Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 10 có lời giải chi tiết

29 19 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:56

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ 10 Tên mơn: HĨA HỌC 12 Câu 1: Những câu sau không xác? A Halogen ngun tố thuộc nhóm VIIA bảng tuần hồn B Do cấu hình electron lớp ns2np5 nên halogen thể số oxi hóa -1 tất hợp chất C Các halogen hoạt động hóa học nên khơng tồn trạng thái đơn chất tự nhiên D Các halogen gống tính chất hóa học Câu 2: Chất dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa là: A polietilen (PE) B poli (vinyl clorua) (PVC) C nilon-6, D cao su thiên nhiên Câu 3: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí hiđrơ clorua phòng thí nghiệm: Phát biểu sau không đúng? A thể thay NaCl rắn NaF rắn để điều chế HF B Không thể thay NaCl rắn NaBr rắn NaI rắn để điều chế HBr HI C Đốt nóng ống nghiệm đèn cồn để phản ứng xảy nhanh D thể thay NaCl rắn dung dịch NaCl loãng để điều chế HCl Câu 4: Trong hợp chất, lưu huỳnh số oxi hóa đặc trưng là: A -1, -2, +4 B -2, +4, +6 C 0, +4, +6 D 0, -2, +6 Câu 5: Vinyl axetat chất sau đây? A HCOOCH=CH2 B CH3COOCH=CH2 B CH2=CHCOOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 6: Ở nhiệt độ thường, chất sau trạng thái rắn? A CH3COOC2H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C17H35COO)3C3H5 D (C17H31COO)3C3H5 Câu 7: Hỗn hợp A gồm SO2 khơng khí tỉ lệ số mol 1: Nung nóng hỗn hợp A với xúc tác V2O5 thu hỗn hợp khí B Tỉ khối A so với B 0,93 Hiệu suất phản ứng (cho biết khơng khí 20% O2 80% N2): A 84% B 42% C 50% D 25% C Protein D Glyxin Câu 8: Chất sau thuộc loại amino axit? A Etylamin B Anilin Câu 9: Trường hợp sau không xảy phản ứng hóa học là: A Cl2  2NaOH  NaCl  NaClO  H2O B Na2S2O3  H2SO4  Na2SO4  S  SO2  H2O t0 C 2O2  2H2S  2H2O  3SO2 D FeCl2  H2S  FeS  2HCl Câu 10: Dung dịch sau quỳ tím chuyển sang màu xanh? A Dung dịch glyxin B Dung dịch lysin C Dung dịch alanin D Dung dịch axit glutamic Câu 11: Cho chất: glyxerol, triolein, dung dịch glucozơ, lòng trắng trứng, metyl fomat, glixerol, ancol etylic, sobitol, axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường là: A B C D Câu 12: Phát biểu sau sai? A Chất dẻo vật liệu tính dẻo B Tơ visco, xenlulozơ axetat tơ bán tổng hợp C Cao su thiên nhiên polime isoprene D Đa số polime không tan dung môi thông thường Câu 13: Cho m gam triolen ((C17H33COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với H2 dư (Ni, t0 ) thu (m+0,3) gam chất X Nếu cho toàn X tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng , thu a gam muối Giá trị a là: A 45,6 B 45,9 Câu 14: Cho phản ứng sau: C 48,3 D 48,0 Khi giảm nhiệt độ tăng áp suất cân chuyển dịch theo chiều thuận: A 1, 3, B 2, C 1, D 2, 3, Câu 15: Cho dãy kim loại: Na, Al, Cu, Fe, Ag Số kim loại tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 : A B C D Câu 16: Cho phát biểu: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dầu, mỡ động thực vật thành phần chất béo Dầu mỡ bôi trơn máy dầu mỡ động thực vật thành phần nguyên tố giống thể rửa đồ dùng bám dầu mỡ động vật nước Dầu mỡ động thực vật để lâu khơng khí mà khơng bị thiu Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa Chất béo thức ăn quan trọng người Số phát biểu là: A B C D Câu 20: Cho chất: glyxin, axit glutamic, ClH3NCH2COOH, Gly-Ala Số chất tác dụng với NaOH dung dịch theo tỉ lệ tương ứng 1:2 là: A B C Câu 21: Cho phát biểu: (1) (2) (3) (4) Tất nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA kim loại, Kim loại bán kính ngun tử lớn so với nguyên tố phi kim Tính dẫn điện Ag> Cu > Au > Al > Fe Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư, thu Fe D Số phát biểu là: A B C D Câu 22: Hỗn hợp M gồm este no, đơn chức, mạch hở hai amin no, đơn chức, mạch hở X Y đồng đẳng (MX 100) khí Z làm quỳ tím chuyển thành màu xanh Khi Z là: A Etylamin B amoniac C metylamin D khí cacbonic Câu 29: Chất X đơn chức, chứa vòng benzene cơng thức phân tử C8H8O2 Biết mol X tác dụng tối đa với mol NaOH Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất là: A B C D Câu 30: X hỗn hợp hai anđehit đơn chức, mạch hở, 0,04 mol X khối lượng 1,98 gam tham gia phản ứng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 10,8 gam Ag M gam X kết hợp vừa đủ với 0,35 gam H2 Giá trị m là: A 4,95 B 5,94 C 6,93 D 9,90 Câu 31: Hòa tan hồn tồn 37,44 gam kim loại M (có hóa trị khơng đổi) vào dung dịch X chứa 84,6 gam Cu(NO3)2 Sau phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ chất rắn, thu dung dịch khơng màu khối lượng giảm so với khối lượng X 7,62 gam Kim loại M là: A Mg B Ca C K D Be Câu 32: Nhận định sau sai? A Hỗn hợp Fe3O4 Cu tỉ lệ mol 1:2 tan hết dung dịch HCl loãng dư B Hỗn hợp chứa Na Al tỉ lệ mol 1:1 tan hết nước dư C Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2, thấy xuất kết tủa keo trắng D Cho BaO vào dung dịch CuSO4, thu hai loại kết tủa Câu 33: Hòa tan hết 37,86 gam hỗn hợp gồm Ba, BaO, Al Al2O3 vào lượng nước dư, thu dung dịch X 0,12 mol khí H2 Cho dung dịch HCl dư vào X, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị a là: A 0,15 B 0,18 C 0,12 D 0,16 Câu 34: Tripeptit X (CXHYO5Nt) oxi chiếm 26,49% khối lượng; Y muối amoni alpha-aminoaxit Z Đun nóng 19,3 gam hỗn hợp E chứa X,Y, Z cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M, thu muối 2,688 lít khí(đktc) T (T tỉ khối so với H2NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu hồng Amino axit số nhóm COOH0,9 mol 2  tháa m·n BT E  n.n M  2.n H  n n  37, 44 0,96   M  39n   M M  39(K) Câu 32: A Đối với hỗn hợp chất gồm Fe3O4 Cu tác dụng với dung dịch HCl dư: Lấy số mol chất Fe3O4: mol; Cu: mol Fe3O4  HCl  FeCl2  FeCl3  H2O Sơ đồ phản ứng: FeO.Fe2 O3 3 2 2 Cu Fe Cl3  Cu Cl2  Fe Cl2 HCl dư  Fe3O4 hết n Fe O  n Fe O 3 BT Fe(III)   n FeCl  2.n Fe O  2.1  mol 3 1.n FeCl  1.2  mol  FeCl3 hÕt   Hỗn hợp không tan hết   2.nCu  1.n FeCl3   Cu : d­ 2.nCu  2.2  mol     Phát biểu A sai Hỗn hợp Na Al tỉ lệ mol 1:1 tan hết nước dư vì: 2Na  2H2O  2NaOh  H2  2Al  2NaOH  2H2O  2NaAlO2  3H2   Phát biểu B Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2, thấy xuất kết tủa keo trắng vì: CO2  2NaOH  2H2O  Al(OH)3   NaHCO3 keo tr¾ng  Phát biểu C Cho BaO vào dung dịch CuSO4, thu hai loại kết tủa vì: BaO  H O  Ba(OH)2 Ba(OH)2  CuSO4  BaSO4  Cu(OH)2   Phát biểu D Câu 33: A Hỗn hợp ban đầu tác dụng với H2O dư: Ba  2H 2O  Ba(OH)2  H  BaO  H 2O  Ba(OH)2 2Al  Ba(OH)2  2H O  Ba(AlO2 )2  3H  Al2 O3  Ba(OH)2  Ba(AlO2 )2  H 2O Dung dịch X gồm Ba2  ,AlO2 ,OH Dung dịch X tác dụng vứi dung dịch HCl: H   OH   H2 O (1) H   AlO2  H2O  Al(OH)3  (2) 3H   Al(OH)3  Al3  3H 2O (3) Xét 0,12 mol HCl: Phương trình hóa học: H   OH   H2O (1)  n   n   0,12 mol OH H Xét hỗn hợp ban đầu tác dụng với H2O:   Ba    Ba , Al    x mol y mol   x mol  Sơ đồ phản ứng:    H2 O     H2      AlO2 , OH  0,12 mol O    y mol 0,12 mol  z mol  dd X 37,86 gam mBa  m Al  mO  37,86  137x  27y  16z  37,86(I) BT ®iƯn tÝch cho dd X   2.n Ba 2  1.n AlO2  1.n OH   2x  y  0,12 (II) BT mol electron   2.nBa  3.n Al  2.nO  2.n H  2x  3y  2z  1.0,12(III) (I),(II),(II)   x  0,18 mol, y=0,24 mol, z=0,42 mol Xét giai đoạn dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl: Xét 0,63 mol HCl: Các phương trình hóa học: H  OH  H2O (1) H  AlO2  H2O  Al(OH)3  (2) 3H  Al(OH)3  Al3  3H2O (3)  Ba    Ba  , Al3  0,18 mol    0,18 mol  Sơ đồ phản ứng:   HCl     Al(OH)3      AlO , OH   0,63 mol  Cl  a mol 0,24 mol 0,12 mol  0,63 mol  dd sau dd X BT ®iƯn tÝch cho dung dÞch sau  2.n n BT Al   2.n AlO2 n Al3 Al3 Ba 2  3.n Al3  1.n Cl   2.0,18  3.n Al3  1.0,63  0,09 mol  n Al(OH)  0,24  0,09  a  a  0,15 mol Cách khác: x ¶ y c¶ (1), (2), (3)  n H n OH   4.n AlO2  3.n Al(OH)  0,63  0,12  4.0,24  3a  a=0,15 mol Câu 34: C MT  15,2  30  T NH3( M=17) Xác định X, Y, Z: Tetrapeptit X (C x HyO5Nt )  X dạng C x Hy N4O5  X hình thành từ   amino axit 1NH2, COOH 16.5  100  26, 49  M X  302  89.4  18.3  X : (Ala)4  MX    NaOH E 1 muèi X, Y hình thành từ Z %mO  X : (Ala)4   Y : H2 NCH(CH3 )COONH Z : Ala  Xét giai đoạn E tác dụng với dung dịch NaOH: n NaOH  0,2.1  0,2 mol  Số mol chất là:  2,688 n NH3  22,  0,12 mol  Đặt số mol chất E X: a mol; Y: b mol; Z: c mol  302a  106b  89c  19,3 (1) Phương trình phản ứng: (Ala)4  4NaOH  4Ala  Na  H 2O a 4a H2 NCH(CH3 )COONH  NaOH  Ala  Na  NH3   H 2O b b b Ala+NaOH  Ala-Na+H2 O c c n NH  b  0,12 mol (2) n NaOH  4a  b  c  0,2 mol (3) (1),(2),(3)   a  0,01 mol; b=0,12 mol; c=0,04 mol Xét giai đoạn E tác dụng với dung dịch HCl dư:    (Ala)4    0,01 mol   dd HCl d­ Ala  HCl  Sơ đồ phản ứng: Ala  NH     NH Cl   0,12 mol    m gam muèi  Ala  0,04 mol  E BT Ala   n Ala  HCl  4.n(Ala)  n Ala  NH  n Ala  4.0,01  0,12  0,04  0,2 mol 4 BT NH   n NH Cl  n Ala  NH  n NH Cl  0,12 mol 4 m=m Ala  HCl  m NH Cl  125,5.0,2  53,5.0,12  31,52 gam Câu 35: C Số mol HCl là: nHCl  0,6.1  0,6 mol Kim loại không tan Cu dư  mCu (dư) = 6,4 gam Cu dư  Dung dịch Y gồm : Fe2  ,Cu2  Cl  vì: Cu  2Fe3  Cu2   2Fe2  Cu d­  H O 6,4 gam Fe,Cu  Sơ đồ phản ứng:    HCl  O  0,6 mol m gam X Fe2  ,Cu2    AgNO d­ AgCl        Ag   Cl  102,3 gam dd Y m AgCl  m Ag  m kÕt tña  143,5.0,6  m Ag  102,3  m Ag  16,2 gam  n Ag  16,2  0,15 mol 108 Phản ứng tạo kết tủa Ag : Fe2   Ag  Fe3  Ag   0,15 0,15 n  0,15 mol Fe2  BT ®iƯn tÝch cho dd Y   2.n n Cu2  Fe2   2.n Cu2   1.n Cl   2.0,15  2.n Cu2   1.0,6  0,15 mol Phản ứng tạo H2O: 2H   O2   H2O 0,6  0,3 nO(X)  0,3 mol m  m Fe  mCu  mO  56.0,15  (4.0,15  6, 4)  16.0,3  29,2 gam gần 29,1 gam m Fe mCu Câu 36: D Lấy mol hỗn hợp khí Y: n N (Y)  53,6%.n Y  53,6%.1  0,536 mol n CO (Y)  0,16 mol n NO (Y)  0,18 mol  nO (Y)   0,536  0,16  0,18  0,124 mol mO  2  Fe CO3  0,16 mol   N , CO2       2 5  O (20%) t 3 2 0,536 mol 0,16 mol  Sơ đồ phản ứng: Fe(N O3 )2      Fe2 O   4   5  N (80%)  N O2 , O2  Fe(N O )    3 0,18 mol 0,124 mol  kh«ng khÝ    Y   X BT C  n FeCO  nCO  n FeCO  0,16 mol 3 n N (kh«ng khÝ)  n N (Y)  n N (kh«ng khÝ)  0,536 mol 2 n N (kh«ng khÝ) 0,536   0,134 mol 4  nO (p­ víi X)  0,134  0,124  0,01 mol nO (kh«ng khÝ)  BT mol electron  1.n FeCO  1.n Fe(NO )  4.nO (pø)  1.n NO 3 2  1.0,16+1.n Fe(NO )  4.0,01  1.0,18  n Fe(NO )  0,06 mol 3 BT N  2.n Fe(NO )  3.n Fe(NO )  n NO  2.0,06  3.n Fe(NO )  0,18 3 3  n Fe(NO )  0,02 mol 3 %m Fe(NO )  = m Fe(NO ) 100 m FeCO  m Fe(NO )  m Fe(NO ) 3 3 180.0,06 100  31,58% 116.0,16  180.0,06  242.0,02 Câu 37: B - Thí nghiệm (1); Phương trình hóa học : Fe  CuSO4  FeSO4  Cu Cu sinh bám vào Fe, hình thành cặp điện cực Fe-Cu nhúng dung dịch chất điện li  Thí nghiệm (1) xảy tượng ăn mòn điện hóa - Thí nghiệm (2); Phương trình hóa học Fe  CuSO4  FeSO4  Cu Cu sinh bám vào Fe, hình thành cặp điện cực Fe-Cu nhúng dung dịch chất điện li  Thí nghiệm (1) xảy tượng ăn mòn điện hóa - Thí nghiệm (3), (4) khơng xảy tượng ăn mòn điện hóa khơng cặp điện cực nhúng dung dịch chất điện li: Fe  Fe2 (SO4 )3  3FeSO4 t0 3Fe  2O2  Fe3O4 - Thí nghiệm 4: Thép (Fe-C) tạo thành cặp cực nhúng dung dịch chất điện li (dung dịch NaCl)  Thí nghiệm (4) xảy tượng ăn mòn điện hóa Câu 38: C 20,22 5,12 25,32  5,12 gam  n O(X)   0,32 mol 100 16 m Al  Fe  Mg  25,32  5,12  20,2 gam mO(X)  3,584  n NO  n N O   n NO  0,14 mol 22,    Xác định số mol khí:  n  0,02 mol 3,584 30.n  N2 O  44.n N O  (15,875.2)  NO  22,  HNO3 dư  Muối sắt Y Fe3 Sơ đồ phản ứng:   2   NO  2 0,14 mol   1    H2 O  N O    0,02 mol  0 0  Al, Fe,Mg       O  0,32 mol   3  Al(NO3 )3   3  Fe(NO )   3  t / kk  2     Mg(NO3 )2  3   N H NO3  5  H N O3 d­  25,32 gam X m Al  Fe  Mg  20,2 gam  3  Al2 O3   3    NO2 ,O2  Fe2 O3     N O, H O  2   2  Mg O      30,92 gam r¾n m gam muèi m Al  Fe  Mg  m m O 2 (r¾n)  O2  (r¾n) BT ®iƯn tÝch NO3 (kim lo¹i)  2.n  30,92  m O2 (rắn) 10,72 gam BT điện tích cho muèi kim lo¹i  3.n  3.n Al3 Al3 3.n O2 (rắn) ( điện tích dương không ®ỉi)  2.0,67  1,34 mol NO3 (kim lo¹i)  3.n BT electron O2  (r¾n) 10,72  0,67 mol 16  1.n n  30,92  20,2  m  3.n Fe3 Al3 Fe3  2.n  3.n  2.n Mg2  Fe3 Mg2  2.n Mg2   1.n NO3 (kim lo¹i)  1,34 mol  2.nO(X)  3.n NO  8.n N O  8.n NH NO  1,34=2.0,32+3.0,14+8.0,02+8.n NH NO  n NH NO  0,015 mol 4 m  mAl  Fe  Mg  m NO3 (kim lo¹i)  mNH NO  20,2  2.1,34  80.0,015  104,48 gam  Giá trị m gần 105 Câu 39: B Các phương trình phản ứng hòa tan X vào H2O: 2Na  2H O  2NaOH  H  Na O  H O  2NaOH 2K  2H O  2KOH  H  K O  H O  2KOH Ba  2H O  Ba(OH)2  H  BaO  H O  Ba(OH)2 Dung dịch Y gồm NaOH, KOH Ba(OH)2 hay gồm ion Na  ,K  ,Ba  OHDung dịch Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl H2SO4: H   OH   H2O SO24   Ba   BaSO4  Dung dihcj thu sau phản ứng pH=13  OH dư, H+ hết Xét giai đoạn 200ml dung dịch Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl H2SO4: Số mol chất ion dung dịch hỗn hợp axit là:  n HCl  0,2.0,2  0,04 mol  n   0,04  2.0,03  0,1 mol n H  0,2.0,15  0,03 mol H SO   Dung dịch sau phản ứng pH=13 >  OH dư, H+ hết Phương trình phản ứng: H   OH   H2O 0,1  0,1 n OH (pu)  0,1 mol Xác định số mol OH- dư: pH  13  [H  ]dd sau  1013 M  [OH  ]dd sau  n OH  (dd sau)  0, 4.10 1  0,04 mol  n 1014 10 OH  (d­) 13  101 M  0,04 mol Xác định số mol OH- dư: n OH (200ml dd Y) n OH (p­) n OH (d­)  0,1  0,04  0,14 mol Xét giai đoạn X tác dụng với H2O: Số mol H2 thu là: n H  1,568  0,07 mol 22, Na  , K  ,Ba   Na, K,Ba    Sơ đồ phản ứng:    H2 O   OH    H2  O    0,07 mol 0,28 mol   m gam X 400 ml dd Y BT ®iƯn tÝch dd Y 1.n Na   1.n  1.n Na  K  1.n  2.n K Ba 2  2.n  1.n Ba 2 OH   0, 28 mol BT electron 1.n Na  1.n K  2.nBa  2.nO(X)  2.n H  0,28  2.nO(X)  2.0,07  n O(X)  0,07 mol m  m X  mO(X) 100  12,8 gam gần 13 gam 8,75 Câu 40: A 7,56  n Al  27 0,28 mol Số mol chất là:  n N O  1,344  0,06 mol  22, Xét giai đoạn nung Y: Z tác dụng với NaOH khơng thu khí  Al hết  Fe2O3 CuO dư: Sơ đồ phản ứng: Al2O3  CuO      NaOH Fe,Cu Al    Fe,Cu     Fe O CuO d­, Fe2 O3d­  CuO d­, Fe O d­  m Al  7,56 gam     n Al 0,28 mol m gam X 25,28 gam rắn không tan BT Al   n Al  2.n Al O  0,28  2.n Al O  n Al O  0,14 mol 3 BTKL   m Al  m X  m Al O m rắn không tan 7,56 m 102.0,14  25,28  m=32 gam Xét giai đoạn Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư: Sơ đồ phản ứng:    Al  0,28 mol    5  3  Fe O  H N O3 d­     a mol   2    Cu O  b mol  Y  3  Al(NO3 )3   3  Fe(NO )  1  3  2   N O   H 2O   0,06 mol Cu(NO3 )2  3   N H3NO3  149,24 gam muèi BT mol electron   3.n Al  8.n N O  8.n NH NO  3.0,28  8.0,06  8.n NH NO 4  n NH NO  0,045 mol m Al(NO )  mFe(NO )  mCu(NO )  mNH NO  mmuèi 3 3  213.0,28  m Fe(NO )  mCu(NO )  80.0,045  149,24  m Fe(NO )  mCu(NO )  86 gam 3 3 3  160a  80b  32 a  0,1 mol m Fe2 O3  mCuO  32    m  mCu(NO )  242.2a  188.b  86 b  0,2 mol   Fe(NO3 )3 %mCuO(X)  mCuO 80.0,2 100  100  50% mX 32 ... Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Trong hợp chất F có số oxi hóa= -1 nguyên tố có độ âm... vật có thành phần chất béo Dầu mỡ bơi trơn máy dầu mỡ động thực vật có thành phần nguyên tố giống Có thể rửa đồ dùng bám dầu mỡ động vật nước Dầu mỡ động thực vật để lâu khơng khí mà khơng bị thiu... đổi thu 30,92 gam chất rắn khan Giá trị gần m là: A 106 B 103 C 105 D 107 Câu 39: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba BaO, oxi chi m 8,75% khối lượng, vào nước thu 400ml dung dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 10 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 10 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay