Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 11 có lời giải chi tiết

27 17 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:56

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ 11 Tên mơn: HĨA HỌC 12 Câu 1: Giấm ăn chất lỏng vị chua thành phần dung dịch axit axetic nồng độ 5% Cơng thức hóa học axit axetic là: A CH3CH2COOH B HCOOH C CH3COOH D CH3CH2OH Câu 2: Trường hợp sau tạo hợp chất Fe(II)? A Nhúng sắt vào dung dịch H2SO4 lỗng B Đốt dây sắt bình đựng khí Cl2 C Nhúng sắt vào dung dịch AgNO3 dư D Cho bột Fe vào H2SO4 đặc, nóng, dư Câu 3: Chất sau không thủy phân môi trường axit? A Amilozơ B Xenlulozơ C Glucozơ D Saccarozơ Câu 4: Số nhóm chức este phân tử chất béo là: A B C D Câu 5: Cho hỗn hợp khí N2, Cl2, HCl, CO2, O2 sục từ từ qua dung dịch NaOH dư hỗn hợp khí lại là: A N2, Cl2, O2 B Cl2, O2, HCl C N2, Cl2, CO2, O2 D N2, O2 Câu 6: Dung dịch amin sau khơng đổi màu quỳ tím sang xanh? A Metylamin B Đimetylamin C Benzylamin D Phenylamin Câu 7: Phát biểu sau khơng đúng? A.Trong hợp chất, ngồi số oxi hóa -1, flo clo số oxi hóa +1,+3,+5,+7 B Muối AgI khơng tan nước, muối AgF tan nước C Flo tính oxi hóa mạnh clo D Dung dịch HF hòa tan SiO2 Câu 8: Trùng hợp chất sau thu poli (vinyl clorua)? A Cl2C=CCl2 B CH2=CHCl C ClCH=CHCl D CH2=CH-CH2Cl Câu 9: Ure (NH2)2CO loại phân bón hóa học quan trọng phổ biến nơng nghiệp Ure thuộc loại phân bón hóa học sau đây? A Phân NPK B Phân lân C Phân kali D Phân đạm Câu 10: Este ứng với công thức cấu tạo sau thủy phân hoàn tồn dung dịch NaOH đun nóng, thu sản phẩm gồm hai muối ancol? A CH3-OOC-CH2-CH2-COO-CH3 B CH3-COO-CH2-COO-CH=CH2 C CH3-COO-CH2-CH2-COOC6H5 D CH3-COO-CH2-COO-CH2-CH3 Câu 11: Thủy phân khơng hồn toàn pentapeptit X mạch hở, thu hỗn hợp sản phẩm Ala-Gly, Ala-Ala Gly-Gly-Ala Cơng thức cấu tạo X là: A Ala-Ala-Ala-Gly-Gly B Ala-Gly-Gly-Ala-Ala-Ala C Ala-Gly-Gly-Ala-Ala D Gly-Gly-Ala-Ala-Ala Câu 12: Cho thí nghiệm sau: (1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2 (2) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch HCl (3) Sục khí CO2 vào dung dịch HNO3 (4) Nhỏ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH (5) Cho S vào H2SO4 đặc nóng (6) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 (7) Sục khí CO2 vào dung dịch K2SiO3 (8) Sục khí SO2 vào dung dịch Br2/CCl4 Số thí nghiệm xảy phản ứng hóa học là: A B C D Câu 13: Cho dãy chất sau: (1) glucozơ, (2) metyl fomat, (3) metyl axetat, (4) axetanđehit Số chất dãy phản ứng tráng gương là: A B C D Câu 14: Phát biểu sau không đúng? A Trong nước, brom khử glucozơ tahnhf axit gluconic B Glucozơ fructozơ đồng phân cấy tạo C Thủy phân saccarozơ môi trường axit, thu glucozơ fructozơ D Trong phân tử cacbohidrat, thiết phải nhóm chức hidroxyl (-OH) Câu 15: Tiến hành thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (b) Sục khí F2 vào nước (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc (d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH (e) Cho Si vào dung dịch NaOH (f) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 Số thí nghiệm sinh đơn chất là: A B C D Câu 16: Cho miếng sắt nhỏ vào dung dịch sau: (1) HCl, (2) NaOH, (3) NaNO3, (4) FeCl3 Số trường hợp xảy phản ứng hóa học là: A B C D Câu 17: Cho chất sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nhiệt độ thường là: A B C D Câu 18: Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu dung dịch X chứa 29,6 gam chất tan Để tác dụng vừa đủ với chất tan X cần dùng V lít dung dịch NaOH 1M Giá trị V là: A 0,4 B 0,6 C 0,2 D 0,3 Câu 19: Hòa tan hồn tồn 14,58 gam Al dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng 2,0 mol HNO3 phản ứng, đồng thời V lít khí N2 (đktc) Giá trị V là: A 2,80 B 2,24 C 1,68 D 1,12 Câu 20: Bảng ghi lại tượng làm thí nghiệm với chât dạng dung dịch nước: X, Y Z Chất X Y Z Thuốc thử Quỳ tím Khơng đổi màu Khơng đổi màu Khơng đổi màu Dung dịch AgNO3/NH3 Khơng kết tủa Ag  Ag  đun nhẹ Nước brom Mất màu kết tủa Mất màu Khơng màu Các chất X, Y, Z là: A anilin, fructozơ saccarozơ B anilin, glucozơ fructozơ C benzylamin, glucozơ saccarozơ D glyxin, glucozơ fructozơ Câu 21: Cho phát biểu sau: (1) Các hợp chất hữu thiết phải chứa nguyên tố cacbon (2) Trong tự nhiên, hợp chất hữu hợp chất tạp phức (3) Thủy phân hoàn toàn este môi trường kiềm phản ứng chiều (4) Lên men glucozơ thu etanol khí cacbonoxit (5) Phân tử amin, amino axit, peptit protein thiết phải chứa nguyên tố nitơ (6) Cho polime sử dụng làm chất dẻo tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng Số phát biểu là: A B C D Câu 22: Thực phản ứng este hóa m gam hỗn hợp X gồm etanol axit axetic (xúc tác: H2SO4 đặc)với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu 7,04 gam etyl axetat Mặt khác, cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư, thu 3,36 lít khí CO2 (đktc) Giá trị m là: A 13,60 B 10,60 C 18,90 D 14,52 Câu 23: Các kim loại X, Y, Z không tan tan nước điều kiện thường X Y tan dung dịch HCl Y tan dung dịch NaOH Z không tan dung dịch HCl tan dung dịch HNO3 loãng, đun nóng Các kim loại X, Y, Z tương ứng là: A Fe, Al Cu B Mg, Al Au C Mg, Fe Ag D Na, Al Ag Câu 24: Thủy phân hoàn toàn 6,8 gam este đơn chức X 100 gam dung dịch NaOH 20% đun nóng, thu dung dịch Y Trung hòa kiềm dư Y cần dùng 200ml dung dịch H2SO4 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối Giá trị m là: A 37,4 B 36,6 C 35,2 D 38,3 Câu 25: Hỗn hợp E gồm chất X (C2H7O3N) chất Y (C5H14O4N2) Cho 34,2 gam E tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 1M (phản ứng vừa đủ), sau phản ứng hoàn toàn thu chất khí Z (Z chứa C,H,N làm xanh quỳ tìm ẩm) dung dịch sau phản ứng chứa m gam hỗn hợp hai muối trung hòa Giá trị m là: A 35,1 B 32,8 C 36,7 D 34,2 Câu 26: Hỗn hợp X gồm metyl format, đimetyl oxalat, glixery triaxetat phenyl format Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X dung dịch NaOH dư đun nóng, thu m gam hỗn hợp muối 15,6 gam hỗn hợp Y gồm ancol Cho Y tác dụng với Na dư thu 5,6 lít khí hidro đktc Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X oxi, thu 92,4 gam CO2 26,1 gam H2O Giá trị m là: A 54,3 B 57,9 C 58,2 D 52,5 Câu 27: Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 Cu(NO3)2, thu chất rắn Y (gồm ba kim loại) dung dịch Z Hòa tan hết Y dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử S+6, đktc) Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu kết tủa T Nung T khơng khí đến khối lượng không đổi, thu 8,4 gam hỗn hợp rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe X là: A 79,13% B 28,00% C 70,00% D 60,87% Câu 28: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở Cho 0,055 mol X phản ứng vừa đủ với 0,09 gam H2 (xúc tác Ni, t0), thu hỗn hợp Y Cho toàn Y phản ứng vừa đủ với 65 ml dung dịch KOH 1M, thu hỗn hợp Z gồm hai muối hai axit cacboxylic no, mạch khơng phân nhánh 3,41 gam hỗn hợp T gồm hai ancol no, đơn chức Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần vừa đủ 11,2 lít O2 (đktc) Phần trăm khối lượng muối phân tử khối lớn Z giá trị gần với giá trị sau đây? A 55 B 66 C 44 D 33 Câu 29: Hỗn hợp E gồm este cơng thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzen Cho 0,08 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, đun nóng Sau phản ứng, thu dung dịch X 3,18 gam hỗn hợp ancol Y Cho toàn lượng Y tác dụng với lượng Na dư thu 0,448 lít H2 đktc cạn dung dịch X thu m gam chất rắn khan Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 13,70 B 11,78 C 12,18 D 11,46 Câu 30: Hòa tan hết hỗn hợp Fe, Fe(OH)2, Fe2O3 Fe3O4 dung dịch chứa 096 mol NaHSO4 0,16 mol HNO3 thu dung dịch X x mol khí Y Nhúng Fe vào dung dịch X, thu hỗn hợp khí Z gồm hai khí tỷ khối so với He 4, đồng thời khối lượng Fe giảm 11,76 gam Các phản ứng xảy hồn tồn khí NO sản phẩm khử N+5 trình Giá trị x là: A 0,12 B 0,10 C 0,13 D 0,09 Câu 31: Cho hỗn hợp X dạng bột gồm Fe, Ag Cu vào lượng dư dung dịch chứa muối nitrat Y, khuấy kỹ đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Z rắn T chứa Ag khối lượng lượng Ag X Nhận định sau đúng? A Muối Y Cu(NO3)2 B Dung dịch Z gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 Cu(NO3)2 C Cho dung dịch HCl dung dịch Z thu kết tủa D Dung dịch Z gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 AgNO3 Câu 32: Cho phát biểu sau: (a) (b) (c) (d) Hầu hết  - amino axit sở để kiến tạo nên protein thể sống Axit glutamic thuốc hỗ trợ thần kinh Các amino axit tính lưỡng tính Trong phân tử amino axit chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Số nhận đinh là: A B C D Câu 33: Cho nhận định sau: (1) (2) (3) (4) (5) Glucozơ cacbohidrat đơn giản không bị thủy phân Khi tham gia phản ứng tráng bạc, glucozơ bị khử Glucozơ fructozơ tác dụng với H2 (Ni,t0) thi poliancol Glucozơ saccarozơ đêu tan tốt nước Glucozơ fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu muối amoni gluconat Số nhận định là: A B C D Câu 34: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) (b) (c) (d) (e) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3 Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2 Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch CaCl2 Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch CrCl3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số trường hợp thu kết tủa là: A B C D Câu 37: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X chứa CuSO4 NaCl ( tỷ lệ mol tương ứng 3:2) dòng điện chiều cường độ 5A, sau thời gian t thu dung dịch Y chứa hai chất tan thấy khối lượng dung dịch Y giảm 33,1 gam so với khối lượng dung dịch X Dung dịch Y hòa tan tối đa 3,6 gam Al Giả sử khí sinh q trình điện phân hết khỏi dung dịch Giá trị t gần với giá trị sau đây? A 4,50 B 6,00 C 5,36 D 6,66 Câu 38: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 RHCO3 Chia 44,7 gam X thành ba phần nhau: -Phần tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 35,46 gam kết tủa -Phần tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu 7,88 gam kết tủa -Phần tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M Giá trị V là: A 200 B 70 C 180 D 110 Câu 39: Thực thí nghiệm sau: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 Cho FeS vào dung dịch HCl Cho CaCO3 vào dung dịch HCl Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF Cho Si vào bình chứa khí F2 Rắc bột lưu huỳnh vào thủy ngân Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng là: A B C D Câu 40: Axit cacboxylic X, ancol Y, andehit Z đơn chức, mạch hở, tham gia phản ứng cộng với Br2 khơng q ba ngun tử cacbon phân tử Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp T gồm X,Y,Z (trong X chiếm 20% số mol) cần vừa đủ 0,34 mol O2 Mặt khác 14,8 gam hỗn hợp T phản ứng tối đa với a mol H2 (xúc tác Ni) Giá trị a là: A 0,45 B 0,40 C 0,50 ĐÁP ÁN D 0,55 1-C 2-A 3-C 4-C 5-D 6-D 7-A 8-B 9-D 10-D 11-C 12-D 13-D 14-A 15-B 16-A 17-B 18-B 19-D 20-B 21-B 22-A 23-A 24-D 25-B 26-B 27-D 28-D 29-A 30-C 31-B 32-A 33-C 34-A 35-A 36-D 37-C 38-C 39-B 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Cơng thức hóa học axit axetic CH3COOH Câu 2: A Fe + H2SO4 (loãng)  FeSO4 + H2  t0 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 Fe  2AgNO3  Fe(NO3 )2  2Ag    Fe  3AgNO3 (dư)  Fe(NO3)3 + 3Ag Fe(NO3 )2  AgNO3  Fe(NO3 )3  Ag  Vậy thí nghiệm sinh Fe(II) nhúng sắt vào dung dịch H2SO4 loãng Câu 3: C Chất không bị thủy phân Glucozơ (C6H12O6) Các chất bị thủy phân môi trường axit amilozơ ((C6H10O5)n)n xenlulozơ ((C6H10O5)n)n, saccarozơ (C12H22O11)  C H10O5 n H  ,t  nH2 O  n C H12O6 glucozo amilozo /xenlulozo H  ,t C12 H22O11  H2 O  C H12 O6  C H12 O6 saccarozo glucozo fructozo Câu 4: C Chất béo (triglixerit) trieste glixerol với axit béo Câu 5: D N2, O2 không tác dụng với dung dịch NaOH  Chúng không bị dung dịch NaOH giữ lại Các khí Cl2, HCl, CO2 bị dung dịch NaOH hấp thụ: Cl2  2NaOH  NaCl  NaClO  H2O HCl  NaOH  NaCl  H2O CO2  2NaOH(d­)  Na 2CO3  H2O Câu 6: D Amin ngun tử N gắn trực tiếp vào vòng benzen tính bazơ yếu nên khơng làm đổi màu chất thị CH3NH2 (metylamin), (CH3)2NH (đimetylamin), C6H5CH2CH2 (benzylamin), C6H5NH2 (phenylamin)  Chất khơng làm đổi màu quỳ tím C6H5NH2 (phenylamin) Câu 7: A Trong hợp chất flo số oxi hóa -1  Phát biểu A khơng Câu 8: B Phương trình hóa học: t ,p,xt nH2C  C H   (CH2  C H)  n | | Cl Cl vinyl clorua poli(vinyl clorua) (PVC) Câu 9: D Phân đạm cung cấp nguyên tố nitơ cho cây, phân lân cung cấp nguyên tố photpho cho cây, phân kali cung cấp nguyên tố kali cho  Phân ure (NH2)2CO phân đạm Câu 10: D Các phương trình hóa học: CH3  COO  CH  COO  CH3  2NaOH  CH3OH  NaOOC  CH  CH  COONa ancol muèi CH3  COO  CH  COO  CH  CH  2NaOH  CH3  COONa  HOCH  COONa  CH3CHO muèi muèi andehit CH3COOCH  CH 2COOC H  3NaOH  CH3COONa  HOCH  CH 2COONa  C H 5ONa  H 2O muèi muèi muèi CH3COO  CH  COOCH  CH3  2NaOH  CH3COONa  HO  CH  COONa  CH  CH 2OH muèi muèi ancol Câu 11: C Pentapeptit X + H2O  Gly – Gly – Ala + Ala – Ala + Ala – Gly Gly  Gly  Ala  Ala  Gly X:  Ala  Gly  Gly  Ala  Ala Câu 12: D Các phương trình hóa học: (1) Na CO3  BaCl2  BaCO3  2NaCl (2) NH3  HCl  NH Cl (3) CO2 HNO3 không phản ứng (4) NH Cl  NaOH  NaCl  NH   H 2O t0 (5) S + 2H2SO4 (đặc) 3SO2  2H O (6) AgNO3  H3PO4  kh«ng ph¶n øng (7) CO2   K 2SiO3  H O  H 2SiO3   K 2CO3 (8) SO2 Br2 / CCl không phản ứng Cỏc thí nghiệm xảy phản ứng hóa học (1), (2), (4), (5), (7) Câu 13: D C6H12O6 (glucozơ), HCOOCH3 (metyl format), CH3COOCH3 (metyl axetat), CH3CHO (axetandehit) Các chất tham gia phản ứng tráng gương là: C6H12O6 (glucozơ), HCOOCH3 (metyl format), CH3CHO (axetandehit) Câu 14: A Trong nước, brom oxi hóa glucozơ thành axit gluconic: 1 C 5H11O5CHO  Br  H2O  C 5H11O5COOH  2H Br glucozo axit gluconic  Phát biểu A sai Câu 15: B Đơn chất chất tạo nên từ nguyên tố Thí dụ: Na,O2,N2,Cl2,O3 đơn chất Hợp chất chất tạo nên từ hai nguyên tố trở lên Thí dụ: NaCl,H2SO4,… (a) SO2  2H 2S  3S  2H 2O (b) 2F2  2H 2O  4HF  O2  (c) 2KMnO4  16HCl  2MnCl2  5Cl2  2KCl  8H 2O CO2  NaOH  NaHCO3 (d)  CO2  2NaOH  Na CO3  H O (e) Si + 2NaOH + H 2O  Na 2SiO3  2H  (g) Na 2SO3  H 2SO  Na 2SO  SO2   H 2O Các thí nghiệm sinh đơn chất (a), (b), (c), (e) Câu 16: A Các phương trình hóa học là: (1)Fe + 2HCl  FeCl2  H2  (2) Fe + NaOH  không phản ứng (3) Fe + NaNO3  không phản ứng (4) Fe + 2FeCl3  3FeCl2 Các thí nghiệm xảy phản ứng (1), (4) Câu 17: B Các phương trình hóa học: CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O CO + NaOH  không phản ứng SiO2 + NaOH (lỗng)  khơng phản ứng NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O m  mCH COOH(ban ®Çu)  mC H OH(ban ®Çu)  60.0,15  46.0,1  13,6 gam Câu 23: A X, Y, Z tương ứng Fe, Al, Cu:  Fe  2HCl  FeCl2  H2    2Al  6HCl  2AlCl3  3H2  2Al  2NaOH  2H2O  2NaAlO2  3H2   Fe  NaOH không phản ứng Cu HCl không ph¶n øng  3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3 )2  2NO  4H2O Câu 24: D mNaOH  20%.100  20 gam  n NaOH  20  0,5 mol 40 nH SO  0,2.1  0,2 mol Phản ứng trung hòa NaOH dư: 2NaOH  H2SO4  Na 2SO4  2H2O 0,4  0,2  nNaOH(d­)  0,4 mol  n NaOH(d­)  0,5  0,4  0,1 mol Nếu X este – ancol  n X  n Na  0,1 mol  MX  6,8  68  Loại 0,1 n 0,1  0,05 mol  X este – ancol  n X  NaOH  2 Coi X H2SO4 phản ứng vừa đủ với NaOH: X(0,05 mol)   6,8 gam    Sơ đồ phản ứng:    NaOH  muối + H2O  H2SO4  0,5 mol  0,2 mol  nH O  nX  2.nH SO  0,05  2.0,2  0,45 mol 2 BTKL   m X  m H SO  m NaOH  m muèi  m H O  6,8  98.0,2  40.0,5  m  18.0, 45  m  38,3 gam Câu 25: B Số mol NaOH là: nNaOH  0,5.1  0,5 mol n Đặt số mol chất E C2H7O3N: a mol; C5H14O4N2: b mol mC H O N  mC H O N  mE  93a  166b  34,2(I) 14 X CH3NH3HCO3 E tác dụng với dung dịch NaOH thu chất khí Z  Y CH3NH3OOC – CH2 - COONH3CH3 Các phương trình hóa học: CH3NH3HCO3  2NaOH  Na 2CO3  CH3NH2  2H2O a 2a a CH2 (COOH3NCH3 )2  NaOH  CH2 (COONa)2  2CH3NH2  2H2O b 2b b  nNaOH  2a  2b  0,5(II) (I)(II)  a  0,1 mol; b = 0,15 mol mmuèi  mNa CO  mCH (COONa)  106.0,1  148.0,15  32,8 gam 2 Câu 26: B X gồm HCOOCH3 (metyl format), CH3OOC – COOCH3 (đimetyl oxalat), (CH3COO)3C3H5 (glixeryl triaxetat), HCOOC6H5 (phenyl format)  Xét giai đoạn Y tác dụng với Na dư: Số mol H2 thu là: n H  5,6  0,25 mol 22, Sơ đồ phản ứng: OH  Na  ONa  H2  0,25 mol BT H  nOH(Y)  2.n H  nOH(Y)  2.0,25  0,5 mol  Xét giai đoạn đốt cháy X: 92, 26,1 Số mol chất là: nCO   2,1 mol; nH O   1, 45 mol 2 44 18 BTKL X  mC(X)  m H(X)  mO(X)  mX  12.2,1  2.1, 45  16.nO(X)  47,3  nO(X)  1,2 mol BT O(COO)  2.nCOO(X)  nO(X)  2.nCOO(X)  1,2  nCOO(X)  0,6 mol  Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH: X gồm este – ancol este – phenol nCOO(phenol)  nCOO(X)  nCOO(ancol)  0,6  0,5  0,1 mol COO-  NaOH  COONa  OH ancol ancol muèi COO-  2NaOH  muèi + 1H2O phenol  n H O  n COO-  0,1 mol phenol n NaOH  nOH(Y)  2.n COO-  0,5  2.0,1  0,7 mol phenol BTKL   m X  m NaOH  m muèi  m Y  m H O  47,3  40.0,7  m  15,6  18.0,1  m  57,9 gam Câu 27: D Số mol SO2 thu là: nSO  6,384  0,285 mol 22, Tính khử: Mg > Fe Tính oxi hóa: Ag  Cu2   Rắn Y gồm ba kim loại Ag, Cu Fe dư Sơ đồ phản ứng: 2  1  6 Ag d­  Ag SO Cu  SO  4  H2 S O4 đặc,t Fe dư  3   S O2   H O  c mol   Fe (SO )  0,285 mol       1 Mg  Ag NO3      2      Fe  Cu(NO3 )2  Y 2 Mg , Fe2   MgO     NaOH d­ Mg(OH)2  t / kk b mol     a mol       Fe2 O3  Fe(OH)2      NO3  9,2 gam X T 8,4 gam r¾n dd Z BT Fe   n Fe(X)  n Fe2 BT Mg   nMg(X)  n  n Fe(d­)  n Fe(X)  (b  c) mol  a mol Mg2 mMg(X)  mFe(X)  mX  24a  56.(b  c)  9,2 (I) *Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch gồm AgNO3, Cu(NO3)2 thu Y, sau Y tác dụng với H2SO4 đặc nóng: BT electron c¶ trình 2.nMg(X) 2.n BT Mg n MgO  n Mg2  Fe2  3.nFe(d­)  2.nSO  2a  2b  3c  2.0,285 (II)  a mol b BT Fe   2.n Fe O  n 2  2.n Fe O  b  n Fe O  mol 3 Fe b m MgO  m Fe O  8,  40.a  160  8, (III) (I)(II)(III)   a  0,15 mol; b = 0,03 mol; c = 0,07 mol n Fe(X)  b  c  0,03  0,07  0,1 mol %m Fe(X)  m Fe(X) mX 100  56.0,1 100  60,87% 9,2 Câu 28: D Số mol chất là: n KOH  0,065.1  0,065;nO  11,2 0,09  0,5 mol; n H   0,045 mol 22,  O2   0,055 x 0,5 mol    x  0,275 mol  0,1 0,5 X  O2  0,055 mol x mol   X 0,1 mol n X  n Y  0,055 mol nCOO(Y)  n KOH  0,065 mol  n O(Y)  2.0,065  0,13 mol Y tác dụng cới dung dịch KOH hai muối hai axit cacboxylic no, mạch khơng phân nhánh hai ancol no, đơn chức  Y tối đa hai chức n 0,065  KOH   1,8   Y gốm este đơn chức este chc nY 0,055 neste đơn chức n este hai chức 0,055 n este đơn chức 0,045 mol neste đơn chức 2.n este hai chøc  0,065 n este hai chøc  0,01 mol Lượng O2 dùng để đốt cháy 0,055 mol Y lượng O2 để đốt cháy X H2: BT O  nO (Y)  nO (X)  2 Sơ đồ phản ứng: n H O sinh tõ H 0,045 2  0,275   0,2975 mol 2 (C, H,O) Y(nO 0,13 mol)  O2  CO2  H2O 0,2975 mol a mol b mol BT O  nO(Y)  2.nO  2.nCO  n H O  0,13  2.0,2975  2a  b (1) 2 este no, đơn, hở (k=1) este no, chøc, hë (k=2)  n k   nCO2  n H2 O  a  b  0,01 (2) (1)(2)  a  0,245 mol; b = 0,235 mol mY  mC(Y)  mH(Y)  mO(Y)  12.0,245  2.0,235  16.0,13  5,49 gam Xét giai đoạn Y tác dụng với dung dịch KOH: BTKL   m Y  m KOH  m muèi  m T  5, 49  56.0,065  m muèi  3, 41  m muèi  5,72 gam RCOOK : 0,045 mol Muối gồm:  R'(COOK)2 : 0,01 mol m RCOOK  m R '(COOK)  m muèi  (R  83).0,045  (R ' 166).0,01  5,72 R  1(H)  0,045R  0,01R '  0,325   R '  28(C H ) %m R'(COOK)  m R'(COOK) mZ 100  (28  166).0,01 100  33,92% 33% 5,72 Câu 30: C MZ  4.MHe  4.4  16  H2   16  NO  30  Z gồm H2 NO  Xét giai đoạn Fe tác dụng với dung dịch X: Thu khí NO  Dung dịch X NO3 / H  X khơng Fe2+ Thu H2  NO3 hết Sau phản ứng tFe dư  Dung dịch sau phản ứng khơng Fe3+, H+  Sơ đồ phản ứng: NO   H O x mol Y NaHSO4  Fe, Fe(OH)2   0,96 mol     Fe2 O , Fe3O4   HNO3  0,16 mol  Fe3 , Na  , H     0,96 mol    Fe     2   SO4 , NO3  0,96 mol  dd X BT §T cho dd sau  2.n n Fe2  Fe2   1.n Na   2.n SO42   2.n Fe2  Fe2  , Na     0,96 mol  H         H2O 2  SO4  NO  0,96 mol  Z(M 16) Z dd sau m Fe gi¶m  11,76 gam  1.0,96  2.0,96  0, 48 mol m Fe(p­)  11,76 gam  n Fe(p­)  BT Fe  n Fe3  n Fe(p­)  n Sơ đồ đường chéo nH n NO Fe2 11,76  0,21 mol 56 n Fe3  0,21  0, 48  n Fe3  0,27 mol M NO  M Z 30  16  1 16  MZ  MH  nH  n NO  a mol BT mol electron (dd X+Fe)  2.n Fe(p­)  1.n Fe3  3.n NO  2.n H  2.0,21  1.0,27  3.a  2.a  a  0,03 mol BT N (dd X+Fe)  n NO3 (X)  n NO(Z)  n NO3 (X)  0,03 mol BT N  n HNO  n  n NO(Y)  0,16  0,03  x  x  0,13 mol NO3 (X) Câu 31: B Muối Y Fe(NO3)3: Fe  2Fe(NO3 )3  3Fe(NO3 )2 Cu  2Fe(NO3 )3  Cu(NO3 )2  2Fe(NO3 )2 Dung dịch Z gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 Fe(NO3)3 dư Câu 32: A Hầu hết  - amino axit sở để kiến tạo nên protein thể sống  Phát biểu (a) Axit glutamic thuốc hỗ trợ thần kinh  Phát biểu (b) Các amino axit tính lưỡng tính  Phát biểu (c) Trong phân tử amino axit đồng thời nhóm NH2 ( 1NH2 ) nhóm COOH ( 1COOH)  Phát biểu (d) sai Câu 33: C Glucozơ cacbohidrat đơn giản không bị thủy phân  Phát biểu (1) 1 1 t0 HOCH2  CHOH 4 C HO  Ag NO3  3NH3  H 2O  glucozo 3  HOCH CHOH 4 C OONH  Ag  2NH NO3 amoni gluconat Glucoz¬ thĨ hiƯn tính khử hay glucozơ bị oxi hóa AgNO3 thể hiƯn tÝnh oxi hãa hay AgNO3 bÞ khư  Phát biểu (2) sai Glucozơ fructozơ tác dụng với H2 (Ni, t0) thu poliancol  Phát biểu (3) Glucozơ saccarozơ tan tốt nước  Phát biểu (4) Glucozơ fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư), thu muối amoni gluconat  Phát biểu (5) Câu 34: A Các phương trình hóa học: Na3PO4 + 3AgNO3  Ag3PO4  + 3NaNO3 Na2SO4 + BaCl2  BaSO4  + 2NaCl AlCl3 + 3NH3 + 3H2O  Al(OH)3  +3NH4Cl NaHCO3 + CaCl2  không phản ứng  CrCl3  3NaOH  Cr(OH)3  3NaCl (e)   Cr(OH)3  NaOH  NaCrO2  2H2O (a) (b) (c) (d) Các thí nghiệm thu kết tủa (a), (b), (c) Câu 35: A Số mol chất là: n NaOH(p­)  13,6 2, 464  0,34 mol; n H   0,11 mol 40 22, Chú ý: Cr không tác dụng với NaOH nồng độ, Cr2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đăc, nóng, khơng tác dụng với dung dịch NaOH lỗng Để đơn giản khơng phải chia phần, ta xét 48,12:2 = 24,06 gam hỗn hợp ban đầu Sơ đồ phản ứng:  NaAlO2  H   dd  m NaOH(p­) 13,6 gam    Cr     Cr2 O3 d­    Al, Al2 O3  t Al2 O3 ,Cr      7,68 gam r¾n  Cr2 O3  Al d­, Cr2 O3 d­     3  3  24,06 gam X  HCl d­ Al ,Cr ,Cr       H2   H2O  Cl    0,11 mol  61,57 gam muèi  BT Na   n NaAlO  n NaOH(p­)  n NaAlO  0,34 mol 2 BT Al   n Al tæng  n Al d­  2.nAl O (X)  nNaAlO  nAl  nAl d­  2.nAl O (X)  0,34 (I) 2 BTKL   m X  24,06 mol m Al d­  m Al O (X)  mCr  mCr O (d­)  mX  27.n Al d­  102.nAl O (X)  7,68  24,06 (II) 3 (I)(II)  n Al(d­)  0,04 mol; n Al O (X)  0,15 mol Gọi số mol O a mol mAl tæng  mCr tæng  mO  24,06  mAl  mCr  16.a  24,06  mAl tæng  mCr tæng  (24,06  16a)gam BT O  n H O  n O  n H O  a mol 2 BT H  n HCl(p­)  2.n H O  2.n H  (2a  0,22) mol 2 BT Cl  n Cl  (muèi)  n HCl(p­)  (2a  0,22) mol m Al tæng  mCr tæng  m Cl  (muèi)  m muèi  (24,06  16a)  35,5.(2a  0,22)  61,57  a  0,54 mol BT O  3.n Al O (X)  3.nCr O (d­)  nO  3.0,15  3.nCr O (d­)  0,54 3  nCr O (d­)  0,03 mol mCr(X)  mCr O (d­)  7,68  52.nCr(X)  152.0,03  7,68  nCr(X)  0,06 mol BT Cr 2.nCr O (ban đầu) 2.nCr O (dư) nCr(X) 2.nCr O (ban đầu) 2.0,03  0,06 3  nCr O (ban đầu) 0,06 mol BT Al n Al(ban đầu) 2.n Al O (ban đầu) n Al(tổng) m m Al O (ban đầu) n Cr O (ban đầu) 24,06 Al(ban đầu) 3 n Al(ban đầu) 2.n Al2O3 (ban đầu) 0,34 n Al(ban đầu) 0,1 mol n 0,12 mol 27.n Al(ban đầu) 102.nAl O (ban đầu) 152.0,06 24,06 Al2 O3 (ban đầu) t0 Xét phản ứng nhiệt nhốm: 2Al  Cr2O3  Al2O3  2Cr 0,06 0,03  0,06 mol   HÖ số Al n Al(ban đầu) n Cr2 O3 (ban ®Çu)   Hiệu suất tính theo Al  n Cr O (ban đầu) 0,06 Hệ số Al Hệ số Cr O 3   0,06  Hệ số Cr2O3 n Al(ban đầu) H 0,1 0,05 n Al(pư) n Al(ban đầu) 100  0,06 100  60% 0,1 Câu 36: D Amino axit dạng H2N - CnH2n – COOH  Amino axit no, mạch hở, 1NH2, 1COOH Số mol NaOH là: nNaOH  0,32.1  0,32 mol Quy đổi X thành C2H3NO: a mol; H2NCH2COOCH3: b mol; CH2: c mol; H2O: a/3 mol n C H NO  n H NCH COOCH  n NaOH  a  b  0,32 (I) 2 a n H O  n H NCH COOCH  n X   b  0,2 (II) 2 3 (I)(II)  a  0,18 mol; b = 0,14 mol Xét giai đoạn đốt cháy X: a 0,32 nCO  n H O  n N  2,04  (2a  3b  c)  (1,5a  3,5b  c  )   0,24 2 a 0,18 mol  b=0,14 mol  c  0,14 mol Gọi x số nhóm CH2 thêm Gly tripeptit, y số nhóm CH2 thêm vào este: a BT CH2   x  y.b  c  x.0,06  y.0,14  0,14 Tripeptit : (Gly)3 y      H2 NCH(CH3 )COOCH3 (*) x  Este:   H2 NCH2 COOC H5  X + NaOH  muối (**) (*)(**)   Este là: H2CCH(CH3)COOCH3 Gly  Na : 0,18 mol   Muối thu là:  A Ala  Na : 0,14 mol  B  a  mGly  Na  0,18.97  17, 46 gam   a : b = 17,46 : 15,54 = 1,12 gần 1,1 b = m  0,14.111  15,54 gam   Ala  Na Câu 37: C Đặt số mol chất dung dịch X CuSO4: 3a mol; NaCl: 2a mol Số mol Al là: n Al  3,6  mol 27 15 Xác định chất tan dung dịch Y: Dung dịch Y hòa tan Al  Dung dịch Y chứa H+ OH- (*) Dung dịch Y chắn gồm ion Na  ,SO24  (**) Mặt khác, dung dịch Y chứa chất tan (***) Kết hợp (*)(**)(***)  Dung dịch Y gồm Na  ,SO24  H+ Na  ,SO24  OH- 1.n Na  2a  2.n SO24  Dung dịch Y gồm: Na  ,SO24  H+ 2.3a 6a BTDT cho dd Y  1.n Na   1.n H  2.n SO24  2a  n H  2.3a  n H  4a mol Xét giai đoạn dung dịch Y hòa tan Al: Phương trình phản ứng: Al  3H   Al3  H2  2  0, 15 n H  4a  0,4  a  0,1 mol Các trình xảy điện cực: Catot() Anot() Cu2   2e  Cu 2Cl   Cl2  2e 0,3  0,6 0,2  0,1 0,3 0,2 2H2 O  2e  H  2OH  2H 2O  O2  4e  4H  2x  x  2x y  4y y mCu  mH  mCl  mO  mgi ¶ m  64.0,3  2.x  71.0,1  32.y  33,1 (I) 2 BT electron  0,6  2x  0,2  4y (II) (I)(II)  x  0,2 mol; y = 0,2 mol  ne  0,6  2x  0,6  2.0,2  mol áp dụng đinh luật Faraday ne  Câu 38: C n 96500 1.96500 It t e   19300(s) 5,36 (giê) 96500 Khối lượng 1/3X là: m1/3X  m X 44,7   14,9 gam 3 X gồm ion: R , HCO3 ,CO32   Xét phần hai: Phương trình ion: Ba2   CO32   BaCO3  7,88  0,04 mol 197 Kết tủa thu BaCO3  nBaCO  Theo pt  n CO32  nBaCO  n CO32  0,04 mol  n R CO  n 2  0,04 mol CO3  Xét phần một: HCO3  OH   CO32   H2O Phản ứng tạo kết tủa: Ba   CO32   BaCO3  Két tủa thu BaCO3  nBaCO  BT C  n n HCO3 (1/3X) HCO3 (1/3X) n CO32 (1/3X) 35, 46  0,18 mol 197  n BaCO  n HCO3 (1/3X)  0,04  0,18  0,14 mol  n RHCO 0,14 mol mRHCO  mR CO  14,9  (R  61).0,14  (2R  60).0,04  14,9  R  18(NH4 ) 3  X gồm: NH4HCO3, (NH4)2CO3  Xét phần ba: n BTDT  1.n n NH 4 (1/3X) NH 4 (1/3X) (*)(**)  1.n  0,14 mol; n HCO3 (1/3X)  2.n CO32 (1/3X)  0,04 mol CO32  (1/3X)  0,14  2.0,04  0,22 mol Các phương trình ion:  n HCO3 (1/3X) OH n NH 4  OH   NH3   H2O(*) HCO3  OH   CO32   H2O(**) NH4 n HCO3  0,22  0,14  0,36 mol BT OH   n KOH  n V  Vdd KOH  OH  n KOH  0,36 mol n KOH 0,36   0,18 lit = 180 ml C M KOH Câu 39: B (a)3Fe2   4H   NO3  3Fe3  NO  2H 2O (b)FeS  2HCl  FeCl  H 2S  (c)CaCO3  2HCl  CaCl  CO2   H 2O (d)AgNO3  NaF không xảy (e)Si + 2F2 SiF4 (f)S  Hg  HgS Các thí nghiệm xảy phản ứng (a), (b), (c), (e), (f) Câu 40: A X, Y, Z tham gia phản ứng cộng Br2  X,Y,Z liên kết pi C=C, C  C (*) X,Y,Z không nguyên tử cacbon phân tử (**) Kết hợp (*) (**)  C X  C Y  C Z   Xét giai đoạn đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp: %n X  nX n 100  20  X 100 nX  nY  nZ 0,1  nX  0,02 mol  nY  nZ  0,1  0,02  0,08 mol Axit X đơn chức  OX t X l C3HyO2 Ancol Y đơn chøc  OY     Đặt công thc chung cho Y,Z l C3HyO Andehit Z đơn chức  OZ  1 C 3H y O     0,02 mol  Sơ đồ phản ứng:    O2  CO2  H O C H O  y  0,34 mol  0,08 mol    0,1 mol T BT C  n CO  3.n C H O  3.n C H O  3.0,1  0,3 mol y y BT O  2.n C H O  n C H O  2.n O  n CO  n H O y y 2  2.0,02  0,08  2.0,34  2.0,3  n H O  n H O  0,2 mol 2 T O  (k T  1).nT  nCO  nH O  (k T  1).0,1  0.3  0.2  k T  2 BTKL   mT  mC  mH  mO(T)  12.0,3  2.0,2  16.(0,02.2  0,08)  5,92 gam  Xét giai đoạn 5,92 gam T tác dụng với H2(Ni,t0): Trong T, H2(Ni,t0) khử C=C, C  C, CH=O không khử c COOH X axit đơn chức nCOOH nX  0,02 mol n(T)  n(COOH)  n(C C,C C,CHO)  nT kT  nCOOH kCOOH  n (C C,C C,CHO) n (C C,C C,CHO)  0,1.2  0,02.1  0,18 mol 5,92 gam T ph¶n øng víi 0,18 mol H2  14,8 a   a  0, 45 mol  14,8 gam T ph¶n øng víi a mol H2  5,92 0,18 ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Cơng thức hóa học axit axetic CH3COOH Câu... no, có mạch khơng phân nhánh 3,41 gam hỗn hợp T gồm hai ancol no, đơn chức Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần vừa đủ 11, 2 lít O2 (đktc) Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn Z có. .. đổi màu quỳ tím C6H5NH2 (phenylamin) Câu 7: A Trong hợp chất flo có số oxi hóa -1  Phát biểu A không Câu 8: B Phương trình hóa học: t ,p,xt nH2C  C H   (CH2  C H)  n | | Cl Cl vinyl
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 11 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 11 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay