Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 12 có lời giải chi tiết

25 10 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:56

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ 12 Tên mơn: HĨA HỌC 12 Câu 1: Phân tử polime sau chứa ba nguyên tố C, H, N phân tử? A Polietilen B Poli (vinyl axetat) C Poli (vinyl clorua) D Poliacrilonitrin Câu 2: Cơng thức sau công thức chất béo? A (CH3COO)3C3H5 B (C17H35COO)2C2H4 C (C17H33COO)3C3H5 D (C2H3COO)3C3H5 Câu 3: Trong phản ứng: SO2  2H2S  3S  2H2O Phát biểu sau đúng? A Lưu huỳnh bị oxi hóa hiđro bị khử B Lưu huỳnh SO2 bị khử, lưu huỳnh H2S bị oxi hóa C Lưu huỳnh SO2 bị oxi hóa lưu huỳnh H2S bị khử D Lưu huỳnh bị khử khơng chất bị oxi hóa Câu 4: Để tác dụng hết với a mol triolen cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 dung dịch Giá trị a bằng: A 0,20 B 0,30 C 0,15 D 0,25 Câu 5: Dẫn V lít khí CO (đktc) qua ống đựng lượng dư CuO nung nóng Sau phản ứng hồn tồn, khối lượng chất rắn giảm 4,0 gam so với ban đầu Giá trị V là: A 2,24 B 3,36 C 5,60 D 4,48 Câu 6: thí nghiệm sau: (I) (II) (III) (IV) Nhúng sắt vào dung dịch H2SO4 lỗng, nguội Sục khí SO2 vào nước Brom Sục khí CO2 vào nước Gia-ven Nhúng nhơm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội Số thí nghiệm xảy phản ứng hóa học là: A B C D Câu 7: Hòa tan hết m gam chất rắn gồm CaCO3 KHCO3 vào dung dịch HCl dư thu 4,48 lít khí CO2 đktc Giá trị m bằng: A 15,00 B 20,00 C 25,00 D 10,00 C D Câu 8: Số đồng phân cấu tạo anken C4H8 là: A B Câu 9: Đốt cháy hết 4,5 gam đimetylamin thu sản phẩm gồm N2, H2O a mol khí CO2 Giá trị a bằng: A 0,20 B 0,390 C 0,10 D 0,15 Câu 10: Phát biểu sau sai? A Frutozơ nhiều mật ong B Đường saccarozơ gọi đường nho C thể dùng dung dịch AgNO3 NH3 để phân biệt saccarozơ glucozơ D Glucozơ bị oxi hóa dung dịch Br2 thu axit gluconic Câu 11: Trong phân tử Gly-Ala-Val-Phe, aminoaxit đầu N là: A Phe B Ala C Val D Gly Câu 12: Hấp thụ hết 5,6 lít khí CO2 đktc vào dung dịch gồm 0,15 mol BaCl2; 0,08 mol Ba(OH)2 0,29 mol KOH sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch A m gam kết tủa Giá trị m bằng: A 45,31 B 49,25 C 39,40 D 47,28 Câu 13: Phân Kali clorua sản xuất từ quặng xinvinit chứa 47% K2O khối lượng Phần trăm khối lượng KCl phân bón bằng: A 75,0% B 74,5% C 67,8% D 91,2% Câu 14: Phát biểu sau đúng? A Xenlulozơ thuộc loại đisaccarit B Trùng ngưng vinyl clorua thu poli (vinyl clorua) C Amino axit thuộc loại hợp chất hữu đa chức D Thủy phân hồn tồn chất béo ln thu glixerol Câu 15: Thủy phân este X (C4H6O2) mạch hở môi trường axit thu hai chất hữu Y Z Tỉ khối Z so với H2 16 Phát biểu sau đúng? A Công thức hóa học chất X CH3COOCH=CH2 B Chất Z khả tham gia phản ứng tách nước tạo anken C Chất Y khả làm màu dung dịch nước brom D Các chất Y, Z số nguyên tử hiđro phân tử Câu 16: Fomalin (còn gọi fomon) dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng, Fomalin dung dịch chất hữu sau đây? A HCHO B HCOOH C CH3CHO D C2H5OH Câu 17: Cho hỗn hợp gồm K2O, BaO, Al2O3 MgO vào nước dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X chất rắn Y Sục khí CO2 tới dư dung dịch X, sau phản ứng thu kết tủa là: A BaCO3 B Al(OH)3 C MgCO3 D Mg(OH)2 Câu 20: Hòa tan hết m gam P2O5 vào 400 gam dung dịch KOH 10%, sau phản ứng hồn tồn cạn dung dịch thu 3,5m gam chất rắn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 14,00 B 17,00 C 13,50 D 13,00 Câu 21: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế oxi phòng thí nghiêm: Phát biểu sau khơng đúng? A thể thay KMnO4 rắn KClO3 rắn với xúc tác MnO2 B Khí O2 thu phương pháp đẩy nước C Khi kết thúc thí nghiệm, phải tháo ống dẫn khí trước đèn tát để tránh tượng nước chảy ngược từ ống nghiệm sang ống nghiệm nóng làm vỡ ống D Để phản ứng nung KMnO4 xảy hoàn toàn nhanh người ta để ống nghiệm cho phần đáy chứa KMnO4 thấp miệng ống nghiệm Câu 22: Cho thí nghiệm: (1) (2) (3) (4) Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 NH3 Cho dung dịch KHSO4 dư vào dung dịch Mg(HCO3)2 Oxi hóa metanal dung dịch AgNO3 NH3 Nhỏ vài giọt HNO3 đặc vào lòng trắng trứng (anbumin) (5) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch FeCl2 (6) Nhỏ dung dịch nước Br2 vào ống nghiệm đựng anilin Sau phản ứng hồn tồn, số thí nghiệm thu kết tủa là: A B C D Câu 23: tập chất khí dung dịch sau: (1)K  ,Ca  , HCO3 ,OH  (5)N , NO, NH3 ,O2 (2)Fe2  , H  , NO3 ,SO24  (6)NH3 , N , HCl,SO2 (3)Cu2  , Na  , NO3 ,SO24  (7)K  , Ag , NO3 , PO34 (4)Ba  , Na  , NO3 ,Cl  (8)Cu  , Na  ,Cl  ,OH  Số tập hợp tồn nhiệt độ thường là: A B C D Câu 24: Hỗn hợp M chứa ba peptit mạch hở Ala-Gly-Lys, Ala-Gly Lys-Lys-Ala-Gly-Lys Trong hỗn hợp M nguyên tố oxi chiếm 21,302% khối lượng Cho 0,12 mol M tác dụng với dung dịch HCl dư sau phản ứng hoàn toàn thu m gam hỗn hợp gồm ba muối Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 68,00 B 69,00 C 70,00 D 72,00 Câu 25: Thực phản ứng crackinh x mol butan thu hỗn hợp X gồm chất hiđrocacbon với hiệu suất phản ứng 75% Cho X qua bình đựng dung dịch Br2 dư sau phản ứng hồn tồn thu m gam hỗn hợp khí Y Đốt cháy hết Y O2 thu CO2 3,05x mol H2O Phần trăm khối lượng CH4 Y là: A 23,45% B 26,06% C 30,00% D 29,32% Câu 26: Cho chất sau: frutozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala Số chất phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là: A B C D Câu 27: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Thuốc thử Dung dịch NaHCO3 Dung dịch AgNO3/NH3, t0 Cu(OH)2/OHCác chất X, Y, Z, T là: Mẫu thử X X Y Z Y Z T Hiện tượng bọt khí Kết tủa Ag trắng sáng Không tượng Dung dịch xanh lam Dung dịch tím A Axit fomic, glucozơ, saccarozơ, Lys-Val B Fomanđehit, glucozơ, saccarozơ, Lys-Val-Ala C Axit fomic, glucozơ, saccarozơ, Lys-Val-Ala D Axit axetic, frucozơ, saccarozơ,Glu-Val-Ala Câu 28: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu kết tủa Z Cho Z vào dung dịch HNO3 (lỗng, dư), thu chất rắn T khí khơng màu hóa nâu khơng khí Hai muối X Y là: A Na2CO3 BaCl2 B AgNO3 Fe(NO3)3 C AgNO3 FeCl2 D AgNO3 FeCl3 Câu 29: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) chất Y (C3H12N2O3) Chất X muối axit hữu đa chức, chất Y muối axit vô Cho 2,2 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1:3) dung dịch chứa m gam muối Giá trị lớn m là: A 2,40 B 2,54 C 3,46 D 2,26 Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 42,48 gam hỗn hợp gồm glucozơ, fructozơ xenlulozơ cần dùng 1,44 mol O2 Nếu đun nóng 42,48 gam X với dung dịch AgNO3 NH3 (dùng dư) thu lượng Ag là: A 51,84 gam B 25,92 gam C 8,40 gam D 43,20 gam Câu 31: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối Z, lúc đầu thấy xuất kết tủa màu trắng xanh, sau chuyển dần sang màu nâu đỏ Công thức Z là: A CrCl3 B FeCl3 C FeSO4 D MgSO4 Câu 32: Cho dãy chất: KHSO4, Al2O3, ZnO, MgO, FeO, CrO3, Cr2O3 Số chất tính lưỡng tính dãy là: A B C D Câu 33: Cho dung dịch NaOH vào chất sau: NaHCO3, Al2O3, FeCl3, Al, NaAlO2, H2SO4 Số trường hợp phản ứng xảy là: A B C D Câu 34: Cho sơ đồ phản ứng sau: t0 (1)X  NaOH  X1+NH3  +H2O t0 (2) Y+NaOH  Y1+Y2 Biết X, Y cơng thức phân tử C3H7O2N Khi đun nóng Y2 với H2SO4 đặc 1700 C khơng thu anken; X1 mạch cacbon không phân nhánh Nhận định sau sai? A X tính lưỡng tính B X tồn đồng phân hình học C Y1 muối natri glyxin D X1 tác dụng với nước Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 Câu 35: Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào 200ml dung dịch X chứa Na2CO3 NaHCO3 Phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho từ từ 200ml dung dịch HCl 0,8M H2SO4 aM vào 200ml dung dịch X, thu dung dịch Y 1,792 lít khí CO2 (đktc) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 44,06 B 39,40 C 48,72 D 41,73 Câu 36: Nung 22,48 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO Al thời gian, thu hỗn hợp Y Cho Y vào dung dịch HCl dư, thu 0,896 lít khí (đktc) 1,28 gam chất rắn Z Mặt khác, Y phản ứng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 1M Phần trăm khối lượng CuO X là: A 28,47% B 61,92% C 9,61% D 36,35% Câu 37: Trộn 8,1 gam Al vói 35,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3 Fe(NO3)2 thu hỗn hợp Y Hòa tan hết Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl 0,15 mol HNO3 để phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch Z (khơng NH 4 ) 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO N2O Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Z đến phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) vào 280,75 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 Y là: A 76,60% B 41,57% C 51,14% D 62,35% Câu 38: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al Fe3O4 ( điều kiện khơng khơng khí thu 234,75 gam chất rắn X Chia X thành hia phần: -Cho phần tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 1,68 lít khí H2 đktc m gam chất rắn Hòa tan hết m gam chất rắn vào dung dịch H2SO4 đực nóng thu dung dịch chứa 82,8 gam muối 0,6 mol SO2 sản phẩm khử S+6 -Hồn tan hết phần 12,97 lít dung dịch HNO3 1M, thu hỗn hợp khí Y (gồm 1,25 mol NO 1,51 mol NO2) dung dịch A chứa chất tan muối, a mol Fe(NO3)3 Biết phản ứng hồn tồn Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 1,10 B 1.50 C 1,00 D 1,20 Câu 39: Hỗn hợp E gồm tripeptit X (có dạng M-M-Gly, tạo từ  -aminoaxit thuộc dãy đồng đẳng), amin Y este no, hai chức Z (X, Y, Z mạch hở, X Z số nguyên tử cacbon phân tử) Đun nóng m gam E với dung dịch KOH vừa đủ, cạn dung dịch thu chất rắn A gồm ba muối 0,08 mol hỗn hợp T (gồm ba chất hữu cơ) tỉ khối so với H2 24,75 Đốt cháy hoàn toàn A cần dùng vừa đủ 21,92 gam khí O2 thu N2, 15,18 gam K2CO3 vào 30,4 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O Khối lượng chất Y m gam hỗn hợp E gần với giá trị sau đây? A 2,10 B 2,50 C 2,00 D 1,80 Câu 40: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở, chứa loại nhóm chức; phân tử este số liên kết pi khơng q Đun nóng 22,28 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm muối hỗn hợp Z chứa ba ancol no Tỉ khối Z so với H2 28,75 Đốt cháy toàn Y cần dùng 0,23 mol O2, thu 19,61 gam Na2CO3 0,43 mol hỗn hợp gồm CO2 H2O Biết rằng, este khối lượng phân tử nhỏ chiếm 50% số mol hỗn hợp Phần trăm khối lượng este khối lượng phân tử lớn X là: A 31,6% B 59,7% C 39,5% D 55,3% ĐÁP ÁN 1-D 2-C 3-B 4-A 5-C 6-B 7-B 8-B 9-A 10-B 11-D 12-C 13-B 14-D 15-C 16-A 17-B 18-C 19-C 20-A 21-D 22-A 23-B 24-A 25-A 26-A 27-C 28-C 29-B 30-D 31-C 32-C 33-C 34-B 35-C 36-A 37-B 38-D 39-B 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Poli (acrilonitrin) chứa nguyên tố C, H, N: Câu 2: C (C17H33COO)3C3H5 chất béo Câu 3: B 4 2 S O2  2H2 S  3S  2H2O SO2 cã tÝnh oxi hãa, SO2 bÞ khư hay l­u hnh SO2 bÞ khư  H2S cã tÝnh khư, H2S bÞ oxi hãa hay l­u hnh H2S bÞ oxi hãa Câu 4: A (C17H33COO)3C3H5 (triolen) pi gốc BT   nBr  3.n C H COO  C H  0,6  3a  a  0,2 mol 17 33 3 Câu 5: C t0 Sơ đồ phản ứng: CO  CuO  Cu  CO2 mO(oxit kim lo¹i bị lấy)=m rắn giảm m O(oxit kim loại bị lÊy)  gam  0,25 mol 16 CO lấy O oxit kim loại theo sơ đồ: CO O CO2 nO(oxit kim loại bị lấy) nCO nO(oxit kim loại bị lấy) nCO  0,25 mol V=0,25.22,4=5,6 lít Câu 6: B Các phương trình hóa học: Fe  H2SO4 (lo·ng, ngi)  FeSO4  H  (I) SO2  Br2  2H2 O  H2SO4  2HBr(II) N­íc Gia-ven: NaCl, NaClO, H2 O CO2  NaClO  H 2O  HClO NaHCO3 (III) Al H 2SO4 ( đăc, nguội) không xảy (IV) Cỏc thớ nghim xy phản ứng hóa học (I), (II), (III) Câu 7: B 4, 48 Số mol CO2 thu là: nCO   0,2 mol 22, CaCO3   HCl CaCl2  Sơ đồ phản ứng:       CO2   H2O KCl  0,2 mol KHCO3  m gam X BT C  n CaCO  n KHCO  n CO  n CaCO  n KHCO  0,2 mol 3 3  n X  nCaCO  n KHCO  0,2 mol 3 MCaCO  M KHCO  100  M X  100 3 m  mX  nX MX  0,2.100  20 gam Câu 8: B Các đồng phân cấu tạo anken C4H8 là: H2C  CH  CH2  CH3 H3C  CH  CH  CH3 H2C  C  CH3 | CH3 Câu 9: A (CH3)2NH (đimetylamin) cơng thức phân tử C2H7N Số mol C2H7N là: nC H N  4,5  0,1 mol 45 O Sơ đồ phản ứng: C H7N   CO2  H2O  N2 0,1 mol a mol BT C  nCO  2.nC H N  a  2.0,1  0,2 mol 2 Câu 10: B Glucozơ gọi đường nho, saccarozơ gọi đường mía  Phát biểu B sai Câu 11: D Gly-Ala-Val-Phe  Amino axit đầu N Gly, amino axit đầu C Phe Câu 12: C Số mol chất là: 5,6 nCO   0,25 mol 22, nBaCl2  0,15 mol nOH   0,08.2  0,29  0, 45 mol  nBa(OH)2  0,08 mol   n  0,15  0,08  0,23 mol   Ba 2 n  0,29 mol  KOH n  0, 45  OH   1,8   Tạo loại muối : HCO3 ,CO32  nCO 0,25 CO2  OH   HCO3 CO2  2OH   CO32   H2 O Ba   CO32   BaCO3  CO  OH KHCO  CO2 3  n CO32 n OH  0, 45  0,25  0,2 mol 2  CO3 hÕt n 2  n 2    nBaCO  n 2  0,2 mol CO3 Ba CO3 2 Ba d­    m  mBaCO  0,2.197  39,4 gam Câu 13: B Lấy m ph©n  100 gam  mK O  47%.m ph©n  47%.100  47 gam  nK O  2 BT K  n KCl  2.n K O  n KCl  2.0,5  mol %m KCl  m KCl 74,5.1 100  100  74,5% m ph©n 100 Câu 14: D 47  0,5 mol 94 Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit  Phát biểu A sai Trùng hợp vinyl clorua thu poli (vinyl clorua): t ,p,xt n H2C  C   (CH2  C ) n | | Cl Cl vinyl clorua poli(vinyl clorua) (PVC)  Phát biểu B sai Amino axit thuộc loại hợp chất hữu tạp chức chứa đồng thời loại nhóm chức (NH2, COOH) khác  Phát biểu C sai Thủy phân hoàn tồn chất béo ln thu glixerol: H   3RCOOH  C 3H (OH)2 (RCOO)3 C 3H5  3H2O   chÊt bÐo glixerol (RCOO)3 C 3H5  3KOH  3RCOOK  C 3H (OH)2 chÊt bÐo glixerol  Phát biểu D Câu 15: C MZ  16.2  32  Z CH3OH  X : CH2  CH  COO  CH3  Y : CH2  CH  COOH CH2  CH  COOH làm màu nước brom: H2C  CH  COOH  Br2  H C  C  COOH | | Br Br  Phát biểu C Câu 16: A Fomalin dung dịch HCHO Câu 17: B Các phương trình hóa học: Ba2   H2O  Ba   2OH Al2O3  2OH  2AlO2  H2O  Dung dịch X gồm: K  ,Ba  , AlO2 , OH  dư Sục khí CO2 dư vào dung dịch X: BaO  H2 O  Ba   2OH  CO2 (du)  OH   HCO3 CO2  AlO2  2H2 O  Al(OH)3   HCO3  Kết tủa thu Al(OH)3 Câu 18: C MCO3 CaCO3: t0 CaCO3  CaO  H2 O (1) CaO  H2 O  Ca(OH)2 (2) Ca(OH)2 ( d­)+Ba(HCO3 )2  CaCO3  BaCO3  2H2 O (3) Câu 19: C CH3COOH (axit axetic), C2H5OH (ancol etylic), NaOOCC3H5COOH (mononatri glutamate), CH3NH3Cl (metylamoni clorua) Các phương trình hóa học: CH3COOH  NaOH  CH3COONa  H2O C2 H5OH  NaOH  không phản ứng NaOOCC 3H5COOH  NaOH  NaOOCC 3H5COONa  H2O CH3NH3Cl  NaOH  NaCl  CH3NH2   H2O Câu 20: A m nP O  mol 142 40 mol 56 thể coi P2O5 tác dụng với H2O dung dịch KOH sinh H3PO4, sau H3PO4 tác dụng với KOH: P2 O5  3H2 O  2H3PO4 m KOH  400.10%  40 gam  n KOH  H3PO4  KOH  KH2 PO4  H2 O H3PO4  2KOH  K HPO4  2H2 O H3PO4  3KOH  K 3PO4  3H2 O BT P  n H PO  2.n P O  n H PO  m m  mol 142 71 *Trường hợp 1: KOH hết KOH hÕt  n H O  n KOH  n H O  2 40 mol 56 BTKL   m H PO  m KOH  m r¾n  m H O  98 m 40  40  3,5m  18  m  12,8 gam 71 56 12,8  0,18 mol 71 n KOH (40 : 56)   3,96   KOH d­  v« lÝ n H PO 0,18  n H PO  4 *Trường hợp 2: KOH dư Phương trình hóa học: H3PO4  3KOH  K 3PO4  3H2O m  71 3m mol 71 K PO  H3PO4  KOH     H2O KOH d­  3m 40 gam m Sơ đồ phản ứng: 71 mol 3,5m gam r¾n 71 mol BTKL   m H PO  m KOH  m r¾n  m H O m 3m 13,9  40  3,5m  18  m  13,9 gam  n H PO  mol 71 71 71 n KOH (40 : 56)   3,6   KOH d­  Tháa m·n n H PO (13,9 : 71)  98 M=13,9 gam gần 14 gan Câu 21: D Trong phòng thí nghiệm điều chế oxi cách nhiệt phân chất rắn chứa oxi bền với nhiệt KMnO4, KClO3 (xúc tác MnO2): t0 2KMnO4 (r¾n)  K 2MnO4 (r¾n)  MnO2 (r¾n)  O2 xúc tác MnO 2KClO3 (rắn) 2KCl(rắn)  3O2  t Khí O2 tan nước, nặng khơng khí, dó thu phương pháp đẩy nước phương pháp đẩy khơng khí Phát biểu A, B Khi kết thúc thí nghiệm, phải tháo ống dẫn khí trước tắt đèn để tránh tượng nước chảy ngược từ cốc sang ống nghiệm nóng làm vỡ ống Phát biểu C Ống nghiệm kẹp giá tư chúc miệng xuống để tránh tượng đun KMnO4 ẩm, nước bay lên đọng lại thành ống nghiệm chảy xuống đáy làm vỡ ống nghiệm Phát biểu D sai Câu 22: A  Thí nghiệm 1: Sơ đồ phản ứng:  AgNO / NH 3 CH  CH  CAg  CAg  NH4 NO3  Thí nghiệm 2: Sơ đồ phản ứng: KHSO4  Mg(HCO3 )2  MgSO4  K2SO4  CO2  H2O  Thí nghiệm 3: Sơ đồ phản ứng:  AgNO / NH 3 HCHO  (NH4 )2 CO3  4Ag   Thí nghiệm 4: Anbumin lòng trắng trứng loại protein Khi nhỏ vài giọt HNO3 đặc vào thì: Nhóm –C6H4OH số gốc amino axit phản ứng với HNO3 cho hợp chất đinitro màu vàng Đồng thời protein bị đơng tụ HNO3 thành kết tủa  Thí nghiệm 5: Sơ đồ phản ứng: FeCl2  KOH  Fe(OH)2  KCl  Thí nghiệm 6: Sơ đồ phản ứng: Các thí nghiệm thu kết tủa là: (1), (3), (4), (5), (6) Câu 23: B (1) K  ,Ca  ,HCO3 ,OH khơng tồn vì: HCO3  OH   CO32   H2O Ca   CO32   CaCO3  (2) Fe2  ,H ,NO3 ,SO24 khơng tồn vì: 3Fe2   4H  NO3  3Fe3  NO  2H2O (3) Cu2  ,Na2  ,NO3 ,SO24 tồn (4) Ba2  ,Na  ,NO3 ,Cl tồn (5) N2, NO, NH3, O2 khơng tồn vì: 2NO  O2  2NO2 (6) NH3, N2, HCl, SO2 không tồn vì: NH3  HCl  NH4Cl (7) K  ,Ag ,NO3 ,PO34 khơng tồn vì: 3Ag  PO34  Ag3PO4  (8) Cu2  ,Na  ,Cl  ,OH khơng tồn vì: Cu2   2OH  Cu(OH)2  Câu 24: A Đặt công thức chung M AlaGly(Lys)x Số O M = 2+2+2x-(x+1) = ( x+3) Phân tử khối M = 89 + 75 + 146x -18.(1+ + x -1)=146+128x 16.(x  3) %mO(M)  100  21,302  x  1,5 146  128x Xét giai đoạn 0,12 mol M tác dụng với dung dịch HCl: GlyHCl    GlyAla(Lys)  H2O  HCl  AlaHCl  Sơ đồ phản ứng: Lys(HCl)  0,12 mol 2  m gam muèi BT Gly   n GlyHCl  n GlyAla(Lys)  nGlyHCl  0,12 mol 1,5 BT Ala   n AlaHCl  n GlyAla(Lys)  n AlaHCl  0,12 mol 1,5 BT Lys   n Lys(HCl)  1,5.nGlyAla(Lys) 1,5  n Lys(HCl)  1,5.0,12  0,18 mol m  mGlyHCl  m AlaHCl  m Lys(HCl)  m  (75  36,5).0,12  (89  36,5.0,12)  (146  36,5.2).0,18  67,86 gam gÇn nhÊt víi 68 gam *Cách khác: Phương trình hóa học: GlyAla(Lys)1,5 + 2,5 H2O  5HCl  muèi 0,12  BTKL  m GlyAla(Lys)1,5 0,3 0,6 mol  m H O  m HCl  m muèi  338.0,12+18.0,3+26,5.0,6=m  m=67,86 gam Câu 25: A Lấy x=1 mol *Crackinh C4H10: Các phương trình hóa học: C H10  CH  C 3H6 (1) C H10  C H6  C H (2) H  75%  nC H (p­)  75%.1  0,75 mol  nC H (d­)   0,75  0,25 mol 10 10 Theo (1),(2)  nCH  nC H  nC H (pø)  nCH  nC H  0,75 mol 10  X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 C4H10 dư *Cho X qua dung dịch Br2 dư hiđrocacbon khơng no (C2H4, C3H6) bị hấp thụ: CH2  CH2  Br2  BrCH2  CH2Br CH2  CH  CH3  Br2  BrCH2  CHBr  CH3  Hỗn hợp khí Y thu gồm CH4, C2H6, C4H10 dư *Đốt cháy hỗn hợp Y: Đặt số mol chất CH4: a mol; C2H6: b mol nCH  nC H  0,75  a+b=0,75(I) Sơ đồ phản ứng:   CH    a mol     O2  CO2  H O C H6    b mol  3,05 mol   C H  10  0,25 mol  Y BT H  4.n CH  6.n C H  10.n C H  2.n H O  4a  6b  10.0,25  2.3,05 10  4a+6b=3,6 (II) (I),(II)   a  0, 45 mol; b=0,3 mol mCH 16.0, 45 %mCH  100  100  23, 45% mCH  mC H  mC H 16.0, 45  30.0,3  58.0,25 10 Câu 29: B X: NH4OOC-COONH3CH3 CH2(COONH4)2 Y: (CH3NH3)2CO3 CO3(NH4)(NH3C2H5) X, Y tác dụng với dung dịch NaOH thu khí theo tỉ lệ 1:2:2 Đặt số mol X: a mol; Y: b mol m X  m Y  m E 138x  124y  2,62 x  0,01 mol    2x  2y  0,04 y  0,01 mol 2.n X  2.n Y  n khÝ Vì khí tỉ lệ mol 1:3 nên hai trường hợp: TH 1: X NH4OOC-COONH3CH3 Y là: (CH3NH3 )2 CO3  m  0,01.(134  106)  2,4 gam TH 2: X CH2(COONH4)2 Y là: CO3 (NH4 )(NH3C 2H5 )  m  0,01.(148  106)  2,54 gam  mmax  2,54 gam Câu 30: D Hỗn hợp gồm C6H12O6 (glucozơ), C6H12O6 (frutozơ), (C6H10O5)n (xenlulozơ) Coi hỗn hợp gồm C6H12O6: a mol; C6H10O5: b mol mC H O  mC H O  42,48  180a  162b  42,48 (I) 12 6 10 C (H2 O)6    t0 Sơ đồ đốt cháy hỗn hợp:  a mol   O2  CO2  H2 O C (H2 O)5 1,44 mol b mol Theo sơ đồ  n CO  n O  n CO  1, 44 mol 2 BT C  6.n C H O  6.n C H O  nCO  6a  6b  1, 44 (II) 12 6 10 (I),(II)   a  0,2 mol; b=0,04 mol Trong hỗn hợp chứa glucozơ frutozơ tráng bạc theo sơ đồ sau:  AgNO / NH 3 C6 H12O6  2Ag   nAg  2.nC H O  2.0,2  0,4 mol  mAg  0,4.108  43,2 gam 12 Câu 31: C Z muối Fe(II)  Z FeSO4: FeSO4  2NaOH  Fe(OH)2  Na 2SO4 tr¾ng xanh 4Fe(OH)2  O2  2H 2O 4Fe(OH)3 nâu đỏ Cõu 32: C Cỏc cht lưỡng tính Al2O3, ZnO, Cr2O3 Các chất tính axit KHSO4, CrO3 Các chất tính bazơ MgO, FeO Câu 33: C Các chất phản ứng với dung dịch NaOH NaHCO3, Al2O3, FeCl3, Al, H2SO4: NaHCO3  NaOH  Na CO3  H2 O Al2 O3  2NaOH  2NaAlO2  H2 O FeCl3  3NaOH  Fe(OH)3  3NaCl 2Al  2NaOH  2H O  2NaAlO2  3H  H2SO4  2NaOH  Na 2SO4  2H2 O Câu 34: B t0 X(C 3H7 NO2 )  NaOH  X1  NH3   H2O  X : CH  CHCOONH t0 CH2  CHCOONH  NaOH  CH2  CHCOONa  NH3   H2O X X1 Khi đun nóng Y2 với H2SO4 đặc 1700C khơng thu anken  Y2 : CH3OH  Y : H2NCH2COOCH3 H2 NCH2COOCH3  NaOH  H2 NCH2COONa  CH3OH Y Y1 Y2 CH2=CH-COONH4 (X) tính lưỡng tính  Phát biểu A CH2=CH-COONH4 (X) khơng đồng phân hình học  Phát biểu B sai H2NCH2COONa (Y1) muối natri glyxin  Phát biểu C CH2=CHCOONa (X1) pi C=C, X1 tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:1 CH2  CHCOONa  Br2  BrCH2  CH(Br)COONa  Phát biểu D Câu 35: C Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch X: Các phương trình hóa học: H   CO3  HCO3 H   HCO3  CO2   H2O Tại 0,28 mol CO2 0,44 mol HCl lượng khí bắt đầu khơng đổi, chứng tỏ H+ phản ứng đủ với ion CO32  , HCO3 : Sơ đồ phản ứng: Na CO3      Na  x mol    HCl      CO2   H O  NaHCO3   Cl  0,44 mol  0,28 mol  y mol  0,44 mol  dd sau dd X BT C  n Na CO  n NaHCO  nCO  x  y  0,28 (I) 3 BT Na  n  2.n Na CO  n NaHCO  n   (2x  y)mol 3 Na  Na BT ®iƯn tÝch cho dung dÞch sau 1.n   1.n   2x  y  0, 44(II) Na Cl (I),(II)   x  0,16 mol; y=0,12 mol *Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl 0,8M H2SO4 aM vào 200ml dung dịch X: 1,792 Số mol chất là: n HCl  0,2.0,8  0,16 mol; nCO   0,08 mol 22, Sơ đồ phản ứng:  HCl  Na CO3  0,16 mol   0,16 mol  H SO       NaHCO3   b mol   0,12 mol  dd X  Na   0,44 mol     Ba(OH)2 d­ BaSO4       2  BaCO Cl ,SO , HCO    3 0,16 mol b mol  m gam dd Y CO2   H O 0,08 mol BT C  n Na CO  n NaHCO  n  nCO  0,16  0,12  n  0,08 3 HCO3 HCO3 n HCO3  0,2 mol BT ®iƯn tÝch dung dÞch Y  1.n Na   1.n Cl   2.n SO24  1.n HCO3  0, 44  0,16  2.b  0,2  b=0,04 mol BT SO   n BaSO  n BT CO SO24   nBaCO  n  n BaSO  0,04 mol HCO3  nBaCO  0,2 mol m  mBaCO  nBaSO  197.0,2  233.004  48,72 gam Câu 36: A *Xét giai đoạn Y tác dụng với dung dịch NaOH: Số mol NaOH là; nNaOH  0,08.1  0,08 mol Sơ đồ phản ứng: Al2 O3 Al d­   NaOH(võa ®đ) Al    t0   0,08 mol Fe3O4d­    Fe3O4   Fe CuO  Cu  CuO d­     22,48 gam X Y BT Na   n NaAlO  n NaOH  n NaAlO  0,08 mol 2 BT Al   n Al  n NaAlO  n Al  0,08 mol *Xét giai đoạn Y tác dụng với dung dịch HCl dư 0,896 Số mol H2 thu là: n H   0,04 mol 22, 1,28 Chất rắn Z Cu  nCu   0,02 mol 64 Chất rắn Z Cu  Dung dịch sau không chứa Fe3 Fe Fe3O4 d­     H2  Cu CuO d­ Rắn NaAlO2 dung dịch sau   Al  0,08 mol    Al2 O3 Al d­  1 8/3     H Cl d­ Sơ đồ phản ứng:  Fe O4   Fe Fe3O d­     b mol  Cu  CuO d­        Y Cu O  a mol  22,48 gam X H2   0,04 mol Cu 0,02 mol  3  Al Cl3   2  Fe Cl     2  Cu Cl2    HCl d­  dd sau 8/3 Fe  2e  2Fe 2 b  2b 2 Al  Al3  3e Cu  2e  Cu 0,04  0,02 0,08  0,24 0 2H 1  2e  H 0,08 0,04 BTE trình 0,24  2b  0,04  0,08  b  0,06 mol m X  m Al  m Fe O  mCuO  22, 48  27.0,08  232.0,06  mCuO  mCuO  6, gam  %mCuO  6, 100  28, 47% 22, 48 Câu 37: B 8,1  0,3 mol 27 Trộn Al X khơng phản ứng hóa học xảy  mY  mAl  mX  8,1  35,2  43,3 gam Số mol Al là: n Al  *Xét giai đoạn dung dịch Z tác dụng với AgNO3 dư: Dung dịch Z tác dụng với AgNO3 thu khí NO  Z chứa Fe2+ vàH+ (*) Z chứa Fe2+ H+  Z không chứa NO3 (**) Từ (*) (**)  Dung dịch Z gồm: Al3 ,Fe2  ,Fe3 ,H Cl  Các phản ứng tạo kết tủa: Ag  Cl   AgCl  1,9  1,9 Ag  Fe2   Ag   Fe3 AgCl :1,9 mol 8,1  n Ag   0,075 mol  Kết tủa:  108 Ag Các trình nhường, nhận electron: 4H   NO3  3e  NO  2H 2O Fe2   Fe3  1e n Fe2   1.n 0,075  0,025 0,1 Ag   1e  Ag Fe2  0,075  0,075 n H BTE  0,1 mol  1.n  0,075  0,075  n Fe2 BT ®iƯn tÝch cho dung dÞch Z   3.n Al3 Fe2  0,15 mol  3.n  3.0,3+3.n Fe3 Fe3  1.n H  1.n Cl   2.0,15  1.0,1  1,9  n Fe3  0,2 mol *Xét giai đoạn Y tác dụng với dung dịch HCl, HNO3: Sơ đồ phản ứng:  HCl   Al3 , Fe3 , Fe2  , H   Fe    1,9 mol  0,3 mol 0,2 mol 0,15 mol 0,1 mol  NO  Al  O         H2O HNO3    N     Cl  N O  0,3 mol   0,15 mol  1,9 mol  0,275 mol 35,2 gam X dd Z 43,3 gam Y BT Fe   n Fe  n Fe2 n BT H Fe3  n HCl  n HNO  n  n Fe  0,15  0,2  0,35 mol H  (Z)  2.n H O  1,9  0,15  0,1  2.n H O  n H O  0,975 mol 2 BT O  nO(X)  3.n HNO  n NO  n N O  n H O  nO(X)  3.0,15  0,275  0,975 2 0,275 mol  n O(X)  0,8 mol m Fe(X)  mO(X)  m N(X)  m X  56.0,3  16.0,8  m N(X)  35,2  m N(X)  2,8 gam  n N(X)  2,8  0,2 mol 14 BT N(X)  2.n Fe(NO )  n N(X)  n Fe(NO )  3 %m Fe(NO ) (Y)  180.0,1 100  41,57% 43,3 Câu 38: D Phản ứng nhiệt nhôm: t0 8Al  3Fe3O4  4Al2O3  9Fe (1) X tác dụng với NaOH thu H2  Al dư (*) n N(X)  0,2  0,1 mol Phản ứng xảy hoàn toàn (**) Kết hợp (*), (**)  Fe3O4 hết  X gồm Fe,Al2O3 Al dư Chú ý: Bài tốn chia làm hai phần khơng *Xét phần 1,68 Số mol H2 thu là: n H   0,075 mol 22, Trong X, Al2O3 Al dư tác dụng với NaOH theo sơ đồ sau: 3 0 Al NaOH  H2 O  Na Al O2  H2  0,075 mol Al2 O3  NaOH  NaAlO2  H2 O BT mol electron   3.n Al (d­)  2.n H  3.n Al(d­)  2.0,075  nAl(d­)  0,05 mol Chất rắn thu Fe Chất rắn thu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng:  3   4 6 t Fe , Fe  Sơ đồ phản ứng: Fe H2 S O4 ( đặc) S O2   H O 2 SO     0,6 mol 82,8 gam muèi BT E  2.n  3.n Fe2 Fe3 BT ®iƯn tÝch cho mi   2.n n SO24 m Fe  m  2.nSO Fe2   3.n Fe3     2.nSO2  2.nSO2  2.n 2  SO4   nSO  0,6 mol SO24  m muèi  56.n Fe  96.0,6  82,8  n Fe  0, 45 mol BT Fe theo (1)  3.n Fe O  nFe  3.n Fe O  0,45  n Fe O  0,15 mol 4 BT O theo (1)   4.n Fe O  3.n Al O  4.0,15  3.n Al O  n Al O  0,2 mol 3 m phÇn  m Fe  m Al(d­)  m Al O  0, 45.56  27.0,05  102.0,2  46,95 gam  m phÇn  234,75  46,95  187,8 gam m phÇn m phÇn  187,8   PhÇn gÊp lÇn phÇn 46,95 n  0, 45.4  1,8 mol n Fe  1,8 mol Fe     PhÇn gåm: n Al(d­)  0,05.4  0,2 mol Qui phần thành: n Al 0,2 2.0,8  1,8 mol  n  0,8.3  2, mol n Al O  0,2.4  0,8 mol  O   *Xét phần hai: Số mol HNO3 là: n HNO  12,97.1  12,97 mol Sơ đồ phản ứng:  Al , Fe   Al3 , Fe2  , Fe3 , NH    NO  1,8 mol 1,8 mol  1,8 mol b mol a mol  1,25 mol   HNO        NO    H2 O   O  12,97 mol NO     1,51 mol  2,4 mol  dd A Các trình tham gia H+: 4H   NO3  3e  NO  2H O 2H   NO3  1e  NO2  H2 O 10H   NO3  8e  NH 4  3H 2O 2H   O2  (oxit)  H 2O n n H  4.n NO  2.n NO  10.n NH 4 BT Fe NH 4  2.nO  12,97  4.1,25  2.1,51  10.n NH 4  2.2,  0,015 mol  n Fe3 BT electron n  3.n Fe2  Al3  n Fe  a  b  1,8 (I)  3.n Fe3  2.n Fe2   3.n NO  1.n NO  8.n NH 4  2.n O  3.1,8+3a+2b=2.2,4+3.1,25+1.1,51+8.0,015 (II) (I),(II)   a  1,18 mol; b=0,62 mol A=1,18 mol gần 1,2 mol Câu 39: B T gồm ba chất hữu Y  Hai chất lại hai ancol  Z este tạo axit hai chức *Xét giai đoạn đốt cháy A: Quy đổi A thành C2H4NO2K : a mol; (COOK)2: b mol; CH2: c mol 15,18 21,92 Số mol chất là: n K CO   0,11 mol; n O   0,685 mol 138 32   C H NO2 K    a mol   t0 Sơ đồ phản ứng: (COOK)2   O2  K CO3  CO2  H O  N  b mol  0,685 mol 0,11 mol 30,4 gam   CH  c mol  A BT K  n C H NO K  2.n(COOK)  2.n K CO  a  2b  0,22 (I) 2 BT C  n CO  n K CO  2.n C H NO K  2.n(COOK)  nCH 2 2  n CO  0,11  2a  2b  c  n CO  (2a  2b  c  0,11)mol 2 BT H  2.n H O  4.nC H NO K  2.nCH  n H O  nC H NO K  2.nCH  (2a  c) mol 2 2 2 2 mCO  m H O  30,  44.(2a  2b  c  0,11)  18.(2a  c)  30, (II) 2 BT O  2.nC H NO K  2.n(COOK)  2.nO  3.n K CO  2.nCO  n H O 2 2 2  2a+4b=2.0,68=3.0,11+2.(2a+2b+c-0,11)+(2a+c) (III) (I),(II),(III)  a  0,18 mol; b=0,02 mol; c=0,18 mol X lµ tripeptit   3.n X  nC H NO K  3.n X  0,18  n X  0,06 mol Z este chøc cña axit hai chøc  n Z  n(COOK)  nZ  0,02 mol Gọi x số nhóm CH2 thêm vào Gly X, y số nhóm CH2 thêm vào (COOK)2 Z (x>=2) x  BT CH2   0,06.x  0,02.y  nCH  0,06.x  0,02.y  0,18   y  X : Ala  Ala  Gly   CX     Muèi axit: KOOC-[CH2 ]  COOK C Z  C X  C Z   Z lµ CH3OOC  [CH2 ]2  COOC 2H5 T gồm CH3OH: 0,02 mol; C2H5OH: 0,02 mol Y: M T  24,75.2  49,5  m T  0,08.49,5  3,96 gam mCH OH  mC H OH  m Y  m T  32.0,02  46.0,02  m Y  3,96  mY  2,4 gam gần 2,5 gam Câu 40: D *Xét giai đoạn đốt cháy muối: Số mol Na2CO3 là: n Na CO  19,61  0,185 mol 106  C  a mol  CO2    Sơ đồ phản ứng:  H   O2  Na CO3    b mol  0,23 mol 0,185 mol H2 O  COONa  0,43 mol   Y BT Na   nCOONa  2.n Na CO  nCOONa  2.0,185  0,37 mol n b BT H  n H  2.n H O  n H O  H  mol 2 2 BT C  n C  n COONa  n Na CO  nCO  a  0,37  0,185  nCO 2  n CO  (a  0,185)mol n CO  n H O  0, 43  (a  0,185)  2 b b  0, 43  a   0,245 (I) 2 BT O  2.n COONa  2.n O  3.n Na CO  2.n CO  n H O 2 2 b b  2.0,37+2.0,23=3.0,185+2.(a+0,185)+  2a   0,275 (II) 2 (I),(II)   a  0,03 mol; b=0,43 mol nCO  a  0,185  0,215 mol     nCO2  n H2 O b 0, 43 nH O    0,215 mol  2   y gồm muối axit no, đơn chức, mạch hở mY  mC  mH  mCOONa  12.0,03  1.0,43  67.0,37  25,58 gam *Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH: n COO(X)  n NaOH  nOH(Z)  nCOONa  nCOO(X)  n NaOH  nOH(Z)  0,37 mol M Z  28,75.M H  28,75.2  57,5 BTKL   m X  m NaOH  m Y  m Z  22,28  40.0,37  25,58  m Z  m Z  11,5 gam m Z 11,5   0,2 mol M Z 57,5 *Xét giai đoạn đốt cháy Z: Sơ đồ phản ứng: C, H,O  O2  CO2  H2O nZ  11,5 gam Z x mol y mol Z gåm c¸c ancol no, m¹ch hë   n H O(Z)  nCO (Z)  y  x  0,2 (III) 2 mC(Z)  m H(Z)  mO(Z)  mZ  12x  2y  16.0,37  11,5 (IV) (III),(IV)  x  0,37 mol; y=0,57 mol Mỗi este số liên kết pi không  Các este tối đa chức  Các ancol tối đa chức nC(Z)  0,37 mol     nC(Z)  nOH(Z)  Z gồm ancol: CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3 nOH(Z)  0,37 mol   n  n Z  0,2 mol  Các axit tạo X phải đơn chức   X Số mol ancol= Số mol este tương øng n este nhá nhÊt n 100  50  este nhá nhÊt 100  50  n este nhá nhÊt  0,1 mol nX 0,2 nCH OH  neste nhá nhÊt  0,1 mol Đặt số mol C2H4(OH)2: z mol; C3H5(OH)3: t mol nCH3OH  nC H4 (OH)2  nC 3H5 (OH)3  n Z   BT OH   nCH OH  2.nC H (OH)  3.nC H (OH)  nOH   0,1  z  t  0,2 z  0,03 mol   0,1  2z  3t  0,37 t  0,07 mol BT C  nC(X)  nC(Y)  nCOONa(Y)  nC(Z)  0,1.C Y  0,03.C Z  0,07.C T  0,77 C Y  T : (HCOO)3 C 3H C Z   C T  C T 6     C X   X : HCOOCH3  Este lớn (HCOO)3C3H5 C  Y : HCOOC H OOCCH  Y  m(HCOO) C H 17.0,07 3 %m(HCOO) C H   100  55,3% 3 mX 22,28 ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Poli (acrilonitrin) chứa nguyên... Y có cơng thức phân tử C3H7O2N Khi đun nóng Y2 với H2SO4 đặc 1700 C khơng thu anken; X1 có mạch cacbon không phân nhánh Nhận định sau sai? A X có tính lưỡng tính B X có tồn đồng phân hình học. ..  1,5.0 ,12  0,18 mol m  mGlyHCl  m AlaHCl  m Lys(HCl)  m  (75  36,5).0 ,12  (89  36,5.0 ,12)  (146  36,5.2).0,18  67,86 gam gÇn nhÊt víi 68 gam *Cách khác: Phương trình hóa học: GlyAla(Lys)1,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 12 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 12 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay