Kế hoạch giáo dục CN 7 CA NAM

20 15 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2019, 08:20

Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) (1) (2) HỌC KÌ I 27 Tiết Số tiết Bài PP CT (3) - Biết vai trò nhiệm vụ trồng trọt - Biết khái niệm, thành phần 1 số tính chất đất trồng - Hiểu ý nghĩa tác dụng biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng Kĩ năng: - Xác định thành phần giới độ pH đất, phương pháp đơn giản Thái độ: - Có ý thức bảo vệ tài ngun mơi trường đất Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT Bài 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BĨN THƠNG THƯỜNG (4) Kiến thức (Phần đất trồng) PHẦN I : TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT Bài 1: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHÂN CỦA ĐẤT TRỒNG Bài 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG Bài 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) Kiến thức (Phần phân bón) - Biết số loại phân bón tác dụng chúng trồng đất - Biết cách bón phân sử dụng, bảo quản số loại phân bón thơng thường Kĩ năng: - Nhận dạng số loại phân vơ thường dùng phương pháp hồ tan nước phương pháp đốt lửa đèn cồn Thái độ: - Có ý thức tiết kiệm, tận dụng loại phân bón bảo vệ mơi trường CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ) (5) Thực hành ngoại khóa (6) Kiểm tra (7) GHI CHÚ (8) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI Bài (1) (2) Bài 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG Bài 12: SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG PPCT (3) (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) (4) Kiến thức (Giống trồng): - Biết vai trò tiêu chí giống trồng tốt Biết số phương pháp chọn tạo giống, quy trình sản xuất giống cách bảo quản hạt giống trồng - Biết số phương pháp nhân giống vơ tính Kĩ năng: - Xác định sức nảy mầm tỉ lệ nảy mầm hạt giống Thái độ: - Có ý thức bảo quản giống trồng Kiến thức (Sâu bệnh hại): - Biết khái niệm, tác hại sâu, 10 11 12 Bài 13: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI Bài THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH THÀNH PHÂN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN Bài THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐỘ PH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU Bài 14 THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC PHÒNG, TRỪ SÂU, BỆNH HẠI 10 bệnh hại trồng - Hiểu nguyên tắc, nội dung số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh 11 Kĩ năng: - Nhận dạng số dạng thuốc đọc nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh (màu sắc, dạng thuốc, tên, độ 12 độc, cách sử dụng) Thái độ: - Có ý thức thực an tồn lao động bảo vệ mơi trường 13 ÔN TẬP KIỂM TRA ÔN TẬP KIỂM TRA KIỂM TRA TIẾT 13 14 15 CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ) (5) Thực hành ngoại khóa (6) Kiểm tra (7) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học Thực hành HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi Thực hành - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 45/ GHI CHÚ (8) Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) (1) (2) Số tiết Bài PPCT (3) CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT 14 Kiến thức: - Hiểu sở khoa học, ý nghĩa thực tế quy trình sản xuất bảo vệ Bài 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) (4) 16 môi trường trồng trọt - Biết khái niệm thời vụ, 17 để xác định thời vụ, mục Bài 16: GIEO TRỒNG CÂY NƠNG NGHIỆP đích kiểm tra xử lý hạt giống - Biết khái niệm, tác dụng Bài 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG 15 18 vụ Kĩ năng: 19 Bài 20: THU HOẠCH, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN Bài 21: LUÂN CANH,XEN CANH, TĂNG VỤ 16 - Làm công việc xác định sức nẩy mầm, tỉ lệ nẩy mầm xử lý hạt giống nước ấm 20 Thái độ: Bài 17: THỰC HÀNH: XỬ LÍ HẠT GIỐNG BẰNG NƯỚC ẤM phương thức luân canh, xen canh, tăng 21 - Tích cực vận dụng kiến thức học vào sản xuất bảo vệ mơi trường CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRỊ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ) (5) Thực hành ngoại khóa (6) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành Kiểm tra (7) GHI CHÚ (8) Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) (1) (2) Số tiết Bài PPCT (3) MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) (4) PHẦN II: Kiến thức: LÂM NGHIỆP - Hiểu sở khoa học, ý nghĩa CHƯƠNG I: 17 KĨ THUẬT GIEO TRỒNG CHĂM SĨC RỪNG Bài 22: VAI TRỊ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA RỪNG thực tế quy trình sản xuất bảo vệ mơi trường trồng trọt 22 - Biết khái niệm thời vụ, để xác định thời vụ, mục đích kiểm tra xử lý hạt giống 23 - Biết khái niệm, tác dụng Bài 23: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG phương thức luân canh, xen canh, tăng vụ 18 Bài 24: GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG 24 Kĩ năng: - Làm công việc xác định sức nẩy mầm, tỉ lệ nẩy mầm xử lý hạt Bài 26: TRỒNG CÂY RỪNG 25 ÔN TẬP HỌC KÌ I 26 giống nước ấm Thái độ: - Tích cực vận dụng kiến thức học 19 KIỂM TRA HỌC KÌ I 27 vào sản xuất bảo vệ môi trường CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ) (5) Thực hành ngoại khóa (6) Kiểm tra (7) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 45/ GHI CHÚ (8) Tuần (1) MƠN: CƠNG NGHỆ 7: HỌC KÌ II Số tiết TÊN CHƯƠNG (Bài) Bài PPCT (2) (3) Bài 21: 20 LUÂN CANH,XEN CANH, TĂNG VỤ 17 tuần (33 Tiết) tiết/tuần MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) (4) Kiến thức: - Biết vai trò rừng nhiệm PHẦN II: 20 21 vụ trồng rừng LÂM NGHIỆP CHƯƠNG I: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG CHĂM SĨC RỪNG - Biết qui trình gieo ươm, trồng chăm sóc rừng Bài 22: VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA RỪNG Bài 23: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG Bài 24: GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG Bài 26: THỰC HÀNH: GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT 23 24 Bài 26, 27: TRỒNG CÂY RỪNG CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG Bài 28: KHAI THÁC RỪNG 25 26 Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG 27 Kĩ năng: 21 - Gieo hạt cấy kỹ thuật 22 Thái độ: - Tham gia tích cực việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng môi trường sinh thái 22 23 Kiến thức: - Biết khái niệm, điều kiện khai thác rừng biện pháp phục hồi sau khai thác - Biết ý nghĩa, mục đích biện pháp khoanh nuôi rừng Kĩ năng: - Rèn kĩ bảo vệ rừng Thái độ: - Tích cực trồng, chăm sóc bảo vệ rừng mơi trường CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ) (5) Thực hành ngoại khóa (6) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH Thực hành - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Kiểm tra (7) GHI CHÚ (8) Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) (1) (2) Số tiết Bài PPCT (3) PHẦN III: CHĂN NUÔI Kiến thức (giống vật ni): - Biết vai trò, nhiệm vụ chăn CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NI 24 25 26 Bài 30, 31: VAI TRỊ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIỐNG VẬT NUÔI Bài 32: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI Bài 33: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NI MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) (4) nuôi - Biết khái niệm giống, phân 28 loại giống - Biết khái niệm sinh trưởng phát dục yếu tố ảnh hưởng - Biết khái niệm, phương pháp 29 chọn giống, phương pháp chọn phối, nhân giống chủng 30 Kĩ (giống vật nuôi): - Nhận dạng số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình đo kích thước chiều Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI Bài 35, 36: THỰC HÀNH: Nhận biết chọn số giống gà qua quan sát ngoại hình đo kích thước chiều Nhận biết số giống lợn qua quan sát ngoại hình đo kích thước chiều Bài 37: THỨC ĂN VẬT NUÔI 31 Thái độ (giống vật ni): 32 - Có ý thức say sưa học tập kĩ thuật chăn nuôi - Có ý thức học tập say sưa, quan sát tỉ mỉ việc nhận biết loại giống lợn nuôi 33 CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ) (5) Thực hành ngoại khóa (6) Kiểm tra (7) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa Thực hành 15/ - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 45/ GHI CHÚ (8) Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) (1) (2) Bài 38: VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐÔI VỚI VẬT NUÔI Số tiết Bài PPCT (3) 34 27 28 29 30 Bài 39: CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI 35 36 Bài 41, 42: THỰC HÀNH: Chế biến thức ăn họ đậu nhiệt Chế biến thức ăn giàu gluxit men KIỂM TRA TIẾT 37 38 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI Bài 40: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NI Bài 45: NI DƯỠNG VÀ CHĂM SĨC CÁC LOẠI VẬT NI 39 40 Bài 46: PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI 41 MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) (4) Kiến thức (thức ăn vật nuôi): - Biết nguồn gốc, thành phần vai trò chất dinh dưỡng - Biết mục đích, phương pháp chế biến, dự trữ sản xuất số loại thức ăn giàu Prôtein, gluxit, thô, xanh Kĩ (thức ăn vật nuôi): - Chế biến thức ăn giàu gluxit men đánh giá chất lượng thức ăn - Đánh giá chất lượng thức ăn chế biến phương pháp vi sinh Thái độ (thức ăn vật nuôi): - Có ý thức tiết kiệm thức ăn chăn ni - Có ý thức lao động cẩn thận, xác, đảm bảo an tồn, kĩ thuật - Có ý thức hứng thú việc chế biến thức ăn cho vật nuôi Kiến thức: - Biết vai trò chuồng ni, biện pháp vệ sinh chăn nuôi - Hiểu kỹ thuật nuôi vật nuôi non, đực giống sinh sản - Hiểu nguyên nhân gây bệnh, cách phòng trị bệnh, tác dụng cách sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật ni Kĩ năng: - Xác định số loại vắc xin phòng bệnh gia cầm Sử dụng vắc xin phòng bệnh cho gà Thái độ: - Có ý thức bảo vệ môi trường chăn nuôi CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ) (5) Thực hành ngoại khóa (6) Kiểm tra (7) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh phóng to - Tài liệu tham khảo Thực hành - Đồ dùng dạy học 45/ HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập GHI CHÚ (8) Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) (1) (2) Bài 47: VẮC XIN PHỊNG BỆNH CHO VẬT NI Số tiết Bài PPCT (3) 42 Kiến thức (môi trường thủy sản): - Biết số tính chất lí, hố, sinh nước nuôi thuỷ sản - Biết vai trò, nhiệm vụ ni thuỷ sản PHẦN IV: THỦY SẢN 31 CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THỦY SẢN Kĩ (môi trường thủy sản): - Xác định độ trong, độ pH, nhiệt độ nước ni thuỷ sản 43 Bài 50: MƠI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN 44 Bài 51: THỰC HÀNH: Xác định nhiệt độ, độ độ pH nước nuôi thủy sản 45 46 47 Bài 49: VAI TRỊ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NI THỦY SẢN 32 Bài 52: THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THỦY SẢN (tôm, cá) 33 Bài 53: THỰC HÀNH: Quan sát để nhận biết loại thức ăn động vật nuôi thủy sản MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) (4) Thái độ (môi trường thủy sản): - Có ý thức bảo vệ nguồn nước môi trường nuôi thuỷ sản Kiến thức (Thức ăn nuôi động vật thuỷ sản): - Biết loại thức ăn tôm, mối quan hệ chúng Kĩ (Thức ăn nuôi động vật thuỷ sản): - Xác định loại thức ăn tôm, Thái độ (Thức ăn nuôi động vật thuỷ sản): - Tích cực bảo vệ nguồn thức ăn động vật thuỷ sản CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ) (5) Thực hành ngoại khóa (6) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH Thực hành - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành Kiểm tra (7) GHI CHÚ (8) Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) (1) (2) Số tiết Bài PPCT (3) MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) (4) CHƯƠNG II: Kiến thức: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG NUÔI THỦY SẢN 34 - Biết kĩ thuật chăm sóc, quản lý phòng trị bệnh cho tơm, - Biết phương pháp thu Bài 54: CHĂM SĨC, QUẢN LÍ VÀ PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN (tôm, cá) Bài 55: THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỦY SẢN 48 hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm thuỷ sản - Biết ý nghĩa số biện 49 pháp bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản Kĩ năng: 35 Bài 56: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN ÔN TẬP 50 - Rèn kĩ quan sát, ghi nhớ, lắng nghe, phân tích 51 Thái độ: - Quan tâm bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản nguồn lợi thuỷ sản 36 KIỂM TRA HỌC KÌ II 52 CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ) (5) Thực hành ngoại khóa (6) Kiểm tra (7) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 45/ GHI CHÚ (8) ... Thực hành ngoại khóa (6) Kiểm tra (7) GHI CHÚ (8) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo... Thực hành ngoại khóa (6) Kiểm tra (7) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học Thực hành HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi Thực hành - Sách... TRA HỌC KÌ I 27 vào sản xuất bảo vệ môi trường CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ) (5) Thực hành ngoại khóa (6) Kiểm tra (7) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giáo dục CN 7 CA NAM, Kế hoạch giáo dục CN 7 CA NAM, TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay