Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 15 có lời giải chi tiết

31 13 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:56

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ 15 Tên mơn: HĨA HỌC 12 Câu 1: Cho dãy chất: metyl acrylat, triolein, saccarozơ, xenlulozơ, tơ nilon-6,6, glyxylvalin Số chất dãy bị thủy phân đun nóng mơi trường axit là: A B C D 35 Câu 2: Clo hai đồng vị 17 Cl 37 17 Cl Tỷ lệ tương ứng số nguyên tử hai đồng vị 3:1 Nguyên tử khối trung bình clo là: A 35,0 B 37,0 C 35,5 D 37,5 Câu 3: Cho dung dịch HCl tác dụng với dung dịch sau: Fe(NO3)2, NaF, NaOH, FeCl2, Na3PO4, CuSO4, AgNO3 Số phản ứng xảy là: A B C D Câu 4: Thực thí nghiệm sau: (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 Sục khí SO2 vào dung H2S Sục hỗn hợp khí NO2 O2 vào nước Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc nóng Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng Cho SiO2 vào dung dịch HF Số thí nghiệm phản ứng oxi hóa – khử xảy là: A B C D Câu 5: Đốt cháy 3,24 gam bột Al khí Cl2, sau thời gian thu m gam hỗn hợp rắn X Cho toàn X vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng 9,6 gam Giá trị m là: A 7,50 B 5,37 C 6,08 D 9,63 Câu 6: Thủy phân hoàn toàn peptit (C9H16O5N4), thu hỗn hợp gồm m gam glyxin 10,68 gam alanin Giá trị m là: A 34,92 B 27,00 C 23,28 D 18,00 Câu 7: Cho m gam hỗn hợp gồm Mg Al tỷ lệ mol 2:1 vào 200ml dung dịch CuSO4 1M Kết thúc phản ứng thu dung dịch chứa hai muối 13,61 gam rắn Y Giá trị m là: A 4,50 B 3,57 C 5,25 D 6,00 Câu 8: Đun nóng 4,05 gam este X (C10H10O2) cần dùng 35 gam dung dịch KOH 8%, cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối Giá tri m là: A 38,60 B 6,40 C 5,60 D 5,95 Câu 9: Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu dung dịch Y 3,36 lít khí H2 (đktc) Khối lượng dung dịch Y là: A 152 gam B 146,7 gam C 175,2 gam D 151,9 gam Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 9,65 gam hỗn hợp X gồm amin no, mach hở tu 17,6 gam CO2 12,15 gam H2O Nếu cho 19,3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu m gam muối Giá trị m là: A 37,550 B 28,425 C 18,775 D 39,375 Câu 11: Andehit X tỉ khối với hidro 15 Cho gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư a gam Ag Giá trị a là: A 43,2 B 23,1 C 45,0 D 50,0 Câu 12: Cho bốn chất rắn đựng bốn bình riêng biệt nhãn bao gồm Na, Mg, Al, Al2O3 Nên dùng thuốc thử sau để phân biệt chất rắn trên? A Dung dịch NaOH dư B Dung dịch HCl dư C Dung dịch HNO3 dư D H2O Câu 13: Cho dãy chất: Al2O3, Cr(OH)3, (NH4)2CO3, NaHCO3, NaHSO4, Cr2O3 Số chất dãy vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH lỗng, đun nóng là: A B C D Câu 14: Cho 37,38 gam hỗn hợp X gồm C2H7O3N CH6O3N2 tác dụng với 0,8 mol NaOH, sau phản ứng thu sản phẩm gồm 8,96 lít khí làm xanh quỳ ẩm hỗn hợp chất vô Z Nung Z đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 38,62 B 42,94 C 45,82 D 47,84 C Tơ nilon-6,6 D Tơ visco Câu 15: Tơ sản xuất từ xenlulozơ là: A Tơ tằm B Tơ capron Câu 16: Phát biểu sau sai? A Cr tác dụng với HCl lỗng nóng thu Cr2+ B CrO3 tác dụng với NaOH dư thu dung dịch màu vàng C Crom không phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nguội D Cr2O3, Cr(OH)3 tính lưỡng tính tan tốt dung dịch NaOH lỗng Câu 17: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 x mol HCl Khối lượng Fe tối đa phản ứng với dung dịch X 5,6 gam (biết NO sản phẩm khử NO3 ) Thể tích khsi thu sau phản ứng là: A 0,672 lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 1,344 lít Câu 18: Hòa tan m gam hỗn hợp chứa Zn Al vào 500ml dung dịch chứa HCl 0,4M H2SO4 0,3M thu dung dịch Y Cho V lít NaOH 1M vào Y thu lượng kết tủa lớn Giá trị V là: A 0,5 B 0,6 C 0,7 D 0,8 Câu 19: hai thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho gam ancol no, mạch hở, đơn chức A tác dụng với m gam Na, thu 0,075 gam H2 Thí nghiệm 2: Cho gam ancol no, mạch hở, đơn chức A tác dụng với 2m gam Na, thu không tới 0,1 gam H2 Công thức A là: A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C4H9OH Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 70,1 gam hỗn hợp X gồm C4H6O, C5H6O2, C3H6O3, C4H8O4 cần dùng 68,32 lít O2 (đktc) Hấp thụ sản phẩm thu qua Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 393,75 gam Phần trăm khối lượng C4H6O X gần với giá trị nào? A 10% B 11% C 12% D 15% Câu 23: X,Y,Z,T số chất sau: glucozơ, anilin, fructozơ phenol Tiền hành thí nghiệm để nhận biết chúng ta kết sau: Thuốc thử X Nước Br2 Kết tủa Dd (-) AgNO3/NH3,t0 Dd NaOH (-) Các chất X,Y,Z,T là: T Nhạt màu Kết tủa Z Kết tủa (-) Y (-) Kết tủa (-) (+) (-) (+): Phản ứng (-): Không phản ứng A Glucozơ, anilin, phenol, fructozơ B anilin, fructozơ, phenol, glucozơ C Phenol, fructozơ, anilin, Glucozơ D fructozơ, phenol, glucozơ, anilin Câu 24: Cho mệnh đề sau: (1) Thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (2) Các este nhiệt độ sơi thấp so với axit ancol số nguyên tử cacbon (3) Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức mạch hở thu khối lượng CO2 khối lượng H2O (4) thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala – Ala Ala – Ala – Ala (5) CH3COOH phản ứng với bazơ sinh muối H2O (6) Xenlulozơ trinitrat dùng để sản xuất tơ visco Số nhận định là: A B C D Câu 25: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu dung dịch Y chứa (m+77,6) gam muối V lít khí (đktc) khối lượng 5,92 gam Cho dung dịch NaOH dư vào Y đun nóng thấy xuất 0,896 lít khí (đktc) Giá trị lớn V là: A 4,256 B 4,48 C 3,548 D 5,6 Câu 26: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba BaO vào nước, thu 0,15 mol khí H2 dung dịch X Sục 0,32 mol khí CO2 vào dung dịch X, thu dung dịch Y chứa ion Na+, HCO3 ,CO32  kết Z Chia dung dịch Y làm hai phần - Cho từ từ đến hết phần vào 200ml dung dịch HCl 0,6M thấy 0,075 mol khí - CO2 coi tốc độ phản ứng HCO3 ,CO32  với H+ Cho từ từ đến hết 200ml dung dịch HCl 0,6M vào phần 2, thấy thoát 0,06 mol khí CO2 Các phản ứng xảy hồn tồn, H2O phân li không đáng kể Giá trị m là: A 28,58 B 25,88 C 28,85 D 24,55 Câu 27: Hỗn hợp E chứa chất hữ mạch hở gồm tetrapeptit X; pentapeptit Y Z este  - amino axit cơng thức phân tử C3H7O2N Đun nóng 36,86 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, cạn dung dịch sau phản ứng thu phần chứa ancol T khối lượng 3,84 gam phần rắn gồm hai muối glyxin alanin Đốt cháy hết hỗn hợp muối cần dùng 1,455 mol O2, thu CO2, H2O, N2 26,5 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng Y E là: A 56,16% B 43,84% C 25,00% D 75,00% Câu 28: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al Mg tan hoàn toàn 500ml dung dịch H2SO4 0,8M, thu dung dịch Y khí H2, Cho 850ml dung dịch gồm NaOH 1M vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 16,5 gam kết tủa gồm chất Phần trăm số mol Al X là: A 50,00% B 25,00% C 52,94% D 47,06% Câu 29: Cho chất sau: K2Cr2O7, Na2CO3, Fe3O4, FeCl2, Cu, AgNO3, Fe(NO3)2, Al(OH)3 Số chất tác dụng với dung dịch HCl (điều kiện thích hợp) A B C D Câu 30: Cho dãy chất sau: etilen, vinylaxetilen, phenol axit fomic, axit metacrylic, axetandehit, ancol anlylic, anlen, toluen, axit acrylic, etan, cumen Số chất dãy làm màu dung dịch Br2 là: A B C D 10 Câu 31: Khi thực phản ứng nhiệt phân metan điều chế axetilen thu hỗn hợp X gồm axetilen, hidro metan chưa phản ứng hết Tỉ khối X so với He 2,22 Hiệu suất phản ứng là: A 81,18% B 80,18% C 49,01% D 40,09% Câu 32: Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Fe Cu vào 200 ml dung dịch chứa FeCl3 0,8M CuCl20,1M Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X 11,84 gam rắn Y gồm kim loại Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu 87,58 gam kết tủa Giá trị m là: A 11,52 B 13,52 C 11,68 D 13,92 Câu 33: Tiến hành nghiệm sau: (1) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (4) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (2) Cho CrO3 vào dung dịch HCl (5) Điện phân nóng chảy Al2O3 (3) Đốt cháy Ag2S khí oxi dư (6) Dẫn khí H2 đến dư qua CuO, nung nóng Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo đơn chất là: A B C D Câu 34: Đốt cháy chất hữu X mạch hở (CnH2n-2O4) cần mol O2 thu mol CO2 Đun nóng a mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu a mol ancol Y a mol muối Z Đun nóng Y với H2SO4 đặc 1700C thu anken Nhận đinh sau đúng? A X phản ứng tráng gương B Trong X chứa nhóm – CH2 - C Đốt cháy hồn tồn a mol muối Z, thu 2a mol CO2 a mol H2O D Trong X chứa hai nhóm – CH3 Câu 35: Dung dịch X chứa Na2CO3 0,5M NaOH 1,75M Dung dịch Y chứa Ba(HCO3)2 0,25M NaHCO3 0,25M Trộn X Y thu 7,88 gam kết tủa 240ml dung dịch Z Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào 240ml dung dịch Z, đến bắt đầu khí dùng V ml Giả sử thể tích dung dịch khơng thay đổi Giá trị V là: A 140 B 160 C 120 D 180 Câu 36: Hỗn hợp E chứa ba este mạch hở, phân tử chứa loại nhóm chức gồm este X (CnH2nO2) este Y (CmH2m-4O4) Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol E cần dùng 1,53 mol O2, thu 19,44 gam nước Mặt khác, đun nonsg0,24 mol E với dung dịch KOH vừa đủ thu ancol metylic khối lượng 11,52 gam hỗn hợp muối T Phần trăm khối lượng cua muối khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp T là: A 33,58% B 29,67% C 26,37 D 30,22% Câu 37: Hòa tan 17,73 gam hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 dung dịch chứa 0,74 mol HCl, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí khơng màu, khí hóa nâu Tỉ khối Z so với He 6,1 Cho dung dịch NaOH đến dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng 37,2 gam Nếu cho 17,73 gam X vào lượng nước dư, lại x gam rắn khơng tan Giá trị x gần với giá trị sau đây? A 12 B C D 10 Câu 38: Hỗn hợp X gồm este Y (C5H10O2) este Z(C8H8O2) Đun nóng 0,2 mol X cần dùng 385 gam dung dịch KOH 4%, cạn dung dịch sau phản ứng, thu 29,5 gam hỗn hợp T gồm ba muối Phần trăm khối lượng muối axit cacboxylic khối lượng phân tử nhỏ T là: A 28,81% B 35,59% C 17,29% D 21,36% Câu 39: Đốt cháy hỗn hợp gồm 0,10 mol Mg 0,16 mol Fe 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 O2, thu 20,88 gam hỗn hợp rắn X gồm muối oxit kim loại (khơng thấy khí ra) Hòa tan X dung dịch HCl lỗng, thu dung dịch Y chứa muối Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, kết thúc phản ứng thu Y, kết thúc phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 98,32 B 96,16 C 91,84 D 94,00 Câu 40: Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X Y (MX < MY), đồng đẳng Đun nóng 272 gam T với H2SO4 đặc, thu hỗn hợp chất hữu Z gồm: 0,085 mol ba ete (có khối lượng 7,55 gam) lượng ancol dư Đốt cháy hồn tồn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc) Hiệu suất phản ứng tạo ete X Y là: A 30% 30% B 20% 40% C 50% 20% D 40% 30% ĐÁP ÁN 1-D 2-C 3-D 4-D 5-A 6-B 7-C 8-B 9-D 10-A 11-A 12-D 13-B 14-B 15-B 16-D 17-D 18-A 19-D 20-C 21-A 22-A 23-B 24-A 25-B 26-B 27-A 28-A 29-B 30-B 31-B 32-C 33-A 34-B 35-A 36-B 37-C 38-D 39-B 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Các chất bị thủy phân môi trường axit metyl acrylat, triolein, saccarozơ, xenlulozơ, tơ nilon-6,6, Glyxylvalin Câu 2: C % số nguyên tử 35 Cl  100  75%  % số nguyên tử 37 Cl  100  75  25% 1 ACl  35.75  37.25  35,5 100 Câu 3: D Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl theo phương trình sau: 9Fe(NO3 )2  12HCl  5Fe(NO3 )3  4FeCl3  3NO  6H2O 3Fe2   4H   NO3  3Fe3  NO  2H2O NaF tác dụng với dung dịch HCl theo phương trình sau: NaF + HCl  NaCl + HF F   H   HF NaOH tác dụng với dung dịch HCl theo phương trình sau: HCl  NaOH  NaCl  H2O H   OH   H2O FeCl2 khơng phản ứng với dung dịch HCl Na3PO4 tác dụng với dung dịch HCl theo phương trình sau: Na3PO4  3HCl  3NaCl  H3PO4 PO34  3H   H3PO4 CuSO4 khơng phản ứng với dung dịch HCl AgNO3 tác dụng với dung dịch HCl theo phương trình sau: AgNO3  HCl  AgCl  HNO3 Các chất phản ứng với dung dịch HCl gồm Fe(NO3)2, NaF, NaOH, Na3PO4, AgNO3 Câu 4: D Phản ứng oxi hóa khử phản ứng thay đổi số oxi hóa số ngun tố  Thí nghiệm (1): SO2 tác dụng với dung dịch KMnO4 SO2 tác dụng với dung dịch KMNO4 phản ứng oxi hóa khử KMnO4 chất oxi hóa 6 4 mạnh, S O2 bị oxi hóa đến mức oxi hóa cao S : 4 7 6 2 6 6 S O2  2K Mn O4  2H2O  K S O4  Mn S O4  2H2 S O4  Thí nghiệm (2): SO2 tác dụng với dung dịch H2S 4 2 Phương trình hóa học: S O2  2H2 S  3S  2H2O  Phản ứng oxi hóa khử Đặc điểm nhận nhanh phản ứng SO2 H2S phản ứng oxi hóa khử đơn chất S sinh  Thí nghiệm (3): Sục hỗn hợp khí NO2 O2 vào nước Đặc điểm nhận nhanh phản ứng NO2, O2 H2O phản ứng oxi hóa khử 4 5 2 gia đơn chất O2: N O2  O2  2H2O  4H N O 1  Thí nghiệm (4): MnO2 chất oxi hóa mạnh, MnO2 oxi hóa Cl thành Cl2 4 1 t0 2 Mn O2  4H Cl  Mn Cl2  Cl2  2H2O  Thí nghiệm (4) xảy phản ứng oxi hóa khử  Thí nghiệm (5): Mặc dù H2SO4 đặc chất oxi hóa mạnh tác dụng với chất khơng tính khử (số oxi hóa ngun tố cao nhất) khơng xảy phản ứng oxi hóa khử Thí dụ: 3 6 3 6 Fe2 O3  3H2 S O4 ( đặc) Fe2 ( S O4 ) 3H2O  Thí nghiệm (5) khơng xảy phản ứng oxi hóa khử 4 2 1 1 4 1 1 2  Thí nghiệm (6): Phương trình hóa học: Si O  H F  Si F  H O  Thí nghiệm (6) khơng xảy phản ứng oxi hóa khử Các thí nghiệm xảy phản ứng hóa khử là: (1),(2),(3),(4) Câu 5: A Số mol chất là: n Al  3,24 9,6  0,12 mol, n NaOH   0,24 mol 27 40 t0 Đốt cháy Al khơng khí Cl2: 2Al  3Cl2  2AlCl3 Chất rắn X thu gồm AlCl3 Al dư: 2Al  2NaOH  2H2O  2NaAlO2  3H2   AlCl3  3NaOH  Al(OH)3  3NaCl   Al(OH)3  NaOH  NaAlO2  2H2O  Na     AlCl3  0,2 mol NaOH p­ 0,24 mol  t Sơ đồ phản ứng: Al  Cl2         Al d­   AlO2 ,Cl  0,12 mol 0,12 mol  m gam X dd sau BTDT cho dd sau 1.n m  mAl  m Cl Na   1.n AlO2  1.n Cl  0,24  0,12  n Cl  n Cl   0,12 mol  3,24  0,12.35,5  7,5 gam Câu 6: B X (N4O5)  X tetrapeptit  X (Gly)3Ala Số mol Ala là: n Ala  10,68  0,12 mol 89 H O  Gly  Ala Sơ đồ phản ứng: (Gly)3 Ala  m gam 0,12 mol  nGly  3.n Ala  3.0,12  0,36 mol m = mGly  0,36.75  27 gam Câu 7: C Số mol CuSO4 là: nCuSO  0,2.1  0,2 mol Tính khử: Mg > Al Các phương trình hóa học: Mg  CuSO4  MgSO4  Cu 2Al  3CuSO4  Al2 (SO4 )3  3Cu Sau phản ứng thu hai muối  Hai muối MgSO4 Al2(SO4)3  Chất rắn Y gồm Cu Al dư Đặt số mol chất hỗn hợp ban đầu Mg: 2a mol; Al: a mol      Mg  2 3    Mg , Al      Cu  Sơ đồ phản ứng: 2a mol   Cu SO4    0,2 mol   2   0,2 mol  SO4    Al d­   Al  muèi a mol  13,61 gam m gam mCu  mAl(d­)  13,61  64.0,2  27.nAl(d­)  13,61  nAl(d­)  0,03 mol  n Al(p­)  (a  0,03)mol BT mol electron   2.nMg  3.n Al(p­)  2.nCu  2.2a  3.(a  0,03)  2.0,2  a  0,07 mol m  mMg  mAl  24.0,14  27.0,07  5,25 gam Câu 8: B nC H O  10 10 4,05  0,025 mol 162 mKOH  35.8%  2,8 gam  n KOH  n KOH nC H O 10 10  2,8  0,05mol 56 0,05   X este – phenol 0,025 1X + 2KOH  muối + 1H2O  n H O  n X  0,025 mol BTKL   m X  m KOH  m muèi  m H O  4,05  2,8  m  18.0,025  m  6, gam Câu 9: D Số mol H2 là: n H  3,36  0,15 mol 22, Gọi M kim loại chung cho Al, Mg, Zn với hóa trị n Sơ đồ phản ứng: M 5,2 gam  H2SO4  M2 (SO4 )n  H2  dd Y 0,15 mol BT H  2.n H SO  2.n H  n H SO  n H  0,15 mol 2 C%(H2SO4 )  m H SO 100 100 100  mdd H SO  m H SO  (98.0,15)  147 gam 4 mdd H SO C%(H2SO4 ) 10 BT O  nCH O  2.nO  2.nCO  n H O  nCH O  2.3,05  2.2,85  2,35 2 2  nCH O  1,95 mol BT C  3.nC H  3.nC H  2.nCH O  nCO  3a  3b  1,95  2,85 (I) 2 BT H  4.nC H  3.nC H  2.nCH O  2.n H O  4a  2b  2.1,95  2.2,35 (II) 2 (I)(II)  a  0,1 mol; b = 0,2 mol nC H O  nC H  0,1 mol %mC H O  mC H O 70.01 100  100  9,99%  10% mX 70,1 Câu 23: B X không tham gia phản ứng tráng bạc  X glucozơ fructozơ  Loại A D X không tác dụng với dung dịch NaOH  X phenol  Loại C Câu 24: A Thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa  Phát biểu (1) Các este nhiệt độ sơi thấp axit ancol số nguyên tử cacbon  Phát biểu (2) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu số mol CO2 số mol H2O  Phát biểu (3) sai thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala – Ala Ala – Ala – Ala từ tripeptit trở lên phản ứng màu biure với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu tím  Phát biểu (4) CH3COOH  NaOH  CH3COONa  H2 O   Phát biểu (5) sai CH3COOH  NH3  CH3COONH4  Xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc súng khơng khói  Phát biểu (6) sai Các phát biểu (1),(2),(4) Câu 25: B Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y thấy xuất khí  Dung dịch Y NH4+: NH4  OH  NH3  H2O Khí thu NH3  n NH  0,896  0,04 mol 22, BT N  n NH4  n NH  0,04 mol mmuèi  mkim lo¹i  m n NO3 (kim lo¹i) ne  n NO3  mNH NO  m  77,6  m  62.n   80.0,04 NO3 (kim lo¹i)  1,2 mol NO3 (kim lo¹i)  1,2 mol Quy đổi hỗn hợp X thành N(a mol); O (b mol) mN  mO  mX  14a  16b  5,92 (I) BT electron  5a  2b  8.0,04  1,2 (II) (I)(II)  a  0,24 mol; b = 0,16 mol V khí lớn  Khí gồm NO: 0,16 mol; N2: 0,04 mol V  (n NO  n N ).22,4  (0,16  0,04).22,4  4,48 lit Câu 26: B Đặt số mol ion ½ dung dịch Y Na+: x mol; HCO3 : a mol; CO32  : b mol BTDT  1.n Na   1.n HCO3  2.n CO32  x  (a  2b)mol  Cho từ từ 200ml dung dịch HCl 0,6M vào ½ dung dịch Y: Số mol HCl là: nHCl  0,2.0,6  0,12 mol H   CO32   HCO3 Thứ tự phản ứng: H   HCO3  CO2   H2O  Na    Na   (a  2b) mol  (a  2b) mol      Sơ đồ phản ứng: HCl     CO2   2     HCO3 , Cl  0,06 mol 0,12 mol HCO3 ,CO3   a mol b mol   a mol 0,12 mol  1/2 Y BTDT cho dd sau 1.n n HCO3 Na   1.n HCO3 dd sau  1.n Cl  a  2b  n  (a  2b  0,12)   (a  2b)  0,12(*) HCO3  0,12 BT C  n HCO3 (1/2Y) n CO32  (1/2Y) n HCO3 (dd sau)  nCO  a  b  (a  2b  0,12)  0,06  b  0,06 mol  Cho từ từ ½ dung dịch Y vào 200ml dung dịch HCl 0,6M: Số mol HCl là: nHCl  0,2.0,6  0,12 mol Phương trình ion: aHCO3  bCO32   (a  2b)H  (a  b)CO2  (a  b)H2O   n  n H  hÕt HCO3 (ban đầu) H (ban đầu) a    2 a  2b a n  0,12 H (ban đầu) HCO3 CO3 v× a+2b > 0,12  a  2b a 2b n HCO3 (ban đầu) a a  Tính theo H+ n H  a  2b nCO ab  0,12 0,075   a  0,04 mol a  2.0,06 a  0,06  1/2 Y gồm HCO3 : 0,04 mol; CO32  : 0,06 mol; Na+ : 0,16 mol  Y gồm HCO3 : 0,08 mol; CO32  : 0,12 mol; Na+ : 0,32 mol  Xét giai đoạn sục 0,32 mol CO2 vào dung dịch X:  Na    Na  ,Ba   0,32 mol    BaCO3  Sơ đồ phản ứng: CO2      2   HCO , CO   3  OH 0,32 mol  0,08 mol 0,12 mol  dd X dd Y Bt C   nCO  n HCO32 n CO32  nBaCO  0,32  0,08  0,12  nBaCO 3  nBaCO  0,12 mol  Xét giai đoạn m gam hỗn hợp Na, Na2O, Ba, BaO tác dụng với H2O: Qui đổi hỗn hợp thành Na: 0,32 mol; Ba: 0,12 mol O   2    Na , Ba   0,32 mol 0,12 mol  1 Na ,Ba  Sơ đồ phản ứng:    H O   2   H2       0,15 mol  OH   O dd X m gam BT mol electron  1.n Na  2.nBa  2.nO  2.n H  1.0,32  2.0,12  2.nO  2.0,15  nO  0,13 mol m  mNa  mBa  mO  23.0,32  137.0,12  16.0,13  25,88 gam Câu 27: A Qui đổi hỗn hợp E thành C2H3NO, CH2 H2O C3H7O2N este  - amino axit  Công thức cấu tạo H2NCH2COOCH3 Ancol T thu CH3OH  nCH OH  3,84  0,12 mol 32 BT CH   n H NCH COOCH  nCH OH  0,12 mol 2 3  Hỗn hợp T gồm C2H4NO2Na, CH2  Xét giai đoạn đốt cháy T: Số mol Na2CO3 thu là: n Na CO  26,5  0,25 mol 106 BT Na   nC H NO Na  2.n Na CO  2.0,25  0,5 mol 2 Sơ đồ phản ứng đốt cháy muối: 3 1   C H N O2 Na  4 4 2   t0 0,5 mol    O2  Na C O3  C O2  N  H O 2  1,455 mol C H    muèi BT mol electron   9.0,5  6.nCH  4.1,455  nCH  0,22 mol 2 CH3OH 1CH2  nCH (E)  nCH (muèi)  nCH (CH OH)  0,22  0,12  0,34 mol 2  nH O(E)  0,2 mol nH O(X  Y)  nH O(Z)  nH O(E)  nH O(X Y)  0,12  0,2  nH O(X Y)  0,08 mol 2 2 nC H NO(X  Y)  nC H NO(Z)  nC H NO(E)nC H NO(X  Y)  0,12  0,5 3 3  nC H NO(X  Y)  0,38 mol nCH (X  Y)  nCH (Z)  nCH (E)  nCH (X Y)  0,12  0,34  nCH (X Y)  0,22 mol 2 2  n X  n Y  0,08 n X  0,02 mol n X  n Y  n H2 O(X  Y)    4.n  5.n Y  nC H NO(X  Y) 4.n X  5.n Y  0,38 n Y  0,06 mol   X Gọi x số nhóm CH2 thêm vào Gly X,Y số nhóm CH2 thêm vào Gly Y x   X : (Ala)2 (Gly)2 BT CH2   x.0,02  y.0,06  0,22   y   Y : (Ala)3 (Gly) %m(Ala) (Gly)  m(Ala) (Gly) (89.3  75.2  18.4).0,06 100  100  56,16% mE 36,86 Câu 28: A Số mol chất là: nH SO  0,5.0,8  0,4 mol; n NaOH  0,85.1  0,85 mol Đặt số mol chất X Al: a mol; Mg: b mol mAl  mMg  mX  27a  24b  7,65 (I) Sơ đồ phản ứng: H2   Al  a mol   Mg   H2SO4    0,4 mol b mol  Al3 ,Mg2  , H  d­     NaOH(0,85 mol)    SO24    0,4 mol   7,65 gam X dd Y Mg(OH)2     b mol   Al(OH)    16,5 gam  Na   0,85 mol     2   SO4 , AlO2  0,4 mol  dd sau BTDT cho dd sau 1.n n AlO2 Na   2.n SO24  1.n AlO2  0,85  2.0,  n AlO2  0,05 mol BT Al   n Al  nAl(OH)  n   a  nAl(OH)  0,05  nAl(OH)  (a  0,05)mol 3 AlO2 mAl(OH)  mMg(OH)  mkÕt tña  78.(a  0,05)  58.b  16,5 (II) (I)(II)  a  0,15 mol; b = 0,15 mol %n Al  n Al 0,15 100  100  50% n Al  n Mg 0,15  0,15 Câu 29: B Các chất tác dụng với dung dịch HCl là: K2Cr2O7, Na2CO3, Fe3O4, AgNO3, Fe(NO3)2, Al(OH)3 K Cr2 O7  4HCl  2CrCl3  3Cl  2KCl  7H 2O Na CO3  2HCl  2NaCl  CO2   H 2O Fe3O4  8HCl  2FeCl3  FeCl2  4H 2O AgNO3  HCl  AgCl   HNO3 3Fe2   NO3  4H   3Fe3  NO  2H 2O Al(OH)3  3HCl  AlCl3  3H 2O Câu 30: B CH2=CH2 (etilen), CH2  CH  C  CH (vinylaxetilen), C6H5OH (phenol), HCOOH (axit fomic), CH2=C(CH3)COOH (axit metacrylic), CH3CHO (axetandehit), CH2=CH-CH2OH (ancol anlylic), CH2=C=CH2 (anlen), CH2=CH-COOH (axit acrylic), CH3-CH3 (etan), C6H5CH(CH3)2 (cumen) Phản ứng với nước Br2 gồm: hợp chất hữu C=C (trừ C=C vong benzen), C  C , CHO , phenol Các chất làm màu nước brom bao gồm: CH2=CH2 (etilen), CH2  CH  C  CH (vinylaxetilen), C6H5OH (phenol), HCOOH (axit fomic), CH2=C(CH3)COOH (axit metacrylic), CH3CHO (axetandehit), CH2=CH-CH2OH (ancol anlylic), CH2=C=CH2 (anlen), CH2=CH-COOH (axit acrylic) Câu 31: B 15000 C Phương trình hóa học: 2CH4   C H2  3H2 (*) Lấy số mol CH4 mol  mCH  1.16  16 gam MX  2,22.MHe  2,22.4  8,88 15000 C C H , H2  Sơ đồ phản ứng: CH    CH d­   16gam X(M X 8,88) BTKL   m X  mCH  16 gam  n X  mX 16  mol MX 8,88 Theo (*) phân tử CH4 sinh phân tử C2H2 phân tử H2  Số phân tử khí tăng = + – =  Số phân tử khí tăng = Số phân tử khí CH4 16 89 1  mol 8,88 111  nCH (p­)  n khÝ tăng H nCH (pư) nCH (ban đầu) 100  89 :111 100  80,18% Câu 32: C Số mol chất ion dung dịch muối ban đầu là: n 3  0,16 mol  Fe n   FeCl2 0,2.0,80,16 mol    n Cu2  0,02 mol n  0,2.0,1  0,02 mol    CuCl2 n  0,16.3  0,02.2  0,52 mol   Cl Dung dịch X gồm Mg2  , Fe2  ,Cl  Chất rắn Y gồm kim loại Cu Fe Dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư; Phản ứng tạo kết tủa: BT Cl  n AgCl  n Ag  Cl   AgCl  Ag  Fe2   Ag   Fe3 Cl  0,52 mol mAgCl  mAg  87,58  143,5.0,52  108.nAg  87,58  n Ag  0,12 mol BT mol electron  1.n BTDT cho dd X   2.n n Mg2 Fe2 Mg2   1.n Ag  0,12 mol  2.n Fe2   1.n Cl   2.n Mg2   2.0,12  1.0,52  0,14 mol BTKL KL   m  0,16.56  0,02.64  0,14.24  0,12.56  11,84  m  11,68 gam Câu 33: A (1)Cl2  2FeCl2  2FeCl3 (2)2CrO3  12HCl  2CrCl3  3Cl2  6H 2O t0 (3)Ag2S  O2  2Ag  SO2 Ba  2H 2O  Ba(OH)2  H  (4)  Ba(OH)2  CuSO  BaSO  Cu(OH)2  dpnc (5)2Al2 O3   4Al  3O2  t0 (6)H  CuO  Cu  H O Các thí nghiệm thu đơn chất (2),(3),(4),(5),(6) Câu 34: B  Xét giai đoạn đốt cháy X: X(C n H2n 2O4 )  k X  Đặt số mol X x mol t0 Sơ đồ phản ứng: C n H2n  2O4  O2  CO2  H2O x mol mol mol (k X  1).nX  nCO  nH O  (2  1).a   nH O  nH O  (8  a)mol 2 2 BT O  4.nC H  2.nO  2.nCO  n H O  4a  2.7  2.8  (8  a)  a  mol n 2n 2 O4 2 BT C  n.nC H  nCO  n  n 2n 2 O4 nCO nC H n 2n 2 O4  4  X : C H6O4  Xét giai đoạn a mol X (C4H6O4) tác dụng với dung dịch NaOH: Đun nóng ancol Y với H2SO4 đặc 1700C thu anken  Y ancol no, đơn chức, mạch hở (CY  2) a mol X (C4H6O4) tác dụng với dung dịch NaOH thu a mol ancol Y a mol muối Z  X HOOC – COO – CH2 – CH3 HOOC-COO-CH2  CH3  2NaOH  NaOOC  COONa  CH3  CH2OH  H2O X Z Y X (HOOC – COO – CH2 – CH3) khơng phản ứng tráng gương  Phát biểu A sai X (HOOC – COO – CH2 – CH3) CH2, 1CH3  Phát biểu B đúng, phát biểu D sai t0 Muối Z NaOOC – COONa : (COO)2Na + 0,5O2  Na2CO3 + CO2  Phát biểu C sai Câu 35: A Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Z đến bắt đầu  Dung dịch Z chứa CO32  dư  Ba2+ hết: Ba2   CO32   BaCO3 Kết tủa thu BaCO3  nBaCO  7,88  0,04mol 197 BT Ba   nBa(HCO )  nBaCO  0,04 mol 3 VY  nBa(HCO ) 0,04   0,16 lit = 160ml C M.Ba(HCO ) 0,25 VX  VY  VZ  VX  160  240  VX  80ml Số mol chất ion là: n   2.0,04  0,14  0,22 mol n Na CO3  0,08.0,5  0,04 mol  Na  n 2  0,04 mol  CO3 n NaOH  0,08.1,75  0,14 mol  n OH   0,14 mol n  0,04 mol  Ba 2 n Ba(HCO3 )2  0,04 mol   n   0,04 mol  Na n NaHCO3  0,16.0,25  0,04 mol  n  HCO3  2.0,04  0,04  0,12 mol Dung dịch X tác dụng với dung dịch Y: HCO3  OH   CO32   H 2O n HCO3 n HCO : hÕt   OH   OH d­ Ba   CO32   BaCO3  BT C  n CO32 (Z) n CO32 (X) n HCO3 (Y)  nBaCO  0,04  0,,12  0,04  0,12 mol  Dung dịch Z gồm Na+ (0,26 mol); CO32- (0,12 mol) vào OH- Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Z đến bắt đầu khí ra: H   OH   H2O H   CO32   HCO3 Dung dịch sau gồm Na+ (0,26 mol); HCO3- (0,12 mol), ClBTDT  1.n Na  BT Cl  1.n  n HCl  n V  Vdd HCl  Cl HCO3  1.n Cl  1.0,26  1.0,12  1.n Cl n Cl  0,14 mol  0,14 mol n HCl 0,14   0,14 lit = 140ml C M.HCl Câu 36: B Số mol chất là: n H O  19, 44 11,52  1,08 mol; nCH OH   0,36 mol 18 32 Đặt số mol chất E X; x mol; Y: y mol; Z: z mol nX  nY  nZ  nE  x  y  z  0,24 (I)  Xét giai đoạn E tác dụng với dung dịch KOH: X + 1KOH  muối + 1CH3OH Y+ 2KOH  muối + 1CH3OH Z + 2KOH  muối + 2CH3OH  nCH OH  nX  nY  2.nZ  0,36  x  y  2z (II)  Xét giai đoạn đốt cháy E:   C H O   n 2n   X(k X 1)    Sơ đồ phản ứng: C m H 2m  O2   O2  CO2  H O  Y(k  2)  Y   C m H 2m  O4     Z(k Z 3)  BT O  2.n X  2.n Y  4.n Z  2.nO  nCO  n H O 2  2.0,12  4.0,12  2.1,53  2.nCO  1,08  nCO  1,35 mol 2 0.nX  1.nY  2.nZ  nCO  nH O  y  2.0,12  1,35  1,08  y  0,03 mol 2 x  y  0,12  x  0,03  0,12  x  0,09 mol n  BT C  n.0,09  m.0,03  m.0,12  1,35  0,09.n  0,15.m  1,35   m  X : C 3H7COOCH3  C 3H 7COOK : 0,09 mol   Y: C H 7COOCH3  C H 7COOK : 0,03 mol Z: CH OOC-C H  COOCH  C H (COOK) : 0,12 mol 2 2  %m C H COOK   m C H COOK 100 m C H COOK  m C H COOK  mC H (COOK) 7 2 126.0,09 100  29, 44% 126.0,09  138.0,03  192.0,12 Câu 37: C  Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl: MZ  6,1.MHe  6,1.4  24,4  H2   24,4  NO  30 (NO khí hóa nâu) nZ  3,36  0,15 mol 22, mZ  nZ MZ  0,15.24,4  3,66 gam  n H2  n NO  0,15 n H  0,03 mol n H2  n NO  n Z      m  m NO  m Z 2.n  30.n NO  3,66    n NO  0,12 mol  H2  H2 Thu H2  NO3 hết Sơ đồ phản ứng:  H2  0,03 mol      H2O NO   0,12 mol  Al  Fe(NO )   2    HCl  Fe(NO3 )3  0,74 mol Cu(NO3 )2  Z 3 Al , Fe2  , Fe3   NaOH d­ Na      2        Cu , NH ,Cl  AlO2 ,Cl  17,73 gam X dd sau n NaOH(p­)  37,2  0,93 mol 40 BTDT cho dd sau 1.n n AlO2 BT Al Na   1.n AlO2  0,19 mol   n Al  n AlO2  0,19 mol  1.n Cl   1.0,93  1.n AlO2  1.0,74 Các trình tham gia H+: NO3  4H   3e  NO  2H 2O NO3  10H   8e  NH 4  3H2O 2H   2e  H2 n H  4.nNO  10.n BT N  n NO3 (X) n m Al  m Fe  mCu  m NH4 NH4  2.nH  0,74  4.0,12  10.n NH4  2.0,03  n NH4  0,02 mol  n NO  0,02  0,12  0,14 mol NO3 (X)  m X  m Al  m Fe  mCu  62.0,14  17,73  m Al  m Fe  mCu  9,05 gam  Xét giai đoạn X cho vào H2O dư: Al kim loại mạnh Fe Cu 3.n Al  3.0,19  0,57  1.n BTDT cho dd sau  3.n NO3 Al3 Al d­  0,14    Dd sau: Al3 , NO3 Các muối hết 1.n NO3 0,14 n Al3  0,14 mol Al   Al3  Fe(NO )     H O d­ 0,14/3 mol  Fe,Cu   Sơ đồ phản ứng:       Fe(NO3 )3  NO  Al d­    x gam r¾n Cu(NO3 )2  dd sau 17,73 gam X BTKL   m Al(X)  m Fe(X)  mCu(X)  m  x  7,79 gam Al 3  x  9,05  27 0,14 x gam Câu 38: D mKOH  385.4%  15, gam  n KOH  15,  0,275 mol 56 X gồm este đơn chức tác dụng với dung dịch KOH thu ba muối  Y (C5H10O2) este – ancol, Z (C8H8O2) este – phenol n Y  n Z  n X n Y  n Z  0,2 n Y  0,125 mol    n Y  2.n Z  n KOH n Y  2.n Z  0,275 n Z  0,075 mol  Xét Z tác dụng với dung dịch KOH: Z  2KOH  muèi+ 1H2O 0,075  0,15 0,075 BTKL   mZ  mKOH(p­ víi Z)  mmuèi(z)  mH O  136.0,075  56.0,15  mmuèi(Z)  18.0,075  mmuèi(Z)  17,25 gam mmuèi(Y)  mmuèi(Z)  mT  mmuèi(Y)  17,25  29,5  mmuèi(Y)  12,25 gam Đặt công thức muối Y RCOOK  (R  83).0,125  12,25  R  15(CH3 )  Y : CH3COOC3H7 (0,125 mol)  Z: HCOOC6H4CH3 (0,075 mol) %m HCOOK  m HCOOK 84,0,075 100  100  21,36% mT 29,5 Câu 39: B Sơ đồ phản ứng:  Mg  0,1 mol  Cl2  Mg2  , Fe2    HCl Mg2  , Fe2    AgNO       3      3    O Fe   Fe ,Cl ,O Fe ,Cl       0,16 mol  4,48 lit 20,88 gam X dd Y Mg2  , Fe3     NO3  dd sau AgCl    Ag  m gam nCl  nO  2 4, 48 (I) 22, BTKL   mMg  m Fe  mCl  mO  m X 2  24.0,1  56.0,16  71.nCl  32.nO  20,88  71.nCl  32.nO  9,52 (II) 2 2 (I)(II)  nCl  0,08 mol; nO  0,12 mol BT O  n O2  2.nO  n O2  2.0,12  0,24 mol 2H   O2   H2O n H  2.n nHCl  n BT Cl H O2   2.0,24  0, 48 mol  0,48 mol  2.nCl  n HCl  n AgCl  2.0,08  0,48  n AgCl  n AgCl  0,64 mol BTDT cho dd sau  2.n n NO3 Mg2   3.n Fe3  1.n NO3  2.0,1  3.0,16  1.n NO3  0,68 mol BT NO   n AgNO  n NO3  0,68 mol BT Ag   n AgNO  n AgCl  n Ag  0,68  0,64  n Ag  n Ag  0,04 mol m  mAgCl  mAg  143,5.0,64  108.0,04  96,16 gam Câu 40: D  Xác định công thức ancol X,Y: Đặt công thức chung ete R2 O  2R  16  7,55  R  36,  Rnhá  36,  R lín 0,085 ancol ®ång ®¼ng kÕ tiÕp Rnhá  29(C H5 )  X : C H5OH   Rlín  43(C 3H7 )  X : C 3H7OH  Xác định số mol chất ban đầu: Số mol O2 là: nO  43,68  1,95 mol 22, Lượng O2 dùng để đốt cháy Z lượng O2 dùng để đốt cháy T Sơ đồ phản ứng: C n H2n  2O  O2 27,2 gam kC 1,95 mol  CO2  H2O a mol b mol O 0 n 2n 2   nC H  n H O  nCO  (b  a) mol n 2n 2 O 2 H BTKL T  mC(T)  mH(T)  mO(T)  mT  12.a  2.b  16(b  a)  27,2 (1) BT O  nC H  2.nO  2.nCO  n H O  (b  a)  1,95.2  2a  b (2) n 2n 2 O 2 (1)(2)  a  1,3 mol, b = 1,8 mol  nC H  1,8  1,3  0,5 mol n 2n 2 O Đặt số mol chất T là: C2H5OH: x mol; C3H7OH: y mol Ta có:  x  y  0,5 x  0,2 mol nC H5OH  nC 3H7OH  n T    m  mC H OH  m T 46x  60y  27,2 y  0,3 mol   C H5OH  Xác định số mol ancol tham gia phản ứng tạo ete: H SO đặc, 1400 C S phn ứng: ROH  ROR 7,55 gam 0,085 gam T  H2O BT R  n ROH(p­)  2.n ROR  n ROH(p­)  2.0,085  0,17 mol BT H  2.n H O  n ROH(p­)  n H O  2 n ROH(p­)  0,085 mol BTKL   mROH(p­)  mROR  mH O  mROH(p­)  7,55  18.0,085  9,08 gam Gọi số mol ancol tham gia phản ứng là: C2H5OH: z mol; C3H7OH: t mol Ta có: n  nC H OH(p­)  n ROH(p­)  z  t  0,17 z  0,08 mol  C H5OH(p­)    m  mC H OH(p­)  m ROH(p­) 46z  16t  9,08 t = 0,09 mol   C H5OH(p­) z 0,08 HC H OH ete  100  100  40% x 0,2 t 0,09 HC H OH ete  100  100  30% y 0,3 ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Các chất bị thủy phân môi trường axit... Phản ứng oxi hóa khử phản ứng có thay đổi số oxi hóa số nguyên tố  Thí nghiệm (1): SO2 tác dụng với dung dịch KMnO4 SO2 tác dụng với dung dịch KMNO4 phản ứng oxi hóa khử KMnO4 chất oxi hóa 6 4... (4) xảy phản ứng oxi hóa khử  Thí nghiệm (5): Mặc dù H2SO4 đặc chất oxi hóa mạnh tác dụng với chất khơng có tính khử (số oxi hóa ngun tố cao nhất) khơng xảy phản ứng oxi hóa khử Thí dụ: 3 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 15 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 15 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay