đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giải

23 704 37
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2019, 14:17

SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH KÌ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2018 - 2019 Đề thi mơn: Hóa học Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm) SBD: ………………… Họ tên thí sinh: ………………………………………………………… Câu 1: Este CH3COOCH3 có tên gọi A Metyl fomat B Metyl propionat C Vinyl axetat D Metyl axetat Câu 2: Hãy xếp chất sau theo thứ tự tăng dần tính ba zơ : (1) metylamin ;(2) amoniac ; (4) anilin ; (5) đimetylamin A       1   3   5 B     5      3  1 C    1   3      5 D     5      3  1 Câu 3: X tetrapeptit mạch hở ; 0,1 mol X phản ứng tối đa với 0,5 mol NaOH 0,4 mol HCl Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH) dư thu 177,3 gam kết tủa Phần trăm khối lượng oxi X A 38,62% B 27,59% C 35,22% D 25,16% Câu 4: Phát biểu sau không A Các amin có tính bazơ B Phenylamin có tính bazơ yếu NH3 C Tính bazơ amin mạch NH3 D Tất amin đơn chức có số H lẻ Câu 5: Cho mệnh đề sau: (a) Thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (b) Các este có nhiệt độ sơi thấp axit ancol có C (c) Trimetylamin amin bậc (d) Có thể dùng Cu  OH 2 để phân biệt Ala-Ala Ala-Ala-Ala (e) Tơ nilon -6,6 trùng hợp hexametylenđiamin axit ađipic (g) Chất béo lỏng dễ bị oxi hóa oxi khơng khí chất béo rắn Số phát biểu A B C D Câu 6: Cho chất sau: axit glutamic, amoic propionat, trimetylamin, metyl amoni axetat, nilon-6,6 Số chất vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH (trong điều kiện thích hợp) A B C D Câu 7: Chỉ dùng thuốc thử sau để phân biệt lọ nhãn chứa dung dịch chất sau : glucozơ, ancol etylic, glixerol anđehit axetic ? A NaOH B Na C AgNO3/NH3 D Cu  OH 2 /OH- Câu 8: Cho phát biểu sau cacbohiđat (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu  OH 2 tạo phức xanh lam (d) Thủy phân hoàn toàn tinh bột saccarozơ thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu Ag (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 thu sobitol Số phát biểu A B C D Câu 9: Kim loại sau tan dung dịch HNO3 đặc nguội? A Fe B Cr C Al D Cu Câu 10: Trong số polime sau:  NH   CH2 6  NHCO   CH2 4  CO   n 1 ;  NH   CH2 5  CO   n  2 ;  NH   CH2 6  CO   n  3 ; ; C6 H7O2  OOCCH3 3  n   ;  CH2  CH2   n  5 ;  CH2  CH  CH  CH2   n   Polime dùng để sản xuất tơ A  3 1  B 1   C 1  3  D 1  3 Câu 11: Hợp chất A có công thức phân tử C2 H7 O3 N tác dụng với dung dịch NaOH HCl giải phóng khí Khi cho m gam A tác dụng với dung dịch HCl dư hấp thụ hồn tồn khí thu vào dung dịch Ca  OH 2 dư thu 10 gam kết tủa Gía trị m A 9,1 B 9,5 C 9,4 D 9,3 Câu 12: Tripeptit X tetrapeptit Y mạch hở (được tạo nên từ   a mino axit có cơng thức dạng H2 N  CxHy  COOH) Tổng phần trăm khối lượng oxi ni tơ X 45,88% ; Y 55,28% Thủy phân hoàn toàn 32,3 gam hỗn hợp X Y cần vừa đủ 400ml dung dịch KOH 1,25M, sau phản ứng thu dung dịch Z chứa ba muối Khối lượng muối   a mino axit có phân tử khối nhỏ Z gần với giá trị sau ? A 48,97gam B 45,20gam C 42,03gam D 38,80gam Câu 13: Thí nghiệm sau có kết tủa sau phản ứng A Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 B Dẫn khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca  OH 2 C Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na 2CO3 D Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch CrCl3 Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm axit Y  CnH2 n  2O2  ancol Z  CmH2 m  2O  thu CO2 H2O có tỉ lệ mol 1:1 Mặt khác, dẫn 0,2mol X qua bình dựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 14,4gam Nếu đun nóng 0,2mol X có mặt H 2SO4 đặc làm xúc tác, thu m gam este T Hiệu xuất phản ứng este hóa đạt 75% Giá trị m A 8,55 B 9,60 C 7,50 D 6,45 Câu 15: Cho từ từ dung dịch NaOH 0,5M vào 100ml dung dịch FeCl3 aM AlCl3 bM, thấy xuất kết tủa, kết tủa cực đại sau kết tủa bị hòa tan phần Đồ thị biểu diễn mối quan hệ số mol kết tủa số mol NaOH cho vào hình vẽ: Gía trị a b A 0,10 0,30 B 0,10 0,05 C 0,20 0,02 D 0,03 0,10 Câu 16: Trong phản ứng este hóa 7,6 gam propylen glycol với hai axit hữu đơn chức, no, mạch hở, đồng đẳng kiên tiếp thu 17,68 gam hỗn hợp ba este đa chức Công thức hai axit hữu A C3H7 COOH,C4 H9COOH B CH3COOH,C2 H5COOH C C2 H5COOH,C3H7COOH D HCOOH,CH3COOH Câu 17: Cho glixelol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17 H35COOH C15H31COOH , số loại trieste tối đa A B C D Câu 18: X este chức, mạch hở Làm bay hết 17 gam X thu 2,24 lít (đktc) Thực phản ứng xà phòng hóa 17 gam X cần dùng 200ml dung dịch KOH 1M X tạo axit hữu đơn chức X este A Ancol no, đa chức, bậc B Họ phenol (như crezol) C Phenol D Ancol không no chứa liên kết ba Câu 19: Chỉ số axit số mg KOH cần dùng để trung hòa axit béo tự có gam chất béo Để trung hòa lượng axit béo tự có 14 gam chất béo cần 15 ml dung dịch NaOH 0,1M Chỉ số mẫu chất béo A 7,2 B 5,5 C 6,0 D 4,8 Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm etyl axetat etyl propinat, thu 15,68 lít khí CO2 (đktc) Khối lượng H 2O thu A 12,6 gam B 50,4 gam C 25,2 gam D 100,8 gam Câu 21: Dẫn 6,72 lít khí CO (đktc) qua m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 MgO (tỉ lệ mol 1:1) nung nóng, thu hỗn hợp khí có tỉ khối so với He 10,2 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 12,0 B 10,0 C 16,0 D 12,8 Câu 22: Để sản xuất 120kg thủy tinh hữu (plecxiglas) cần kg axit metacrylic kg ancol metylic với hiệu suất q trình hóa este 80% q trình trùng hợp 96%? A 86 50 B 134,375 46,08 C 134,375 50 D 79,2576 46,08 Câu 23: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp rắn Z hỗn hợp Y ( có tỉ khối so với H 13,75) Cho toàn Y phản ứng với lượng dư Ag 2O (hoặc AgNO3 ) dung dịch NH3 đun nóng, sinh 64,8 gam Ag Giá trị m A 7,8 B 9,2 C 8,8 D 7,4 Câu 24: Lên men 54 gam glucozo với hiệu suất phản ứng lên men đạt a% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch chứa 30 gam NaOH, thu dung dịch gồm NaHCO3 0,5M Na 2CO3 1M Gía trị a A 50,0% B 37,5% C 75% D 25% Câu 25: Cho 4,52 gam hỗn hợp X gồm C2 H5OH,C6 H5OH, CH3COOH tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát 896 ml khí (đktc) m gam hỗn hợp rắn Giá trị m A 5,44 B 6,36 C 5,40 D 6,28 Câu 26: Phản ứng sau sai? A 2Fe  3Cl2  2FeCl3 B Cr  2HCl  CrCl2  H2 C 4CO  Fe3O4  3Fe  4CO2 D 2Fe  3H2SO4  Fe2 SO4   3H2 Câu 27: Đốt cháy hết mol ancol đơn chức, no, mạch hở A cần dùng 3mol O Chỉ phát biểu sai A A Tách H 2O tạo anken B có đồng phân khơng chức khác C có nhiệt độ sooicao ancol metylic D ancol bậc Câu 28: Phát biểu sau A Tất este phản ứng với dung dịch kiềm th mối ancol B Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit kiềm ancol C Phản ứng axit hữu ancol có H 2SO4 đặc ; phản ứng chiều D Khi thủy phân chất béo thu C2 H4  OH 2 Câu 29: Phản ứng sau khơng phải phản ứng oxi hóa khử? A 2NaOH  Cl2  NaCl  NaClO  H2O B 4Fe  OH 2  O2  2Fe2O3  4H2O C CaCO3  CaO  CO2 D 2KClO3  2KCl  3O2 Câu 30: Trong chất đây, chất đipeptit: A NH2  CH2  CONH  CH2  CONH  CH  CH3   COOH B NH2  CH2  CONH  CH  CH3   COOH C NH2  CH  CH3   CONH  CH2  CONH  CH  CH3   COOH D NH2  CH2  CONH  CH  CH3   CONH  CH2  COOH Câu 31: Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na,K,Ba Al2O3 (trong oxi chiếm 19,47% khối lượng) tan hết vào nước, thu dung dịch Y 13,44 lít khí H (đktc) Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m gần với A 27,3 B 54,6 C 23,7 D 10,4 Câu 32: Polime khơng có nhiệt độ nóng chảy cố định A Có khối lượng phân tử lớn cấu trúc phức tạp B Có lẫn tạp chất C Là tập hợp nhiều loại phân tử có cấu tạo mắt xích giống số lượng mắt xích khác D Có liên kết cộng hóa trị khơng phân cực Câu 33: Cho 4,5 gam etylamin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl Khối lượng muối thu A 8,15 gam B 8,10 gam C 7,65 gam D 0,85 gam Câu 34: Xà phòng hóa hồn tồn m gam triglixerit X cần dùng vừa đủ 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu glixerol hỗn hợp Y gồm ba muối axit oleic, axit panmitic axit stearic Giá trị m A 51,84 B 69,12 C 38,88 D 34,56 Câu 37: Tiến hành thí nghiệm với chất X,Y,Z,T Kết ghi bảng sau : Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng X Tác dụng với Cu  OH 2 / OH Hợp chất có màu tím Y Đun với NaOH dư, để nguội thêm CuSO4 Dung dịch màu xanh lam Z Đun với NaOH đủ,thêm AgNO3 / NH3 Tạo kết tủa Ag T Tác dụng với dung dịch l Có màu xanh tím Các chất X, Y, Z, T là: A Lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột B Lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột,vinyl axetat C Vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột D Triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm metyamin, đimetylamin trimetylamin cần dùng 0,78 mol O , sản phẩm cháy gồm CO2 , H2O N dẫn qua dung dịch KOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng m gam Biết độ tan nito đơn chất H 2O không đáng kể Giá trị m A 35,84 B 37,60 C 31,44 D 34,08 Câu 39: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,03 mol Cu 0,09 mol Mg vào dung dịch chứa 0,07 mol KNO3 0,16 mol H2SO4 lỗng thu dung dịch chứa muối sunfat trung hòa 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm oxit nito có tỉ khối so với H x Giá trị x : A 19,5 B 19,6 C 18,2 D 20,1 Câu 40: Cho dãy chất: CH4 , C2 H4 , CH2  CH  COOH, C6 H5 NH2 (anilin), C6 H (benzen) Số chất dãy phản ứng với nước brom A B C D Câu 41: ancol etylic có nhiệt độ sơi cao đimetyl ete A Ancol etylic có khối lượng phân tử lớn đimetyl ete B Ancol etylic tạo liên kết H với H 2O C Ancol etylic tác dụng với H 2O D Giữa phân tử ancol etylic có liên kết hidro với Câu 42: cho m gam   amino axit X ( có dạng H2 N  Cn H2n  COOH ) tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thu (1,2m+6,06) gam muối Phân tử khối X A 103 B 89 C 75 D 117 Câu 43: cho 0,125 mol   amino axit A tác dụng 200 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch X Dung dịch X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1,5ml thu dung dịch Y Cô Cạn dung dịch Y thu 35,575 gam rắn khan E tetrapeptit A-BA-B (B   amino axit no chứa nhóm - NH nhóm –COOH) Đốt cháy hồn toàn 8,92 gam E lượng oxi vừa đủ thu CO2 , H2O N tổng khối lượng CO2 H 2O 21,24 gam B A   amino butanoic B Alanin C Glyxin D Valin Câu 44: cho x mol hỗn hợp hai kim M N tan hết dung dịch chứa y mol HNO3 ,tỉ lệ x : y = 8:25 Kết thúc phản ứng thu khí Z dung dịch chứa ion M2 , N3 , NO3 , số mol ion NO3 gấp 2,5 lần tổng số mol ion kim loại Khí Z A NO B N C NO2 D N O Câu 47: Tính chất đặt trưng cảu tinh bột : (1) polisaccarit, (2) không tan nước, (3) vị ngọt, (4) thủy phân tạo glucozo, (5)thủy phân tạo fructozo, (6) chuyển màu xanh gặp l ,(7) nguyên liệu điều chế dextrin Số tính chất sai A B C D Câu 48: Dung dịch chất chất sau khơng làm đổi màu quỳ tím A HOOCCH2CH2CHNH2COOH B CH3 NH2 C CH3COONa D NH2CH2COOH Câu 49: phát biểu sau đúng? A Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na thu cao su buna – N B Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng trùng ngưng monomer tương ứng C Tơ visco tơ tổng hợp D Trùng hợp stiren thu poli(phenol fomanđehit) Câu 50: Hỗn hợp X gồm chất Y  C2 H7 O2 N  chất Z  C3H9O3 N  Đun nóng 19 gam X với dung dịch NaOH dư, thu 4,48 lít (đktc) hỗn hợp T gồm hai amin Nếu cho 19 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu dung dịch chứa m gam hợp chất hữu Giá trị m A 16,36 B 18,86 C 15,18 D 19,58 ĐÁP ÁN 1-D 2-A 3-A 4-C 5-D 6-D 7-D 8-C 9-D 10-C 11-D 12-A 13-A 14-B 15-A 16-B 17-D 18-A 19-C 20-A 21-C 22-C 23-A 24-C 25-D 26-D 27-B 28-B 29-C 30-B 31-C 32-C 33-A 34-D 35-A 36-D 37-A 38-C 39-B 40-D 41-D 42-B 43-A 44-D 45-B 46-C 47-B 48-D 49-B 50-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Este CH3COOCH3 có tên gọi Metyl axetat Câu 2: A Câu 3: A n X : n NaOH  1:  X có liên kết peptit chức axit =>X có oxi k=5 n X : n HCl  1:  X có 4N n CO2  n BaCO3  0,9  X có 9C CTTQ : Cn H2n 22k  xNx Oy =>X C9 H14 N4O7 =>%O=38,62% Câu 4: C Câu 5: D Câu 6: D Câu 7: D Khi cho dung dịch glucozơ, rượi etylic ; glixerin andihit axetic vào Cu  OH 2 : +) Dung dịch glucozo nhiệt độ thường tạo dung dịch phức màu xanh lam, đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O +) Dung dịch glixerin nhiệt độ thường nhiệt độ cao tạo dung dịch phức màu xanh lam +) Dung dịch andehit nhiệt độ thường không tượng, nhiệt độ cao tạo kết tủa đỏ gạch +) Dung dịch etanol không tượng nhiệt độ thường nhiệt độ cao Câu 8: C (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước =>đúng (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit=>đúng (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu  OH 2 tạo phức xanh lam=>đúng (d) Thủy phân hoàn toàn tinh bột saccarozơ thu loại monosaccarit=>sai (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu Ag=>đúng (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 thu sobitol=>sai Số phát biểu Câu 9: D Các kim loại Cr, Fe, Al bị thụ động HNO3 đặc nguội (không phản ứng) Câu 10: C Câu 11: D A+HCl NaOH tạo khí nên A muối amoni cacbonat A CH3 NH3HCO3 Ca  OH 2 du  n CO2  nCaCO3  0,1 CH3 NH 3HCO3  HCl  CH NH 3Cl  CO  H 2O  n A  n CO2  0,1  m A  9,3 gam Câu 12: X có dạng XN3O4  MX  Y có dạng YN 4O5  M Y  106  231 45,88% 136  246 55, 28%  X Gly – ala – R (x mol) Y gly (y mol) Với R amino axit có M = 103 (kế tiếp Ala)  231x  246y  32,3 n KOH  3x  4y  0,5 x y = 0,1 30 Z chứa AlaK ( mol) glyK 30  13     mol  , RK    30   30   mGlyK  48,97gam Câu 13: A AlCl3  3NH3  3H2O  Al  OH 3  3NH4Cl Câu 14 : B n CO2  n H2O  n Y  n Z  0,1 nX  0,1  m X  mT  m H2  14, Y  Z  T  H 2O n H2  Bảo toàn khối lượng : mT  14,6  0,1.18 75%  9,6 Câu 15 : n  max  n Fe OH  n Al OH3  0,1a  0,1b  0,04 Khi Al  OH 3 tan trở lại hồn tồn tiêu tốn n NaOH  0,15  n OH  0,1a.3  0,1b.4  0,15  a  0,1 b = 0.3 Câu 15: A Kết tủa cực đại thu gồm Fe  OH 3 : 0,1a mol Al  OH 3 : 0,1b mol  0,1a  0,1  0,04 Tại 0,15 mol NaOH xảy hòa tan hết kết tủa Al  OH 3 , Fe  OH 3  n OH  3n Fe OH  4n Al3  0,15  0,3a  4.0,1b Giải hệ  a  0,1; b  0,3 Câu 16: B n C3H6  OH  0,1  n  RCOO C3H6  0,1 2  M este  2R  130  17, 68 0,1  R  23,  CH3COOH, C2 H5COOH Câu 17: D Tổng hợp gốc axit C17 H35COOH  A  ,C15H31COOH  B vào vị trí este AA ;AAB ;ABA ;BAB ;BBA ;BBB  có trieste Câu 18: A n X  0,1  MX  170 n X  n KOH  1: Do X mạch hở nên X este chức  RCOO  2R ' MX  2R  R ' 88  170  2R  R '  82  R  27, R '  28 nghiệm X  CH2  CH  COO 2 C2 H4  X este ancol no, đơn chức,bậc Câu 19: C n KOH  n NaOH  0, 0015  mKOH  0, 0015.56.1000  84mg  số axit = 84 6 14 Câu 20: A X gồm este no, đơn chức , mạch hở nên n H2O  n CO2  0,7  mH2O  12,6gam Câu 21: C sau phản ứng thu CO2  u  CO dư (v) n CO ban đầu = u + v = 0,3 mk  44u  28v  0,3.4.10,  u  0, 24, v  0, 06  n O bị lấy = u = 0,24 Do có Fe2O3 bị khử nên n Fe2O3  0, 24  0, 08  n MgO  0, 08  m  16 Câu 22: C C3 H5COOH  CH 3OH  C3H 5COOCH  Plecxiglas 1, 1, 1, m CH3OH  1, 2.32  50kg 80%.96%  m C3H5COOH  1, 2.86  134,375kg 80%.96%  Câu 23: A Cn H2n 2O  CuO  Cn H2n O  H2O  Cu Hỗn hợp Y gồm Cn H2n O H 2O ( có số mol theo phản ứng )  MY  14n  16  18  13, 75.2  n  1,5  X gồm CH3OH  a mol  , C2 H5OH  b mol   Y gồm HCHO (a mol), CH3CHO (b mol)  n Ag  4a  2a  0,  a  0,1 Vậy mX  7,8 Câu 24: C n NaHCO3  x  n Na 2CO3  2X  n NaOH  x  2.2x  0, 75  x  0,15 n CO2  x  2x  0, 45  n C6H12O6 phản ứng =0,225  a  0, 225 180  75% 54 Câu 25: D n H2  0,04  n Na  0,08 Bảo toàn khối lượng: mX  m Na  m r  m H2  mr  6, 28 Câu 26: D Câu 27: B Cn H2n 2O  1,5nO2  nCO2   n  1 H2O n O2  1,5n   n  A C2 H5OH  B sai A có đồng phân khơng chức CH3  O  CH3 Câu 28: B Câu 29: C Câu 30: B Câu 31: C 86,3.19, 47%  1, 05mol 16 n  n Al2O3  O  0,35 n H2  0,  n OH  1, nO  Dung dịch Y chứa Na  , K  , Ba 2 (tổng điện tích dương 1,2); AlO2  0,7   OH  0,5 Khi thêm vào Y lượng n H  2, Dễ thấy n H  n OH  n AlO2  Al  OH 3 bị hòa tan phần  n H  n OH  4n AlO2  3n Al OH   n Al OH   0,3  m Al OH   23, gam Câu 34: D xà phòng hóa X thu ba muối axit oleic, axit panmitic axit stearic nên X là:  C17 H33COO  C15 H31COO  C17 H35COO  C3H5 n NaOH  0, 45  n X  0,15  m X  129 Câu 35: A 200ml dung dịch X : n C6H12O6  n C12H22O11  2a  n Ag  2.2a  0,32  a  0,08 Trong 100ml dung dịch X: n C6H12O6  n C12H22O11 = a = 0,08 Sau thủy phân hoàn toàn C12 H22O11 thu n C6H12O6 = a + 2a =0,24  n Ag  0, 48  mAg  51,84gam Câu 36: D X1 có khả phản ứng với : Na, NaOH, Na 2CO3  X1 axit: CH3COOH X phản ứng với NaOH (đun nóng ) không phản ứng Na  X este HCOOCH3 Câu 38: quy đổi hỗn hợp thành CH (a mol) NH3 (0,2 mol)  n CO2  1,5a  0, 75.0,  0, 78  a  0, 42  n CO2  a  0, 42, n H2O  a  0, 2.1,5  0, 72 m tăng = mCO2  mH2O  31, 44 Câu 37: A Câu 38: C Câu 39: B n Cu 2  0, 03 n Mg2  0, 09 n K   0, 07 n SO 2  0,16 Bảo tồn điện tích  n NH4  0,01 Bảo tồn N  khí có n N  0,07  0,01  0,06 Bảo toàn H  n H2O  0,14  Bảo tồn O có n n O  0,07.3  0,14  0,07  mk  mN  mO  1,96 (hoặc bảo toàn khối lượng để tính khí)  M khí =39,2  d  19,6 Câu 40: D Câu 41: D Câu 42: B n X  n H2O  n KOH  0,3 Bảo toàn khối lượng: m + 0,3.56 = 1,2m + 6,06 +18.0,3  m  26,  MX  89 Câu 43: A dung dịch Y chứa  NH  xR  COO  y : 0,125 Cl : 0, Na  : 0, 45 Bảo toàn điện tích  y  m muối = 0,125(R+16X+88) + 0,2.35,5 + 0,45.23 = 35,575  R  16x  57  R  41 x =  A Glu  C5 H9 NO4  B Cn H2n 1NO2  E có dạng C2n 10 H4n 14 N4O9 C2n 10 H4n 14 N4O9  O2   n  5 CO2   2n   H2O  2N2 Với n E  8,92 mCO2  mH2O  21, 24  28n  334  n 4 Vậy B   amino butanoic Câu 50: B X + NaOH  amin nên chất gồm: Y HCOONH3CH3  y mol  Z C2 H5 NH3HCO3  z mol  m X  77y  107z  19 n T  y  z  0,  y  0, 08, z  0,12 X  HCl  chất hữu gồm HCOOH (y), CH3 NH3Cl  y  ,C2H5 NH3Cl  z   m chất hữu = 18,86 ... A 20 0ml dung dịch X : n C6H12O6  n C12H22O11  2a  n Ag  2. 2a  0, 32  a  0,08 Trong 100ml dung dịch X: n C6H12O6  n C12H22O11 = a = 0,08 Sau thủy phân hoàn toàn C 12 H22O11 thu n C6H12O6... A 5,44 B 6,36 C 5,40 D 6 ,28 Câu 26 : Phản ứng sau sai? A 2Fe  3Cl2  2FeCl3 B Cr  2HCl  CrCl2  H2 C 4CO  Fe3O4  3Fe  4CO2 D 2Fe  3H2SO4  Fe2 SO4   3H2 Câu 27 : Đốt cháy hết mol ancol... 15,18 D 19,58 ĐÁP ÁN 1-D 2- A 3-A 4-C 5-D 6-D 7-D 8-C 9-D 10-C 11-D 12- A 13-A 14-B 15-A 16-B 17-D 18-A 19-C 20 -A 21 -C 22 -C 23 -A 24 -C 25 -D 26 -D 27 -B 28 -B 29 -C 30-B 31-C 32- C 33-A 34-D 35-A 36-D
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn