANK 71 IV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG INVESTMENT AND CONSTRUCTION 105 V DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ ENTERPRISES, COOPERATIVE AND INDIVIDUAL BUSINESS ESTABLISHMENT 139 VI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERY 231 VII CÔNG NGHIỆP INDUSTRY 301 VIII THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TRADE AND TOURISM 321 IX CHỈ SỐ GIÁ PRICE INDEX 347 X VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THƠNG TRANSPORT, POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATION 375 XI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ EDUCATION, TRAINING AND SCIENCE, TECHNOLOGY 399 XII Y TẾ, THỂ THAO, MỨC SỐNG DÂN CƯ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, TƯ PHÁP VÀ MÔI TRƯỜNG HEALTH, SPORT, LIVING STANDARDS SOCIAL ORDER, SAFETY, JUSTICE AND ENVIRONMENT 447 I ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE Biểu Table Trang Page Số đơn vị hành có đến 31/12/2017 phân theo cấp huyện Number of administrative units as of 31/12/2017 by district 15 Hiện trạng sử dụng đất thời điểm 31/12/2017 Land use as of 31/12/2017 16 Hiện trạng sử dụng đất tính đến 31/12/2017 phân theo loại đất phân theo cấp huyện Land use as of 31/12/2017 by types of land and by district 17 Cơ cấu đất sử dụng tính đến 31/12/2017 phân theo loại đất phân theo cấp huyện Structure of used land as of 31/12/2017 by types of land and by district 18 Biến động diện tích đất tính đến 31/12 phân theo loại đất phân theo cấp huyện Change of land area as of 31 Dec by types of land and by district 19 Nhiệt độ khơng khí trung bình trạm quan trắc Mean air temperature at station 20 Số nắng trạm quan trắc Monthly sunshine duration at station 21 Lượng mưa trạm quan trắc Monthly rainfall at station 22 Độ ẩm khơng khí trung bình trạm quan trắc Monthly mean humidity at station 23 10 Mực nước Cầu Đá Bãi Trước Water level of Cauda front beach 23 GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG ĐẤT ĐAI, KHÍ HẬU ĐẤT ĐAI Tổng diện tích đất đơn vị hành xác định gồm tồn diện tích loại đất phạm vi đường địa giới đơn vị hành xác định theo quy định pháp luật Đất sản xuất nông nghiệp đất dùng vào sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng hàng năm đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp đất có rừng (gồm rừng tự nhiên rừng trồng) đạt tiêu chuẩn rừng theo quy định pháp luật bảo vệ phát triển rừng đất trồng rừng trồng kết hợp khoanh nuôi tự nhiên Đất chuyên dùng bao gồm đất trụ sở quan nhà nước; đất xây dựng cơng trình nghiệp; đất quốc phòng; đất an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích cơng cộng Đất đất để xây dựng nhà ở, xây dựng cơng trình phục vụ cho đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà đất thuộc khu dân cư (kể trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà riêng lẻ) công nhận đất Đất bao gồm đất nơng thơn, đất thị Nhóm đất chưa sử dụng gồm loại đất chưa xác định mục đích sử dụng, bao gồm đất chưa sử dụng; đất đồi núi chưa sử dụng; núi đá rừng KHÍ HẬU Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng số bình quân nhiệt độ khơng khí trung bình ngày tháng Nhiệt độ khơng khí trung bình năm số bình qn nhiệt độ khơng khí trung bình ngày năm • Nhiệt độ khơng khí đo nhiệt kế thường, nhiệt kế tối cao (thủy ngân), nhiệt kế tối thấp (rượu) nhiệt ký (bộ phận cảm ứng lưỡng kim) đặt lều khí tượng độ cao 2m cách mặt đất nơi trực xạ xạ mặt trời • Nhiệt độ khơng khí trung bình ngày tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn từ kết lần quan trắc ngày thời điểm giờ, giờ, 13 19 giờ, tính từ kết 24 lần quan trắc thời điểm giờ, giờ, giờ,… 24 nhiệt kế Số nắng tháng tổng số nắng ngày tháng cộng lại Số nắng số có cường độ xạ mặt trời trực tiếp với giá trị hay lớn 0,1 kw/m² (≥ 0,2 calo/cm² phút) Thời gian nắng đo nhật quang ký Tổng số nắng năm tổng số nắng ngày năm Lượng mưa tháng tổng lượng mưa ngày tháng Lượng mưa độ dày tính milimét (mm) lớp nước mưa tạo nên bề mặt phẳng địa điểm đo vũ kế vũ ký Tổng lượng mưa năm tổng lượng mưa ngày năm Độ ẩm không khí trung bình tháng năm số bình qn độ ẩm khơng khí tương đối trung bình ngày tháng • Độ ẩm khơng khí tương đối tỷ số sức trương nước có khơng khí sức trương nước bão hòa (tối đa) nhiệt độ Nó thể tỷ lệ phần trăm (%) Độ ẩm khơng khí đo ẩm kế ẩm ký • Độ ẩm khơng khí tương đối trung bình ngày tính theo phương pháp bình qn số học giản đơn từ kết lần quan trắc ngày thời điểm giờ, giờ, 13 19 giờ, tính từ kết 24 lần quan trắc thời điểm giờ, giờ, giờ,… 24 ẩm ký Độ ẩm khơng khí trung bình năm số bình qn độ ẩm khơng khí tương đối trung bình ngày năm Mực nước độ cao mặt nước nơi quan sát so với mặt nước biển, tính theo centimét (cm) Để quan trắc mực nước người ta thường dùng hệ thống cọc, thước máy tự ghi Lưu lượng nước lượng nước chảy qua mặt cắt ngang sông đơn vị thời gian, ĐVT lưu lượng nước thường m³/s Lưu lượng trung bình tháng trị số bình quân lưu lượng ngày tháng Dụng cụ đo lưu lượng nước máy lưu tốc kế, phao trôi máy chuyên dụng ADCP 10 261 Số sở y tế giường bệnh năm 2017 phân theo loại hình kinh tế Number of health establishments and patient beds in 2017 by types of ownership Tổng số Total Kinh tế Nhà nước State Cơ sở y tế (Cơ sở) Health establishments (Establishment) Chia - Of which Kinh tế Khu vực có ngồi vốn đầu tư nhà nước nước Non-state Foreign invested sector 100 100 - - 12 12 - - Bệnh viện - Hospital Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức Sanatorium and rehabilitation hospital - - - - Bệnh viện da liễu - Leprosariums - - - - Nhà hộ sinh - Maternity house - - - - 6 - - 82 82 - - Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic Trạm y tế xã, phường Medical service unit in communes, precincts Trạm y tế quan, xí nghiệp Medical service units in offices, enterprises - - - - Giường bệnh (Giường) - Patient beds (Bed) 2.010 2.010 - - Bệnh viện - Hospital 1.826 1.826 - - Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức Sanatorium and rehabilitation hospital - - - - Bệnh viện da liễu - Leprosariums - - - - Nhà hộ sinh - Maternity house - - - - 20 20 - - Trạm y tế xã, phường Medical service units in communes, precincts 164 164 - - Trạm y tế quan, xí nghiệp Medical service units in offices, enterprises - - - - Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 459 262 Số sở y tế năm 2017 phân theo cấp huyện Number of health establishments in 2017 by district ĐVT: Cơ sở - Unit: Establishment Chia - Of which Tổng số Total TỔNG SỐ - TOTAL Bệnh viện Hospital Bệnh viện Phòng điều dưỡng khám phục hồi khu vực chức Sanatorium and Regiona rehabilitation l hospital polyclini c Trạm y tế xã, phường, quan, xí nghiệp Medical service unit 100 12 - 82 TP Vũng Tàu - Vung Tau City 22 - 17 TP Rịa - Ba Ria City 12 - - 11 Huyện Tân Thành - Tan Thanh District 11 - - 10 Huyện Châu Đức - Chau Duc District 18 - - 16 Huyện Long Điền - Long Dien District 10 - Huyện Đất Đỏ - Dat Do District 10 - Huyện Xuyên Mộc - Xuyen Moc District 16 - 13 1 - - - Huyện Côn Đảo - Con Dao District 460 263 Số giường bệnh năm 2017 phân theo cấp huyện Number of hospital beds in 2017 by district ĐVT: Giường - Unit: Bed Chia - Of which Tổng số Total TỔNG SỐ - TOTAL Bệnh viện Hospital Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức Sanatorium and rehabilitation hospital Phòng Trạm y tế xã, khám phường, quan đa khoa khu vực xí nghiệp Regional Medical service polyclinic unit in communes, precincts, offices and enterprises 2.010 1.826 - 20 164 TP Vũng Tàu - Vung Tau City 531 487 - 10 34 TP Rịa - Ba Ria City 878 856 - - 22 Huyện Tân Thành - Tan Thanh District 135 115 - - 20 Huyện Châu Đức - Chau Duc District 130 98 - - 32 Huyện Long Điền - Long Dien District 103 85 - 14 68 50 - 16 135 105 - 26 30 30 - - - Huyện Đất Đỏ - Dat Do District Huyện Xuyên Mộc - Xuyen Moc District Huyện Côn Đảo - Con Dao District 461 264 Số nhân lực y tế Number of health staffs ĐVT: Người - Unit: Person 2010 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 1.848 1.989 2.062 2.227 2.338 Bác sĩ - Doctor 478 462 489 525 589 Y sĩ - Physician 465 471 496 498 512 Cán ngành y - Medical staff Điều dưỡng - Nurse 644 762 772 889 915 Hộ sinh - Midwife 261 294 305 315 322 187 236 240 242 263 30 45 47 47 56 118 183 185 186 196 39 8 11 Cán ngành dược - Pharmaceutical staff Dược sĩ cao cấp Pharmacist of high degree Dược sĩ trung cấp Pharmacist of middle degree Dược tá - Assistant pharmacist 265 Số nhân lực y tế năm 2017 phân theo loại hình kinh tế Number of health staffs in 2017 by types of ownership ĐVT: Người - Unit: Person Tổng số Total Cán ngành y - Medical staff Chia - Of which Nhà nước State Ngoài Đầu tư nhà nước nước Non-state Foreign investment Bác sĩ - Doctor 2.338 589 2.338 589 - - Y sĩ - Physician 512 512 - - Điều dưỡng - Nurse 915 915 - - 322 263 56 322 263 56 - - 196 196 - - 11 11 - - Hộ sinh - Midwife Cán ngành dược - Pharmaceutical staff Dược sĩ - Pharmacist Dược sĩ cao đẳng, trung cấp Pharmacist of middle degree Dược tá - Assistant pharmacist Số nhân lực ngành y năm 2017 phân theo cấp huyện Number of medical staffs in 2017 by district 462 266 ĐVT: Người - Unit: Person Tổng số TỔNG SỐ - TOTAL TP Vũng Tàu - Vung Tau City TP Rịa - Ba Ria City Chia - Of which Total Bác sĩ Doctor Y sĩ Điều dưỡng Physician Nurse Hộ sinh Midwife 2.338 943 589 206 512 184 915 431 322 122 982 248 212 386 136 Huyện Tân Thành - Tan Thanh District 74 30 29 Huyện Châu Đức - Chau Duc District 59 25 14 14 Huyện Long Điền - Long Dien District 73 19 18 25 11 Huyện Đất Đỏ - Dat Do District Huyện Xuyên Mộc - Xuyen Moc District Huyện Côn Đảo - Con Dao District 267 44 15 11 15 131 39 56 33 32 12 Số cán ngành dược năm 2017 phân theo cấp huyện Number of pharmaceutical staff in 2017 by district ĐVT: Người - Unit: Person Chia - Of which Tổng số Total TỔNG SỐ - TOTAL TP Vũng Tàu - Vung Tau City Dược sĩ Dược sĩ cao Dược tá Pharmacists đẳng, trung cấp Assistant Pharmacists of pharmacist middle degree 263 152 56 38 196 108 11 TP Rịa - Ba Ria City 71 10 56 Huyện Tân Thành - Tan Thanh District 10 - Huyện Châu Đức - Chau Duc District - - Huyện Long Điền - Long Dien District - Huyện Đất Đỏ - Dat Do District - 12 - - - Huyện Xuyên Mộc - Xuyen Moc District Huyện Côn Đảo - Con Dao District 268 Tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng Rate of under-five-year malnutrition ĐVT - Unit: % 463 2010 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 Tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi Rate of weight-for-age malnutrition 12,5 - - - 6,6 Tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi Rate of height-for-age malnutrition - 7,4 7,0 6,9 18,7 Tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao Rate of weight-for-height malnutrition - 19,7 19,4 19,0 269 - Số người nhiễm chết HIV/AIDS năm 2017 phân theo cấp huyện Number of new cases infected with HIV/AIDS and deaths in 2017 by districts ĐVT: Người - Unit: Person 464 Phát năm 2017 New case in 2017 TỔNG SỐ - TOTAL TP Vũng Tàu Vung Tau City TP Rịa Ba Ria City Huyện Tân Thành Tan Thanh District Huyện Châu Đức Chau Duc District Huyện Long Điền Long Dien District Huyện Đất Đỏ Dat Do District Huyện Xuyên Mộc Xuyen Moc District Huyện Cơn Đảo Con Dao District Lũy kế tính đến 31/12/2017 Accumulation as of 31/12/2017 Số người nhiễm HIV HIV infected people Số bệnh nhân AIDS AIDS patients Số người chết HIV/AIDS HIV/AIDS deaths 173 156 25 4.151 3.363 42 36 1.905 1.508 13 10 531 444 56 49 - 631 479 11 12 194 163 37 34 10 496 429 161 140 6 225 194 - 465 Số người Số bệnh nhiễm HIV nhân AIDS sống sống HIV infected AIDS people alive patients alive 270 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ phân theo cấp huyện Rate of communes/wards having doctor by district ĐVT - Unit: % 2010 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 TỔNG SỐ - TOTAL TP Vũng Tàu - Vung Tau City 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TP Rịa - Ba Ria City 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Tân Thành - Tan Thanh District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Châu Đức - Chau Duc District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Long Điền - Long Dien District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Đất Đỏ - Dat Do District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Xuyên Mộc - Xuyen Moc District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Côn Đảo - Con Dao District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 271 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh y sỹ sản phân theo cấp huyện Rate of communes/wards having midwife by district ĐVT - Unit: % 2010 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 TỔNG SỐ - TOTAL TP Vũng Tàu - Vung Tau City 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TP Rịa - Ba Ria City 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Tân Thành - Tan Thanh District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Châu Đức - Chau Duc District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Long Điền - Long Dien District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Đất Đỏ - Dat Do District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Xuyên Mộc - Xuyen Moc District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Côn Đảo - Con Dao District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 466 272 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia y tế xã phân theo cấp huyện Rate of communes/wards meeting national health standard by district ĐVT - Unit: % 2010 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 TỔNG SỐ - TOTAL TP Vũng Tàu - Vung Tau City 87,80 89,02 89,02 95,00 92,00 70,59 76,47 76,47 80,00 80,00 TP Rịa - Ba Ria City 72,73 72,72 72,72 82,00 80,00 Huyện Tân Thành - Tan Thanh District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Châu Đức - Chau Duc District 87,50 87,50 87,50 94,00 94,00 Huyện Long Điền - Long Dien District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Đất Đỏ - Dat Do District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Xuyên Mộc - Xuyen Moc District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Huyện Côn Đảo - Con Dao District 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 273 Số huy chương thể thao đạt kỳ thi đấu quốc tế Number of sport medals gained in international competitions ĐVT: Huy chương - Unit: Medal 467 2010 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 13 10 9 - 1 Thế giới - World - - - - - Châu Á - Asia - - - - Đông Nam Á - ASEAN - 1 - 3 Thế giới - World - - - Châu Á - Asia - - - - - Đông Nam Á - ASEAN - 5 Thế giới - World - - - - - Châu Á - Asia - - - Đông Nam Á - ASEAN 1 TỔNG SỐ - TOTAL Huy chương Vàng - Gold medal Huy chương Bạc - Silver medal Huy chương Đồng - Bronze medal 468 274 Một số tiêu mức sống dân cư Some indicators on living standards 2015 2016 Sơ Prel 2017 … 1,91 0,99 3.079,6 3.735,4 3.486,0 Tỷ lệ dân số đô thị cung cấp nước qua hệ thống cấp nước tập trung (%) Percentage of urban population provided with clean water by centralized water supply system (%) 98,00 98,10 98,10 Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) Percentage of households using hygienic water (%) 99,90 99,90 99,90 Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh (%) Percentage of households using hygienic toilet (%) 97,81 97,82 97,83 Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) Multi-dimensional poverty rate (%) Thu nhập bình quân đầu người tháng theo giá hành (Nghìn đồng) Monthly average income per capita at current prices (Thous dongs) 469 275 Trật tự, an toàn xã hội Social order and safety 2010 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 519 912 865 828 765 517 912 865 828 765 - - - - 216 253 262 261 258 214 253 262 261 258 - - - - 868 1.137 1.086 962 853 Đường - Roadway 868 1.137 1.086 962 853 Đường thủy - Waterway - - - - - Tai nạn giao thông - Traffic accidents Số vụ tai nạn (Vụ) Number of traffic accidents (Case) Đường - Roadway Đường thủy nội địa - Inland waterway Số người chết (Người) Number of deaths (Person) Đường - Roadway Đường thủy - Waterway Số người bị thương (Người) Number of injured (Person) Cháy, nổ - Fire, explosion Số vụ cháy, nổ (Vụ) Number of fire, explosion cases (Case) … - 16 Số người chết (Người) Number of deaths (Person) … - - Số người bị thương (Người) Number of injured (Person) … - - - Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng) Total damage in money (Mill dongs) … 10.000 - 4.980 128 470 - 276 Hoạt động tư pháp Justice 2010 2014 2015 2016 Sơ Prel 2017 780 1.048 1.053 1.097 1.136 1.396 1.620 1.471 1.496 1.536 … 221 199 212 199 Số vụ án truy tố (Vụ) Number of procecuted cases (Case) 733 991 848 951 966 Số bị can truy tố (Người) Number of instituted people (Person) 1.325 1.668 1.370 1.468 1.457 … 184 205 207 146 998 1.282 1.198 1.257 1.079 Số bị cáo xét xử (Người) Number of guilty people (Person) 1.494 2.013 2.033 1.907 1.719 Số lượt người trợ giúp pháp lý (Người) The number of people receiving legal aid (Person) 1.273 1.914 1.490 1.615 1.798 Số vụ án khởi tố (Vụ) Number of instituted cases (Case) Số bị can khởi tố (Người) Number of instituted people (Person) Trong đó: Nữ (Người) Of which: Female (Person) Trong đó: Nữ (Người) Of which: Female (Person) Số vụ án xét xử (Vụ) Number of sentenced cases (Case) 471 277 Thiệt hại thiên tai Natural disaster damage Sơ - Prel 2017 Thiệt hại người (Người) - Human losses (Person) - Số người chết tích - Number of deaths and missing - Số người bị thương - Number of injured - Thiệt hại nhà (Nhà) - House damage (House) 54 Số nhà bị sập đổ, trôi - Number of collaped and swept houses 23 Nhà bị ngập nước, hư hại, tốc mái Number of flooded, damaged and roof-ripped off houses 31 Thiệt hại nông nghiệp (Ha) - Agricultural damage (Ha) 1.150 Diện tích lúa bị thiệt hại - Damaged paddy areas 962 Diện tích hoa màu bị thiệt hại - Damaged vegetable areas 188 Tổng giá trị thiệt hại thiên tai gây (Tỷ đồng) Total disaster damage in money (Bill dongs) 472 … 473 ... Office LỜI NÓI ĐẦU Niên giám thống kê ấn phẩm hàng năm Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biên soạn phát hành, bao gồm số liệu phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Cuốn sách xuất... soạn khơng tránh khỏi thiếu sót, Cục Thống kê mong nhận đóng góp quý ban, ngành người sử dụng thông tin thống kê, để lần xuất sau hoàn thiện CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU FOREWORD Statisticcal... liệu thức, số liệu năm 2017 số liệu sơ Các số liệu thu thập tính tốn theo quy định hành ngành Thống kê Việt Nam Một số tiêu thu thập từ số liệu thống kê Sở/ngành địa bàn tỉnh Cuốn sách bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2017, Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2017

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay