Xác định những nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khu vực ASEAN

100 7 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2019, 00:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  MAI QUANG VINH XÁC ĐỊNH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DÒNG CHẢY VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) KHU VỰC ASEAN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĨNH HÙNG TP HCM, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu khảo sát thơng kê hồn tồn xác thực Kết nghiên cứu luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả MAI QUANG VINH MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang CHƯƠNG 1: PHẨN MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu: 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn luận văn 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 FDI – Đầu trực tiếp nước ngồi gì? 2.1.2 Lý thuyết lợi độc quyền (The Theory of Firm-Specific Ownership Advantages) 2.1.3 Lý thuyết nội hóa (Internalization Theory) 2.1.4 Lý thuyết mơ hình triết trung (Eclectic Paradigm) 2.2 Các nghiên cứu trước 2.2.1 Một số nghiên cứu nước 2.2.2 Một số nghiên cứu nước 10 Kết luận chương 14 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Giả thuyết nghiên cứu biến mơ hình nghiên cứu 15 3.1.1 Quy mô thị trường 15 3.1.2 Lạm phát 16 3.1.3 Tỷ giá hối đoái 17 3.1.4 Cơ sở hạ tầng 18 3.1.5 Thất nghiệp 18 3.1.6 Độ mở thương mại 19 3.4.7 Thuế 20 3.2 Mơ hình nghiên cứu 21 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4 Kiểm định khuyết tật mơ hình 27 3.4.1 Hiện tượng phương sai thay đổi 27 3.4.2 Hiện tượng tự tương quan 27 3.4.3 Hiện tượng đa công tuyến 28 3.4.4 Hiện tượng nội sinh 29 3.5 Dữ liệu nghiên cứu 30 Kết luận chương 31 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Kết nghiên cứu 32 4.1.1 Thống kê mô tả 32 4.1.2 Kiểm định tính dừng 33 4.1.3 Kiểm định tương quan biến mơ hình đa cộng tuyến 34 4.1.4 Kiểm định đa cộng tuyến mơ hình 37 4.1.5 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled mơ hình FEM 38 4.1.6 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled mơ hình REM 39 4.1.7 Kiểm định lựa chọn mơ hình FEM mơ hình REM 39 4.1.8 Kiểm định phương sai thay đổi phần dư liệu bảng 40 4.1.9 Kiểm định tượng tự tương quan phần dư liệu bảng 41 4.2 Phân tích kết hồi quy 41 Kết luận chương 51 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Hàm ý sách 52 5.3 Hạn chế đề tài 55 5.4 Hướng nghiên cứu 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Diễn giải ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á D-GMM Difference generalized method of moments Exp Export – Xuất Exrate Tỷ giá hối đoái FDI Đầu trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội GMM The generalized method of moments IMF Quỹ tiền tệ quốc tế Imp Import – Nhập 10 Inf Lạm phát 11 Infras Cơ sở hạ tầng 12 MNC Công ty đa quốc gia 13 OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế 14 OLS 15 Tax Ordinary Least Square( Phương pháp ước lượng bình phương bé nhất) Thuế suất doanh nghiệp 16 Trade Độ mở thương mại 17 UNCTAD Hội nghị Liên hợp quốc Thương mại phát triển 18 Unemp Tỷ lệ thất nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Tiêu đề Trang Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu thực nghiệm: 12 Bảng 3.1: Tóm tắt kỳ vọng dấu biến mơ hình: 20 Bảng 3.2: Tóm tắt biến mơ hình: 24 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến quan sát 32 Bảng 4.2: Kiểm định tính dừng biến mơ hình 33 Bảng 4.3:Ma trận tương quan tuyến tính cặp biến 35 Bảng 4.4: Nhân tử phóng đại phương sai biến mơ hình .37 Bảng 4.5: Kết so sánh lựa chọn mơ hình Pooled FEM 38 Bảng 4.6: So sánh lựa chọn mơ hình Pooled mơ hình REM 39 Bảng 4.7: So sánh lựa chọn mơ hình FEM REM 39 Bảng 4.8: Kết kiểm định phương sai thay đổi .40 Bảng 4.9: Kết kiểm định tượng tự tương quan 41 Bảng 4.10: Kết phân tích mơ hình phương pháp OLS 42 Bảng 4.11: Kết phân tích mơ hình phương pháp FEM 44 Bảng 4.12 : Kết phân tích mơ hình phương pháp REM .44 Bảng 4.13: Kết phân tích mơ hình phương pháp D-GMM 45 CHƯƠNG 1: PHẨN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Tăng cường mối liên kết quốc tế thông qua đầu trực tiếp nước vấn đề quan trọng toàn cầu hóa tài tạo nhiều thách thức cho nhà hoạch định chích sách nhà phân tích kinh tế nước phát triển phát triển nói chung nước ASEAN nói riêng Chính thế, nghiên cứu muốn tìm hiểm xem yếu tố kinh tế vĩ mơ tác động đến việc thu hút nguồn vốn FDI Tại nhiều công ty chọn cách thành lập mua lại sáp nhập (M&A) xuất nước đề tài chủ đạo nghiên cứu ba thập kỷ qua (Dunning, 2009) Các nghiên cứu trước thường nhấn mạnh đến biến công ty, ngành hoạt động giải thích đến xu hướng đầu trực tiếp nước ngồi (FDI) Tuy nhiên, năm gần đây, mở rộng nghiên cứu ban đầu Vernon (1966), Dunning (2009), có mối quan tâm khía cạnh khơng gian FDI, để sau điều ảnh hưởng đến việc gia tăng công ty đa quốc gia thị trường nước Mối quan tâm đến địa điểm (vị trí địa lý) FDI bắt nguồn từ thực tế hầu cạnh tranh với để thu hút dòng chảy FDI vào quốc gia Do đó, thay đổi nước sở mấu chốt quan trọng việc thu hút nguồn vốn FDI Theo Dunning (2009), biến địa điểm, chẳng hạn tính thuận tiện, giá cả, chất lượng nguồn tài nguyên thiên nhiên, sở vật chất hạ tầng cho phép khai thác, hạn chế phủ ưu đãi đầu có xu hướng xem yếu tốảnh hưởng đến định địa điểm FDI Tuy nhiên, yếu tố gần cho có vai trò quan trọng Trong yếu tố đóng vai trò quan trọng việc xác định địa điểm MNC, Dunning (2009) cho sách kinh tế vĩ mơ sách điều hành vĩ mơ mà phủ nước chủ nhà theo đuổi lại đóng vai trò quan trọng việc định lựa chọn địa điểm MNC năm 1990 Vasconcellos and Kish (1998) cho để giải thích cho xu hướng tổng thể dòng chảy FDI theo thời gian yếu tố kinh tế vĩ mơ cần phải xem xét Tuy nhiên, để ý thấy nước chủ nhà việc có quan tâm mang tính chất học thuật vai trò biến vĩ mô tác động đến việc thu hút nguồn FDI Theo Dunning (2009) phần thiếu nghiên cứu chủ đề dẫn đến thực tế nhà kinh tế học hay nói chung người hài lòng với lời giải thích có cho dòng chảy FDI hay đơn giản không quan tâm đến chủ đề Trong nghiên cứu này, tác giả muốn xem xét đến mối liên quan sách phủ với dòng vốn FDI Cụ thể, tác giả xem xét ảnh hưởng yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến đầu nước khu vực ASEAN giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2017 Câu hỏi tác giả đặt yếu tố kinh tế vĩ mơ đóng vai trò dòng chảy FDI khu vực ASEAN 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu: a) Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm tập trung xác định phân tích yếu tố kinh tế tác động đến dòng chảy FDI vào khu vực ASEAN b) Câu hỏi nghiên cứu: Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến dòng chảy nguồn vốn FDI vào khu vực ASEAN? 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy vốn đầu nước ngồi (FDI) Phạm vi nghiên cứu: Các quốc gia thuộc khu vực ASEAN liệu kinh tế vĩ mô từ năm 1993 đến 2017 1.4 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu  Dữ liệu vĩ mô nước ASEAN lấy từ worldbank; trang web: tradingeconomics.com; trang web: knoema.com đối chiếu kiểm tra lại với liệu từ IMF  Phương pháp sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Với mục đích lựa chọn phương pháp ước lượng đạt hiệu kiểm định không chệch, vững hiệu quả, phương pháp nghiên cứu lựa chọn sử dụng phương pháp D-GMM (Difference generalized method of moments) hay gọi GMM sai phân Trong mơ hình nghiên cứu tác giả, bên cạnh biến độc lập biến kinh tế vĩ mơ độ trễ bậc biến phụ thuộc FDI mơ hình xem biến độc lập, mặt lý thuyết mơ hình hồi quy liệu bảng động DPD (Dynamic Panel Data Models) có tồn vi phạm tự tương quan biến nội sinh Vì vậy, phương pháp ước lượng GMM sai phân sử dụng nhằm khắc phục vi phạm bao gồm vi phạm phương sai thay đổi, từ đạt kết ước lượng hiệu tin cậy Ngoài ra, nhằm kiểm định tính phù hợp mơ hình hồi quy theo phương pháp ước lượng GMM kiểm định Sargan ArellanoBond sử dụng Phụ lục 4.8: Kết phân tích mơ hình REM( mơ hình 3) xtreg lnfdi l.lnfdi gro d.exp d.imp d.lnexrate d.unemp inf lncel d.tax,re Random-effects GLS regression Group variable: country Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.3146 between = 0.9898 overall = 0.6994 corr(u_i, X) = = 127 10 = avg = max = 12.7 19 = = 272.27 0.0000 Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) lnfdi Coef Std Err lnfdi L1 .8204751 0575992 gro 0909685 exp D1 z P>|z| [95% Conf Interval] 14.24 0.000 7075828 9333675 027857 3.27 0.001 0363697 1455673 0104539 0170961 0.61 0.541 -.0230538 0439616 imp D1 -.0172858 0159577 -1.08 0.279 -.0485624 0139907 lnexrate D1 .4003333 1.154073 0.35 0.729 -1.861608 2.662274 unemp D1 .0299982 1616459 0.19 0.853 -.2868219 3468184 inf lncel 0059085 061643 0199753 0600967 0.30 1.03 0.767 0.305 -.0332425 -.0561444 0450594 1794304 tax D1 -.0020843 0524427 -0.04 0.968 -.1048701 1007016 _cons 9709461 4897281 1.98 0.047 0110966 1.930795 sigma_u sigma_e rho 64614872 (fraction of variance due to u_i) Phụ lục 4.9: Kết phân tích mơ hình REM( mơ hình 4) xtreg lnfdi l.lnfdi d.lngdp d.exp d.imp d.lnexrate d.unemp inf lncel d.tax,re Random-effects GLS regression Group variable: country Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.3426 between = 0.9720 overall = 0.7196 corr(u_i, X) = = 127 10 = avg = max = 12.7 19 = = 300.30 0.0000 Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) lnfdi Coef Std Err lnfdi L1 .8264266 0554886 lngdp D1 7.095711 exp D1 z P>|z| [95% Conf Interval] 14.89 0.000 7176709 9351823 1.592271 4.46 0.000 3.974918 10.2165 -.0030265 0169989 -0.18 0.859 -.0363438 0302908 imp D1 .0040006 0157611 0.25 0.800 -.0268905 0348917 lnexrate D1 7.463805 2.171093 3.44 0.001 3.20854 11.71907 unemp D1 .1145361 1578407 0.73 0.468 -.1948259 4238981 inf lncel -.0656315 1177207 0263781 0587923 -2.49 2.00 0.013 0.045 -.1173317 0024898 -.0139314 2329515 tax D1 .0029894 0506804 0.06 0.953 -.0963424 1023212 _cons 6662522 4841092 1.38 0.169 -.2825844 1.615089 sigma_u sigma_e rho 6385639 (fraction of variance due to u_i) Phụ lục 4.10: Kết phân tích mơ hình FEM( mơ hình 1) xtreg lnfdi l.lnfdi gro d.trade d.lnexrate d.unemp inf lncel d.tax,fe Fixed-effects (within) regression Group variable: country Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.4024 between = 0.6989 overall = 0.5094 corr(u_i, Xb) = = 127 10 = avg = max = 12.7 19 = = 9.18 0.0000 F(8,109) Prob > F = 0.4373 lnfdi Coef Std Err lnfdi L1 .2855407 0952365 t P>|t| [95% Conf Interval] 3.00 0.003 0967849 4742964 gro 0994067 0295186 3.37 0.001 0409019 1579116 trade D1 -.0067921 0048883 -1.39 0.168 -.0164805 0028964 lnexrate D1 2.138516 1.052933 2.03 0.045 0516363 4.225395 unemp D1 -.0386094 1382658 -0.28 0.781 -.3126477 2354289 inf lncel 028035 2166247 0210335 0655619 1.33 3.30 0.185 0.001 -.0136526 0866831 0697227 3465663 tax D1 .022211 0473504 0.47 0.640 -.071636 1160579 _cons 4.70351 7205927 6.53 0.000 3.275319 6.131702 sigma_u sigma_e rho 92022554 64779675 66864957 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(9, 109) = 5.71 Prob > F = 0.0000 Phụ lục 4.11: Kết phân tích mơ hình FEM( mơ hình 2) xtreg lnfdi l.lnfdi d.lngdp d.trade d.lnexrate d.unemp inf lncel d.tax,fe Fixed-effects (within) regression Group variable: country Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.4242 between = 0.8034 overall = 0.5816 corr(u_i, Xb) = = 127 10 = avg = max = 12.7 19 = = 10.04 0.0000 F(8,109) Prob > F = 0.4926 lnfdi Coef Std Err lnfdi L1 .3300299 0955966 lngdp D1 6.784613 trade D1 t P>|t| [95% Conf Interval] 3.45 0.001 1405606 5194993 1.702161 3.99 0.000 3.410986 10.15824 -.0016309 0044614 -0.37 0.715 -.0104731 0072114 lnexrate D1 8.299743 2.130018 3.90 0.000 4.078117 12.52137 unemp D1 -.0191669 1345 -0.14 0.887 -.2857416 2474078 inf lncel -.0439792 2655365 0253049 0625303 -1.74 4.25 0.085 0.000 -.0941327 1416035 0061742 3894694 tax D1 .0205607 0464681 0.44 0.659 -.0715376 112659 _cons 4.165365 7467187 5.58 0.000 2.685393 5.645337 sigma_u sigma_e rho 80629541 63589591 61652646 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(9, 109) = 5.03 Prob > F = 0.0000 Phụ lục 4.12: Kết phân tích mơ hình FEM( mơ hình 3) xtreg lnfdi l.lnfdi gro d.exp d.imp d.lnexrate d.unemp inf lncel d.tax,fe Fixed-effects (within) regression Group variable: country Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.4109 between = 0.6860 overall = 0.5068 corr(u_i, Xb) = = 127 10 = avg = max = 12.7 19 = = 8.37 0.0000 F(9,108) Prob > F = 0.4257 lnfdi Coef Std Err lnfdi L1 .2781863 0951471 gro 1024613 exp D1 t P>|t| [95% Conf Interval] 2.92 0.004 0895883 4667844 029552 3.47 0.001 0438842 1610384 009586 0150357 0.64 0.525 -.0202174 0393894 imp D1 -.022807 0141973 -1.61 0.111 -.0509485 0053345 lnexrate D1 2.006268 1.057385 1.90 0.060 -.0896534 4.102189 unemp D1 -.073687 1416268 -0.52 0.604 -.354416 2070419 inf lncel 0275055 2200669 0210994 0653196 1.30 3.37 0.195 0.001 -.0143173 0905921 0693282 3495416 tax D1 .019252 0472658 0.41 0.685 -.0744371 1129411 _cons 4.739423 7194635 6.59 0.000 3.313321 6.165524 sigma_u sigma_e rho 91614257 64614872 66780734 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(9, 108) = 5.79 Prob > F = 0.0000 Phụ lục 4.13: Kết phân tích mơ hình FEM( mơ hình 4) xtreg lnfdi l.lnfdi d.lngdp d.exp d.imp d.lnexrate d.unemp inf lncel d.tax,fe Fixed-effects (within) regression Group variable: country Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.4247 between = 0.8006 overall = 0.5800 corr(u_i, Xb) = = 127 10 = avg = max = 12.7 19 = = 8.86 0.0000 F(9,108) Prob > F = 0.4902 lnfdi Coef Std Err lnfdi L1 .328081 0968966 lngdp D1 6.758323 exp D1 t P>|t| [95% Conf Interval] 3.39 0.001 1360152 5201468 1.751464 3.86 0.000 3.286617 10.23003 -.0003266 0152179 -0.02 0.983 -.0304912 0298379 imp D1 -.0036449 0140133 -0.26 0.795 -.0314216 0241318 lnexrate D1 8.246342 2.214407 3.72 0.000 3.857004 12.63568 unemp D1 -.0242951 1432122 -0.17 0.866 -.3081666 2595764 inf lncel -.0434318 2656889 0254975 0628379 -1.70 4.23 0.091 0.000 -.0939723 1411332 0071086 3902445 tax D1 .0201822 0466626 0.43 0.666 -.0723111 1126756 _cons 4.180988 7591646 5.51 0.000 2.676193 5.685784 sigma_u sigma_e rho 808114 6385639 61561161 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(9, 108) = 4.99 Prob > F = 0.0000 Phụ lục 4.14: Kết phân tích mơ hình phương pháp D-GMM ( mơ hình 1) xtabond2 lnfdi l.lnfdi gro d.trade d.lnexrate d.unemp inf lncel d.tax,gmm( l.lnfdi gro d.trade,lag(1 2)) iv( d.lnexrate d.unemp inf lncel d > tax) small nomata nolevel Building GMM instruments instrument(s) dropped because of collinearity Estimating Performing specification tests Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: country Time variable : year Number of instruments = 106 F(7, 109) = 9.83 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max lnfdi Coef Std Err lnfdi L1 .2240468 091345 gro 0968569 0284918 trade D1 -.0050561 lnexrate D1 2.180711 unemp D1 inf lncel tax D1 t = = = = = 117 10 11.70 18 P>|t| [95% Conf Interval] 2.45 0.016 0430039 4050897 3.40 0.001 0403871 1533268 0047918 -1.06 0.294 -.0145532 0044411 1.013421 2.15 0.034 172143 4.189278 0096554 132219 0.07 0.942 -.2523984 2717092 0334034 2619473 0202091 0658064 1.65 3.98 0.101 0.000 -.0066503 1315211 0734572 3923734 -.015406 0469823 -0.33 0.744 -.1085234 0777114 Instruments for first differences equation Standard D.(D.lnexrate D.unemp inf lncel D.tax) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/2).(L.lnfdi gro D.trade) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(98) = 109.39 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -5.59 -0.12 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.903 Prob > chi2 = 0.203 Phụ lục 4.15: Kết phân tích mơ hình phương pháp D-GMM ( mơ hình 2) xtabond2 lnfdi l.lnfdi d.lngdp d.trade d.lnexrate d.unemp inf lncel d.tax,gmm( l.lnfdi d.lngdp d.trade,lag(2 4)) iv( d.lnexrate d.unemp inf > lncel d.tax) small nomata nolevel Building GMM instruments 50 instrument(s) dropped because of collinearity Estimating Performing specification tests Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: country Time variable : year Number of instruments = 117 F(7, 109) = 10.97 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max lnfdi Coef Std Err lnfdi L1 .3300299 0914244 lngdp D1 6.784613 trade D1 lnexrate D1 t = = = = = 117 10 11.70 18 P>|t| [95% Conf Interval] 3.61 0.000 1488298 51123 1.627871 4.17 0.000 3.558226 10.011 -.0016309 0042666 -0.38 0.703 -.0100872 0068255 8.299743 2.037055 4.07 0.000 4.262367 12.33712 unemp D1 -.0191669 1286299 -0.15 0.882 -.2741072 2357733 inf lncel -.0439792 2655365 0242005 0598012 -1.82 4.44 0.072 0.000 -.0919438 1470125 0039853 3840604 tax D1 .0205607 04444 0.46 0.645 -.067518 1086394 Instruments for first differences equation Standard D.(D.lnexrate D.unemp inf lncel D.tax) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(2/4).(L.lnfdi D.lngdp D.trade) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(109) = 127.92 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -5.82 0.26 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.793 Prob > chi2 = 0.104 Phụ lục 4.16: Kết phân tích mơ hình phương pháp D-GMM ( mơ hình 3) xtabond2 lnfdi l.lnfdi gro d.exp d.imp d.lnexrate d.unemp inf lncel d.tax,gmm( l.lnfdi gro d.exp d.imp,lag(1 2)) iv( d.lnexrate d.unemp inf > lncel d.tax) small nomata nolevel Building GMM instruments 32 instrument(s) dropped because of collinearity Estimating Performing specification tests Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: country Time variable : year Number of instruments = 117 F(8, 108) = 8.90 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max lnfdi Coef Std Err lnfdi L1 .2781863 0922634 gro 1024613 0286563 exp D1 .009586 imp D1 t = = = = = 117 10 11.70 18 P>|t| [95% Conf Interval] 3.02 0.003 0953042 4610685 3.58 0.001 0456595 1592631 01458 0.66 0.512 -.0193141 0384861 -.022807 013767 -1.66 0.100 -.0500956 0044816 lnexrate D1 2.006268 1.025339 1.96 0.053 -.0261314 4.038667 unemp D1 -.073687 1373345 -0.54 0.593 -.3459078 1985337 inf lncel 0275055 2200669 02046 0633399 1.34 3.47 0.182 0.001 -.0130497 0945162 0680607 3456175 tax D1 .019252 0458333 0.42 0.675 -.0715976 1101016 Instruments for first differences equation Standard D.(D.lnexrate D.unemp inf lncel D.tax) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/2).(L.lnfdi gro D.exp D.imp) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(108) = 124.43 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -5.61 0.12 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.905 Prob > chi2 = 0.133 Phụ lục 4.17: Kết phân tích mơ hình phương pháp D-GMM ( mơ hình 4) xtabond2 lnfdi l.lnfdi d.lngdp d.exp d.imp d.lnexrate d.unemp inf lncel d.tax,gmm( l.lnfdi d.lngdp,lag(2 4)) iv( d.lnexrate d.exp d.imp d.u > nemp inf lncel) small nomata nolevel Building GMM instruments instrument(s) dropped because of collinearity Estimating Performing specification tests Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: country Time variable : year Number of instruments = 107 F(8, 108) = 10.26 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max lnfdi Coef Std Err lnfdi L1 .2917578 0926205 lngdp D1 6.813547 exp D1 imp D1 t = = = = = 117 10 11.70 18 P>|t| [95% Conf Interval] 3.15 0.002 1081678 4753477 1.647684 4.14 0.000 3.547551 10.07954 0073789 0144224 0.51 0.610 -.0212089 0359667 -.0097184 0133566 -0.73 0.468 -.0361935 0167568 lnexrate D1 8.19353 2.081731 3.94 0.000 4.067177 12.31988 unemp D1 -.0007247 1339269 -0.01 0.996 -.2661911 2647417 inf lncel -.041038 3039264 0238789 0626591 -1.72 4.85 0.089 0.000 -.0883702 1797251 0062942 4281277 tax D1 -.0177883 0478062 -0.37 0.711 -.1125483 0769718 Instruments for first differences equation Standard D.(D.lnexrate D.exp D.imp D.unemp inf lncel) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(2/4).(L.lnfdi D.lngdp) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(98) = 114.41 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -5.55 0.09 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.929 Prob > chi2 = 0.123 Phụ lục 4.18: Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled mơ hình REM Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects lnfdi[country,t] = Xb + u[country] + e[country,t] Estimated results: Var lnfdi e u Test: sd = sqrt(Var) 1.765481 4196406 1.328714 6477968 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 0.00 1.0000 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects lnfdi[country,t] = Xb + u[country] + e[country,t] Estimated results: Var lnfdi e u Test: sd = sqrt(Var) 1.765481 4043636 1.328714 6358959 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 0.00 1.0000 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects lnfdi[country,t] = Xb + u[country] + e[country,t] Estimated results: Var lnfdi e u Test: sd = sqrt(Var) 1.765481 4175082 1.328714 6461487 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 0.00 1.0000 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects lnfdi[country,t] = Xb + u[country] + e[country,t] Estimated results: Var lnfdi e u Test: sd = sqrt(Var) 1.765481 4077639 1.328714 6385639 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 0.00 1.0000 Phụ lục 4.19: Kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình FEM mơ hình REM Mơ hình 1: hausman fe1 re1 Coefficients (b) (B) fe1 re1 lnfdi L1 gro trade D1 lnexrate D1 unemp D1 inf lncel tax D1 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .2855407 0994067 8272414 0912036 -.5417007 0082031 0762436 0098813 -.0067921 -.0039098 -.0028822 2.138516 5136206 1.624895 -.0386094 028035 2166247 0658757 0070134 0562962 -.1044851 0210217 1603285 0069277 0266237 022211 -.0016457 0238567 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 58.39 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) Mơ hình 2: hausman fe2 re2 Coefficients (b) (B) fe2 re2 lnfdi L1 lngdp D1 trade D1 lnexrate D1 unemp D1 inf lncel tax D1 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .3300299 8242744 -.4942444 0785244 6.784613 7.001499 -.2168863 7446557 -.0016309 0008508 -.0024817 8.299743 7.330056 9696873 4782882 -.0191669 -.0439792 2655365 1022773 -.0649895 1188113 -.1214442 0210102 1467251 0217795 0205607 0029334 0176273 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 28.07 Prob>chi2 = 0.0005 (V_b-V_B is not positive definite) Mô hình 3: hausman fe3 re3 Coefficients (b) (B) fe3 re3 lnfdi L1 gro exp D1 imp D1 lnexrate D1 unemp D1 inf lncel tax D1 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .2781863 1024613 8204751 0909685 -.5422888 0114928 0757318 0098642 009586 0104539 -.0008679 -.022807 -.0172858 -.0055212 2.006268 4003333 1.605935 -.073687 0275055 2200669 0299982 0059085 061643 -.1036853 021597 1584238 006795 0255936 019252 -.0020843 0213362 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 59.21 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) Mơ hình 4: hausman fe4 re4 Coefficients (b) (B) fe4 re4 lnfdi L1 lngdp D1 exp D1 imp D1 lnexrate D1 unemp D1 inf lncel tax D1 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .328081 8264266 -.4983456 0794352 6.758323 7.095711 -.3373887 7295894 -.0003266 -.0030265 0026998 -.0036449 0040006 -.0076455 8.246342 7.463805 7825374 4358329 -.0242951 -.0434318 2656889 1145361 -.0656315 1177207 -.1388312 0221997 1479682 0221826 0201822 0029894 0171928 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 1.83 Prob>chi2 = 0.9939 (V_b-V_B is not positive definite) Phụ lục 4.20: Kiểm định phương sai thay đổi Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (10) = Prob>chi2 = 46.68 0.0000 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (10) = Prob>chi2 = 31.27 0.0005 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (10) = Prob>chi2 = 41.98 0.0000 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (10) = Prob>chi2 = 31.53 0.0005 Phụ lục 4.21: Kiểm định hượng tượng tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 9) = 30.946 Prob > F = 0.0004 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 9) = 30.979 Prob > F = 0.0003 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 9) = 33.936 Prob > F = 0.0003 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 9) = 30.905 Prob > F = 0.0004 ... Đối tư ng nghiên cứu: Những nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy vốn đầu tư nước ngồi (FDI) Phạm vi nghiên cứu: Các quốc gia thuộc khu vực ASEAN liệu kinh tế vĩ mô từ năm 1993 đến 2017 1.4 Dữ liệu... dòng chảy FDI vào khu vực ASEAN b) Câu hỏi nghiên cứu: Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến dòng chảy nguồn vốn FDI vào khu vực ASEAN? 1.3 Đối tư ng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tư ng... kể nhà đầu tư tới việc quản lý doanh nghiệp đầu tư trực tiếp Mối quan hệ đầu tư trực tiếp thiết lập nhà đầu tư trực tiếp mua 10 phần trăm nhiều cổ phần thường quyền biểu doanh nghiệp nước Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định những nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khu vực ASEAN , Xác định những nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khu vực ASEAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay