Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 09 có lời giải chi tiết

20 20 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:56

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ Tên mơn: HĨA HỌC 12 Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X electron cuối điền vào phân lớp 3p1 Nguyên tử nguyên tố Y electron cuối điền vào phân lớp 3p3 Số proton X Y là: A 13 15 B 12 14 C 13 14 D 12 15 Câu 2: Một oxit cơng thức X2O tổng số hạt phân tử 66 số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 hạt Công thức oxit (biết số khối oxi 16): A N2O B Na2O C K2O D Cu2O Câu 3: Oxit cao nguyên tố R thuộc nhóm A dạng RO3 Cho nhận định R: (1) R hóa trị cao với oxi (2) Công thức hợp chất khí R với H dạng RH2 (3) R phi kim (4) Axit tương ứng với oxit cao R H2RO3 Số nhận định là: A B C D 2 Câu 4: Cho ba nguyên tố X (3s ), Y (3s 3p ), Z (3s 3p ) Phát biểu sau không đúng? A Liên kết Z X liên kết cộng hóa trị B X,Y,Z thuộc chu kì C Liên kết Z Y liên kết cộng hóa trị cực D X,Y kim loại, Z phi kim, Câu 5: Dãy gồm chất phân tử liên kết cộng hóa trị phân cực là: A O2, H2O, NH3 B H2O, HF, H2S C HCl, O3, H2S D HF, Cl2, H2O Câu 6: Cho chất sau: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3 Số chất thể tính chất lưỡng tính là: A B C D Câu 7: Hòa tan hồn tồn 7,8 gam hỗn hợp X gồm AL Mg dung dịch HCl dư, thu 8,96 lít khí H2 (đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 22,4 B 28,4 C 36,2 D 22,0 Câu 8: Để tách lấy Ag khỏi hỗn hợp Fe, Cu, Ag ta cần dùng lượng dư dung dịch sau đây? A HCl B NaOH C Fe2(SO4)3 D HNO3 Câu 9: Để xử lí chất thải tính axit người ta thường dùng: A nước vơi B phèn chua C giấm ăn D muối ăn Câu 10: Cho dãy chất sau H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH, CH3NH3Cl Số chất dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là: A B C D Câu 11: Dung dịch X đựng lọ khơng dán nhãn tính chất sau: - X phản ứng với dung dịch NaOH dung dịch Na2CO3 - X không phản ứng với dung dịch HCl dung dịch HNO3 Dung dịch X dung dịch sau đây? A AgNO3 B MgCl2 C KOH D FeCl2 Câu 12: Trong chất sau đây, chất nhiệt độ sơi cao nhất? A C2H5OH B CH3CH3 C CH3OCH3 D CH3COOH Câu 13: Cho dãy kim loại sau: Ag, Cu, Fe, Al Các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính chất sau đây? A Dẫn nhiệt B Dẫn điện C Tính dẻo D Tính khử Câu 14: Este sau điều chế trực tiếp từ axit ancol? A HCOOCH=CH2 B CH3COOC2H5 C CH3COOC6H5 D CH3COOCH=CH-CH3 Câu 15: Ancol CH3-CH=CH-CH2-OH tên thay gí? A but – – en B but – – en – 1- ol C but – – en – – ol D butan – – ol Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Ở điều kiện thường, kim loại thể rắn B Các kim loại số oxi hóa hợp chất C Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử D Ở điều kiện thường, kim loại nặng nước Câu 17: Cho dãy chất: glucozơ, scaccarozơ, xenlulozơ, tinh bột, Số chất dãy không tham gia phản ứng thủy phân là: A B C D Câu 18: Cho chất: C, Si, CO, CO2, SiO2, Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, Ca(HCO3)2 Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng dung dịch HCl là: A B C D Câu 19: Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để sản xuất: A xà phòng ancol etylic B glucozo ancol etylic C glucozo glixerol D xà phòng glixerol Câu 20: Polime X chất rắn suốt, khả cho ánh sáng truyền qua tốt nên dùng để chế tạo thủy tinh hữu plixeglas Tên gọi X là: A polietilen B poliacrilonitrin C poli (metyl metacrylat) D poli (vinyl clorua) Câu 24: Cho V lít dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 1M NaOH 0,5M vào 200ml dung dịch H2SO4 1M HCl 1M Sau phản ứng thu dung dịch pH = Giá trị V là: A 0,24 B 0,30 C 0,22 D 0,25 Câu 25: Số đồng phân cấu tạo cơng thức phân tử C5H12O tác dụng với CuO nung nóng, sinh andehit là: A B C D Câu 26: Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300ml dung dịch NaHCO3 0,1M thu dung dịch X kết tủa Y Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào dung dịch X đến bắt đầu khí sinh hết V ml Giá trị V là: A 160 B 40 C 60 D 80 Câu 27: Cho 16,5 gam chất A cơng thức phân tử C2H10O3N2 vào 200 gam dung dịch NaOH 8% Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch B khí C Tổng nồng độ phần trăm chất tan B gần với giá trị: A 8% B 9% C 12% D 11% Câu 28: Cho phát biểu sau: (1) Andehit đơn chức, mạch hở, tác dụng với AgNO3 NH3 theo tỉ lệ 1:3 (2) Axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 thu kết tủa vàng, (3) Tripeptit mạch hở tác dụng với dung dịch KOH theo tỷ lệ 1:3 (4) Xà phòng hóa hồn tồn chất béo thu axit béo glixerol (5) Trùng ngưng buta – 1,3 – ddien acrilonitrin (vinyl xianua) thu cao su buna-N Số phát biểu là: A B C D Câu 29: Hỗn hợp X gồm hai ancol propylic, ancol metylic, etylen glicol, glixerol, sobitol Khi cho m gam X tác dụng với Na dư thu 5,6 lít H2 (đktc) Nếu đốt cháy m gam X cần vừa đủ 25,76 lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu 21,6 gam H2O Phần trăm khối lượng ancol propylic hỗn hợp X là: A 50,00% B 45,00% C 67,50% D 30,00% Câu 30: Thực thí nghiệm sau: (1) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2 (2) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3 (3) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaALO2 (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3 (5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch K2SiO3 (6) Cho ure vào dung dịch Ca(OH)2 Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa là: A B C D Câu 31: Đun nóng hỗn hợp X (gồm 0,02 mol axetilen; 0,01 mol vinylaxetilen; 0,01 mol propen 0,05 mol H2) bình kín (xúc tác Ni), sau thời gian thu hỗn hợp khí Y Cho Y tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch brom 0,1M Tỷ khối Y so với H2 giá trị là: A 20,5 B 15,60 C 17,95 D 13,17 Câu 32: Hỗn hợp X gồm metyl format, đimetyl oxalat este Y (khơng no liên kết C=C, đơn chức, mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X O2, thu 1,6 mol CO2 1,2 mol H2O Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,3 mol X dung dịch NaOH dư thu dung dịch Z Cho Z tác dụng hết với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng, sau phản ứng xảy hồn tồn thu m gam Ag Giá trị m là: A 108,00 B 64,80 C 38,88 D 86,40 Câu 33: Cho hỗn hợp gồm 8,40 gam Fe 10,56 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng, kết thúc phản ứng thấy 0,15 mol khí NO (sản phẩm khử N+5), đồng thời thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 65,46 B 41,10 C 58,02 D 46,86 Câu 34: Hòa tna hết 33,02 gam hỗn hợp Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư thu dung dịch X 4,48 lít khí H2 (đktc) Cho dung dịch CuSO4 dư vào dung dịch X thu 73,3 gam kết tủa Nếu sục 0,45 mol khí CO2 vào dung dịch X, sau kết thúc phản ứng, thu lượng kết tủa là: A 31,52 gam B 27,58 gam C 29,55 gam D 35,46 gam Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hỗn hợp X gồm propyl propionat, glucozơ va Ala – Ala lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu dung dịch khối lượng giảm m gam so với ban đầu Biết độ tan cỉa nitơ đơn chất nước không đáng kể Giá trị m là: A 46,44 B 26,73 C 44,64 D 27,36 Câu 36: Cho 6,12 gam hỗn hợp Mg Al tỷ lệ mol 1:1 vào 200ml dung dịch CuSO4 0,4M Fe2(SO4)3 Xm Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X hỗn hợp rắn Y gồm hai kim loại Hòa tan hết rắn Y dung dịch HNO3 loãng, thu dung dịch chứa 42,72 gam muối 0,16 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị x là: A 0,6 B 0,4 C 0,8 D 0,3 Câu 37: Hỗn hợp rắn X gồm ba chất số mol số chất sau: (1) Fe; (2) FeCO3; (3) Fe2O3; (4) Fe(OH)2 Lấy mol X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng (dùng dư) thu mol khí Biết khí NO2 sản phẩm khử N+5 Hỗn hợp X gồm: A (1),(2),(3) B (2),(3),(4) C (1),(3),(4) D (1),(2),(4) Câu 38: Hỗn hợp X gồm Al, Fe Mg Cho 15 gam X tác dụng với oxi, sau thời gian thu 18,2 gam chất rắn Y Hòa tan hồn tồn Y dung dịch HCl dư, thu 6,72 lít khí H2 đktc dung dịch Z cạn Z, thu m gam hỗn hợp muối khan Giá trị m là: A 38,5 B 50,5 C 53,7 D 46,6 Câu 39: Hỗn hợp X gồm Fe Cu khối lượng 42 gam Chia X làm hai phần: - Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu 2,24 lít H2 (đktc) - Phân 2: cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư 2,5 mol HNO3 phản ứng, sau phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối Giá trị m là: A 104,5 B 94,8 C 107,5 D 112,4 Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm este mạch hở cần dùng 0,63 mol O2, thu 29,04 gam CO2 7,2 gam H2O Mặt khác, hidro hóa hồn tồn 0,1 mol X lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t0), thu hỗn hợp Y gồm hai chất hữu Đun nóng tồn Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Z gồm muối ba axit cacboxylic đơn chức hỗn hợp T gồm ancol nguyên tử cacbon Tỉ khối T so với He 17,75 Phần trăm khối lượng muối phân tử khối nhỏ Z là: A 36,9% B 22,1% C 25,8% D 47,9% ĐÁP ÁN 1-A 2-A 3-C 4-A 5-B 6-C 7-C 8-C 9-A 10-D 11-B 12-D 13-D 14-B 15-B 16-C 17-B 18-B 19-D 20-C 21-D 22-A 23-C 24-A 25-D 26-D 27-B 28-A 29-B 30-A 31-B 32-B 33-B 34-D 35-D 36-B 37-B 38-B 39-C 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A X :1s2 2s2 2p6 3s2 3p1  ZX  13  X 13p Y :1s2 2s2 2p6 3s2 3p3  ZY  15  Y 15p Câu 2: A Z O  Z O  16 O     AO  ZO  NO  16 NO  Gọi ZX, NX số proton số notron X Ta có: 2.(2Z X  N X )  (2ZO  NO )  66 ZO  NO 8 4Z X  2N X  42 Z X      X N  4Z  2Z  (2N  N )  22 4Z  2N  14 N   X O X O  X X  X  Oxit N2O Câu 3: C Oxit cao nguyên tố R thuộc nhóm A dạng RO3  Hóa trị cao R với oxi  R cơng thức electron lớp ngồi  R phi kim Hóa trị với hidro là: – =  Công thức hợp chất khí với hidro hóa RH2 Axit tương ứng RO3 H2SO4 Các nhận định (1),(2),(3) Câu 4: A X (3s1)  X thuộc nhóm IA  X kim loại điển hình Z (3s23p5)  Z thuộc nhóm VIIA  Z phi kim điển hình Liên kết hóa học X Z liên kết ion  Phát biểu A không Câu 5: B Phân tử Loại liên kết ngun tử O2, O3, Cl2 Cộng hóa trị khơng cực H2O, NH3, HF, H2S, HCl Cộng hóa trị phân cực Dãy gồm chất phân tử liên kết cộng hóa trị phân cực H2O, HF, H2S Câu 6: C Chất lưỡng tính chất vừa axit (nhường H+), vừa bazơ (nhận H+)  CÁc chất lưỡng tính Al2O3, Al(OH)3 Câu 7: C 8,96 Số mol H2 thu là: n H   0, mol 22, Al  Sơ đồ phản ứng:    HCl  Mg  7,8 gam X AlCl3     H2  MgCl2  0,4 mol m gam muèi     nCl (muèi)  2.n H2  2.0,  0,8 mol BT Cl  n HCl(p­)  n   Cl (muèi)  m  mmuèi  m kim lo¹i  m   7,8  0,8.35,5  36,2 gam BT H  n HCl(p­)  2.n H Cl (muèi) Câu 8: C Để tách Ag khỏi hỗn hợp Fe, Cu, Ag ta cần dùng lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3 Fe2(SO4)3 hòa tan Fe Cu, khơng hòa tan Ag: Fe  Fe2 (SO4 )3  3FeSO4 Cu  Fe2 (SO4 )3  CuSO4  2FeSO4 Câu 9: A Để xử lý chất thải tính axit người ta thường dùng bazơ (nước vơi,…) Câu 10: D Các chất tác dụng với dung dịch KOH H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, CH3NH3Cl: H2NCH(CH3)COOH + KOH  H2NCH(CH3)COOK + H2O C6H5OH + KOH  C6H5OK + H2O CH3COOC2H5 + KOH  CH3COOK + C2H5OH CH3NH3Cl + KOH  KCl + CH3NH2 + H2O Câu 11: B Dung dịch X thỏa mãn MgCl2:  MgCl2  2NaOH  Mg(OH)2  2NaCl   MgCl2  Na 2CO3 MgCO3 2NaCl MgCl2 HCl không phản ứng MgCl2 HNO3 không phản ứng Cõu 12: D Nhiệt độ sôi: hidrocacbonat < ete (ROR’) < andehit < este < ancol < axit Chất nhiệt độ sơi cao CH3COOH Câu 13: D Tính khử Ag < Cu < Fe < Al Câu 14: B Este điều chế trực tiếp từ axit ancol CH3COOC2H5: CH3COOH + C H5OH H2SO4 dỈc t0 CH3COOC H5  H2O Câu 15: B | C H3  C H  C H  C H2  OH : but – – en – – ol Câu 16: C Hg kim loại thể lỏng  Phát biểu A sai Nhiều kim loại nhiều mức oxi hóa Fe (+2, +3), Cr (+2, +3, +6), Sn (+2, +4)…  Phát biểu B sai Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử  Phát biểu C D Li  0,5g / cm3  D H O  1g / ml     Li nhẹ nước  Phát biểu D sai  1cm  1ml  Câu 17: B Chất không tham gia phản ứng thủy phân glucozơ Câu 18: B Các chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng Si, CO2, NaHCO3, Ca(HCO3)2: Si + 2NaOH + H2O  Na2SiO3 + 2H2  CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O Ca(HCO3)2 + 2NaOH  CaCO3  + Na2CO3 + 2H2O Các chất tác dụng với dung dịch HCl Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, Ca(HCO3)2: Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2  + H2O NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2  + H2O CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2  + H2O Ca(HCO3)2 + 2HCl  CaCl2 + 2CO2  + H2O Chú ý: SiO2 không tác dụng với dung dịch kiềm loãng, SiO2 tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng Thí dụ: SiO2 + NaOH (lỗng)  khơng xảy SiO2 + 2NaOH (đặc)  Na2SiO3 + H2O Câu 19: D Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng glixerol Câu 20: C X poli(metyl metacrylat) Câu 21: D * Xét giai đoạn 25,4 gam X tác dụng với Na dư: 5,6 Số mol H2 thu là: n H   0,25 mol 22, Sơ đố phản ứng: OH  Na  ONa  H2  0,25 mol BT H  nOH  2.n H  nOH  2.0,25  0,5 mol BT O X   nO(X)  nOH  nO(X)  0,5 mol *Xét giai đoạn đốt cháy 25,4 gam X: 27 Số mol H2O thu là: n H O   1,5 mol 18 Sơ đồ phản ứng: t0  O2  CO2  H2O (C, H,O) 25,4 gam X (nO 0,5 mol) a mol 1,5 mol BT H  n H(X)  2.n H O  n H(X)  2.1,5  mol BTKL X  mC(X)  m H(X)  mO(X)  mX  12.nC(X)  1.3  16.0,5  25,  nC(X)  1,2 mol BT C  nCO  nC(X)  nCO  1,2 mol  a = nCO  1,2 mol 2 Câu 22: A Các phương trình hóa hoc: Ni,t CH2  CH  COOH + H2  CH3  CH2  COOH Ni,t CH3CHO  H2  CH3CH2OH BT   n H  naxit gèc  nandehit andehit  0,2.1  0,1.1  0,3 mol  VH = 0,3.22,4 = 6,72 (lít) Câu 23: C 2CrO42   H2O Cr2O72   2H  Cr2 O72  / H  : mµu da cam CrO42  / OH  : mµu vµng Khi cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch K2Cr2O7 dung dịch tạo thành màu vàng Câu 24: A Số mol chất ion dung dịch bazơ:  nBa(OH)2  V mol  n   2V  0,5V  2,5V mol  OH  n NaOH  0,5V mol Số mol chất ion dung dịch axit:  n H2SO4  0,2.1  0,2 mol  n   0,2.2  0,2  0,6 mol  H  n HCl  0,2.1  0,2 mol Các phương trình ion: Ba   SO42   BaSO4  H   OH   H2O Dung dịch thu pH = (mơi trường trung tính)  H phản ứng vừa đủ với OH   n   n   0,6  2,5V  V  0,24 lit H OH Câu 25: D C5H12O tác dụng với CuO nung nóng sinh anđehit  C5H12O ancol bậc Các đồng phân cấu tạo ancol bậc C5H12O là: CH2 OH CH OH | H C  CH  CH  CH3 | H 3C  CH  CH  CH CH2 OH CH OH | H C  CH  CH3 H 3C  | CH3 | C |  CH CH3 Câu 26: D Số mol chất là:  nBa 2  0,02 mol nBa(OH)  0,2.0,1  0,02 mol   n  2.0,02  0,04 mol   OH nNaHCO  0,3.0,1  0,03 mol Dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với dung dịch NaHCO3: HCO3  OH   CO32   H2O Ba   CO32   BaCO3  2  Ba : hÕt  0,03 mol   nBaCO  0,2 mol  Ba 2 CO32 2 CO : d­   Dung dịch X gồm Na+, CO32- dư, OH- dư Dung dịch X phản ứng với dung dịch HCl đến bắt đầu khí:  0,02 mol < n n H   OH   H2O H   CO32   HCO3 Dung dịch thu gồm Na+, Cl-, HCO3BT C  n NaHCO  nBaCO  n  0,03  0,02  n n  0,01 mol 3 HCO3 HCO3 HCO3 BTDT cho dd sau 1.n  0,03  0,01  n BT Cl Cl   n HCl  n Na  n Cl  1.n Cl  HCO3  1.n Cl   0,02 mol  n HCl  0,02 mol n HCl 0,02   0,08 lit = 80 ml C M HCl 0,25 Cõu 27: B A dạng N2O3 A muối nitrat muối cacbonat A (H N)(CH3NH3 )CO3 A lµ C H10N2O3  16,5  nC H N O   0,15 mol  10  110 Số mol chất là:  16 m  200  16 gam  n NaOH   0, mol NaOH   100 40 Phương trình phản ứng: V (H4 N)(CH3NH3 )CO3  2NaOH  Na 2CO3  NH3  CH3NH2  2H2O 0,15  0,3 0,15 0,15 0,15 n NH3  nCH3NH2  n Na CO3  0,15 mol  n NaOH(p­)  0,3 mol  n NaOH(d­)  0,  0,3  0,1 mol Dung dịch B gồm Na2CO3: 0,15 mol; NaOH dư: 0,1 mol mdd B  mA  mdd NaOH  mNH   mCH NH   16,5  200  17.0,15  31.0,15  209,3 gam 3 m Na CO  m NaOH d­ C%(Na 2CO3  NaOH d­)= 100 m dd B 106.0,15  40.0,1 100  9,5%  9% 209,3 Câu 28: A Anđehit đơn chức, mạch hở tác dụng với AgNO3 NH3 theo tỷ lệ 1:3 Thí dụ:  NH CH  C  CHO  3AgNO3   CAg  C  COONH4  2Ag   Phát biểu (1) Axetilen ( CH  CH ) không tác dụng với AgNO3 mà tác dụng với AgNO3/NH3: CH  CH + AgNO3  không phản ứng CH  CH  2AgNO3  2NH3  CAg  CAg   2NH NO3 vµng  Phát biểu (2) sai Gly – Ala – Val + 3KOH  Gly – K + Ala – K + Val – K + H2O Gly – Ala – Glu + 4KOH  Gly – K + Ala – K + K – Glu – K + H2O  Phát biểu (3) sai Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo thu muối axit béo glixerol  Phát biểu (4) sai Trung hợp buat – 1,3 – ddien arilonnitrin (vinyl xianua) thu cao su buna – N  Phát biểu (5) sai Câu 29: B Phân tích chất X: C 3H 7OH   ancol propylic  CH3OH   ancol metylic   C H (OH)2  etylen glicol   C H8 (OH)6   sobitol  n C(X)  n O(X)  n C(C H OH)  nO(C H OH)  3.nC H OH  nC H OH  2.nC H OH (*) 7 *Xét giai đoạn X tác dụng với Na: 5,6  0,25 mol Số mol H2 thu là: n H  22, 7 Sơ đồ phản ứng: OH  Na  ONa  H2  x 0,25 mol BT H  nOH  2.n H  nOH  2.0,25  0,5 mol  nO(X)  nOH  0,5 mol *Xét giai đoạn đốt cháy X: 25,76  n O2  22,  1,15 mol Sơ mol chất là:  21,6 n   1,2 mol  H2 O 18 Sơ đồ phản ứng: (C, H,O)  O2  CO2  H2O X(nO 0,5 mol) 1,15 mol 1,2 mol BT H  n H(X)  2.n H O  n H(X)  2.1,2  2,4 mol BT O  nO(X)  2.nO  2.nCO  nH O  0,5  2.1,15  2.nCO  1,2  nCO  0,8 mol 2 2 BT C  nC(X)  nCO  nC(X)  0,8 mol BTKL   mX  mC(X)  mH(X)  mO(X)  12.0,8  1.2,4  16.0,5  20 gam Theo (*)  2.nC H OH  nC(X)  nO(X)  2.nC H OH  0,8  0,5  nC H OH  0,15 mol 7 %mC H OH  mC H OH 60.0,15 100  100  45% mX 20 Câu 30: A Các phương trình hóa học : (1) 2CO2 (dư) + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 (2) AlCl3 + 3NH3 + 3H2O  Al(OH)3  + 3NH4Cl (3) CO2 + NaAlO2 + 2H2O  Al(OH)3  + NaHCO3 (4) 3AgNO3 + FeCl3  3AgCl  + Fe(NO3)3 (5) 2HCl + K2SiO3  H2SiO3  + 2KCl  (NH2 )2 CO  2H2O  (NH )2 CO3 (6)   (NH )2 CO3  Ca(OH)2  CaCO3  2NH3  2H2O Các thí nghiệm thu kết tủa là: (2),(3),(4),(5),(6) Câu 31: B Số mol Br2 là: nBr  0,4.0,1  0,04 mol Sơ đồ phản ứng: CH  CH(2 )   0,02 mol    CH  CH  C  CH(3)   Hi®rocacbon no  Br2 võa ®đ   Hi®rocacbon no  0,01 mol  Ni,t   0,04 mol  Hiđrocacbon không no H2 d­   CH  CH  CH3 (1)    H d­     0,01 mol   Y  H2  0,05 mol  X BTKL   m Y  m X  m Y  mC H  mC H  mC H  m H 2 4  m Y  26.0,02  52.0,01  42.0,01  2.0,05  1,56 gam BT   2.nCH CH  3.nCH CH C CH  1.nCH CH CH  nBr  n H (pu) 2 2  2.0,02  3.0,01  1.0,01  0,04  n H (pu)  n H (pu)  0,04 mol 2 n X  n Y  n H (pu)   nCH CH  nCH CH C CH  nCH CH CH  n H   n Y  n H (pu)  2 2  0,02  0,01  0,01  0,05  n Y  0,04  n Y  0,05 mol MY  m Y 1,56   31,2 n Y 0,05 d Y/ H  M Y 31,2   15,6 MH 2 Câu 32: B X gồm HCOOCH3 (C2H4O2), CH3OOC-COOCH3 (C4H6O4), CnH2n-2O2 (Y) *Xét giai đoạn đốt cháy 0,5 mol X: C H O2 (k=1)    Sơ đồ phản ứng: C H6O4 (k=2)   O2  CO2  H2 O C H  1,6 mol 1,2 mol  n 2n  O2 (k=2) 0,5 mol X k 1  O  k 2  n k   n CO2  n H2 O  1,6  1,2  0, mol  n C H6 O4  n C n H2n 2 O2  0, mol n C H O + nC H O  nC H  nX  nC H O  0,4  0,5  nC H O  0,1 mol 4 n 2n 2 O2 2 Gọi số nguyên tử cacbon trung bình C4H6O4 CnH2n-2O2 C BT C  2.nC H O  C.0,4  nCO  2.0,1  C.0,4  1,6  C  3,5 2  n  3,5   n   Y : HCOOCH=CH2 (C3H4O2) Đặt số mol chất X C4H6O4 : a mol; C3H4O2 : b mol  nC H O  nC H O  0,4  a  b  0,4 (I) 4 BT C  2.nC H O  4.nC H O  3.nC H O  nCO  2.0,1  4a  3b  1,6 (II) 4 4 2 (I)(II)  a  0,2 mol; b = 0,2 mol n HCOOCH  0,6.0,1  0,06 mol  0,3 n Số mol chất 0,3 mol X là:  0,6   CH3OOC-COOCH3  0,6.0,2  0,12 mol 0,5  n HCOOCH  CH2  0,6.0,2  0,12 mol *Xét 0,3 mol X:     HCOOCH3   0,06 mol      NaOH  AgNO3 d­ Sơ đồ phản ứng: CH3OOC-COOCH3   dd Z   Ag    m gam 0,12 mol    HCOOCH  CH    0,12 mol   0,3 mol  nAg  2.nHCOOCH  4.nHCOOCH CH  2.0,06  4.0,12  0,6 mol m  mAg  0,6.108  64,8 gam Câu 33: B Số mol chất là: n Fe  8, 10,56  0,15 mol; nCu   0,165 mol 56 64 3.nFe  3.nNO  Fe tan hết 2.nFe  2.nCu  2.0,15  2.0,165  0,63  3.nNO  Cu dư BT mol electron   2.n Fe  2.nCu(p­)  3.n NO  2.0,15  2.nCu(p­)  3.0,15  2.nCu(p­)  0,075 mol n NO3 (muèi)  ne  3.n NO  n m muèi  m Fe  mCu(p­)  m NO3 (muèi) NO3 (muèi)  3.0,15  0, 45 mol  8,  64.0,075  62.0, 45  41,1 gam Câu 34: D Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành Na: a mol; Ba: b mol; O: c mol mNa  mBa  mO  33,02  23a+137b+16c = 33,02 (I) Số mol H2 thu là: n H  4, 48  0,2 mol 22, H2     Na , Ba  a mol b mol  1 Sơ đồ phản ứng:    H2 O    O    c mol  0,2 mol  Na  ,Ba   a mol b mol   CuSO4 d­ BaSO4       Cu(OH)2   2    OH  73,3 gam dd X BT electron 1.n Na  2.nBa  2.nO  2.n H  a  2b  2c  0,4 (II) BTDT cho dd X  1.n Na  BT OH  2.n   2.nCu(OH)  n OH Ba 2  1.n OH n OH  (a  2b) mol  2.nCu(OH)  (a  2b)  nCu(OH)  BT Ba   nBaSO  nBa  nBaSO  b mol 4 mBaSO  mCu(OH)  73,3  233.b  98 a  2b  73,3 (III) (I)(II)(III)   a  0,28 mol, b = 0,18 mol, c = 0,12 mol n OH  a  2b  0,28  2.0,18  0,64 mol Xét giai đoạn CO2 tác dụng với dung dịch X: n  0,64  OH    Tạo hai loại muối nCO 0, 45 2 a  2b mol CO2  OH   HCO3 CO2  2OH   CO32   H2 O Ba   CO32   BaCO3  CO  OH HCO   CO 2 3  n n CO32  0,19 mol > n  nBaCO  n Ba2 Ba 2 CO32 n OH  nCO  0,64  0, 45  0,19 mol 2  Ba : hÕt  0,18 mol   2  CO3 : d­  197.0,18  35,46 gam nCuSO  0,2.0,4  0,08 mol Rắn Y gồm Cu Fe Xét giai đoạn Y tác dụng với dung dịch HNO3: n NO3 (muèi)  ne  3.n NO  n mCu  mFe  m NO3 (muèi) NO3 (muèi)  3.0,16  0, 48 mol  mmuèi  mCu  mFe  62.0,48  42,72  mCu  mFe  12,96 gam BT Cu   nCu  nCuSO  0,08 mol mCu  mFe  12,96  64.0,08  56.nFe  12,96  nFe  0,14 mol Gọi số mol Fe2(SO4)3 a mol  Mg   CuSO4   Mg2  , Al3   Cu  0,12 mol   0,08 mol    0,08 mol  Sơ đồ phản ứng:     0,12 mol 0,12 mol     Fe   Al  Fe2 (SO4 )3   2 2    0,14 mol  0,12 mol   a mol   Fe ,SO4 Y BT Fe   2.n Fe (SO )  n 2  n Fe  2a  n 2  0,14  n 2  (2a  0,14) mol Fe Fe Fe BT SO 2  n BTDT   2.n SO42 Mg2   nCuSO  3.n Fe (SO )  n 2  (0,08  3a) mol 4 SO4  3.n Al3  2.n Fe2   2.n SO42   2.0,12  3.0,12  2.(2a  0,14)  2.(0,08  3a)  a  0,08 mol x  C M Fe (SO )  n Fe (SO )  0, M Vdd Câu 37: B Số mol chất 1/3 mol BT electron X khơng thể chứa Fe 1.n NO (Fe)  3.n Fe  n NO (Fe)   mol 2  X gồm FeCO3, Fe2O3, Fe(OH)2 Câu 38: B Số mol H2 thu là: n H  6,72  0,3 mol 22, Đặt M kim loại chung cho kim loại X với hóa trị n  H2   M     HCl d­ M      MCl n  0,3 mol  Sơ đồ phản ứng: O   15 gam X m gam muèi  H2 O   O2 18,2 gam BTKL   mM  mO  mY  15  16.nO  18,2  nO  0,2 mol BT O  n H O  nO  n H O  0,2 mol 2 BT H  n HCl(p­)  2.nH  2.nH O  nHCl(p­)  2.0,3  2.0,2  mol 2 BT Cl  n Cl (muèi) m  mM  m  n HCl(p­)  n Cl (muèi) Cl  (muèi)  mol  15  35,5.1  50,5 mol Câu 39: C *Xét phần 1: Gọi số mol chất phần Fe: x mol; Cu: y mol Trong phần Fe tác dụng với dung dịch HCl theo sơ đồ sau: 1 2 Fe H Cl  Fe Cl2  H2  0,1 mol BT mol electron   2.n Fe  2.n H  n Fe  n H  0,1 mol  x = 0,1 mol (I) 2  m1  56.0,1  64y  (5,6  64y) gam  m  42  (5,6  64y)  (36,  64y) gam k m 36,  64y  (*) m1 5,6  64y *Xét phần hai: HNO3 đặc  Sản phẩm khử NO2 Kim lo¹i +HNO   n HNO (p­)  2.n NO  n NO  2 n HNO (p­) 2,5   1,25 mol 2 Số mol chất phần gấp k lần số mol chất phần    Fe   3  5 0,1k mol  Fe(NO3 )3  4 t Sơ đồ phản ứng:    H N O3 ( đặc) N O2   H O     Cu(NO3 )2  1,25 mol  Cu   ky mol  m gam muèi BT electron  3.n Fe  2.n Cu  1.n NO  k(0,1.3  2y)  1,25 36,  64y (3.0,1  2y)  1,25 5,6  64y  (36,  64y).(0,3  2y)  1,25.(5,6  64y)   y  0,1 mol Theo (*)  k  36,  64y 36,  64.0,1   2,5 5,6  64y 5,6  64.0,1  m phÇn  m phÇn  42  m phÇn  12 gam      m phÇn  2,5.m phÇn m phÇn  30 gam *Xét giai đoạn đốt cháy X: n NO3 (muèi)  ne  1.n NO  n m muèi  m kim lo¹i  m NO3 (muèi) NO3 (muèi)  1,25 mol  30  62.1,25  107,5 gam Câu 40: A Thủy phân Y thu axit đơn chức  Ancol T phải đa chức  nT  nX  0,1 mol Số mol chất là: nCO  29,04 7,2  0,66 mol; nH O   0, mol 44 18 MT  17,75.MHe  17,75.4  71 *Xét giai đoạn đốt cháy X: Sơ đồ phản ứng: C, H,O  0,1 mol O2 0,63 mol  CO2  H2O 0,66 mol 0,4 mol BT O  nO(X)  2.nO  2.nCO  n H O  nO(X)  2.0,63  2.0,66  0, 2  nO(X)  0, 46 mol BT O(X)  2.nCOO(X)  nO(X)  2.nCOO(X)  0,46  nCOO(X)  0,23 mol nOH(T)  nCOO(X)  0,23 mol  OH T  nOH(T) nT  0,23  2,3 0,1 T gồm ancol no, mạch hở  Đặt công thức T là: C n H2n  2O2,3 2ancol h¬n kÐm 1C  14n   16.2,3  71  n  2,3  C nhá   2,3  C lín  3(*) C  OH  Sè C = Sè OH (**) (*)(**)   T gåm C H4 (OH)2 vµ C3H5 (OH)3 nC H4 (OH)2  nC 3H5 (OH)3  n T   nC H4 (OH)2  nC 3H5 (OH)3  0,1   BT OH    2.nC H (OH)  3.nC H (OH)  nOH  2.nC H4 (OH)2  3.nC 3H5 (OH)3  0,23    nC H (OH)2  0,07 mol  n  0,03 mol   C 3H5 (OH)3 X O  (k X  1).n X  nCO  n H O  k X n X  n X  nCO  n H O 2 2  k X n X  0,1  0,66  0,  k X n X  0,36 mol  n (X)  0,36 mol n(gèc)  n(chøc COO)  n(X)  n(gèc)  0,23  0,36  n (gèc)  0,13 mol BTKL   m X  mC(X)  m H(X)  mO(X)  12.0,66  2.0,  16.0, 46  m X  16,08 gam *Xét giai đoạn X tác dụng với H2: Ni,t Sơ đồ phản ứng: X  H2  Y BT   nH  n (gèc)  nH  0,13 mol 2 BTKL   mY  mX  mH  mY  16,08  2.0,13  16,34 gam *Xét giai đoạn Y tác dụng với dung dịch NaOH: nNaOH  nCOO  0,23 mol BTKL   mY  mNaOH  mZ  mT  16,35  40.0,23  mZ  71.0,1  mZ  18,44 gam Đặt công thức chất Y A (ancol tương ứng C2H4(OH)2 B (ancol tương ứng C3H5(OH)3) C A  BT C  0,07.C A  0,03.C B  0,06   C B  Ni,t este + H2  este  hai chất   Trường hợp 1: A CH3COO - C2H4 – OOCCH3  B (HCOO)2C3H5OOC2H5  Hai chất  X để tạo B BT  gèc   nB gèc t¹o B  n (gèc)  0,03.gèc t¹o B  0,13  gèc t¹o B  4,33  gèc lín  4,33  v« lý C tối đa Trng hp 2: A HCOO – C2H4 - OOCC2H5  B (CH3COO)2C3H5OOCH  Hai chất  X để tạo A BT  gèc   nA gèc t¹o A  n (gèc)  0,07.gèc t¹o A  0,13  gèc t¹o A  1,86  gèc lín  1,86  gèc lín  2(C  CH)  tháa m·n BT HCOO   n HCOONa  n A  nB  0,07  0,03  0,1 %m HCOONa  m HCOONa 68.0,1 100  100  36,9% mZ 18, 44 ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A X :1s2 2s2 2p6 3s2 3p1  ZX  13  X có 13p Y :1s2... cao nguyên tố R thuộc nhóm A có dạng RO3  Hóa trị cao R với oxi  R có cơng thức electron lớp  R phi kim Hóa trị với hidro là: – =  Cơng thức hợp chất khí với hidro hóa RH2 Axit tương ứng RO3... kết hóa học X Z liên kết ion  Phát biểu A không Câu 5: B Phân tử Loại liên kết nguyên tử O2, O3, Cl2 Cộng hóa trị khơng cực H2O, NH3, HF, H2S, HCl Cộng hóa trị phân cực Dãy gồm chất phân tử có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 09 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 09 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay