giao an nghe lam vuon 9

38 15 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2019, 08:12

Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 Ngày soạn: 14/9/2014 Ngày dạy: 15/9/2014 TiÕt: Bµi mở đầu: Giới thiệu nghề làm vờn A MụC TIÊU: HS phải: - Biết đợc vị trí vai trò, triển vọng nghề làm vờn - Nắm đợc mục tiêu nội dung chơnhg trình nghề làm vờn - Xác định dợc thái độ học tập đắn , góp phần định hớng nghề tơng lai - Bảo đảm an toàn lao động vệ sinh môI trờng B THIếT Bị: Một số tranh ảnh số mô hình vờn địa phơng C TIếN TRìNH THựC HIệN: Hoạt động GV v Nội dung HS - Các em nhận thấy I, Vị trí nghề làm vờn : nghề làm vờn nớc ta - Góp phần nâng cao chất lợng bữa ăn hàng ngày có vị trí nh - Cung cấp chất dinh dỡng có nhiều chất sống hàng đạm, chất béo, vitamin ngày ? - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến - Nghề làm vờn có thực phẩm, nguyên liệu cho ngành, thủ công sản phẩm ? nghiệp nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh Các sản phẩm có tác - Ngoài nghề làm vờn góp phần làm đẹp thêm dụng nh cho đời nhờ vờn hoa, cảnh từ nơi công sống hàng ngày cộng đến gia đình ngời ? * Tóm lại : Nghề làm vờn có vị trí quan trọng, tạo nhiều sản phẩm cho xã hội, mang lại hiệu - Nh nghề làm v- kinh tế cao, tăng thu nhập cho ngời lao động ờn có vị trí nh II, Đặc điểm nghề làm vờn : sống ? Đối tợng lao động : Đối tợng lao động nghề làm vờn trồng có giá trị kinh tế dinh dỡng cao, bao gồm - Đối tợng nghề loại rau, ăn quả, hoa, cảnh, làm vờn ? dợc liệu, lấy gỗ, Mục đích lao động : - Lao động làm vơng Làm vờn nhằm tận dụng đất đai, điều kiện thiên nhằm mục đích ? nhiên, lao động sản xuất nông sản có giá trị cung cấp cho ngời tiêu dùng, góp phần tăng thêm thu nhập Nội dung lao ®éng : - Lµm vên bao gåm NghỊ lµm vên bao gồm công việc sau : công việc ? - Làm đất : Bao gồm thao tác cày, bừa, đập Thực công việc nhỏ đất, lên luống, nh ? - Gieo trång : Bao gåm c¸c thao t¸c xư lÝ hạt, gieo ơm trồng - Chăm sóc : Bao gồm thao tác làm cỏ, vun xới, tới nớc, bón phân, tỉa cây, cắt cành tạo hình, phun thuốc trừ sâu, - Thu hoạch : Bằng cách nhổ, cắt, hái, chặt, - Chọn, nhân giống : Bằng phơng pháp lai tạo giâm, chiết cành, ghép cây, - Bảo quản, chế biến : Bao gồm thao tác phơi Gv: Quỏch Minh Hng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm Nm hc 2014 2015 khô, bảo quản kín, - Khi lao động làm v4 Công cụ lao ®éng : ên chóng ta thêng sư Bao gåm c¸c công cụ nh cày, bừa, cuốc, cào, mai, dụng dụng cụ lao thuổng, xẻng, dao, bơm thuốc trừ sâu, ống dẫn nớc, động ? xe cải tiến, dao ghép cây, quang gánh, Điều kiện lao động : - Làm vờn thờng Chủ yếu hoạt động trời với không khí điều kiện thoáng mát, nhng phải chịu ảnh hởng ? (về thời tiết, khí tác động thiên nhiên nh nhiệt độ, ánh hậu, t làm việc, ) nắng, ma, gió, tiếp xúc với hoá chất (phân bón, thuốc trừ sâu, ) T làm việc thờng xuyên thay đổi tuỳ theo công việc Sản phẩm : - Sản phẩm nghề Sản phẩm nghề làm vờn phong phú, bao làm vờn? gồm loại rau, củ, hoa, quả, cảnh, dợc liệu, gỗ, III Những yêu cầu nghề làm vờn : - Nghề làm vờn đòi Tri thức - kĩ : hỏi cần phải có Nghề làm vờn đòi hỏi ngời lao động phải có tri tri thức - kĩ ? thức, kĩ năng, kinh nghiệm văn hoá kĩ thuật để đạt đợc kết cao sản xuất Tâm sinh lí : - Phải yêu thích nghề làm vờn - Cần phải có tâm - Phải có tính cần cù, tỉ mỉ, có khả quan sinh lí làm vờn ? sát, phân tích tổng hợp, có t kinh tÕ vµ hiĨu biÕt vỊ thÈm mÜ - Ngêi làm vờn cần - Có ớc vọng tạo giống trồng tốt phải có sức khoẻ nh trở thành ngời kinh doanh vờn giỏi để đáp ứng Sức khoẻ : đợc điều kiện - Phải có sức khoẻ tốt, dẻo dai, có khả thích làm việc nghề làm ứng với hoạt động trời vờn ? - Có đôi mắt tinh tờng, bàn tay khéo léo Nơi đào tạo : Tại khoa trồng trọt trờng sơ cấp, trung cấp Cao đẳng đại học Nông nghiệp IV, Tình hình phơng hớng phát triển nghề lµm vên ë níc ta : - Em cã nhËn xét Tình hình nghề làm vờn : tình hình phát - Phong trào phát triển kinh tế vờn cha mạnh, triển nghề làm vờn n- số lợng vơng tạp nhiều, diện tích vờn hĐp, íc ta hiƯn ? cha chó ý ®Õn đầu t sở vật chất, sử dụng giống xấu, kĩ thuật nuôi trồng nên hiệu kinh tế thấp - Nguyên nhân ngời làm vờn cha có ý thức đầu t, thiếu vốn, thiếu giống tốt, không mạnh dạn cải tạo vờn, cha nhạy bén víi kinh tÕ thÞ trêng TriĨn väng nghỊ lµm vên ë níc ta ë níc ta hiƯn nay, nghề làm vờn ngày đợc khuyến khích phát triển nhằm sản xuất nhiều sản phẩm hàng hoá cung cấp cho ngời tiêu dùng, cho - Cần phải làm xuất nguyên liệu cho công nghiệp chế Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 để tiếp tục đẩy mạnh biến nghề làm vơng nớc ta Muốn cần tập trung làm tốt viƯc sau : hiƯn ? - TiÕp tơc ®Èy mạnh cải tạo vờn tạp, xây dựng mô hình vờn cho phù hợp với địa phơng - Khuyến khích phát triển vờn đồi, vờn rừng, trang trại vùng trung du, miền núi góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, xây dựng mở mang vùng kinh tÕ míi - Áp dơng c¸c tiÕn bé kÜ tht nh trồng giống cây, tốt, phơng pháp nhân giống nhanh, có kết cao, phòng trừ sâu bƯnh b»ng c¸c biƯn ph¸p sinh häc - Më rộng mạng lới hội làm vờn - Xây dựng sách đất đai, tài chính, tín dụng phù hợp để khuyến khích phát triển nghề làm vờn D CủNG Cố: - Hs nhắc lại nội dung theo mục tiêu Ngy son: 14/9/2014 Ngy dy: 15/9/2014 Tiết 2: nguyên tắc thiết kế quy hoạch vờn A Mục tiêu : - Giúp học sinh nắm đợc quy trình thiết kế quy hoạch vờn số mô hình vờn vùng sinh thái - Học sinh có kĩ t duy, thực hành, tập thiết kế quy hoạch vờn - Giáo dục cho học sinh lòng yêu thích khoa học, hăng say lao động, yêu thích nghề làm vờn B Chuẩn bị : GV : Giáo án, tài liệu HS : Vở ghi C Tiến trình dạy học : ổn định tỉ chøc : KiĨm tra : CH : 1/ Nêu đặc điểm nghề làm vờn 2/ Tình hình triển vọng nghề làm vờn nớc ta ? Bài : Hoạt ®éng cđa GV Néi dung HS I, Kh¸i niƯm vÒ thiÕt kÕ, quy hoach vên : ý nghÜa : Theo em, thiÕt kÕ, - ThiÕt kÕ, quy ho¹ch vờn làm cho mảnh vờn đạt quy hoạch vờn có ý hiệu kinh tế cao nghĩa nh ? - Để thiết kế, quy hoạch vờn ao chuồng nhà công trình phụ thật khoa học, hợp lí để tiết kiệm đất phải biết chọn trồng, vật nuôi phù hợp có suất cao, phẩm chất tốt, phải nêu đợc quy trình xây dựng cải tạo vờn việc cần thiết cã t¸c dơng quan träng viƯc ph¸t triĨn kinh tế vờn gia đình Gv: Quỏch Minh Hng Trng THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Em hiểu hệ sinh thái V.A.C ? C¸c u tè Vên, Ao, Chng hƯ sinh th¸i V.A.C có vai trò quan hệ với nh ? Vậy việc thiết kế, quy hoạch vờn theo hệ sinh thái V.A.C cần phải vào yếu tố ? Phơng châm phát triển vờn theo hệ sinh thái V.A.C ? Khi thiết kế ta cần thực nội dung ? Gv: Quách Minh Hưng Năm học 2014 – 2015 Khái niệm hệ sinh thái V.A.C : -V.A.C chữ đầu ba chữ Vờn Ao Chuồng V.A.C hệ sinh thái, có kết hợp chặt chẽ hoạt động làm vờn, nuôi cá chăn nuôi Trong hệ sinh thái có mối liên quan qua lại chặt chẽ : Vờn trồng vừa để lấy sản phẩm cho ngời, vừa lấy thức ăn để chăn nuôi gia súc, nuôi cá ; Ao nguồn nớc tới cho vờn, làm vệ sinh cho gia súc lấy bùn bón cho ; Chuồng chăn nuôi vừa để lấy thịt, lấy trứng cho ngời, vừa lấy phân bón cho làm thức ăn cho cá - V.A.C có sở chắn dựa Chiến lợc tái sinh - V.A.C cung cấp thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày nh rau, quả, cá, trứng tăng thêm chất dinh dỡng Tạo nhiều loại sản phẩm hàng hoá cung cấp cho xã hội nh thực phẩm, nguyên vật liệu, dợc liệu, củi, gỗ, Có tác dụng bảo vệ đất, chống xói mòn cải tạo môi trờng Những ®Ĩ thiÕt kÕ : ViƯc thiÕt kÕ x©y dùng vên theo hệ sinh thái V.A.C phải vào yếu tố sau : - Điều kiện đất đai, nguồn nớc, mặt nớc, khí hậu địa phơng - Mục đích sản xuất tiêu thụ sản phẩm : Làm vờn với mục đích sản xuất hàng hoá phải tính đến thị trờng tiêu thụ Muốn phải chọn giống trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đợc thị trờng chấp nhận, đợc ngời tiêu dùng a thích - Căn vào khả lao động, vật t, vốn trình độ ngời làm vờn mµ tiÕn hµnh thiÕt kÕ vên to (nhá), sư dơng thiết bị kĩ thuật tiên tiến chọn giống trồng, vật nuôi quý đắt tiền đòi hỏi kĩ thuật cao Phơng châm : - Thực thâm canh cao, áp dụng tiến khoa học kĩ thuật, tập trung đầu t lao động, vật t, giống tốt, tận dụng tối đa khả đất đai, nguồn nớc, để có thu nhập cao mảnh vờn - Phát huy tác dụng hệ thống sinh thái V.A.C (chú ý đến quan hệ, hỗ trợ loại trồng vật nuôi nhằm đạt hiệu kinh tế cao nhất) - Lấy ngắn nuôi dài tiến hành trồng ngắn ngày nh rau, đậu xen với dài ngày cha kịp khép tán để tận dụng đất đai, ánh sáng, lợng mặt trời để tăng thêm nguồn thu nhập tạo điều kiện cho lâu năm phát triển - Làm dần bớc theo thời vụ, làm đến đâu phát huy tác dụng đến đó, việc làm trớc tạo điều Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm Trong nội dung cần thực công việc ? Dựa vào khí hậu, địa hình nớc ta đợc chia thành nhiều vùng kinh tế khác Mỗi vùng kinh tế có đặc điểm khác mô hình V.A.C khác Ta nghiên cứu đặc điểm mô hình vờn vùng kinh tÕ ®ã Năm học 2014 – 2015 kiƯn cho việc làm sau, không cản trở phải làm phá lại Nội dung thiết kế : Bao gồm công việc sau : a) Điều tra thu thập tình tình hình đất đai, khí hậu, nguồn nớc, điều kiện giao thông, thị trờng địa phơng b) Xác định phơng hớng mục tiêu sản xuất tiêu thụ sản phẩm : Xác định loại trồng, vật nuôi ; mục tiêu cần đạt sản lợng, chất lợng năm đầu năm sau c) Lập sơ đồ vờn : Trớc hết phải xác định rõ vị trí nhà công trìn phụ, sau đến khu vờn, chuồng nuôi gia súc, ao thả cá hệ thống dẫn tiêu nớc Cùng phải xác định đờng lại vờn, hệ thống mơng máng, hàng rào bảo vệ, d) Quy hoạch, thiết kế cụ thể : Trên sở sơ đồ thiết kế chung vờn, tiến hành thiết kế chi tiết khu vực nhà công trình phụ, chuồng nuôi, ao cá, vờn nhà, vờn đồi, vờn rừng, trang trại e) Lập kế hoạch xây dựng V.A.C, xác định bớc thời gian thực hiện, chi phí cần thiết D.Củng cố: - GV hệ thống kiến thức học - Nhắc lại khái niệm quy hoạch, thiết kế vờn ; Khái niệm hệ sinh thái V.A.C ; Các mô hình vờn điển hình vùng sinh thái nớc ta E.Dặn dò: - Về nhà học theo ghi - Liên hệ với thực tế địa phơng nơi em sèng Ngày soạn: 20/9/2014 Ngày dạy: 26/9/2014 TiÕt 3-4: C¶i tạo Và tu bổ vờn C A Mục tiêu : - Giúp học sinh nắm đợc thực trạng vờn nắm đợc nguyên tắc cải tạo, tu bổ vờn - Rèn kĩ xây dựng kế hoạch tu bổ, cải tạo vờn - Giáo dục cho học sinh lòng yêu thích lao động B Chuẩn bị : GV : Giáo án, tài liệu ; Địa điểm vờn ®Ó häc sinh tham quan Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 HS : Vë ghi C Tiến trình dạy học : ổn định tổ chức Kiểm tra : CH : 1/ Nêu khái niệm hệ sinh thái V.A.C 2/ Nêu đặc điểm, mô hình vờn vùng trung du miền núi Bài : Hoạt động GV v Nội dung HS I Thực trạng vờn : Những vờn có cha đảm bảo yêu cầu kĩ thuật có nhợc điểm sau : a) Vờn : - Theo em thực - Đa số vờn vờn tạp, cấu trạng vờn trồng không hợp lí, giống xấu, chăm sóc kém, sâu nh ? bệnh nhiều, trồng dầy, lộn xộn, giống tốt - Đất vờn không đợc cải tạo nên xuất vờn thÊp, hiƯu qu¶ kinh tÕ kÐm b) Ao : - Ao có đặc - Ao thờng bị cớm, bờ không đợc đắp kĩ nên nớc điểm cần phải rò rỉ nhiều, hệ thống dẫn nớc, tháo nớc khắc phục ? nên nớc ao bị thiếu « xi - KÜ thuËt nu«i cha tèt c) Chuång : - Diện tích chuồng hẹp, trống trải, không - Chuồng nuôi đảm bảo vệ sinh, dịch bệnh dễ phát sinh có nhợc điểm - Cha có giống tốt, thức ăn cha đủ chất dinh dỡng cần khắc phục để đạt II Nguyên tắc cải tạo, tu bỉ vên : hiƯu qu¶ kinh tÕ cao ? Khi cải tạo tu bổ vờn cũ phải tuân theo nguyên tắc sau : - Khi cải tạo, tu bổ vờn - Phải chọn cây, có hiệu kinh tế cao cần tuân theo phù hợp với điều kiện địa phơng - Cải tạo, tu bổ vờn phải nhằm nâng cao hiệu nguyên tắc gỡ? kinh tế trình độ ngời làm vờn - Tuyệt đối không cải tạo, tu bổ vờn mà làm giảm hiệu kinh tế III Những công việc cần làm để cải tạo, tu bổ vờn : Vờn : - Phân tích trạng vờn xem có u, nhợc - Các công việc cần điểm cấu trồng, cách xếp làm để cải tạo, tu bổ vờn - Xem xét việc sử dụng quy hoạch đất, cải tạo vờn đạt hiệu kinh đất, chống xói mòn tế cao ? - Xem xét kĩ thuật trồng hiệu loại nh giống, sâu bệnh, sản lợng, tiêu thụ sản phẩm - Đánh giá chung đề biện pháp khắc phục Ao : Đánh giá kĩ thuật xây dựng ao, hệ thống dẫn Gv: Quỏch Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề lm - Việc đánh giá trạng vờn, ao chuồng có ý nghĩa nh việc cải tạo, tu bổ vờn - Trớc tiến hành cải tạo, tu bổ vờn cần phải xây dựng kế hoạch Vậy xây dựng kế hoạch nh ? Dựa vào sở đề xây dựng ? - Tiến hành tu bổ, cải tạo vờn theo bớc ? - Mỗi yếu tố hệ sinh thái V.A.C cần phải tiến hành thao tác cải tạo khác - Trong yếu tố cần lu ý thực tốt công việc cần làm để đạt hiệu qủa kinh tế cao - Cách bố trí ao ntn? Chuồng đợc bố trí Gv: Quỏch Minh Hng Nm hc 2014 2015 tiêu nớc, tình trạng ao, giống cá nuôi, mật độ, kĩ thuật nuôi, suất, hiệu kinh tế Để từ có biện pháp khắc phục, cải tạo Chuồng : - Chuồng chăn nuôi có đảm bảo vệ sinh hay không ? Việc thực biện pháp chống nóng, chống rét, kĩ thuật chăn nuôi có u, nhợc điểm ? * Sau phân tích u nhợc điểm yếu tố V.A.C, tiến hành đáng giá chung vị trí, mối liên hệ thành phần V.A.C, V.A.C với khu nhà ở, công trình phụ, toàn khu nhà V.A.C với môi trờng xung quanh (khí hậu, địa hình, giao thông ) Trên sở rút u điểm để phát huy nhợc điểm để khắc phục cải tạo kế hoạch cải tạo, tu bổ vờn Tiến hành xây dựng kế hoạch tu bổ, cải tạo vờn : - Xây dựng kế hoạch tu bổ, cải tạo chung cho hệ thống bao gồm : Nhà ở, công trình phụ thành phần V.A.C Xác định thời gian định hình sau cải tạo Phải vẽ sơ đồ khu V.A.C cụ thể - Xác định mục tiêu kĩ thuật mục tiêu kinh tế (năng suất, sản lợng, hiệu kinh tế mục tiêu khác) Tiến hành tu bổ, cải tạo vờn : a) Vờn : - Cải tạo cấu trúc trồng cách loại bỏ bị sâu bệnh, suất thấp, tiến hành trồng xen vào sản xuất loại thải dần hết cũ Những trồng phải giống tốt có suất cao, phẩm chất tốt, sâu bệnh - Sửa sang lại hệ thống tiêu, tới nớc cho hợp lí.Bón thêm phân hữu cơ, bùn ao, phù xa vôi để cải thiện kết cấu đất, giảm độ chua, làm cho đất đợc tơi xốp - áp dụng tiến kĩ thuật phù hợp với loại trồng khâu từ gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch, bảo quản nhân giống trồng Tiến hành trồng xen hợp lí vờn ngắn ngày (rau, đậu, ) với dài ngày b) Ao : - Diện tích ao tuỳ theo điều kiện nơi mà to nhỏ khác nhau, nhng phải đảm bảo không bịo cớm, rợp, cáo hệ thống cấp thoát nớc chủ động Bờ áo phải đợc đắp cao, không để rò rỉ, sạt lở, có cống dẫn nớc thoát nớc - Xác định loại cá nuôi ao : Loại nuôi Trng THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn ntn? Nm hc 2014 2015 loại cá nuôi ghép - áp dụng kĩ thuật phù hợp cho cá lớn nhanh, bị bệnh nớc ao không bị ô nhiễm c) Chuồng : - Chuồng nuôi phải thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông Chuồng nên quay hớng Đông hay Đông Nam.Nền chuồng dốc phía sau không thấm nớc Phải có hố ủ phân có mái che rãnh thu nớc tiểu Diện tích chuồng tuỳ theo loại vật nuôi mà có kích thớc khác Ngy son: 27/9/2014 Ngày dạy: 29/9-10/10/2014 TiÕt 5-8: Thùc hµnh : thiÕt kÕ vên A Mơc tiªu : - Gióp häc sinh biết thiết kế vờn theo hệ sinh thái V.A.C đạt hiệu kinh tế cao phù hợp với địa phơng - Häc sinh biÕt tù thiÕt kÕ vên theo hÖ sinh thái V.A.C - Giáo dục cho học sinh lòng yêu thích lao động, say mê khoa học, ham hiểu biết B Chuẩn bị : Giáo viên : Giáo án, tài liệu ; Địa điểm vờn để học sinh tham quan Häc sinh : Vë ghi C TiÕn trình dạy học : ổn định tổ chức : KiĨm tra : KiĨm tra sù chn bÞ cđa học sinh Giảng : Hoạt động GV v HS Nội dung A Hớng dẫn ban đầu: Tham quan vờn mẫu : Giáo viên hớng dẫn häc sinh - Híng dÉn, tỉ chøc häc sinh tham quan tham quan vờn mẫu, hớng dẫn mô hình vờn mẫu cải tạo đạt học sinh cách quan sát yếu hiệu kinh tế cao tố hệ sinh thái V.A.C để - Nghe báo cáo quy trình xây dựng vrút nhận xét kinh nghiệm ờn, quy hoạch, cấu trồng vật nuôi cho thân - Sau tham quan cho häc sinh nhËn tù m×nh thiÕt kế, quy hoạch v- xét mô hình hệ sinh thái V.A.C ờn gia đình cho phù hợp có u điểm nhợc điểm ? Từ rút đạt hiệu kinh tế cao kinh nghiệm cho thân tự - HS nghe híng dÉn thiÕt kÕ, quy ho¹ch vên theo hệ sinh thái V.A.C gia đình cho phù hợp B Hớng dẫn thờng xuyên: Tiến hành thiết kế : Giáo viên giám sát, hớng dẫn - Giáo viªn híng dÉn häc sinh, cho häc sinh häc sinh bớc, chỉnh sửa số liệu cụ thể, Yêu cầu học sinh tự xây kịp thời sai sót học dựng thiết kế, quy hoạch mẫu vờn sinh - Häc sinh thùc hiÖn - HS thùc hiÖn - Giáo viên kiểm tra thu chấm lấy điểm thùc hµnh Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giỏo ỏn dy ngh lm Giáo viên xem xÐt - gióp häc sinh hoµn chØnh - HS sưa sai Năm học 2014 – 2015 C Híng dÉn kÕt thóc: KÕt thóc : - Häc sinh hoµn chØnh sơ đồ thiết kế quy hoạch vờn gia đình - Nộp cho giáo viên kiểm tra đánh giá - Cho điểm D Củng cố : - GV yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung học - GV hệ thống nội dung E Dặn dò: - Về nhà học liên hệ địa phơng kĩ tht trång hoa - VỊ nhµ thùc hµnh thiÕt kÕ, quy hoạch vờn gia đình Ngy son:11 /10/2014 Ngy dy: 13/10-20/10/2014 Tiết : 9-11 Thực hành: cải tạo vờn C A Mục tiêu : - Học sinh đợc tham gia số công việc cải tạo, tu bổ vờn công việc tu bổ, cải tạo ao - Học sinh biết áp dụng lí thuyết vào thực tế sản xuất - Giáo dục cho học sinh lòng yêu thích lao ®éng, say mª khoa häc, ham hiĨu biÕt, biÕt q trọng thành lao động B Chuẩn bị : Giáo viên : Giáo án, tài liệu ; Địa điểm vờn để học sinh thực hành cải tạo, trồng míi (vên trêng) Häc sinh : Cc, xỴng, dao phát, cào răng, phân, ô doa, C Tiến trình dạy học : ổn định tổ chức : KiĨm tra : KiĨm tra sù chn bÞ cđa học sinh Bài : Hoạt động GV v HS Nội dung Chuẩn bị thực hành Giáo viªn híng dÉn häc sinh - KiĨm tra dơng thực hành học sinh làm công việc, hớng dẫn - Phân công công việc cho tổ hết việc đến việc - Phân công địa điểm thực hành cho tổ Chia học sinh thành Tiến hành : nhóm khu vực để thực a Các công việc cần làm : hành - Cuốc đất, đập nhỏ - Đào hố, tra phân - Trồng - Tới nớc cho (dùng ô doa tới nhẹ) - Sửa sang lại bờ rào quanh vờn * Học sinh tiến hành thực hành b Các công việc cần làm : GV quan sát hs thực hiƯn - Dïng dao ph¸t quang xung quanh bê ao, dọn cỏ, thu gọn để gọn gàng Gv: Quỏch Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 - Dän lòng ao : Nếu lòng ao có nhiều bùn phải vớt bỏ bớt đi, quải thêm vôi bột ®Ĩ Nh¾c nhë häc sinh chó ý vỊ vƯ sinh lòng ao an toàn lao động - Sửa sang lại bờ ao : Đắp lại bờ ao để chống rò rỉ nớc - Sửa sang lại hệ thống dẫn, thoát níc cđa ao - GV nhËn xÐt c¸c nhãm * Häc sinh tiÕn hµnh thùc hµnh KÕt thóc : - Giáo viên lại kiểm tra chất lợng môn học - Học sinh hoàn thành công việc biết tu bổ vờn tạp gia đình D Củng cố : - GV yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung ®· häc - GV hƯ thèng néi dung E DỈn dò : - Về nhà học liên hệ địa phơng kĩ thuật trồng hoa Ngy son: 18/10/2014 Ngày dạy: 20/10-27/10/2014 TiÕt 12-13: kü thuËt nh©n gièng hữu tính A Mục tiêu: - HS hiểu đợc sở khoa học phơng pháp nhân giống hạt, yêu cầu PP nhân giống hạt - Vận dụng vào việc nhân giống vờn gia đình, địa phơng b Chuẩn bị: Giáo viên: Nội dung bài, giáo án Học sinh: c Hoạt động dạy học: Hoạt động GV v HS Nội dung Ưu điểm: Phơng pháp nhân giống Đơn giản, dễ làm, hệ số nhân giống cao, hạt có u nhợc điểm ? có tuổi thọ cao, thích nghi rộng, chi phí Hạn chế phơng pháp Nhợc điểm: nhân giống hạt ? - Cây khó giữ đợc đặc tính giống, hoa kết muộn - Thân cao, tán phát triển không khó khăn cho việc chăm sóc phòng trừ sâu bệnh - Phơng pháp thực trờng hợp: + Gieo hạt lấy làm gốc ghép + Dùng cho việc lai tạo, chọn lọc giống Chọn hạt giống phải đạt yêu + Sử dụng với cha có phơng cầu ? pháp nhân giống tốt Gv: Quỏch Minh Hng Trng THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Cã loại hoa cúc nào, em kể tên? Trình bày PP nhân giống hoa cúc Hoa cúc thờng đợc trồng vào thời gian ? Trình bày cách chăm sóc hoa cúc ? Thu hoạch bảo quản cần ý điều ? Trình bày đặc ®iĨm TV cđa hoa lay ¬n ? Hoa lay ¬n thích hợp với ĐK ngoại cảnh nh ? Gv: Quách Minh Hưng Năm học 2014 – 2015 - Lá xẻ thuỳ, có ca, mặt dới có lông Yêu cầu ngoại cảnh: a Nhiệt độ độ ẩm: - Ưa khí hậu mát, > 32 < 10 0C không thích hợp - Thời kỳ hoa nhiệt độ thích hợp > 200C, độ ẩm 80% b ánh sáng: Cây cần 13 /ngày, trổ hoa 10-11h/ngày c Đất chất dinh dỡng - Ưa đất thịt, đất cao, dễ thoát nớc, pH: 6-7 - Bón đảm bảo chất dinh dỡng Kỹ thuật trồng: a Giống phơng pháp nhân giống * Giống: Nhiều loại - Cúc đơn: 1-3 hàng cánh bao: Cúc đại đoá, cúc đỏ - Cúc ghép: Hoa to có nhiều tầng bao: Đại đoá, tía, vàng, to * Nhân giống: PP: Gieo hạt, giâm ngọn, tách mầm Cách giâm ngọn: Sau cawts hoa, chọn tốt, đốn thân để cách 1015cm, chăm sóc cho cành nhánh phát triển Chọn cành bánh tẻ cắt đoạn dài 6-8cm, ngúng góc vào dd chất kích thích sinh trởng Thời gian giâm 20-25 ngày(cúc sớm) 25-30 ngày (cúc muộn) b Trồng con: - Trång sím ci th¸ng 4-5, th¸ng 6-7 cã hoa th¸ng 10,11 - Trång ®óng vơ: ci T7,8 trång, T8,9 cã hoa T12,1 - Trång muén: Cuèi T7,8 trång T9,10 cã hoa T1,2 Sau giâm đủ tiêu chuẩn đem trồng luống, k/ cách 50x60cm (cúc vàng, đại đoá) 25x30cm (cúc trắng, đỏ) Có thể trồng chậu c Chăm sãc: - Vun xíi, tíi níc, bøt mÇm, tØa nơ thờng xuyên - Bón thúc 1-3 lần, lần 1,2 trớc bấm ngọn2-3ngày, lần có nụ - Sâu bệnh: rệp, dế dũi, ốc sên, rỉ sắt Phun thuốc Zinep, Basudin d Thu hoạch bảo quản: - Thu hoạch: Khi hoa nở gần hoàn toàn, cắt vào sáng sớm - Bảo quản: Nhúng hoa vào nớc để n¬i Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề lm Có loại hoa lay ơn, cách trồng giống nh ? Trồng hoa lay ơn vào thời vụ ? PP chăm sóc hoa lay ơn nh ? Trình bày cách thu hoạch hoa lay ơn ? Gv: Quỏch Minh Hng Nm học 2014 – 2015 kÝn giã V Kü thuËt trång hoa lay ơn: 1.Đặc tính sinh vật học - Rễ chùm, thân thảo, thân giả đợc tạo bẹ xếp trồng lên - Lá hình kiếm mọc từ gốc lên thành dãy thẳng đứng từ 7-9 - Hoa tự, hình phiễu, có mầu sắc sặc sỡ 2.Yêu cầu ngoại cảnh a Nhiệt độ độ Èm - Cã thĨ sèng ë nhiƯt ®é 10-30 0c, thích hợp 20-250c - Độ ẩm 70%-80% b ánh sáng: Cây dài ngày, ánh sáng bình thờng, thiếu ánh sáng hoa nhỏ c Đất chất dinh dỡng - Thích hợp với đất thịt nhẹ, nhiều màu.pH 6-7, dễ thoát nớc - Cần nhiều đạm, đảm bảo cân đối giữ NP-K, vi lợng Kỹ thuật trồng: a Giống phơng pháp: - Giống: Dựa vào màu sắc hình dáng hoa loại: phán, hồng, trắng Thời gian: ngắn ngµy 65-75ngµy, TB 70-80 ngµy, dµi ngµy 90 ngµy - PP nhân giống: Hạt, củ (chính) Số lợng củ nhiều hay ít, tuỳ loại giống kỹ thuật b Trồng hoa lay ơn: - Thời vụ: Trồng quanh năm, thích hợp vụ đông xuân - Trồng củ: Củ phải có mầm rễ cha nứt mầm - Cách trồng: Theo hàng luống + Hàng đơn: 50-60cm, cây: 25-30cm + Hàng kép: 60-80cm, cây: 25-30cm 3040cm c Chăm sóc: - Tỉa mầm, làm cỏ, vun xới, tới nớc - Bãn ph©n: Bãn thóc c©y cã 2, , Bón cân đối N:P:K- Thúc, hãm - ®iỊu khiĨn hoa në ®óng thêi gian cÇn - Hoa hay bị bệnh thối củ sâu xám diệt trừ biện pháp giới, phun thuốc hoá học d Thu hoạch: - Dùng dao cắt tỉa cành nụ hoa đầu nở vào sáng sớm, để lại QH nuôi củ Trng THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Nm hc 2014 2015 - Sau thu hoạch, chăm sóc củ 50-60 ngày, úa vàng - cắt để lại thân cao 1015cm, 8-10 ngày lấy củ rửa sạch-phân loại D Củng cố: ? Nêu kỹ thuật trồng đậu đỗ, cải bắp, hoa cúc, hoa lay ơn ? - VËn dơng kü tht trång rau hoa t¹i gia đình Ngy son: 29/11//2014 Ngy dy: 01/12-5/12/2014 Tiết 21: Gv: Quách Minh Hưng kiÓm tra viÕt Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 2015 A Mục tiêu: - Đánh giá khả nhận thức HS - Khắc sâu kiến thức học cho học sinh - Qua kiểm tra thấy đợc thái độ học tập HS B Chuẩn bị: Giáo viên: Câu hỏi, đáp án Học sinh: C Hoạt động dạy học: ổn ®Þnh tỉ chøc KiĨm tra: Sù chn bÞ cđa HS Bài mới: I Đề thi Cõu 1: Nờu vị trí đặc điểm nghề làm vườn? Câu 2: Nêu nguyên tắc cải tạo tu bổ vườn công việc cần làm để cải tạo tu bổ vườn? II ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: Câu 1: (5 im) Vị trí nghề làm vờn(2) : - Góp phần nâng cao chất lợng bữa ăn hàng ngày - Cung cÊp nh÷ng chÊt dinh dìng cã nhiỊu chÊt đạm, chất béo, vitamin - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp - Ngoài nghề làm vờn góp phần làm đẹp thêm cho đời * Tóm lại : Nghề làm vờn có vị trí quan trọng, tạo nhiều sản phẩm cho xã hội, mang lại hiệu kinh tế cao, tăng thu nhập cho ngời lao động Đặc điểm nghề làm vờn(3) : - Đối tợng lao động : Đối tợng lao động nghề làm vờn trồng có giá trị kinh tế dinh dỡng cao, bao gồm loại rau, ăn quả, hoa, cảnh, dợc liệu, lấy gỗ, - Mục đích lao động : Làm vờn nhằm tận dụng đất đai, điều kiện thiên nhiên, lao động sản xuất nông sản có giá trị cung cấp cho ngời tiêu dùng, góp phần tăng thêm thu nhập - Nội dung lao động : Nghề làm vờn bao gồm công việc sau : + Làm đất : Bao gồm thao tác cày, bừa, đập nhỏ đất, lên luống, + Gieo trång : Bao gåm c¸c thao t¸c xư lí hạt, gieo ơm trồng + Chăm sóc : Bao gồm thao tác làm cỏ, vun xới, tới nớc, bón phân, tỉa cây, cắt cành tạo hình, phun thuốc trừ sâu, + Thu hoạch : Bằng cách nhổ, cắt, hái, chặt, + Chọn, nhân giống : Bằng phơng pháp lai tạo giâm, chiết cành, ghép cây, + Bảo quản, chế biến : Bao gồm thao tác phơi khô, bảo quản kín, - Công cụ lao động :Bao gồm công cụ nh cày, bừa, cuốc, cào, mai, thuổng, xẻng, dao, bơm thuốc trừ sâu, ống dẫn nớc, xe cải tiến, dao ghép cây, quang gánh, - Điều kiện lao động : Chủ yếu hoạt động trời với không khí thoáng mát, nhng phải chịu ảnh hởng tác động thiên nhiên nh nhiệt độ, ánh nắng, ma, gió, tiếp xúc với hoá chất (phân bón, thuốc trừ sâu, ) T làm việc thờng xuyên thay đổi tuỳ theo công việc - Sản phÈm : Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 2015 Sản phẩm nghề làm vờn phong phú, bao gồm loại rau, củ, hoa, quả, cảnh, dợc liệu, gỗ, Nguyên tắc cải tạo, tu bổ vờn : Khi cải tạo tu bổ vờn cũ phải tuân theo nguyên tắc sau : - Phải chọn cây, có hiệu kinh tế cao phù hợp với điều kiện địa phơng - Cải tạo, tu bổ vờn phải nhằm nâng cao hiệu kinh tế trình độ ngời làm vờn - Tuyệt đối không cải tạo, tu bổ vờn mà làm giảm hiệu kinh tế Những công việc cần làm để cải tạo, tu bổ vờn : a Vờn : - Phân tích trạng vờn xem có u, nhợc điểm cấu trồng, cách xếp vờn - Xem xét việc sử dụng quy hoạch đất, cải tạo đất, chống xói mòn - Xem xét kĩ thuật trồng hiệu loại nh giống, sâu bệnh, sản lợng, tiêu thụ sản phẩm - Đánh giá chung đề biện pháp khắc phục b Ao : Đánh giá kĩ thuật xây dựng ao, hệ thống dẫn tiêu nớc, tình trạng ao, giống cá nuôi, mật độ, kĩ thuật nuôi, suất, hiệu kinh tế Để từ có biện pháp khắc phục, cải tạo c Chuồng : - Chuồng chăn nuôi có đảm bảo vệ sinh hay không ? Việc thực biện pháp chống nóng, chống rét, kĩ thuật chăn nuôi có u, nhợc điểm ? * Sau phân tích u nhợc điểm yếu tố V.A.C, tiến hành đáng giá chung vị trí, mối liên hệ thành phần V.A.C, V.A.C với khu nhà ở, công trình phụ, toàn khu nhà V.A.C với môi trờng xung quanh (khí hậu, địa hình, giao thông ) Trên sở rút u điểm để phát huy nhợc điểm để khắc phục cải tạo kế hoạch cải tạo, tu bổ vờn d Tiến hành xây dựng kế hoạch tu bổ, cải tạo vờn : - Xây dựng kế hoạch tu bổ, cải tạo chung cho hệ thống bao gồm : Nhà ở, công trình phụ thành phần V.A.C Xác định thời gian định hình sau cải tạo Phải vẽ sơ đồ khu V.A.C cụ thể - Xác định mục tiêu kĩ thuật mục tiêu kinh tế (năng suất, sản lợng, hiệu kinh tế mục tiêu khác) e Tiến hành tu bổ, cải tạo vờn : +) Vờn : - Cải tạo cấu trúc trồng cách loại bỏ bị sâu bệnh, suất thấp, tiến hành trồng xen vào sản xuất loại thải dần hết cũ Những trồng phải giống tốt có suất cao, phẩm chất tốt, sâu bệnh - Sửa sang lại hệ thống tiêu, tới nớc cho hợp lí.Bón thêm phân hữu cơ, bùn ao, phù xa vôi để cải thiện kết cấu đất, giảm độ chua, làm cho đất đợc tơi xốp - áp dụng tiến kĩ thuật phù hợp với loại trồng khâu từ gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch, bảo quản nhân giống trồng Tiến hành trồng xen hợp lí vờn ngắn ngày (rau, đậu, ) với dài ngày +) Ao : Gv: Quỏch Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 - DiÖn tích ao tuỳ theo điều kiện nơi mà to nhỏ khác nhau, nhng phải đảm bảo không bịo cớm, rợp, cáo hệ thống cấp thoát nớc chủ động Bờ áo phải đợc đắp cao, không để rò rỉ, sạt lở, có cống dẫn nớc thoát nớc - Xác định loại cá nuôi ao : Loại nuôi loại cá nuôi ghép - áp dụng kĩ thuật phù hợp cho cá lớn nhanh, bị bệnh n ớc ao không bị ô nhiễm +) Chuồng : - Chuồng nuôi phải thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông Chuồng nên quay hớng Đông hay Đông Nam.Nền chuồng dốc phía sau không thấm nớc Phải có hố ủ phân có mái che rãnh thu nớc tiểu Diện tích chuồng tuỳ theo loại vật nuôi mà có kích thớc khác D Củng cố : Thu nhận xÐt ý thøc lµm bµi cđa HS Ngày soạn: 21/11//2014 Ngy dy: 24/11-5/12/2014 Tiết 22,23 thực hành làm đất cải tạo vờn A Mục tiêu: - Qua việc thực hành, HS biết làm đất, cải tạo vờn, lên luống, làm nhỏ đất để ơm Vận dụng thành thạo lý thuyết vào thực hành Rèn luyện kỹ năng, thao tác B Chuẩn bị: Giáo viên: Học sinh: - Cuốc, cào, dao thuổng C Hoạt động dạy học: Nội dung Hớng dẫn ban đầu: - GV kiểm tra dụng cụ - Công việc cụ thể, cuốc đất, đập nhỏ, nhặt cỏ lên luống, san mặt luống Hớng dẫn thờng xuyên GV phân tổ: T1: Cuốc đất; GV hớng dẫn uốn nắn, quan sát theo dõi, T2: Đập nhỏ; T3: Nhặt cỏ; T4: kiểm tra thao tác HS Lên luống - HS thực theo hớng dẫn GV Chuẩn bị hoàn thành công việc đợc giao Hớng dẫn kết thúc: - HS lắng nghe thực - Nhận xét chung ý thức thực hành HS - Kỹ thực hành cụ thể vẽ sơ đồ khu vờn, mối liêm hệ yếu tố Hoạt động GV HS Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 D Cñng cè: - NhËn xÐt chung - Thu dän vƯ sinh Ngày dạy:25/10/2011 TiÕt 34,35: kiĨm tra học kỳ I A Mục tiêu: - Đánh giá khả nhận thức HS phần kiến thức nhân giống trồng kỹ thuật trồng số loại rau, hoa - Khắc sâu kiến thức học cho học sinh - Qua kiểm tra thấy đợc thái độ học tập HS B Chuẩn bị: Giáo viên: - Câu hỏi, đáp án Học sinh: C Hoạt động dạy học: I ổn định tổ chức II Kiểm tra: Sự chuẩn bị HS III Bài mới: Đề thi Câu 1: Khoanh tròn cho câu trả lời Ưu điểm phơng pháp ghép là: a Nhân đợc nhiều giống b Cây ghép sinh trởng tốt c Giữ nguyên đặc tính tốt mẹ d Sớm hoa kết e Nâng cao sức chống chịu f Duy trì đợc nòi giống g Tất ý Ghép có phơng pháp: a Ghép mắt, ghép cành, ghÐp ch÷ I, U Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 b GhÐp m¾t: I, U, nhá có gỗ c Ghép cành, đoạn cành, nêm, chẻ bên d Ghép mắt, ghép cành Câu 2: Các bớc quy trình trồng loại ăn có múi lần lợt là: a Cuốc hố; b Đặt bầu vào hố; c Vun đất vào hố nén chặt đất; d Thân để thẳng, mắt ghép quay hớng gió chính; e Mặt bầu cao mặt đất Thứ tự là: a-b-c-d-e a-c-e-d-b a-b-d-e-c b-a-c-e-d C©u 3: Khi chăm sóc vờn ăn có múi cần: a Bón phân thúc vào sau vụ thu hoạch cuối năm b Đốn tỉa cành c Phòng trừ sâu bệnh hại d Cả a,b c Câu 4: Phơng pháp nhân giống bao gồm: a 2PP: vô tính, hữu tính b 3PP: Vô tính, gieo hạt, hữu tính c 3PP: Gieo hạt, giâm cành, chiết cành d 2PP: Gieo hạt, chiết cành Câu 5: Em trình bày bớc chu trình trồng cải bắp ? Đáp án Câu 1: (2đ) g d Câu 2: (1đ) Các bớc quy trình trồng ăn có múi là: Câu 3: (1đ): d Câu 4: (1đ): a Câu 5: (5đ): Quy trình trồng cải bắp: - Thời vụ: vụ - Vờn ơm: Làm đất kỹ, bón lót đầy đủ - Đất trồng: Đất phù sa, làm kỹ - Bón phân: đợt ( Bón lót, lúc hồi xanh, thời kì trải bàng, thời kỳ cuốn) - Tới nớc đủ ẩm - Phòng trừ sâu bệnh - Thu hoạch chặt D Củng cố: Thu bµi nhËn xÐt ý thøc lµm bµi cđa HS E HDVN: Chuẩn bị dụng cụ TH: Cuốc xẻng, phân hữu cơ, lân, vôi để cải tạo vờn trờng Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 Ngày dy:25/10/2011 Tiết 36,37,38: thực hành ơm A Mục tiêu: - HS tiến hành thực hành, qua thực hành, HS biết cách sử lý hạt giống - HS thực làm đất để ơm con, làm gốc ghép Thực kỹ thuật khâu gieo hạt - Rèn luyện kỹ thực hành cho HS B Chuẩn bị: Giáo viên: Vờn để ơm Học sinh: - Cuốc, cào, dao thuổng - Hạt xoài, hạt C Hoạt động dạy học Hoạt động GV HS Néi dung Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm hc 2014 2015 Hớng dẫn ban đầu: GV phân tổ: T1: Cuốc đất; - Làm đất - lên luống - tách hạt từ - gieo T2: Đập nhỏ; T3: Nhặt cỏ; T4: hạt lấp đất Lên luống Hớng dẫn thờng xuyên a Làm đất vờn ¬m: - HS thùc hiƯn theo sù híng dÉn - Yêu cầu đất có thành phần giới nhẹ GV - Gần nguồn nớc, đủ ánh sáng - Cách làm đất: Đất sau cày cuốc phơi đập nhỏ nhặt cỏ, đá sỏi; trộn phân hoai, mơc, trÊu – lªn lng réng 0,8 – 1m, GV hớng dẫn HS cách làm đất, cao 10-15cm ơm hạt b Gieo hạt: - HS lắng nghe thực Híng dÉn kÕt thóc: NhËn xÐt chung - NhËn xÐt chung vỊ ý thøc thùc hµnh cđa HS - Kỹ thực hành cụ thể vẽ sơ đồ khu vờn, mối liêm hệ yếu tố D Củng cố: ? Ươm nh kỹ thuật ? ? Vận dụng để ơm gia đình E HDVN Chuẩn bị sau thực hành Ngy dy:25/10/2011 Tiết 39,40,41: thực hành nhân giống ăn A Mục tiêu: - HS tiến hµnh thùc hµnh, qua bµi thùc hµnh, HS thùc hiƯn kỹ thuật thao tác ghép mắt (chữ T,U,I, mắt nhỏ có gỗ) chiết cành - HS biết áp dụng PP nhân giống ăn địa phơng - Rèn luyện kỹ thực hành cho HS B Chuẩn bị: Giáo viên: Học sinh: Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 - cành bánh tẻ/HS - Dao nhỏ, sắc, có mũi, dây nilon, dây buộc C Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động GV v HS Hớng dẫn ban đầu: GV hớng dẫn nội dung buổi Các khâu: Chọn cành, khoanh vỏ cành thực hành chiết, buộc dây kỹ thuật kiểu - HD phân loại cành ghép mắt, rạch vỏ gốc ghép, lấy mắt dụng cụ để chiết ghép ghép, luồn mắt ghép, buộc dây - HS thực theo sù híng dÉn Híng dÉn thêng xuyªn cđa GV A ChiÕt cµnh: GV híng dÉn HS thùc hiƯn tõng Bớc 1: Khoanh vỏ: thao tác kỹ thuật làm Bớc 2: Chuẩn bị bầu chiết mẫu Bớc 3: Bó bầu (không cứng, không nhão, độ - HS quan sát thực ẩm 70%) GV hớng dẫn làm mẫu ghép B Ghép mắt: mắt: Theo bớc: - Ghép chữ T B1: Chọn gốc ghép, rạch vỏ gốc - Ghép chữ U, I ghép * Ghép mắt nhỏ có gỗ B2: Lấy mắt ghép B1: Chọn gốc ghép, cắt gốc ghép B3: Luồn mắt ghép vào gốc B2: Lấy mắt ghép( có độ dày gỗ 1/5 ghép buộc mắt ghép theo ĐK gốc ghép) kiêu lợp ngói B3: Đặt mắt ghép vào gốc ghép kü tht Híng dÉn kÕt thóc: - NhËn xÐt chung ý thức thực hành HS - Đánh giá chuẩn bị dụng cụ vật liệu HS, ý thức TH, kỹ TH HS - Mức độ hoàn thành sản phẩm D Củng cố: - Trong bớc tiến hành ghép bớc quan trọng nhất? - áp dụng kiến thức học vào nhân giống ăn vờn gia đình - Chuẩn bị: Cành ghép, gốc gép, dây nilon cho TH sau Ngy dy:25/10/2011 Tiết 42,43,44: thực hành nhân giống ăn A Mục tiêu: Gv: Quỏch Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 - HS hiÓu thực hành đợc thao tác ghép cành (ghép đoạn cành, ghép nêm, ghép chẻ bên, ghép áp) - Rèn luyện kỹ thực hành cho HS B Chuẩn bị: Giáo viên: Học sinh: - cành bánh tẻ/HS - Dao nhỏ, sắc, có mũi, dây nilon, dây buộc C Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động GV v HS Hớng dẫn ban đầu: GV hớng dẫn nội dung buổi Các khâu: Chọn cành, gốc ghép kĩ thực hành thuật - HD phân loại cành Yêu cầu thành thạo, thực hiên kĩ dụng cụ để ghép tht - HS thùc hiƯn theo sù híng dÉn Chn bị nguyên vật liệu, dụng cụ GV Hớng dẫn thờng xuyên - Ghép đoạn cành: GV hớng dẫn HS thùc hiƯn tõng B1: Chän cµnh ghÐp, gèc ghÐp thao tác kỹ thuật làm Chọn cành bánh tẻ, khoẻ, ĐK 0,6-1cm, họ mẫu với gốc ghép - B1: Chọn cành ghép, gốc Gốc ghép 12-18 tháng tuổi ghép B2: Kỹ thuật ghép: Cắt vát gốc ghép cách - B2: Kỹ thuật ghép mặt đất 20cm, vết cắt nghiêng dài 1,5- HS thực theo hớng dẫn 2cm; cành ghép tơng tự; áp mặt GV cắt lên cho khít; buộc dây nolon - Ghép nêm: - HS quan sát thực - Ghép chẻ bên - Ghép áp Hớng dẫn kÕt thóc: - NhËn xÐt chung vỊ ý thøc thùc hành HS - Đánh giá chuẩn bị dụng vµ vËt liƯu cđa HS, ý thøc TH, kü TH HS - Mức độ hoàn thành sản phẩm D Củng cố: ? Phân biệt kiểu ghép cµnh ? vËn dơng nh thÕ nµo ? - Chn bị: Cành ghép, gốc gép, dây nilon cho TH sau Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 Ngày soạn: 11/1/2015 Ngày dạy: 12/1-19/1/2015 TiÕt 45,46,47: thùc hành trồng vờn A Mục tiêu: - HS vận dụng kiến thức học vào thực hành kỹ thuật trồng ăn có múi khác - Rèn luyện kỹ thực hành cho HS B Chuẩn bị: Giáo viên: - Khu vờn trồng Học sinh: - Cây giống: Bởi loại, ăn có múi (chanh, cam, quýt ) - Ph©n bãn, ph©n chng hoai mơc, ph©n l©n, Kali - Dụng cụ: cuốc, xẻng, bình tới C Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động GV v HS Hớng dẫn ban đầu: HĐ1: GV hớng dẫn nội dung Hớng dẫn HS ôn lại kỹ thuật trồng ăn buổi thực hành - HS thực theo hớng dẫn Yêu cầu em trồng kỹ thuật GV đảm bảo bớc: Đào hố, bón lót, trồng cây, lấp hố, tới nớc để sống phát Cho HS chuyển triển tốt trồng+phân bón vờn để Yêu cầu tổ phải có đủ dụng cụ thực tiến hành trồng hành, giống Hớng dẫn thờng xuyên HĐ2: GV hớng dẫn HS xác định a Làm đất, đào hố, bón phân lót chuẩn bị hố trồng - Đất tơi xốp, nhỏ, cỏ - HS xác định hố trồng, - Kích thớc hố đào R: 60-80cm, S: 60cm đào hố - Mật độ trồng Bởi: 6x7m, 7x7m - Bón phân: 30-50kg phân chuồng+250g HĐ3: GV hớng dẫn cách trộn phân lân+ 250g kali+ 1kg vôi bột, trộn phân cho đều với lớp đất mặt lấp xuống hố - HS tiến hành quy trình b Kỹ thuật trồng: trồng - Moi đất hố, đặt bầu vào, để thân thẳng, mặt bầu cao mặt - HS thực đất, vun đất nén chặt, phủ gốc - Tới nớc: Dùng Ô doa Híng dÉn kÕt thóc: - NhËn xÐt chung ý thức thực hành HS - Đánh giá chuẩn bị dụng cụ vật liệu HS, ý thức TH, kỹ TH HS - Mức độ hoàn thành sản phẩm D Củng cố: Gv: Quỏch Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm học 2014 – 2015 ? Muèn trồng sống phát triển tốt phải đảm bảo yêu cầu ? - áp dụng kiến thức học vào trồng vờn - Chuẩn bị: Dơng giê sau thùc hµnh Ngày dạy:25/10/2011 TiÕt 48,49,50: thực hành chăm sóc sau trồng A Mục tiêu: - HS hiểu thực kĩ thuật công việc chăm sóc sau trồng: Tới nớc, che nắng, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, làm cỏ - Rèn luyện kỹ thực hành cho HS B Chuẩn bị: Giáo viên: - Khu vờn trồng c©y Häc sinh: - Ph©n bãn, ph©n chuång hoai mục, phân lân, Kali - Dụng cụ: cuốc, xẻng, bình tới C Hoạt động dạy học: Hoạt động GV v HS Nội dung Hớng dẫn ban đầu: GV híng dÉn néi dung bi - C©y sau trồng phải đảm bảo: Đất thực hành đủ ẩm, không bị chiếu nắng nhiều, cỏ, không bị sâu bệnh hại phát triển tốt - HS thực theo hớng dẫn - Yêu cầu HS thực tốt công đoạn GV chăm sóc sau trång - Chia HS theo tỉ Híng dÉn thờng xuyên HĐ2: GV làm mẫu - Làm cỏ, tới nớc, che nắng, bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh - Theo giõi thờng xuyên thân ,lá để phát kịp thời sâu bệnh, loại bỏ - HS thực lá, cành bị sâu bệnh, thu gom đốt - Nếu phải dùng đến thuốc hoá học để diệt trừ sâu bệnh cần phải làm theo hớng dẫn nhà SX, đảm bảo nguyên tắc vƯ sinh an toµn sư dơng Híng dÉn kÕt thóc: - NhËn xÐt chung vỊ ý thøc thùc hành HS - Đánh giá chuẩn bị dụng vµ vËt liƯu cđa HS, ý thøc TH, kü TH HS - Mức độ hoàn thành sản phÈm IV Cñng cè: Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An Giáo án dạy nghề làm vườn Năm hc 2014 2015 ? Em nêu cách phòng trừ sâu bệnh ? ? Cây sau trồng phải chăm sóc nh để phát triển tốt Gv: Quách Minh Hưng Trường THCS Chu Văn An ... (dùng ô doa tới nhẹ) - Sửa sang lại bờ rào quanh vờn * Học sinh tiến hành thực hành b Các công việc cần làm : GV quan s¸t hs thùc hiƯn - Dïng dao ph¸t quang xung quanh bê ao, dän s¹ch cá, thu... Hớng dẫn, tæ chøc häc sinh tham quan tham quan vên mÉu, hớng dẫn mô hình vờn mẫu cải tạo đạt học sinh cách quan sát yếu hiệu kinh tế cao tố hệ sinh thái V.A.C để - Nghe báo cáo quy trình xây dựng... rõng, trang tr¹i ë vïng trung du, miỊn nói góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, xây dựng më mang c¸c vïng kinh tÕ míi - Áp dơng tiến kĩ thuật nh trồng giống cây, tốt, phơng pháp nhân giống nhanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an nghe lam vuon 9, giao an nghe lam vuon 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay