Bao cao danh gia tiem nangthi truong danong

97 9 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2019, 15:10

CHƯƠNG I TỔNG QUAN I.1 Sự cần thiết nghiên cứu Tỉnh Đắk Nông thành lập năm 2004 sau tách từ tỉnh Đắk Lắk Là tỉnh thành lập, Đắk Nơng có nhiều hạn chế khó khăn Những hạn chế thấy rõ rệt tổ chức cấp tỉnh hình thành Trong đó, tổ chức cấp thấp khơng bị ảnh hưởng q trình tách tỉnh Đắk Nông tỉnh nghèo Việt Nam Mặc dù dân số tương đối so với diện tích đất, phận lớn nông dân vùng cao thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo có hội để nghèo khơng có hỗ trợ từ bên ngồi Các huyện Đắk Glơng Krơng Nơ huyện tỉnh Đắk Nông chọn cho hoạt động thí điểm Hợp phần cấp tỉnh, Chương trình hỗ trợ ngành Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Hai huyện lựa chọn thuộc khu vực miền núi, hoạt động canh tác nông nghiệp chủ yếu canh tác sườn dốc chăn nuôi gia súc heo, trâu, bò Ngồi hoạt động canh tác để tự tiêu dùng mua bán số sản phẩm nơng sản hàng hóa lúa, sắn, ngơ, cà phê hồ tiêu Một số sản phẩm phẩm nông sản có diện tích canh tác sản lượng cao, đặc trưng riêng hai huyện Krông Nô Đắk Glong so với huyện khác thuộc tỉnh Đắk Nông đủ khả để sản xuất thành hàng hoá lưu thông thị trường như: Bảng Sản lượng diện tích canh tác hai huyện Huyện Sản lượng (tấn/năm)/ Diện tích (ha) Lúa Krơng Nơ 15.515 3.577ha Đắk Glong Ngô tấn/ 83.738 tấn/ 73.290 13.082 Không đáng Không kể Sắn kể Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 3.677 đáng 133.161 6.244 Cà phê tấn/ 11.227 5.618 tấn/ 6.869 4.079 Chanh dây tấn/ Không đáng kể tấn/ 5.000 100ha Trang: 1/ 97 tấn/ (Trích dẫn từ nguồn niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2008) Để hỗ trợ cho nông dân nghèo vùng cao hai huyện phát triển bền vững từ sản xuất nông nghiệp thông qua hỗ trợ giải pháp xác định nhóm sản phẩm chủ lực thị trường tiêu thụ sản phẩm nơng sản việc đánh giá lựa chọn sản phẩm chủ yếu địa phương, rủi ro liên quan đến sản phẩm, đánh giá tiềm thị trường, phương thức tiêu thụ sản phẩm việc làm quan trọng cấp bách I.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu cụ thể hoạt động: Xác định sản phẩm chủ yếu địa phương, thị trường tiêu thụ sản phẩm Những rủi ro liên quan đến sản phẩm này, đánh giá tiềm thị trường tương lai sản phẩm I.3 Đối tượng phạm vi I.3.1 Đối tượng nghiên cứu, khảo sát: - Đồng bào khu vực dân cư vùng sản xuất nông nghiệp tập trung huyện - UBND xã/buôn/thôn trọng điểm huyện - Phòng Nơng nghiệp & PTNT -huyện Đắk GLơng Krơng Nơ - Phòng Cơng thương -huyện Đắk GLong Krông Nô - Doanh nghiệp/đại lý tiêu thụ nông sản - Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Đắk Nông - Đại diện lãnh đạo Sở Công thương Đắk Nông I.3.2 Phạm vi: - Xác định sản phẩm chủ yếu địa phương, thị trường tiêu thụ loại sản phẩm - Những rủi ro liên quan đến thị trường sản phẩm - Đánh giá tiềm thị trường tương lai sản phẩm Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 2/ 97 - Thiết lập phương thức tiêu thụ nông sản phù hợp I.4 Phương pháp nghiên cứu bước thực hiện: I.4.1 Phương pháp chuyên khảo: tham khảo tài liệu sơ cấp có liên quan đến hoạt động quy hoạch ngành, nhóm sản phẩm nông sản chủ lực, thị trường tiêu thụ, thu thập từ Sở Nơng nghiệp & PTNT tỉnh Đắk Nơng, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện trọng điểm, Chi cục Phát triển nơng thơn (nếu có), UBND xã trọng điểm huyện, bao gồm báo cáo, tài liệu tổng kết hoạt động sản xuất tiêu thụ nông sản, nghiên cứu liên quan gần thực viện nghiên cứu, quan Nhà nước cấp NGO I.4.2 Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến chuyên gia cho nghiên cứu xác định nhóm sản phẩm chủ lực đánh giá thị trường tiềm năng, phương thức tiêu thụ hiệu I.4.3 Các phương pháp khảo sát thực địa: (tài liệu sơ cấp) tiến hành phương pháp định tính định lượng, bao gồm: (i) Bảng hỏi (questionnaire based survey); (ii) Phỏng vấn sâu (in-depth interview); I.4.3.1 Khảo sát bảng hỏi: Đối tượng số hộ sản xuất nông sản xã trọng điểm huyện Đắk Glông Krông Nô Lấy mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên I.4.3.2 Phỏng vấn sâu: Đối tượng Cán lãnh đạo phòng ban Sở NN& PTNT tỉnh Đắk Nơng; Cán Phòng NN&PTNT huyện trọng điểm; Cán UBND số xã; Các trưởng thôn/buôn làng cộng đồng nơng dân I.4.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu thu từ điều tra: Phiếu hỏi hộ gia đình xử lý tổng hợp Các nguồn tài liệu thứ cấp kết hợp với tài liệu sơ cấp để phân tích hoạt động liên quan I.4.5 Các bước thực nghiên cứu: - Bước 1: Làm việc với quyền địa phương tiến hành thu thập thông tin liên quan Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 3/ 97 - Bước 2: Tìm hiểu sản phẩm chủ yếu người dân địa phương - Bước 3: Nghiên cứu kiến thức kỹ người dân trình sản xuất loại sản phẩm - Bước 4: Nghiên cứu thị trường có, khả tiêu thụ cung ứng sản phẩm thị trường người sản xuất - Bước 5: Nghiên cứu rủi ro trình sản xuất sản phẩm - Bước 6: Xác định thị trường tiềm tương lai sản phẩm Các giải pháp giảm thiểu rủi ro trình sản xuất cách thức đưa sản phẩm tiếp cận thị trường cách ngắn - Bước 7: Báo cáo tổng thuật kết điều tra, thu thập thông tin - Bước 8: Báo cáo nghiệm thu sở - Bước 9: Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo nộp sản phẩm I.5 Sản phẩm nghiên cứu: I.5.1 Đối với huyện Krông Nô: sau so sánh tiềm mạnh nông sản huyện thuộc tỉnh Đắk Nông đánh giá sơ thị trường, nhóm tư vấn dự kiến đánh giá tiềm thị trường cho nhóm sản phẩm chủ lực: - Nhóm 1: Lúa, ngơ - Nhóm 2: Cà phê I.5.2 Đối với huyện Đắk Glong: sau so sánh tiềm mạnh nông sản huyện thuộc tỉnh Đắk Nông đánh giá sơ thị trường, nhóm tư vấn dự kiến đánh giá tiềm thị trường cho nhóm sản phẩm chủ lực: - Nhóm 1: Chanh dây - Nhóm 2: Cà phê I.6 Nội dung kế hoạch tiến độ thực công việc Thời gian Hoạt động Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Nhân sự/đơn vị Địa điểm Trang: 4/ 97 thực thực I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ Từ ngày 01- Xây dựng thuyết minh đề Nhóm tư vấn Cty CP Đà Nẵng 5/10/2009 cương biểu mẫu khảo sát Từ 06- Báo cáo thuyết minh đề cương -Nhóm tư vấn Đắk 20/10/2009 hồn chỉnh khâu chuẩn Nơng Tín Việt bị công tác khảo sát: -Cán chuyên trách - Lịch khảo sát cụ thể cho ARD SPS hỗ trợ cơng nhóm đối tượng, nội dung văn k.sát liên hệ k.sát tương ứng cho nhóm đơn vị liên quan đối tượng - Công văn gửi đến đơn vị liên quan - Giấy giới thiệu II KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG Từ ngày -Khảo sát nhóm đối tượng: 10/11 đến - Đồng bào khu vực dân cư hợp với nhóm đối Nơng 30/11/2009 -Nhóm tư vấn phối Đắk vùng sản xuất nông nghiệp tượng khảo sát tập trung huyện - UBND xã/buôn/thôn trọng -Cán chun trách điểm huyện - Phòng Nơng ARD SPS hỗ trợ nghiệp & trình khảo PTNT -huyện Đắk GLông sát Krông Nô (Kế hoạch chi tiết - Phòng Cơng thương huyện biểu mẫu đính kèm) Đắk Glông Krông Nô - Một số Doanh nghiệp đại Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 5/ 97 lý tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp - Đại diện Sở Công thương Đắk Nông - Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Đắk Nông III XÂY DỰNG BÁO CÁO Từ ngày 01- -Báo cáo nghiệm thu sở 20/12/2009 -BQL ARD SPS Đắk -Nhóm tư vấn Cty CP Nơng Tín Việt I.7 Các số liệu khảo sát thực huyện Đăk Glong, Krông Nô: Thời gian thực khảo sát thực tế từ ngày 15/11/2009 đến 5/12/2009 Tổng số phiếu khảo sát 457 phiếu Nội dung Biểu mẫu khảo sát đính kèm phụ lục Các địa điểm tiến hành khảo sát I.7.1 Cơ quan cấp tỉnh (3 đơn vị/2 phiếu): - Phòng Thương mại-Sở Công thương - Trung tâm Xúc tiến Thương mại-Đầu tư-Du lịch - Phòng Kế hoạch-Tài chính- Sở NN&PTNT (thu thập tài liệu Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020) I.7.2 Cơ quan cấp huyện: (3 đơn vị /3 phiếu khảo sát) - Phòng Nơng nghiệp &PTNT huyện Đăk Glong - Phòng Nơng nghiệp &PTNT huyện Krơng Nơ - Phòng Cơng thương Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 6/ 97 I.7.3 Cơ quan UBND xã: xã/6 phiếu khảo sát - Huyện Krông Nô: xã Đăk So, Đăk Dro, Nam Đà - Huyện Đăk Glong: xã Quảng Khê, Quảng Sơn, Đăk Soom I.7.4 Cơ sở tiêu thụ nông sản: đơn vị/4 phiếu I.7.5 Các hộ nông dân thuộc huyện: 442 hộ/442 phiếu CHƯƠNG II ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ TẬP QUÁN SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU II.1 Thông tin chung tỉnh Đắk Nông Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 7/ 97 II.1.1.Tầm quan trọng nơng nghiệp q trình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh a) Vai trò vị trí ngành nông nghiệp kinh tế- xã hội tỉnh - Giải nhu cầu lương thực, thực phẩm cho dân cư địa bàn - Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến tiểu thủ công nghiệp - Sử dụng lao động, giải việc làm nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ nông dân - Tạo địa bàn môi trường để phát triển bền vững cho khu đô thị, khu công nghiệp sở thương mại dịch vụ, văn hóa, TDTT, du lịc địa bàn tỉnh - Hàng hóa xuất tỉnh chủ yếu nông, lâm sản Ngành nông, lâm, thủy sản chiểm 59,66% (2005), 58,47% (2006), 55,83% (2007) tổng GDP tỉnh - Tỉnh Đăk Nông thành lập, công nghiệp, dịch vụ nhỏ bé, ngồi khu cơng nghiệp Tâm Thắng có số nhà máy xây dựng, lại huyện chủ yếu sở sản xuất nhỏ Từ 2006 đầu tư cho công nghiệp, dịch vụ tăng nhanh hầu hết sở công nghiệp, dịch vụ giai đoạn đầu tư xây dựng bản, có lĩnh vực có chủ trương, định hướng phát triển Công nghiệp, TTCN, dịch vụ địa bàn tỉnh Đăk Nông chưa thể tạo bước đột phá cho kinh tế Trong năm tới, nông, lâm nghiệp địa bàn chiếm tỷ trọng lớn tổng thu ngân sách đóng vai trò quan trọng bước đường cơng nghiệp hóa, đại hóa tỉnh b) Quan hệ sản xuất nông, lâm nghiệp Đăk Nông vùng kinh tế liên vùng nước - Đăk Nông nằm liền kề tỉnh Tây Nguyên miền Đông Nam Bộ, việc giao lưu, trao đổi, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp liên doanh, liên kết phát triển kinh tế với địa bàn Tây Nguyên nhiều tỉnh, thành nước Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 8/ 97 tương đối thuận lợi, đặc biệt tỉnh Tây Nguyên, miền Đơng Nam Bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Đăk Nơng mạnh sản xuất loại nông sản xuất khẩu: Cà phê, cao su, tiêu… với khối lượng hàng năm tương đối khá, góp phần nâng cao giá trị nông sản xuất cho vùng nước Tỉnh Đăk Nông so với vùng Tây Nguyên năm 2004: Dân số chiếm 8,44%, tổng sản phẩm địa bàn theo giá hành 8,92%, tổng thu ngân sách 11,75%, kim ngạch xuất 10,08% Gía trị sản xuất nông nghiệp chiếm 11, 65%, lâm nghiệp 11,67%, thủy sản chiếm 10,33% toàn vùng Năm 2006, giá trị tổng sản phẩm theo giá thực tế chiếm 10,53% ( lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm 12,11%), tổng kim ngạch xuất chiếm 19,06%, thu ngân sách địa bàn chiếm 5,28%, sản lượng lương thực 11,22%, cà phê 11,70%, hồ tiêu 36,43%, điều 18,35% so toàn vùng Tây Nguyên (Niên giám thống kê tỉnh Đăk Nông 2007) Bảng 2.1 Cơ cấu nông lâm nghiệp cấu giá trị sản xuất theo giá hành tỉnh Đăk Nông (ĐVT: %) Năm 2000 2001 74.7 Cơ cấu Nông – lâm Tổng cấu 68.7 100 Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 100 2005 2006 60.0 57.7 8 100 2007 50.52 100 100 Trang: 9/ 97 Hình 2.2 Biểu đồ thể cấu nông lâm nghiệp cấu giá trị sản xuất theo giá hành tỉnh Đăk Nông - Đăk Nông cung cấp cho tỉnh khu vực nước trồng, vật ni nơng, lâm sản đặc trưng mình, đồng thời tiếp nhận khu vực hóa giống trồng, vật ni có suất, chất lượng từ địa phương khác Đăk Nơng có bình qn đất canh tác cao, hàng năm, vụ thu hoạch cà phê, tiêu, lao động từ nhiều vùng nước làm thuê, giúp cho ngành nông lâm nghiệp tỉnh phát triển Bảng 2: Sản lượng lúa qua năm tỉnh Đăk Nông (ĐVT: tấn) Năm 2000 2001 2002 2003 2005 2006 10.96 12.41 16.48 14.58 18.60 8.94 2 20.10 19.67 19.22 31.47 36.96 33.50 4 Lúa Đông Xuân Lúa Mùa Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 2007 20.012 29.723 Trang: 10/ 97 DANH MỤC PHỤ LỤC BIỂU MẪU PHỤ LỤC 1- SNN-PHIẾU KHẢO SÁT SỞ NN&PTNN PHỤ LỤC 2- SỞ CT-PHIẾU KHẢO SÁT SỞ CÔNG THƯƠNG PHỤ LỤC 3- P.CT- PHIẾU KHẢO SÁT PHỊNG CƠNG THƯƠNG PHỤ LỤC 4- P.NN- PHIẾU KHẢO SÁT PHỊNG NƠNG NGHIỆP &PTNT PHỤ LỤC 5-C.SỞ THU MUA- PHIẾU K.SÁT C.SỞ THU MUA NÔNG SẢN PHỤ LỤC 6-UBND XÃ- PHIẾU KHẢO SÁT UBND XÃ PHỤ LỤC 7-KS.DÂN- PHIẾU KHẢO SÁT HỘ DÂN Phụ lục 1-SNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 83/ 97 PHIẾU KHẢO SÁT SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH ĐẮK NƠNG Hơm nay, vào lúc …… ngày …… Tháng …… năm 2009, ………………… Chúng tơi gồm có: Thành phần tham gia: 1.1 Bên khảo sát: …………………………………………………………… - Ông/bà: …………………………………… Chức vụ:…………………………… - Ông/bà:…………………………………… Chức vụ: ………………………… 1.2 Đoàn khảo sát: ………………………………………………………………… - Ông/bà: …………………………………… Chức vụ: …………………………… - Ông/bà: …………………………………… Chức vụ: …………………………… Nội dung khảo sát: 2.1 Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.2 Giải pháp lựa chọn nhóm sản phẩm nơng nghiệp chủ lực huyện Krông Nô huyện Đắk Glong: chọn nhóm sản phẩm, sản lượng dự kiến phát triển vùng nguyên liệu tương lai …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.3 Tổng hợp trạng thị trường giải pháp thị trường cho sản phẩm nơng nghiệp chủ lực tỉnh nói chung đặc thù huyện nói riêng thời điểm xu thị trường tương lai …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.4 Thu thập số sách hỗ trợ nơng nghiệp xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 84/ 97 ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2.5 Những nội dung khác (nhận định rủi ro thị trường tiềm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tương lai) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Buổi làm việc kết thúc vào lúc …… ngày Phiếu khảo sát lập thành …… bản, bên giữ bản, có giá trị ĐẠI DIỆN BÊN KHẢO SÁT ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC KHẢO SÁT Phụ lục 2-Sở CT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 85/ 97 PHIẾU KHẢO SÁT SỞ CƠNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK NƠNG Hơm nay, vào lúc …… ngày …… Tháng …… năm 2009, …………………… Chúng tơi gồm có: Thành phần tham gia: 3.1 Bên khảo sát: ……………………………………………………………… - Ông/bà: …………………………………… Chức vụ:……………………………… - Ông/bà:…………………………………… Chức vụ: …………………………… 3.2 Đoàn khảo sát: ………………………………………………………………… - Ông/bà: …………………………………… Chức vụ: ………………………… - Ông/bà: …………………………………… Chức vụ: ………………………… Nội dung khảo sát: 4.1 Quy hoạch phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4.2 Tổng hợp đánh giá trạng-tiềm thị trường số sản phẩm nông nghiệp Đắk Nông (như kênh phân phối-đối tượng khách hàng mục tiêu, sản lượng tiêu thụ, giá trị nguồn thu; giá biến động; tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nông nghiệp số thị trường; sách xúc tiến quảng bá sản phẩm nông nghiệp; phương thức mua bán; vận chuyển bảo quản) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4.3 Một số giải pháp nhận định cho thị trường xu hướng tương lai sản phẩm nông nghiệp tỉnh Đắk Nông ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 4.4 Thu thập số sách hỗ trợ xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Đắk Nông …………………………………………………………………………………… Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 86/ 97 4.5 Đánh giá số rủi ro giải pháp dự phòng cho phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.6 Những nội dung khác ………………………………………………………………………………………… Buổi làm việc kết thúc vào lúc …… ngày Phiếu khảo sát lập thành …… bản, bên giữ bản, có giá trị ĐẠI DIỆN BÊN KHẢO SÁT ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC KHẢO SÁT Phụ lục 3- P CT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 87/ 97 PHIẾU KHẢO SÁT PHỊNG CƠNG THƯƠNG, HUYỆN …………………… Hôm nay, vào lúc …… ngày …… Tháng …… năm 2009, ………………… Chúng tơi gồm có: Thành phần tham gia: 5.1 Bên khảo sát: …………………………………………………………… - Ông/bà: …………………………………… Chức vụ:……………………………… - Ông/bà:…………………………………… Chức vụ: …………………………… 5.2 Đồn khảo sát: ………………………………………………………………… - Ơng/bà: …………………………………… Chức vụ: …………………………… - Ông/bà: …………………………………… Chức vụ: …………………………… Nội dung khảo sát: 6.1 Lựa chọn nhóm sản phẩm nơng nghiệp chủ lực tiêu thụ mạnh ổn định huyện; tổng hợp số tiêu chuẩn chất lượng thị trường sản phẩm; nhận định điều kiện vận chuyển bảo quản sản phẩm đến nơi tiêu thụ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 6.2 Phân loại sở tiêu thụ sản phẩm đánh giá tiềm kênh phân phối tiêu thụ nhóm nơng sản này: tổng số lượng DN/Đại lý tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nội địa, xuất nhu cầu sản lượng tiêu thụ phân tích theo thời điểm vụ mùa; Đính kèm danh sách/đthoại/địa DN/Đại lý-nếu có …………………………………………………………………………………… 6.3 Nhận định giá thị trường sản phẩm phân tích biến động giá theo thời điểm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 6.4 Tác động sách xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp: hỗ trợ quảng bá; hỗ trợ xây dựng thương hiệu vùng sản xuất đặc sản; …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 6.5 Nhận định gắn kết số ngành liên quan xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: du lịch; truyền thông; nông nghiệp; công thương …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 6.6 Nhận định rủi ro tiềm khác thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện …………………………………………………………………………………… Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 88/ 97 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Buổi làm việc kết thúc vào lúc …… ngày Phiếu khảo sát lập thành …… bản, bên giữ bản, có giá trị ĐẠI DIỆN BÊN KHẢO SÁT ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC KHẢO SÁT Phụ lục 4- P NN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT PHỊNG NƠNG NGHIỆP &PTNT, HUYỆN …………… Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 89/ 97 Hôm nay, vào lúc …… ngày …… Tháng …… năm 2009, …………………… Chúng tơi gồm có: Thành phần tham gia: 7.1 Bên khảo sát: …………………………………………………………… - Ông/bà: …………………………………… Chức vụ:…………………………… - Ông/bà:…………………………………… Chức vụ: ………………………… 7.2 Đồn khảo sát: ………………………………………………………………… - Ơng/bà: …………………………………… Chức vụ: ………………………… - Ông/bà: …………………………………… Chức vụ: …………………………… Nội dung khảo sát: 2.1 Điều kiện tự nhiên-thổ nhưỡng, kinh tế xã hội, tập quán sản xuất nông nghiệp người dân; …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.2 Quy hoạch phát triển nơng nghiệp huyện; …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.3 Nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực huyện (loại sản phẩm; diện tích canh tác; sản lượng; tiêu chuẩn chất lượng…) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.4 Đánh giá thị trường tiêu thụ nhóm sản phẩm chủ lực này: nhu cầu sản lượng tiêu thụ; giá thời điểm biến động giá cả; đánh giá tính ổn định nhu cầu đối tượng tiêu thụ sản phẩm nội địa xuất khẩu; yêu cầu chất lượng thị trường…) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.5 Nhận định khả đáp ứng sở hạ tầng huyện: đường giao thông, điện, nước tưới tiêu, … phục vụ cho nhóm sản phẩm chủ lực …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 90/ 97 …………………………………………………………………………………… 2.6 Nhận định khả đáp ứng nguồn lực hậu cần đầu vào cho sản xuất: phương tiện dụng cụ sản xuất; giống; phân bón; thuốc …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.7 Đánh giá tính hiệu số mơ hình liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện; …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.8 Phân tích tác động số sách Chính phủ/Bộ ngành/tỉnh Đắk Nơng hỗ trợ sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện; …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.9 Những tồn vướng mắc đề xuất khác …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Buổi làm việc kết thúc vào lúc …… ngày Phiếu khảo sát lập thành …… bản, bên giữ bản, có giá trị ĐẠI DIỆN BÊN KHẢO SÁT ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC KHẢO SÁT Phụ lục 5-C.sở Thu mua CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT CƠ SỞ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP, HUYỆN ……………………… Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 91/ 97 Nhằm xây dựng thị trường đầu mua bán nông sản cho người dân, trân trọng hợp tác ông/bà việc cung cấp thông tin sau: Họ tên người vấn: - Ơng/bà:…………………………… Giới tính (Nam/Nữ): ………… Dân tộc: …… - Địa chỉ: …………………………………………Điện thoại (nếu có): …………… Nội dung khảo sát: 2.1 Loại hình sở tiêu thụ sản phẩm: thu mua bán lại (thị trường nội địa hay xuất khẩu); thu mua sản xuất chế biến;… a Thu mua bán lại  Thị trường nội địa/xuất khẩu: ………………………… b Thu mua sản xuất chế biến  Sản phẩm chế biến gì: …………………… c Khác  Là gì: ……………………………………………………………… 2.2.Loại sản phẩm nơng nghiệp sở mua bán đánh giá tính ổn định chất lượng sản phẩm a Lúa  Sản lượng tiêu thụ: ……Thị trường ổn định (Có/Khơng): Vì sao: ………………………………………………………………………… b Ngô  Sản lượng tiêu thụ: … Thị trường ổn định (Có/Khơng): ……… Vì sao: ………………………………………………………………………… c Cà phê  Sản lượng tiêu thụ: Thị trường ổn định (Có/Khơng): ……… Vì sao: ……………………………………………………………………… d Chanh dây ………  Sản lượng tiêu thụ: Thị trường ổn định (Có/Khơng): Vì sao: ………………………………………………………………………… e Khác  Sản lượng tiêu thụ: …Thị trường ổn định (Có/Khơng): ……… Vì sao: …………………………………………………………………………… 2.3 Địa điểm thu mua sản phẩm nông nghiệp (thôn/xã/huyện) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 92/ 97 2.4.Giá mua bán theo loại sản phẩm khoảng biến động giá theo thời điểm mùa vụ a Lúa  Thời điểm giá biến động năm: …………………… Vì biến động: ……………………………………………………………… b Ngơ  Thời điểm giá biến động năm: ………………… Vì biến động: …………………………………………………………… c Cà phê  Thời điểm giá biến động năm: ………………… Vì biến động: ……………………………………………………………… d Chanh dây  Thời điểm giá biến động năm: …………………… Vì biến động: ………………………………………………………………… e Khác  Thời điểm giá biến động năm: …………………… Vì biến động: ……………………………………………………………… 2.5 Phân tích khó khăn sở tiêu thụ: điều kiện kho bảo quản sản phẩm; thuận tiện đường xá giao thông; phương tiện vận chuyển; hình thức mua bán khơng ổn định ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông/bà! Ngày…tháng …… năm … Đại diện sở cung cấp thơng tin Phụ lục 6-UBND Xã CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 93/ 97 PHIẾU KHẢO SÁT UBND XÃ …………… HUYỆN……………… Nhằm xây dựng thị trường đầu mua bán nông sản cho người dân, trân trọng hợp tác quý quan việc cung cấp thông tin sau: 1.Bên khảo sát: …………………………………………………………… - Ông/bà: ………………………………………… Chức vụ:……………………… - Ông/bà:………………………………………… Chức vụ: …………………… Nội dung khảo sát: 2.1 Đánh giá điều kiện sở hạ tầng (đường xá, điện nước tưới tiêu, lò sấy, kho bảo quản…) điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng, kinh tế xã hội cho sản xuất nông nghiệp (báo cáo tự nhiên kinh tế xã hội 2008-2009) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.2 Đánh giá nhóm sản phẩm nơng nghiệp, diện tích, sản lượng, tính ổn định chất lượng sản phẩm a Lúa  Diện tích: … Sản lượng: ………………………………… Mùa vụ sản xuất năm: …………………………………………………… Đánh giá tính ổn định chất lượng sản phẩm: ……………………………… b Ngơ  Diện tích:…… Sản lượng: ………………………………… Mùa vụ sản xuất năm: …………………………………………………… Đánh giá tính ổn định chất lượng sản phẩm: …………………………………… c Cà phê  Diện tích: … Sản lượng: ………………………………… Mùa vụ sản xuất năm: …………………………………………………… Đánh giá tính ổn định chất lượng sản phẩm: …………………………………… d Chanh dây  Diện tích: …….Sản lượng: ………………………………… Mùa vụ sản xuất năm: ………………………………………………… Đánh giá tính ổn định chất lượng sản phẩm: …………………………………… Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 94/ 97 2.3 Đánh giá hoạt động hỗ trợ xã xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (các hoạt động kết nối hậu cần nguyên vật liệu đầu vào-sản xuất -tiêu thụ) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.4 Những nội dung khác đề xuất giải pháp xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý quan Ngày tháng… năm … ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC KHẢO SÁT Phụ lục 7- Ks Dân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 95/ 97 Độc lập – Tự - Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN CÁC HỘ DÂN Nhằm xây dựng thị trường đầu mua bán nông sản cho người dân, trân trọng hợp tác ông/bà việc cung cấp thông tin sau: Họ tên người vấn: Ơng/bà:……………………… Giới tính (Nam/Nữ): ………… Dân tộc: ………… Địa chỉ: ………………………………………… Điện thoại (nếu có): ……… Nội dung khảo sát thu thập thơng tin: 2.1.Nhóm nơng sản chính, mùa vụ sản xuất, sản lượng nông sản sản xuất (đánh dấu X vào ô lựa chọn) a Lúa  Diện tích: Sản lượng: ………………………………… Mùa vụ sản xuất năm: …………………………………………………… b Ngơ  Diện tích:…… Sản lượng: ……………………………… Mùa vụ sản xuất năm: …………………………………………………… c Cà phê  Diện tích: Sản lượng: ………………………………… Mùa vụ sản xuất năm: ………………………………………………… d Chanh dây  Diện tích: Sản lượng: ………………………………… Mùa vụ sản xuất năm: ………………………………………………… e Khác  Tên loại: ………… Diện tích: ……… Sản lượng: Mùa vụ sản xuất năm: ……………………………………………………… 2.2 Sản lượng tiêu thụ nông sản làm theo vụ, giá mua bán nông sản vụ, địa điểm mua bán nông sản, phương thức mua bán nông sản: (đại lý đến thu mua trực tiếp gia đình, thu mua qua hợp đồng, mua bán trao đổi khác…) a Sản lượng thời điểm tiêu thụ nông sản năm: …………………………………………………………………………………… b Phương thức mua bán: Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 96/ 97 Hợp đồng ; Trao đổi (nơng sản phân bón…) ; Khác  Là gì:… c Kênh phân phối sản phẩm: Bán trực tiếp cho nhà sản xuất  Bán qua đại lý cấp  Bán qua đại lý cấp  Khác  Là gì: ………………………………………………………… Địa điểm kênh phân phối: ……………………………………… 2.3 Nghề nghiệp số năm kinh nghiệm nghề nghiệp lao động hộ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.4.Các phương tiện dụng cụ sản xuất hộ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.5 Các nguồn nguyên liệu vật tư đầu vào sản xuất: ( nơi mua lượng giống, phân bón, thuốc mua năm….) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.7 Nguồn lực tài để đầu tư sản xuất hộ gia đình a Nguồn vốn tự có ; b.Nguồn vốn huy động từ người quen ; Vốn vay  2.8.Khả tiếp cận thông tin đại lý/DN tiêu thụ đầu liên kết nhóm làm ăn a Có  Tại sao: ………………………………………………… b Không  Tại sao: ……………………………………………… 2.9 Những tồn đề xuất khác liên quan: …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông/bà! Ngày …… Tháng …… năm …… Người cung cấp thông tin Hoạt động: 2.2.1.2/ARD SPS-2009 Trang: 97/ 97 ... đồi, núi cao: Phân bố cao nguyên bazan khu vực trung tâm Tây Nam Độ cao khoảng 600 m đến gần 1.980 m, thuộc địa bàn huyện Đăk Mil, Đăk Song, Thị xã Gia Nghĩa, huyện Tuy Đức Đăk R’lấp Đỉnh cao nguyên... 16001700 mm Nơi có lượng mưa cao nhất: Khu vực Đăk Glong, thị xã Gia Nghĩa, Tuy Đức, Đăk R’lấp (vùng III) lượng mưa trung bình năm 2500-2700 mm Tuy vậy, phân phối mưa theo thời gian nội vùng sai khác... trị kinh tế cao như: Cà phê, cao su, tiêu, sầu riêng,… - Nhóm đất đen (R) Diện tích 30,636 ha, chiếm 4,70 % diện tích tự nhiên Phân bố nơi có địa hình thoải, dốc, thường vị trí trung gian vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao danh gia tiem nangthi truong danong, Bao cao danh gia tiem nangthi truong danong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay