Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 13 có lời giải chi tiết

30 23 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:56

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ 13 Tên mơn: HĨA HỌC 12 Câu 1: Tơ nilon-6,6 tính dai, bền, mềm mại, óng mượt dùng để dệt vải may mặc Nilon-6,6 thuộc loại: A Tơ visco B Tơ poliamit C Tơ polieste D Tơ axetat Câu 2: Chất X công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3 Tên gọi X là: A Etyl axetat B Propyl axetat C Metyl axetat D Metyl propionat Câu 3: Thủy phân 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M.Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 8,56 B 8,20 C 10,40 D 3,28 Câu 4: Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ trinitrat Biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ 90% Giá trị m là: A 26,73 B 33,00 C 25,46 D 29,70 Câu 5: Cho dãy kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K Số kim loại dãy không tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là: A B C D Câu 6: H2SO4 đặc dùng để làm khơ khí ẩm sau đây? A H2S B CO2 C HBr D HI Câu 7: Cho dãy chất sau: glucozơ, amilopectin,fuctozơ, saccarozơ,xelulozơ Số chất dãy tham gia phản ứng thủy phân là: A B C D Câu 8: Ứng dụng ứng dụng glucozơ? A Nguyên liệu sản xuất ancol etylic B Nguyên liệu sản xuất PVC C Tráng gương, tráng ruột phích D Làm thực phẩm dinh dưỡng thuốc tăng lực Câu 9: Muối mononatri amino axit sau dùng làm bột (mì chính)? A Lysin B Alanin C Axit glutamic D Axit aminoaxetic Câu 10: Cá cần oxi để tăng trưởng tốt.Chúng tăng trưởng tốt nước ấm Lí cho tượng là: A Bơi lội nước ấm cần nhiều cố gắng B Oxi hóa tan nước ấm C Phản ứng hóa học xảy nhanh nhiệt độ tăng D Trong nước ấm tạo nhiều cacbon đioxit Câu 11: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan dung môi hữu không phân cực (b) Chất béo trieste glixerol với axit béo (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin nhiệt độ nóng chảy cao nhiệt độ nóng chảy triolein Số phát biểu là: A B C D Câu 12: Cho C2H4(OH)2 phản ứng với hỗn hợp CH3COOH HCOOH môi trường axit (H2SO4) thu tối đa số đieste là: A B C D Câu 13: Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu Dung dịch sau (khi lấy dư) khơng thể hòa tan hết X? A dung dịch HNO3 loãng B dung dịch NaNO3 HCl C dung dịch H2SO4 đặc, nóng D dung dịch H2SO4 lỗng, nóng Câu 14: Polime sau tính đàn hồi? A Polietilen B Poliisopren C Poli (metyl metacrylat) D Poli (vinyl clorua) Câu 15: Cho NaOH dư phản ứng với dung dịch sau: AlCl3, Ba(HCO3), CuSO4, HCl, NH4Cl, MgSO4, FeCl3 Sau phản ứng kết thúc, số trường hợp thu kết tủa là: A B C D Câu 16: Sục 13,44 lít (đktc) khí CO2 vào 200ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M NaOH 1M, sau phản ứng thu dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với 200ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M KOH 1,5M, thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 39,40 B 47,28 C 66,98 D 59,10 Câu 17: Cho dãy chất: NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH3, Zn, Cl2, AgNO3 Số chất tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 là: A B C D Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 11,88 gam X gồm hai este mạch hở (trong este đơn chức este hai chức) cần 14,784 lít O2 (đktc), thu 25,08 gam CO2 Đun nóng 11,88 gam X với 300ml dung dịch NaOH 1M, cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn Y phần chứa ancol đơn chức Z Cho Z vào bình Na dư, sau phản ứng thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam Trộn Y với CaO nung điều kiện khơng khí, thu 2,016 lít (đktc) hiđrocacbon Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm theo khối lượng este hai chức hỗn hợp X là: A 42,09% B 27,06% C 57,91% D 72,40% Câu 19: Trong chất: striren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen butan Số chất khả tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là: A B C D Câu 20: Cho 21 gam hỗn hợp glyxin axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu dung dịch X chứa 32,4 gam muối Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 50,65 B 33,50 C 44,65  NaOH D 22,35  HCl d­ Câu 21: Cho dãy chuyển hóa: Glyxin  X1  X2 Biết X1, X2 chất hữu Công thức cấu tạo thu gọn X2 là: A ClH3NCH2COOH B H2NCH2COONa C H2NCH2COOH D ClH3NCH2COONa Câu 22: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu mạch hở (đều chứa C,H,O), phân tử chất hai nhóm số nhóm –CHO, -COOH, -CH2OH Đốt cháy hồn tồn 17,1 gam X thu 11,2 lít khí CO2 (đktc) m gam H2O Cho 17,1 gam X tác dụng hết với Na dư, thu 2,8 lít H2 (đktc) Mặt khác cho 17,1 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3/NH3 dư thu 54 gam Ag Gía trị m là: A 4,5 B 6,3 C 9,0 D 12,6 Câu 23: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) (b) (c) (d) (e) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH điều kiện thường Hấp thụ hết mol CO2 vào dung dịch chứa mol NaOH Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc dư Cho CuO vào dung dịch HNO3 Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ Số thí nghiệm thu hai muối là: A B C D Câu 24: Cho phát biểu sau: (a) Fructozơ saccarozơ chất rắn, vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit, đun với dung dịch H2SO4 lỗng sản phẩm thu phản ứng tráng bạc (c) Dung dịch glucozơ dung dịch saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam (d) Khi thủy phân hoàn tồn hỗn hợp gồm xenlulozơ saccarozơ mơi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Glucozơ bị oxi hóa dung dịch AgNO3 amoniac (f) Glucozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu sobitol Số phát biểu là: A B C D Câu 25: Xà phòng hóa hồn tồn 17,00 gam triglixerit cần vừa đủ 0,06 mol NaOH cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng nguyên chất là: A 17,56 gam B 16,68 gam C 17,80 gam D 18,38 gam Câu 26: Đốt hỗn hợp gồm 0,4 mol Fe 0,2 mol Cu bình khí đựng oxi, sau thời gian thu m gam hỗn hợp chất rắn Cho toàn chất rắn vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng xảy hoàn tồn thu 3,36 lít (đktc) khí 6,4 gam kim loại không tan Giá trị m là: A 40,8 B 38,4 C 44,8 D 41,6 Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gốm este đồng phân cần dùng 4,704 lít khí O2, thu 4,032 lít khí CO2 3,24 gam H2O Nếu cho m gam X tác dụnghết với 110ml dung dịch KOH 1M cạn dung dịch sau phản ứng thu 7,98 gam chất rắn khan, a mol muối Y b mol muối Z (MY > MZ) Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Tỷ lệ a:b là: A 3:2 B 2:3 C 2:1 D 1:5 t0 Câu 28: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C 3H 4O2  NaOH  X  Y t0 X  H2SO4 lo·ng  Z  T Biết Y Z phản ứng tráng bạc Hai chất Y Z tương ứng là: A HCOONa, CH3CHO B HCHO, HCOOH C HCHO, CH3CHO D CH3CHO, HCOOH Câu 29: Cho hai hợp chất hữu X, Y cơng thức phân tử C3H7NO2 Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo sản phẩm gồm H2NCH2COONa chất hữu Z; Y tạo sản phẩm gồm CH2=CHCOONa khí T Các chất Z T là: A CH3OH NH3 B CH3OH CH3NH2 C CH3NH2 NH3 D C2H5OH N2 Câu 30: Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba Al2O3 (trong oxi chiếm 19,47% khối lượng) tan hết vào nước, thu dung dịch Y Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 54,6 B 23,4 Câu 31: Cho phát biểu sau: C 27,3 D 10,4 (a) (b) (c) (d) (e) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat NaOH, thu natri axetat anđehit fomic Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng Ở điều kiện thường, anilin chất khí Tinh bột thuộc loại polisaccarit Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 Số phát biểu là: A B C D Câu 32: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO Cu (trong nguyên tố sắt chiếm 52,5% khối lượng) Cho m gam X tác dụng với 420ml dung dịch HCl 2M (dư), thu dung dịch Y lại 0,2m gam chất rắn không tan Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu khí NO 141,6 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 32 B 36 C 20 D 24 Câu 33: Hòa tan chất X vào nước thu dung dịch suốt, thêm tiếp dung dịch chất Y thu chất Z (làm vẩn đục dung dịch) Các chất X,Y,Z là: A Phenol, natri hiđroxit, natri phenolat C Phenol, axit clohiđric, natri phenolat C Natri phenolat, phenol, natri hiđroxit D Natri phenolat, axit clohiđric, phenol Câu 34: Cho 34 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức thuộc loại hợp chất thơm (tỉ khối X O2 4,25 với tỷ lệ số mol hai este) tác dụng vừa đủ với 175ml dung dịch NaOH 2M cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp Y gồm hai muối khan Thành phần phần trăm khối lượng hai muối Y là: A 35,6% 64,4% B 46,58% 53,42% C 56,67% 43,33% D 55,43% 44,57% Câu 35: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) chất Y (C3H12N2O3) X muối axit hữu đa chức, Y muối axit vô Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,06 mol hai khí (có tỷ lệ mol 1:5) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 3,46 B 4,68 C 2,26 D 5,92 Câu 36: Hòa tan hồn tồn 15,6 gam hỗn hợp Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 NaNO3 thu dung dịch X chứa muối sunfat trung hòa kim loại, hỗn hợp khí Y gòm 0,01 mol N2O 0,02 mol NO Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 89,15 gam kết tủa Lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 84,386 gam chất rắn Nồng độ phần trăm FeSO4 X giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,85 B 1,06 C 1,45 D 1,86 Câu 37: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp chứa AlCl3 HCl, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol) Tỷ lệ x : a là: A 4,8 B 5,0 C 5,4 D 5,2 Câu 38: Hòa tan hồn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 KCl vào H2O, thu dung dịch Y Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến H2O bắt đầu điện phân hai điện cực dừng điện phân Số mol khí anot lần số mol khí từ catot Phần trăm khối lượng CuSO4 X là: A 61,70% B 44,61% C 34,93% D 50,63% Câu 39: Cho chất hữu mạch hở: X axit khơng no hai liên kết  phân tử, Y axit no đơn chức, Z ancol hai chức, T este X, Y với Z Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X T, thu 0,1 mol CO2 0,07 mol H2O Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khan E Đốt cháy hoàn toàn E, thu Na2CO3, 0,195 mol CO2 0,135 mol H2O Phần trăm khối lượng T M giá trị gần với giá trị sau đây? A 68,7 B 68,1 C 52,3 D 51,3 Câu 40: Hòa tan hồn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al Al2O3 vào nước dư, thu 0,896 lít khí (đktc) dung dịch Y Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu 4,032 gam kết tủa Lọc kết tủa thu dung dịch Z chứa chất tan Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thu 3,12 gam kết tủa Giá trị m là: A 6,79 B 7,09 C 2,93 D 5,99 ĐÁP ÁN 1-B 2-D 3-D 4-A 5-A 6-B 7-C 8-B 9-C 10-B 11-C 12-A 13-D 14-B 15-D 16-D 17-D 18-C 19-D 20-C 21-A 22-B 23-D 24-B 25-A 26-A 27-D 28-D 29-A 30-B 31-B 32-A 33-D 34-C 35-A 36-A 37-D 38-B 39-A 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Công thức tơ Nilon-6,6 là: (NH  CH2 6  NHCO  CH2 4  CO) n Nilon – 6,6 nhiều nhóm NHCO  Nilon – 6,6 thuộc loại tơ poliamit Câu 2: D CH3CH2COOCH3: metyl propionat Câu 3: D 8,8   0,1 n CH3COOC H5  Số mol chất là:  88  n NaOH  0,2.0,2  0,04 mol Phương trình phản ứng: CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH Theo pt   n NaOH  nCH COOC H  NaOH hết, CH3COOC2H5 dư 0,04 0,1  Chất rắn thu CH3COONa nCH COONa  n NaOH  0,04 mol m = mCH COONa  0,04.82  3,28 gam Câu 4: A Phương trình phản ứng: C6 H7O2 (OH)3 n  3nHNO3  C6H7O2 (ONO2 )3 n  3nH2O xenlulozo xenlulozo trinitrat Lấy hệ số polime hóa n = nC H O (OH)  16,2  0,1 mol 162 H  90%   nC H O (OH) (p­)  0,1 90  0,09 tÊn mol 100 BT C  nC H O (ONO )  nC H O (OH) (p­)  0,09 tÊn mol 2 m  mC H O (ONO )  297.0,09  26,73 tÊn 2 Câu 5: A Các kim loại tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ gồm: Na, Ca, K 2Na  2H2 O  2NaOH  H  Ca  2H2 O  Ca(OH)2  H  2K  2H2 O  2KOH  H2  Các kim loại không tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ gồm: Fe, Cu Câu 6: B H2SO4 đặc chất tính oxi hóa mạnh tính axit  H2SO4 khơng dùng để làm khơ khí tính khử tính bazơ H2SO4 đặc không dùng để làm khô khí H2S, HBr, HI vì: t0 H2S + 3H2SO4(đặc)  4SO2 + 4H2O t0 2HBr + H2SO4(đặc)  Br2 + SO2 + 2H2O t0 8HI + H2SO4(đặc)  4I2 + H2S + 4H2O H2SO4 đặc dùng để làm khô khí CO2 Câu 7: C Các chất hữu tham gia phản ứng thủy phân gồm: Các hợp chất hữu chứa chức este Thí dụ: CH3COOC H5  H2O H t0 CH3COOH + C H5OH H O,t CH3COOC H5  NaOH   CH3COONa + C 2H5OH Đissaccarit, polisaccarit tham gia phản ứng thủy phân xúc tác axit enzim Thí dụ: H / t0 C12 H 22O11  H O   C H12O6  C H12 O6 saccarozo glucozo  H /t fructozo (C H10O5 )n  nH2 O   n C H12 O6 Tinh bét glucozo H / t0 (C H10O5 )n  nH2 O   n C H12 O6 Xenlulozo glucozo Các hợp chất hữu nhóm –CO-NH- peptit, protein, nilon-6, nilon-6,6 Các chất tham gia phản ứng thủy phân gồm (C6H10O5)n (amilopectin), C12H22O11 (saccarozo), (C6H10O5)n (xenlulozo) Câu 8: B Glucozơ không dùng làm nguyên liệu để sản xuất PVC Câu 9: C Muối mononatri axit glutamic dùng làm bột (mì chính) Câu 10: B Cá cần oxi để hơ hấp, lượng oxi dùng cá hơ hấp lượng oxi tan nước (khí oxi tan nước) Độ tan chất khí nói chung oxi nói riêng giảm nhiệt độ tăng, với nước ấm oxi hòa tan nước lạnh Câu 11: C Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan dung môi hữu không phân cực  Phát biểu (a) Chất béo trieste glixerol với axit béo  Phát biểu (b) Thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng bất thuận nghịch t0 (RCOO)3 C 3H5  3NaOH  3RCOONa  C 3H5 (OH)3  Phát biểu (c) sai chÊt beo   tristearin (C17 H33COO)3 C 3H5 chất beo lỏng C17 H33COOH axit beo không no triolein (C17 H35COO)3 C 3H5 chất beo C17 H35COOH lµ axit beo no  Nhiệt độ nóng chảy: tristearin > triolein  Phát biểu (d) Các phát biểu (a), (b) (d) Câu 12: A Các este chức (chỉ chứa chức este) thỏa mãn là: H2C  OOCH H 2C  OOCH H 2C  OOCCH | H2C  OOCH | H 2C  OOCCH3 | H 2C  OOCCH3 Vậy este thỏa mãn Câu 13: D X tan hết dung dịch HNO3 loãng dư: Al + 4HNO3 (loãng)  Al(NO3)3 + NO  + 2H2O Fe + 4HNO3 (loãng)  Fe(NO3)3 + NO  + 2H2O 3Cu + 8HNO3 (loãng)  3Cu(NO3)2 + 2NO  + 4H2O X tan hết dung dịch NaNO3 HCl dư: Al  NO3  4H   Al3  NO  2H 2O Fe  NO3  4H   Fe3  NO  2H 2O 3Cu  2NO3  8H   3Cu2   2NO  4H 2O X tan hết H2SO4 đặc, nóng dư: t0 2Al  3H 2SO (dỈc)  Al2 (SO )3  3SO2  6H 2O t0 2Fe  6H2SO4 (dỈc)  Fe2 (SO4 )3  3SO2  6H 2O t0 Cu  2H2SO4 (dỈc)  CuSO  SO2  2H 2O X khơng tan hết dung dịch H2SO4 lỗng, nóng, dư Cu kim loại đứng sau hidro dãy điện hóa nên khơng tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng: 2Al + 3H2SO4 (loãng)  Al2(SO4)3 + 3H2  Fe + H2SO4 (loãng)  FeSO4 + H2  Cu + H2SO4 (lỗng)  khơng xảy Chú ý: Al, Fe, Cu bị thụ động H2SO4 đặc nguội HNO3 đặc nguội, tức Al, Fe, Cr không tác dụng với H2SO4 đặc nguội HNO3 đặc nguội Câu 14: B Cao su thiên nhiên polime isopren Cao su vật liệu polime tính đàn hồi  Poliisopren cso tính đàn hồi Câu 15: D nCHO  nCH OH  nCOOH  nC(X)  X gồm OHC – CH2OH OHC – COOH 0,25 0,5 0,25 Đặt số mol chất X là: OHC – CH2OH: a mol; OHC – COOH: b mol Ta có: mOHC  CH2 OH  mOHC COOH  m X 60a  74b  17,1 a  0,1 mol     BT CHO a  b  0,25  n  n  n  b = 0,15 mol  OHC  CH2 OH OHC  COOH CHO  OHC  CH OH     O 0,1 mol  CO2  H2 O *Sơ đồ phản ứng đốt cháy X:    OHC  COOH   m gam  0,15 mol  X BT H  2.n H O  4.nOHC CH OH  2.nOHC COOH  n H O  2.nOHC CH OH  nOHC COOH 2 2 2.0,1  nH O  0,35 mol  m = 0,35.18 = 6,3 gam Câu 23: D (a) Cl2  2NaOH  NaCl  NaClO  H2O muèi muèi  Thí nghiệm (a) thu hai muối NaCl NaClO n (b)  NaOH   1,5   Tạo hai muối NaHCO3, Na2CO3 nCO 2 (c) 2KMnO4  16HCl  2MnCl2  5Cl2   2KCl  8H2O muèi muèi  Thí nghiệm (c) thu hai muối MnCl2 KCl (d) CuO  2HNO3  Cu(NO3 )2  H2O muèi  Thí nghiệm (d) thu muối Cu(NO3)2 (e) HS   OH   S   H2O  Dung dịch thu gồm: Na+, K+, S2võa ®đ  Thí nghiệm (e) thu hai muối Na2S K2S Các thí nghiệm thu hai muối là: (a), (b), (c), (e) Câu 24: B 0,15 Fructozơ saccarozơ chất rắn, vị ngọt, dễ tan nước  Phát biểu (a)  H O(H  ,t )  AgNO / NH 3 (C H10O5 )n   C H12O6  Ag  glucozo (C6H10O5)n polisaccarit (tinh bột xenlulozơ)  Phát biểu (b) C6H12O6 (glucozơ) C12H22O11 (saccarozơ) 2OH liền kề, chúng hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam  Phát biểu (c)    xenlulozo glucozo   Phát biểu (d) sai H / t0 C12 H22O11  H2O   C H12O6  C H12O6   glucozo fructozo   H / t0 (C H10O5 )n  nH2 O   nC H12O6 1 1 t0 HOCH2  CHOH 4 C HO  Ag NO3  3NH3  H 2O  glucozo 3 HOCH CHOH 4 C OONH  Ag  2NH NO3 Glucozơ chất khử, AgNO3 chất oxi hóa  Glucozơ bị oxi hóa AgNO3/NH3  Phát biểu (e) Ni,t HOCH2 CHOH 4 CHO  H2  HOCH2 CHOH 4 CH2OH glucozo Sobitol  Phát biểu (g) Các phát biểu gồm: (a), (b), (c), (e), (g) Câu 25: A Sơ đồ phản ứng: (RCOO)3 C 3H5  NaOH  RCOONa  C 3H5 (OH)3 17 gam 0,06 mol xà phòng n 0,06 BT OH n NaOH  3.nC H (OH)  nC H (OH)  NaOH   0,02 mol 3 3 BTKL   m(RCOO) C H  mNaOH  mRCOONa  mC H (OH) 3 5  17  40.0,06  mRCOONa 92.0,02 mRCOONa 17,56 gam mxà phòng  17,56 gam Câu 26: A Kim loại không tan Cu dư Cu dư  Muối thu gồm FeCl2 CuCl2 vì: Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2 3,36  n H2  22,  0,15 mol Số mol chất là:  6, n   0,1 mol Cu d­  64  Fe2  ,Cu2    H2     Fe    0,15 mol    0,4 mol   O2 Fe,Cu   HCl d­  Cl   H O   Sơ đồ phản ứng:         muèi  O   Cu   0,2 mol  Cu d­ m gam 0,1 mol  BT Fe  n Fe2  BT Cu  n Fe  n   n Cu  n BT §T muèi  n Cu d­  0,2  n Cu2    2.n Fe2  BT Cl  n HCl(p­)  n  0, mol Fe2   2.n Cu2  Cl  (muèi)  1.n Cu2   0,1  n Cl  (muèi) n Cu2  Cl  (muèi)  0,1 mol  2.0,  2.0,1  mol  mol BT H  n HCl(p­)  2.n H  2.n H O   2.0,15  2.n H O  n H O  0,35 mol 2 2 BT O  n O  n H O  0,35 mol m  mFe  mCu  mO  56.0,4  64.0,2  16.0,35  40,8 gam Câu 27: D *Xét giai đoạn đốt cháy X: 4,704 4,032  nO2  22,  0,21 mol, n CO2  22,  0,18 mol Số mol chất là:  3,24 n   0,18 mol H O  18 nCO  nH O  X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở, dạng: CnH2nO2 2 Sơ đồ phản ứng: C n H2n O2  X O2 0,21 mol  CO2  H2O 0,18 mol 0,18 mol BT O  2.nC H O  2.nO  2.nCO  n H O  2.nC H O  2.0,21  2.0,18  0,18 n 2n 2 2 n 2n  nC H O  0,06 mol n 2n BT C  n.nC H O  nCO  n  n 2n 2 nCO nC H O n 2n  0,18   X: C3H6O2 0,06 C3H6O2 hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 *Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch KOH: Số mol KOH là: nKOH  0,11.1  0,11 mol Phương trình phản ứng: RCOOR'  KOH  RCOOH  R'OH X n KOH  n RCOOR '  RCOOR’ hết, KOH dư 0,11 mol 0,06 mol nKOH(p­)  nRCOOR'  0,06 mol  nKOH d­  0,11  0,06  0,05 mol Sơ đồ phản ứng:   CH3COOK  CH3COOCH3   a mol Y      CH3OH  a mol    KOH   HCOOK      HCOOC H  0,11 gam  b mol Z  C H 5OH     KOH d­  b mol   X  0,05 mol  7,98 gam r¾n  a  b  0,06 a  0,01 mol nCH3COOCH3  n HCOOC H5  n X    m  m HCOOK  m KOH d­  m r¾n 98a  84b  56.0,05  7,98 b = 0,05 mol   CH3COOK  a : b  0,01: 0,05  1: Câu 28: D Y Z tham gia phản ứng tráng bạc  C3H4O2 este axit fomic ancol không bền chuyển thành andehit  C3H4O2 HCOOCH=CH2 Các phương trình phản ứng: t0 HCOOCH  CH2  NaOH  HCOONa  CH3CHO x Y t0 HCOONa  H2SO4 (loãng)  HCOOH  Na 2SO4 X Vậy Y CH3CHO, Z HCOOH Câu 29: A Z  NaOH X  H2 NCH2COONa  X : H2 NCH2COOCH3  NaOH Y  CH2  CHCOONa  Y : CH2  CHCOONH Các phương trình phản ứng: H2 NCH2COOCH3  NaOH  H2 NCH 2COONa  CH3OH X Z CH2  CHCOONH  NaOH  CH2  CHCOONa  NH3   H 2O Y T  Z CH3OH, T NH3 Câu 30: B Số mol chất là: mO(X)  19, 47 16,8 86,3  16,8 gam  nO(X)   1,05 mol 100 16 BT O  3.n Al O  nO(X)  n Al O  3 1,05  0,35 mol BT Al   n Al  2.n Al O  0.35.2  0,7 mol nH  13, 44  0,6 mol; n HCl  3,2.0,75  2, mol 22, Gọi M kim loại chung cho Na, K Ba Các phương trình phản ứng cho X tan hết H2O: 2M  2nH2O  2M n   2nOH   nH2  Al2O3  2OH   2AlO2   H2O Dung dịch Y gồm Mn+, OH- dư AlO2Dung dịch Y tác dụng với dung dịch HCl: OH   H   H2O AlO2   H   H2 O  Al(OH)3  Al(OH)3  3H   Al3  3H 2O BT E  n.n n.n Mn 1,2  1.n Mn  Cl 2,4  2.n H  n.n Mn   2.0,6  1,2 mol  dung dịch sau gồm: Mn  ,Al3 ,Cl  Sơ đồ phản ứng: H2  M, Al   0,7 mol   H2 O       O  X 0,6 mol M n  , Al3    2,4 mol dd Y     Al(OH)3  Cl    m gam  2,4 mol   HCl dd sau cïng BT §T (dd sau cïng)  n.n BT Al   n Al  n Al 3 Mn   3.n Al 3  1.n Cl  1,2  3.n Al 3  2,4  n Al 3  0,4 mol  n Al(OH)  0,7  0,4  nAl(OH)  nAl(OH)  0,3 mol 3 m  mAl(OH)  78.0,3  23,4 gam Câu 31: B CH3COOH  CH2  NaOH  CH3COONa  CH3CHO vinyl axetat natri axetat andehit axetic  Phát biểu (a) sai Polietilen điều chế phản ứng trùng hợp etilen: t ,p,xt nH2C  CH2   (CH2  CH2 )n etilen polietilen(PE)  Phát biểu (b) sai Ở điều kiện thường, anilin chất lỏng  Phát biểu (c) sai Tinh bột thuộc loại polisaccarit  Phát biểu (d) Ni,t (C17H33COO)3C 3H5  3H2  (C17H35COO)3C 3H5 triolein  Phát biểu (e) Các phát biểu là: (d) (e) Câu 32: A Số mol HCl là: nHCl  0,42.2  0,84 mol Quy đổi hỗn hợp X thành Fe: a mol; Cu: b mol; O: c mol m Fe 56a 320a 320a 100  52,5  100  52,5  m X  gam  56a  64b  16c  (I) mX mX 3 Chất rắn không tan Cu dư  Dung dịch Y gồm FeCl2, CuCl2 HCl dư  Dung dịch Y gồm ion Fe2  ,Cu2  ,H ,Cl 64a 320a 64a a mCu(d­)  0,2m  0,2  gam  nCu(d­)   mol 3 64 n Cu2 (Y) a  nCu(p­) nCu(ban đầu) nCu(dư) n (b  ) mol Cu (Y) Các phương trình phản ứng tạo kết tủa: Ag  Cl   AgCl  0,84  0,84 Ag  Fe2   Ag   Fe3 mAgCl  mAg  mkÕt tña  143,5.0,84  108.nAg  141,6  nAg  0,195 mol Sơ đồ phản ứng: 2    Fe , Cu  a mol b mol     HCl    0,84 mol O    c mol  Cu d­  H O a /3 mol AgCl  Fe2  , Cu2   1 5 3   2    Fe ,Cu  a mol (b a /3)mol   Ag N O3d­     N O       Ag      NO3       H d­,Cl  0,159 mol  X dd sau dd Y a BT electron (X+HCl)  2.n Fe  2.nCu(p­)  2.nO  2a  2.(b  )  2c (II) n H (p­ víi X)  2.nO  2c mol  n H (d­)  (0,84  2c) mol *Xét giai đoạn dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư:    NO3 d­  H hÕt AgNO3 d­    2  Ag d­  Fe hÕt Các bán phản ứng oxi hóa – khử: Fe2   Fe3  1e BT electron 1.n NO3  4H   3e  NO  2H2O Ag   1e  Ag Fe2 3  n   1.n Ag  a  (0,84  2c)  0,195 (III) H 4 (I)(II)(III)   a  0,3 mol; b = 0,15 mol; c = 0,35 mol m 320a 320.0,3   32 gam 3 Câu 33: D Các chất X,Y,Z natri phenolat, axit clohidric, phenol vì: C6H5ONa (natri phenolat) tan tốt nước, hòa tan C6H5Ona vào nước thu dung dịch suốt HCl  C H5ONa  C H5OH   NaCl Y X Z Câu 34: C    M X không đổi với tỷ lệ mol hai este este đồng phân   M X  32.4,25  136  este C8H8O2 34   0,25 mol n X  Số mol chất là:  136  n NaOH 0,175.2 0,35 mol n 0,35 X: đơn chøc  NaOH   1,   X gồm este – ancol este – phenol nX 0,25 Đặt số mol chất X este - ancol: a mol; este – phenol: b mol  a  b  0,25 a  0,15 mol neste ancol  n este  phenol  n X    a  2b  0,35 b = 0,1 mol  neste ancol  2.n este  phenol  n NaOH X + NaOH  muối  X gồm HCOOCH2C6H5 (0,15 mol) HCOOC6H4CH3 (0,1 mol) Sơ đồ phản ứng: HCOOCH2 C H5     C H5CH2 OH  0,15 mol    NaOH HCOONa        H2O CH3C H ONa    HCOOCH2 C H CH3    0,1 mol Y  X BT CH C H   nCH C H ONa  n HCOOC H CH  0,1 mol 6 BT HCOO   n HCOONa  n HCOOCH C H  nHCOOC H CH  0,15  0,1  0,25 mol 6 m HCOONa 68.0,25  100  100  56,67% %m HCOONa  m 68.0,25  130.0,1 HCOONa  m CH3C H ONa  %m CH3C H ONa  100  56,67  43,33%  Câu 35: A Các chất E là: X: H4NOOC – COOH3NCH3 H4NCOOC – CH2 - COONH4 Y: (CH3NH3)2CO3 (NH4)(C2H5CH3)CO3 (NH4)((CH3)2NH2)CO3 X, Y tác dụng với NaOH theo tỷ lệ 1:2 thu số mok khí ln gấp lần số mol X Y Đặt số mol chất là: C3H10N2O4: a mol; C3H12N2O3: b mol 138a  124b  3,86 a  0,01 mol   2a  2b  0,06 b = 0,02 mol Do khí thu với tỷ lệ số mol 1:5  X H4NOOC – COOH3NCH3; Y (CH3NH3)2CO3 Phương trình phản ứng: H4 NOOC  COOH3NCH3  2NaOH  NaOOC  COONa+CH3NH2   NH3  2H2 O 0,01  0,01 0,01 0,01  CH3NH3 2 CO3  2NaOH  Na2CO3  2CH3NH2  2H2O 0,02  0,02 0,04 nCH NH  0,01  0,04  0,05    n NH3 : nCH3NH2  1:  Thỏa mãn n NH  0,01 mol   m  mNaOOC COONa  mNa CO  134.0,01  106.0,02  3,46 gam Câu 36: A Đặt khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu m gam; số mol O hoonx hợp ban đầu a mol; số mol H2SO4 b mol mKL  mO  15,6  m  16a  15,6 (I) Sơ đồ phản ứng: Fe(OH)3    Fe3 , Fe2   Fe(OH)2     2  t / kk    Ba(OH)2 d­  Mg ,Cu   Mg(OH)      2   Cu(OH)  2   Na ,SO4   BaSO4  Fe,Mg,Cu   H2SO4          b mol   O  a mol  NaNO   3 dd X 89,15 gam  N2O  0,01 mol     H2O  NO  0,02 mol  15,6 gam Y BT N  n NaNO  2.n N O  n NO  n NaNO  2.0,01  0,02  0,04 mol 3 4H   NO 3 3e  NO  H 2O Các trình tham gia phản ứng H+: 10H   8NO 3 3e  N 2O  5H 2O 2H   O2   H 2O n H  4.nNO  10.nN O  2.nO  2b  4.0,02  10.0,01  2.a (II) BTDT cho ddX  2.n  2.n  2.n Fe2  Fe2   3.n  3.n Fe3 Fe3 BTDT cho kÕt tña Fe2   2.n  2.n  2.n n OH   3.n Mg2  Mg2  Fe2 Fe3  2.n  2.n  2.n  3.n Cu2  Cu2  Fe3 Mg2   2.n  2.n Cu2  SO42   1.n  1.n Na   2.n SO42  Na   (2b  0,04) mol  2.n Mg2  2.n Cu2 n OH   (2b  0,04) mol mKL  m OH  mBaSO  mkÕt tña  m  17.(2b  0,04)  233.b  89,15 (III) (I)(II)(III)   m  12,4 gam; a = 0,2 mol; b = 0,29 mol *Xét giai đoạn nung kết tủa đến khối lượng không đổi:  Fe(OH)3   3 2    Fe2 O   Fe(OH)2       O2 ,t  MgO   H O Sơ đồ phản ứng: Mg(OH)2     Cu(OH)  CuO  2    BaSO4   BaSO4  89,15 gam 84,386 gam Fe2 O3    MgO    CuO  BaSO4  84,386 gam r¾n BT H  n  2.n H O  (2.0,29  0,04)  2.n H O  n H O  0,27 mol 2 OH BTKL   89,15  32.nO  84,386  18.0,27  nO  0,003 mol 2 BT mol electron   n Fe(OH)  4.nO  n Fe(OH)  4.0,003  0,012 mol 2 BT Fe(II)   n FeSO  n Fe(OH)  nFeSO  0,012 mol 4 BTKL   mdd X  15,6  200  30.0,02  44.0,01  214,56 gam C%(FeSO4 )  m FeSO mdd X 100  152.0,012 100  0,85% 214,56 Câu 37: D H   OH   H2O (1) Các phương trình phản ứng: Al3  3OH   Al(OH)3  (2) Al(OH)3  OH   AlO2   2H2 O (3) Tại 0,6 mol KOH xảy phản ứng (1): Theo (1)  n H n OH  0,6 mol  n HCl  0,6 mol *Cách 1: Khi kết tủa cực đại AlCL3 chuyển hết Al(OH)3  nAlCl  nAl(OH) max  nAlCl  a mol 3 Tại 2,2 mol KOH xảy (1), (2), (3), lượng kết tủa bị hòa tan phần  K   HCl  2,2 mol 0,6 mol   Sơ đồ phản ứng:   KOH     Al(OH)3  AlCl3  , AlO2     2,2 mol  Cl  0,4 mol  a mol  (3a  0,6)mol  dd sau BT Al   n AlCl  n BTDT  1.n K AlO2  1.n  n Al(OH)  a  n AlO2  1.n Cl AlO2  0,4  n AlO2  (a  0,4) mol  2,2  (a  0,4)  (3a  0,6)  a  0,15 mol Tại thời điểm x mol KOH xảy (1), (2) (3), lượng kết tủa bị hòa tan hồn tồn:   K  HCl    0,6 mol   x mol  Sơ đồ phản ứng:   KOH       AlCl3  x mol Cl , AlO2  0,5 mol   0,5 mol   dd sau BT Cl  n BTDT Cl  1.n  n HCl  3.n AlCl  0,6  3.0,5  2,1 mol K  1.n Cl  1.n AlO2  x  2,1  0,5  2,6 mol  x : a  2,6 : 0,5  5,2 *Cách 2:  Xét 2,2 mol KOH 0,4 mol Al(OH)3: Xảy (1), (2), (3): kết tủa tan phần X ¶ y (1),(2),(3)  n OH n H  4.n Al3  n Al(OH)  2,2  0,6  4.n Al3  0,4  n Khi kết tủa cực đại AlCl3 chuyển hết Al(OH)3  nAl(OH) max  nAlCl  nAl(OH) max  a  0,5 mol 3  Xét x mol KOH: kết tủa tan hồn tồn: KÕt tđa tan hoµn toµn  n OH n H  4.n Al3  x  0,6  4.0,5  2,6 mol  x : a  2,6 : 0,5  5,2 Câu 38: B Dung dịch Y gồm ion Cu2+, K+, SO42- ClCác ion K+ SO42- không bị điện phân dung dịch Chọn: nkhí catot = mol  nkhí anot = mol Thứ tự xảy trình điện cực là: Catot() Anot() Cu2   2e  Cu 2Cl   Cl2  2e 2H2O  2e  H  2OH  2H2O  O2  4e 4H Catot thu khí catot, H2O bị điện phân H2O bắt đầu điện phân hai cực dừng điện phân  Anot, H2O bắt đầu điện phân  coi anot, H2O không bị điện phân Các trình xảy điện cực: Al3  0,5 mol Catot() : Anot() : Cu2   2e  Cu x 2Cl   Cl2  2e x 2H2 O  2e  H  2OH   4 2 BT E  2x    x  mol %mCuSO  mCuSO mCuSO  m KCl 100  160.3 100  44,61% 160.3  74,5.8 Câu 39: A  Xét trình đốt cháy E: C n H2n  COONa  O2  0,5Na CO3  (n  0,5)CO2  (n  0,5)H 2O muèi Y C m H2m 1COONa  O2  0,5Na CO3  (m  0,5)CO2  (m  0,5)H 2O muèi X  nCO  nH O  nmuèi X  nmuèi X  0,195  0,135  0,06 mol 2 M gồm RCOOH (X); RCOO – R’ – OOCR’ (T)  nX  nT  nmuèi X  0,06 mol  Xét giai đoạn đốt cháy a gam M: nCO : nH O  0,1: 0,07  10 : 2  Xét giai đoạn đốt cháy 6,9 gam M: Đặt số mol chất M X: x mol; T: y mol nX  nT  nM  x  y  0,06 (I) Đặt số mol CO2: 10z; H2O: 7z mol  (k  k X 2 k T 3 X  1).n X  (k T  1).n T  n CO  n H O 2  n X  2.n T  10z  7z  x  2y  3z (II) mC(M)  mH(M)  mO(M)  mM  12.10z  2.7z  16.(2x  4y)  6,9 (III) (I)(II)(III)   z  0,3 mol; y = 0,03 mol; z = 0,03 mol BT C  n X C X  n Y C T  nCO  0,03.C X  0,03.C T   C  0,3   X : CH2  CH  COOH; T: CH2  CH  COO-C 2H -OOCCH3 C X 3 C T 6 X 3 C T  %m T  158.0,03 100  68,7% 6,9 Câu 40: D  X tác dụng với H2O dư: Ba  2H 2O  Ba(OH)2  H  BaO  H 2O  Ba(OH)2 2Al  Ba(OH)2  2H 2O  Ba(AlO2 )2 Al2 O3  Ba(OH)2  Ba(AlO2 )2  H 2O  Dung dịch Y gồm Ba(AlO2 )2 , Ba(OH)2 hay gồm ion: Ba2  ,AlO2 ,OH  Sục CO2 dư vào dung dịch Y: Các phương trình hóa học: CO2  OH   HCO3 CO2  AlO2   2H2O  Al(OH)3   HCO3 Kết tủa thu Al(OH)3  n Al(OH)  BT Al  n AlO2  n Al(OH)  n AlO2 3.12  0,04 mol 78  0,04 mol  Sục 1,2096 lít CO2 vào dung dịch Y: nCO  1,2096  0,054 mol 22, Chất tan Ba(HCO3)2   Ba  BaCO3    Sơ đồ phản ứng: CO2   AlO  ,OH    Ba(HCO3 )2    Al(OH)3     0,054 mol dd Z 0,04 mol  4,302 gam dd Y BT Al   n Al(OH)  n AlO2  n Al(OH)  0,04 mol m Al(OH)  mBaCO  m kÕt tña  78.0,04  197.nBaCO  4,302 3  nBaCO 0,006 mol BT C  nCO  2.nBa(HCO )  nBaCO  0,054  2.nBa(HCO )  0,006 3  nBa(HCO )  0,024 mol BT Ba  n Ba 2  nBa(HCO )  nBaCO  0,024  0,006  0,03 mol 3  Xét giai đoạn m gam X tác dụng với H2O dư: Khí thu H2  n H  0,896  0,04 mol 22, Quy đổi X thành Ba: 0,03 mol; Al: 0,04 mol O Sơ đồ phản ứng:      Ba , Al  1 Ba  0,03 mol 0,04 mol       H2 O     H2  2   AlO2  , O H   0,04 mol   O dd Y m gam X BT mol electron   2.nBa  3.n Al  2.nO  2.n H  2.0,03  3.0,04  2.n O  2.0,04  nO  0,05 mol m  mBa  mAl  mO  137.0,03  27.0,04  16.0,05  5,99 gam ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Công thức tơ Nilon-6,6 là: (NH... tạo thành dung dịch bazơ gồm: Fe, Cu Câu 6: B H2SO4 đặc chất có tính oxi hóa mạnh có tính axit  H2SO4 khơng dùng để làm khơ khí có tính khử tính bazơ H2SO4 đặc khơng dùng để làm khơ khí H2S,... –COONa NaOH dư 0 ,13 mol 0,3 mol nCOONa  0 ,13 mol  n NaOH d­  0,3  0 ,13  017 mol *Xét giai đoạn Z tác dụng với Na dư: Z đơn chức  Đặt công thức Z ROH  nROH  nOH  0 ,13 mol  Na d­ 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 13 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 13 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay