Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 08 có lời giải chi tiết

25 11 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:56

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ Tên mơn: HĨA HỌC 12 Câu 1: Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng sau đây? A Aren B Anken C Ankin D Ankan Câu 2: Etanol chất tác động đến thần kinh trung ương Khi hàm lượng etanol máu tăng tượng nơn, tỉnh táo gây tử vong Tên gọi khác etanol là: A Axit fomic B phenol C etanol D ancol etylic Câu 3: Số liên kết peptit phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là: A B C D Câu 4: Phản ứng sau xảy ra? A SO2 + dung dịch H2S B SO2 + dung dịch NaOH C SO2 + dung dịch nước Clo C SO2 + dung dịch BaCl2 Câu 5: Chất sau chất điện li nước? A HCl B CH3COOH C C6H12O6 (glucozơ) D NaOH Câu 6: Chất không tan nước? A Glyxin B Saccarozơ C Etylamin D Tristearin C Al Cl3 D Ca(HCO3)2 Câu 7: Chất sau chất lưỡng tính? A KHSO4 B Na2CO3 Câu 8: Một chất chứa nguyên tố oxi, dùng để làm nước tác dụng bảo vệ sinh vật Trái Đất không bị xạ cực tím Chất là: A ozon B oxi C lưu huỳnh đioxit D cacbon đioxit Câu 9: Polime chế phương pháp trùng ngưng là: A teflon B tơ nilon-6,6 C thủy tinh hữu D poli(vinyl clorua) Câu 10: Tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A bề mặt tiếp xúc chất phản ứng B chất xúc tác C nồng độ chất phản ứng D thời gian xảy phản ứng Câu 11: X cơng thức phân tử C3H6O2, khả nắng phản ứng với Na tham gia phản ứng tráng gương Hiđrơ hóa X thu Y, Y khả hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam đặc trưng Công thức cấu tạo X A HOCH2CHO B CH3CH2COOH C CH3CH(OH)CHO D CH3COCH2OH Câu 12: Hỗn hợp X gồm axit axetic metyl fomat Cho m gam X tác dụng đủ với dung dịch 30ml NaOH 1M Giá trị m là: A 18,0 B 24,6 C 2,04 D 1,08 Câu 13: Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm dùng để điều chế chất tương ứng phòng thí nghiệm? A B C D Câu 14: Để phân biệt ba dung dịch glyxin; axit axetic; etylamin cần dùng thuốc thử Thuốc thử là: A Dung dịch HCl B quỳ tím C dung dịch NaOH D kim loại natri Câu 15: Để nhận biết dung dịch đựng lọ nhãn, riêng biệt: NaCl, NaNO3, Na3PO4 người ta dùng A dung dịch Ba(OH)2 B Cu dung dịch H2SO4 lỗng C dung dịch AgNO3 D quỳ tím Câu 16: Cho dãy chất sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng nhiệt độ thường A B C D Câu 20: Cho dung dịch nồng độ: NaOH (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4), Ba(OH)2 (5) Giá trị pH dung dịch xếp theo chiều tang dần từ trái sang phải là: A (2), (3), (1), (4), (5) B (3), (2), (4), (5), (1) C (2), (3), (4), (1), (5) D (5), (1), (4), (2), (3) Câu 21: Thực thí nghiệm sau: (a) Hiđrat hóa hồn tồn etilen mơi trường axit, đun nóng (b) Đung nóng propyl axetat dung dịch NaOH lỗng (c) Hiđrat hóa hồn tồn axetilen mặt xúc tác HgSO4/H2SO4 800C (d) Xà phòng hóa triolein dung dịch kiềm (e) Hiđro hóa hồn tồn axetanđehit với H2 dư (xúc tác Ni, t0) (g) Đun nóng etyl acrylat với dung dịch NaOH lỗng Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp tạo ancol etylic là: A B C D Câu 22: Este X cơng thức phân tử C4H8O2 thả mãn điều kiện sau: H SO X  H2O   Y1  Y2 t t ,xt Y1  O2   Y2  H2O Tên gọi X là: A metyl propionat B isopropyl fomat C etyl axetat D propyl fomat Câu 23: Phát biểu sau không đúng? A Tinh bột dễ tan nước B Fructozơ phản ứng tráng bạc C Xenlulozơ tan nước Svayde D Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam Câu 24: Nhóm muối nhiệt phân cho kim loại, khí NO2 khí O2? A AgNO3, Fe(NO3)2, Zn(NO3)2 B AgNO3, Cu(NO3)2, Zn(NO3)2 C AgNO3, Pt(NO3)2, Hg(NO3)2 D NaNO3, Ca(NO3)2, KNO3 Câu 25: Este X mạch hở, cơng thức phân tử C4H6O2 Đun nóng a mol X dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch Y Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 4a mol Ag Biết phản ứng xảy hồn tồn Cơng thức cáu tạo X là: A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH=CHCH3 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH2CH=CH2 Câu 26: Thực sơ đồ phản ứng sau ( với tỉ lệ mol chất): xt,t t0 (2) Y  NaOH   Z  Na CO3 (1)X  2NaOH  2Y  Z t ,xt  T(C H6O)  H2 O (3) 2Z  Phân tử khối X là: A 118 B 90 C 134 D 148 Câu 27: Cho chất sau: KBr, KI, FeO, FeBr3, số chất bị oxi hóa H2SO4 đặc, nóng là: A B Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng sau: H SO đặc, 1700C X Y Z C D t0 X  CuO  T  E  Z Ni,t Y  2H2  ancol isobutylic dd NH ,t T  4AgNO3   F  G  4Ag Công thức cấu tạo X là: A CH3CH(OH)CH2CHO B HOCH2CH(CH3)CHO C OHC-CH(CH3)CHO D (CH3)2C(OH)CHO Câu 29: Khi tay người dính cồn cầm bánh mì bánh chấm màu? A Xanh B Đỏ C Đen D Vàng Câu 30: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: CH COOH  C6 H10O4 C6 H12O6 (glucozơ)  X  Y  T  Nhận xét chất X, Y, Z T sơ đồ đúng? A Chất X không tan nước B Nhiệt độ sôi T nhỏ nhiệt độ sôi X C Chất Y phản ứng với KHCO3 ạo khí CO2 D Chất T phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường Câu 31: Cho sơ đồ phản ứng: FeO  HNO3  Fe(NO3 )3  NO  H2O Trong phương trình phản ứng phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa: A B C 10 D Câu 32: Hòa tan hồn toàn 3,60 gam Mg 500ml dung dịch HNO3 0,80M, phản ứng kết thúc thu 448ml khí X (ở đktc) dung dịch Y khối lượng lớn hớn khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu 3,04 gam Để phản ứng hết với chất Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2,00M Giá trị V là: A 167,50 B 230,00 C 156,25 D 173,75 Câu 33: Hỗn hợp X gồm este no, đơn chức este no, hai chức mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 15,9 gam X cần dùng 0,845 mol O2, thu CO2 11,7 gam H2O Mặt khác, đun nóng 15,9 gam X với dung dịch NaOh vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm ancol hỗn hợp Z gồm hai muối Đun nóng hồn tồn Z với vơi tơi xút, thu hiđrocacbon đơn giản Phần trăm khối lượng ancol khối lượng phân tử lớn hỗn hợp Y A 47,3% B 405,% C 21,6% D 31,1% Câu 34: Cho phát biểu sau: (1) Ở người, nồng độ glucozơ máu giữ ổn định mức 0,1% (2) Oxi hóa hồn tồn glucozơ hiđro (xúc tác Ni, t0) thu sorbitol (3) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học (4) Thủy phân este đơn chức môi trường bazơ cho sản phẩm muối ancol (5) Số nguyên tử N phân tử đipeptit Glu-Lys (6) Tất peptit phản ứng màu biure Số phát biểu đúng: A B C D Câu 35: Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol HCl b mol AlCl3 ta đồ thị phụ thuộc số mol kết tủa vào số mol NaOH sau: Tỉ lệ y:x là: A 13 B 14 C 15 D 16 Câu 36: Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở Thủy phân hồn tồn 0,05 mol X khối lượng 24,97 gam dung dịch NaOh dư, đun nóng, 0,3 mol NaOH phản ứng Sau phản ứng thu m gam hỗn hợp Y gồm muối glyxin, alanin, axit glutamic, muối axit glutamic chiếm 1/9 tổng số mol muối Y Giá trị m A 34,85 B 35,53 C 38,24 D 35,25 Câu 37: Nung nóng 66,52 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe(NO3)2, Fe3O4 thời gian thu hỗn hợp Y (chỉ chứa kim loại oxit chúng) 15,68 lít hỗn hợp khí T Hào tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,62 mol HCl thu dung dịch z 5,376 lít khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Z thu dduocj 233,01 gam kết tủa 0,112 lít khí NO Biết thể tích khí đo đktc Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X gần với: A 5% B 15% C 25% D 35% Câu 38: X, Y hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở; Z este tạo từ X Y với etylen glycol Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z O2 thu dduocj 31,36 lít khí CO2 (đktc) 23,4 gam nước Mặt khác, cho 35,4 gam E tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 1M KOH 0,5M, đun nóng Sau phản ứng hồn tồn, cạn dung dịch thu m(g) chất rắn khan Giá trị m là: A 51,0 B 46,4 C 50,8 D 48,2 Câu 39: Hợp chất hữu X mạch hở cơng thức phân tử C7H10O4 Thủy phân hoàn toàn X dung dịch NaOH đun nóng, thu muối Y hai chất hữu Z T (thuộc dãy đồng đẳng) Axit hóa Y, thu dduocj hợp chất hữu E ( chứa C, H, O) Phát biểu sau khơng đúng? A X hai đồng phân cấu tạo B E tác dụng với Br2 CCl4 theo tỉ lệ mol 1:2 C Z T ancol no, đơn chức D Phân tử E số nguyên tử hiđro số nguyên tử oxi Câu 40: Hỗn hợp E gồm amin X, amino axit Y peptit Z mạch hở tạo từ Y; X Y hợp chất no, mạch hở Cứ mol E tác dụng vừa đủ với 15 mol HCl 14 mol NaOH Đốt cháy hoàn toàn mol E, thu 40 mol CO2, x mol H2O y mol N2 Giá trị x, y là: A 37,5 7,5 B 40,5 8,5 C 38,5 8,5 D 39,0 7,5 ĐÁP ÁN 1-C 2-D 3-A 4-D 5-C 6-D 7-D 8-A 9-B 10-D 11-C 12-D 13-C 14-B 15-C 16-B 17-C 18-A 19-A 20-C 21-A 22-C 23-A 24-C 25-B 26-D 27-D 28-B 29-A 30-D 31-D 32-D 33-A 34-A 35-C 36-B 37-A 38-A 39-B 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng ankin Câu 2: D C2H5OH số tên là: etanol rượu etylic ancol etylic Câu 3: A Số liên kết peptit phân tử Gly-Ala-Ala-Gly=3 Câu 4: D Các phương trình hóa học : SO2  2H 2S  3S  2H O SO2  NaOH  NaHSO3  SO2  2NaOH  Na 2SO3  H 2O SO2  Cl2  2H 2O  H 2SO  2HCl SO2 dd BaCl2 Không xảy Cõu 5: C Chất điện li nước hiđrocacbon, ancol, anđehit, este, cacbonhiđrat  C6H12O6 (glucozơ) chất điện li nước Các chất điện li nước HCl, CH3COOH, NaOH: HCl  H   Cl    CH COO  H  CH3COOH   NaOH  Na   OH  Câu 6: D Tristearin chất béo Chất béo không tan nước  Tristearin không tan nước Câu 7: D Chất lưỡng tính chất vừa tính axit vừa tính bazơ  Các chất lưỡng tính gồm : amino axit; muối cacbonat amino, amin; oxit lưỡng tính (Al2O3, ZnO, BeO, Cr2O3, SnO, PbO, …); hiđroxit lưỡng tính (Al(OH)3, Zn(OH)2 , Be(OH)2, Cr(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2,…), muối axit yếu (NaHCO3, KHS, KHSO3,…)  Ca(HCO3)2 chất lưỡng tính Câu 8: A Ozon (O3) ứng dụng gồm chữa sâu ; tẩy trắng tinh bột, dầu ăn; sát trùng nước sinh hoạt,… Lớp ozon (tầng ozon) tác dụng chắn, ngăn tia tử ngoại, bảo vệ sống Trái Đất Vậy chất chứa nguyên tố oxi ozon Câu 9: B Các polime điều chế phản ứng trùng ngưng poli(etylen terephtalat); nilon-6,6;… Polino điều chế phương pháp trùng ngưng tơ nilon=6,6 Câu 10: D Tốc độ phản ứng không phụ thuộc thời gian phản ứng Câu 11: C X(C3H6O2) phản ứng tráng gương  X CHO X phản ứng với Na  X chứa OH  H (Ni,t ) Cu(OH) 2 X   Y   dung dịch màu xanh lam đặc trưng  Y OH kề Kết hợp điều  X CH3CH(OH)CHO Câu 12: D Số mol NaOH : nNaOH  0,03.1  0,03 mol Các phương trình hóa học: CH3COOH+NaOH  CH3COONa+H2 O HCOOCH3  NaOH  HCOONa  CH3OH  n CH COOH  n HCOOCH  n NaOH  nCH COOH  n HCOOCH  0,03 mol 3 3 n X  n CH COOH  n HCOOCH  n X  0,03 mol 3 MCH COOH  M HCOOCH  60  M X  60 3 m X  n X M X  0,03.60  1,8 gam Câu 13: C Khí NH3 tan nhiều H2O, khơng thu phương pháp đẩy H2O Phương án A sai Muốn thu khí qua bình rửa khí ống dẫn khí vào phải cắm sâu vào dung dịch (để loại tạp chất) ống dẫn khí phải gần miệng ống khoảng cách định với dung dịch cần loại bỏ tạp chất Hình vẽ B sai Hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 phòng thí nghiệm là: Muốn điều chế HNO3 phòng thí nghiệm phải dùng NaNO3 rắn H2SO4 đặc, đun nóng Nếu dùng H2SO4 lỗng phản ứng khơng xảy NaNO3, H2SO4 HNO3 chất điện li mạnh Vậy hình C mơ tả thí nghiệm điều chế khí SO2 Đáp án C Câu 14: B Để phân biệt glyxin, axit axetic, etylamin người ta dùng quỳ tím vì: H2NHCH2COOH (glyxin) CH3COOH (axit axetic) C2H5NH2 (etylamin) Tím Đỏ Xanh Qùy tím Câu 15: C Để nhận biết dung dịch: NaCl, NaNO3, Na3PO4 người ta dùng dung dịch AgNO3 vì: AgNO3 NaCl NaNO3 Na3PO4 Kết tủa trắng Không tượng Kết tủa vàng Các phương trình hóa học: AgNO3  NaCl  AgCl   NaNO3 tr¾ng AgNO3  NaNO3  không xảy 3AgNO3 Na3PO4 Ag3PO4 3NaNO vµng Câu 16: B Các chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng CO2, NaHCO3, NH4Cl: CO2  2NaOH  Na 2CO3  H2 O NaHCO3  NaOH  Na CO3  H2 O NH Cl  NaOH  NaCl  NH3   H2 O Chú ý: SiO2 tan kiềm đặc, nóng Thí dụ: SiO2  2NaOH  Na2SiO3  H2O Câu 17: C nZ  11,2  0,5 mol 22, MZ  20,4.2  40,8  CO( dư )=28< MZ  40,8  CO2  44  Z gồm CO dư CO2 mZ  n Z MZ  0,5.40,8  20,4 gam Fe  Fe  CO        Fex Oy  oxit s¾t  Sơ đồ phản ứng: m gam X 64 gam r¾n Y CO2    CO d­  n 0,5 mol Z Z m Z  20,4 gam BT C  n CO  nCO  nCO (d­)  nCO  0,5 mol 0,5 mol BTKL   m CO  m X  m Y  m Z  28.0,5  m  64  20,  m  70, gam Câu 18: A Đặt số mol chất X HCHO (anđehit fomic): a mol; CH2=CH-CHO (anđehit acrylic): b mol m gam X tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t0): Sơ đồ phản ứng: HCHO   1   Ni,t CH3OH CH  CH  CHO   H2    CH3  CH  CH 2OH      2 BT  1.n HCHO  2.nCH  CH CHO  n H  a  2b  0,32 (I) 2 m gam X tác dụng với AgNO3/NH3: Số mol Ag thu là: n Ag  60, 48  0,56 mol 108  AgNO / NH 3 HCHO  (NH )2 CO3  4Ag  Sơ đồ phản ứng:  AgNO / NH 3 CH2  CHCHO  CH2  CHCOONH  2Ag   nAg  4.nHCHO  2.nCH CH CHO  4a  2b  0,56 (II) (I),(II)   a  0,08 mol; b=0,12 mol m=m HCHO  mCH CHCHO  30.0,08  56.0,12  9,12 gam Câu 21: A Các phương trình hóa học: H  ,t (a) CH2  CH2  H2O  CH3  CH2OH ancol etylic t0 (b) CH3COOC3H7  NaOH  CH3COONa+C 3H7OH HgSO / H SO ,800 C 4 (c) CH  CH  H2O    CH3CHO (d) (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H33COONa + C3H5(OH)3 Ni,t (e) CH3CHO  H2   CH3CH2OH ancol etylic t (f) CH2  CHCOOC H5  NaOH   CH2  CHCOONa  C 2H 5OH ancol etylic Các thí nghiệm sinh ancol etylic là: (a), (e), (f) Câu 22: C t ,xt Y1  O2   Y2  H2 O  C Y  C Y  X : CH3COOC H etyl axetat H SO CH3COOC H  H O     CH3COOH  C H 5OH t Y2 Y1 men giÊm C H5OH  O2   CH3COOH  H2O Y1 Y2 Câu 23: A Tinh bột khơng tan nước lạnh Trong nước nóng hạt tinh bột ngậm nước trương phồng lên tạo dung dịch keo, gọi hồ tinh bôt  Phát biểu A sai Câu 24: C Nhiệt phân muối nitrat kim loại yếu Ag, Hg, Au, Pt thu kim loại, khí NO2 khí O2 Thí dụ: t0 2AgNO3  2Ag  2NO2  O2  t0 Pt(NO3 )2  Pt  2NO2  O2  t0 Hg(NO3 )2  Hg  2NO2  O2  Nhiệt phân muối kim loại từ Mg đến Cu dãy hoạt động hóa học thu oxit kim loại, NO2 O2 Thí dụ : t0 4Fe(NO3 )2  2Fe2 O3  8NO2  O2  t0 2Zn(NO3 )2  2ZnO  4NO2  O2  t0 Cu(NO3 )2  2CuO  4NO2  O2  Nhiệt phân muối nitrat kim loại hoạt động mạnh tất kim loại nhóm IA (Li, Na, K, Rb, Cs), số kim loại nhóm IIA (Ca, Sr, Ba) thu muối nitri O2 Thí dụ: t0 2NaNO3  2NaNO2  O2  t0 CaNO3  Ca(NO2 )2  O2  t0 2KNO3  2KNO2  O2  Câu 25: B  AgNO3 / NH3 HCOONa  2Ag   AgNO3 / NH3 Y  4Ag  Y gåm:   AgNO3 / NH3  RCHO  2Ag  X lµ HCOOCH=CH-CH3 HCOOCH  CH  CH3  NaOH  HCOONa  CH3  CH2  CHO Câu 26: D Cách 1: BTKL   2.M Z  M T  M H O  M Z  M T  M H O 46  18   32 2 BTKL   M Y  M NaOH  M Z  M Na CO  M Y  40  32  106  M Y  98 BTKL   M X  2.M NaOH  2.M Y  M Z  M X  2.40  2.98  32  M X  148 Cách 2: t ,xt 2Z  T(C H6 O)  H 2O  Z CH3OH H SO đặc, 1400 C 2CH3OH   CH3OCH3  H 2O xt,t Y  NaOH  CH3OH  Na CO3  Y lµ HOCH 2COONa CuO,t HOCH COONa  NaOH   HOCH3  H 2O t0 X  2NaOH  HOCH COONa  CH3OH  X lµ HOCH  COO  CH COO  CH3 t0 HOCH  COO  CH COO  CH3  2NaOH  2HOCH  COONa  CH 3OH  M X  148 Câu 27: D Các chất bị oxi hóa H2SO4 đặc nóng KBr, KI, FeO FeBr3: 1 6 1 6 t0 4 t0 4 2K Br  2H S O4 ( ®Ỉc)  Br  S O2  K 2SO4  2H 2O 8K I  5H S O4 ( đặc) I S O2 4K 2SO4  4H2 O 6 3 t0 4 2FeO 4H S O4 ( đặc) Fe2 (SO4 )3  S O2  4H 2O 1 6 t0 4 2Fe Br  6H S O4 ( đặc) 3Br S O2 Fe2 (SO4 )2  6H 2O Câu 28: B Ancol isobutylic: CH3CH(CH3)CH2OH  AgNO / NH 3 T  4Ag  T cã 2CHO  X chøa chøc ancol bậc anđehit X HOCH2CH(CH3 )CHO H SO đặc, 1400 C HOCH2CH(CH3 )CHO CH2  C(CH3 )CHO  H2O X Z Y t0 HOCH2CH(CH3 )CHO  CuO  OHCCH(CH3 )CHO  Cu  H 2O X T Ni,t CH2  C(CH3 )CHO  2H2  CH3CH(CH3 )CH2 OH Y ancol isobutylic  AgNO / NH 3 CH2  C(CH3 )CHO  4Ag Y E Z Câu 29: A Cồn iot (dung dịch iot 5% ancom etylic) để làm chất sát trùng Bánh mì tin bột, iot cồn iot tác dụng với tinh bột tạo thành hợp chất nàu xanh dung dịch iot + hồ tinh bột   hợp chất màu xanh đặc trưng: Vì bánh mì chấm màu xanh Câu 30: D  CH COOH T   C H10O4 T : HOCH2 CH2OH H SO đặc HOCH2  CH2OH  2CH3COOH   CH3COOCH2  CH 2OOCCH3  2H 2O  Y : CH2  CH2 ;X : C 2H5OH men r­ỵu C H12O6   C H5OH  2CO2 glucoz¬ X H SO đặc,1700 C C H5OH  CH2  CH2  H2O X Y CH2  CH2  2KMnO4  4H2O  3HOCH2  CH2OH  2MnO2  2KOH Y X (C2H5OH) tan vô hạn nước  Phát biểu A sai Nhiệt độ sôi: T (C2H4(OH)2) > X (C2H5OH) T nhiều liên kết hiđro X phân tử khối T lớn X  Phát biểu B sai Y ( CH2=CH2) không phản ứng với KHCO3  Phát biểu C sai T (HOCH2CH2OH) 2OH liền kề, T hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường tạo thành dung dịch màu xanh lam  Phát biểu D Câu 31: D 2 5 3 2 Số oxi hóa nguyên tố thay đổi: Fe H N O3  Fe(NO3 )3  N O  H2O Các trình nhường , nhận electron: 2 3 Fe  Fe 1e 2 5 N  3e  N  Số phần tử đóng vai trò chất oxi hóa Câu 32: D Số mol chất là: nMg  3,6 0, 448  0,15 mol; n HNO  0,5.0,8  0, mol; n X   0,02 mol 24 22, mdd Y  mdd HNO mdd tăng m Mg m X 3,04  3,6  m X  m X  0,56 gam  MX  m X 0,56   28  X lµ N n X 0,02 BT electron  2.n Mg  10.n N  8.n n NH 4  2.0,15  10.0,02  8.n NH 4 NH 4  0,0125 mol Mg tan hòa tồn HNO3  Mg hết, HNO3 dư Sơ đồ phản ứng: N2   H2O 0,02 mol Mg  HNO3  0,15 mol 0,4 mol Mg2  , H      V ml NaOH 2M(võa ®đ)   NH  , NO     0,0125 mol  BT N BT ®iƯn tÝch cho dd sau 1.n V= NH 4 Na  n  1.n NO3 NO3  0,  2.0,02  0,0125  n n Na   0,3475 mol n NaOH 0,3475   0,17375 lÝt=173,75 ml C M NaOH Câu 33: A Xét giai đoạn đốt cháy X: Số mol H2O là: n H O  Sơ đồ phản ứng: Na     NO3  dd sau dd Y  n HNO  2.n N  n Mg(OH)2   NH3  11,7  0,65 mol 18 (C, H,O)  15,9 gam X O2 0,845 mol  CO2  H2O 11,7 gam NO3 n NO3  0,3475 mol BTKL   mX  mO  mCO  mH O  15,9  32.0,845  44.nCO  11,7  nCO  0,71 mol 2 2 Đặt công thức chất X C n H2n O2 (A, k A  1) C m H2m 2O2 (B, kB  2) BT O  nO(X)  2.nO  2.nCO  n H O  nO(X)  2.0,845  2.0,71  0,65  nO(X)  0,38 mol 2   n k A 1 O kB 2 B  nCO  n H O  nB  0,71  0,65  0,06 mol 2 BT O (X)   2.nC H O  4.nC H  nO(X)  2.nC H O  4.0,06  0,38 n 2n m 2m 2 O4 n 2n  n C H O  0,07 mol n 2n BT C  n.nC H O  m.nC H  nCO  0,07.n  0,06.m  0,71 n 2n m 2m 2 O2 n  5(C H12O2 )  7n  6m   m  6(C 5H8O4 ) Hiđrocacbon đơn giản CH4 Nung Z với vôi xút thu hiđrocacbon đơn giản  hai muối Z CH3COONa CH2(COONa)2: CaO,t CH3COONa+NaOH   CH  Na 2CO3 CaO,t CH2 (COONa)2 +2NaOH   CH  2Na 2CO3  Các chất X CH3COOC3H7 CH3OOC-CH2-COOC2H5 Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH: Sơ đồ phản ứng:   C H OH    CH3COOC 3H   0,07 mol     0,07 mol    NaOH CH3COONa          CH3OH  CH (COONa)2   0,06 mol  CH3OOC-CH  COOC H      0,06 mol Z C H 5OH  X  0,06 mol    Y %mC H OH  mC H OH 60.0,07 100  100  47,3% mC H OH  mCH OH  mC H OH 60.0,07  32.0,06  46.0,06 Câu 34: A Ở người, nồng độ glucozơ máu giữu ổn định mức 0,1%  Phát biểu (1) Khử hoàn toàn glucozơ hiđro (xúc tác Ni, t0) thu sobitol  Phát biểu (2) sai Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học  Phát biểu (3) Thủy phân este đơn chức môi trường bazơ cho muối axit ancol anđehit, muối phenol,…: CH3COOC H5  NaOH  CH3COONa+C H5OH CH3COOCH=CH2  NaOH  CH3COONa+CH3CHO HCOOC H5  2NaOH  HCOONa  C H5ONa  H 2O  Phát biểu (4) sai Glu (1NH2) , Lys (2NH2)  Số nguyên tử N phân tử đipeptit Glu-Lys  Phát biểu (5) sai Từ đipeptit trở lên phản ứng màu biure với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu tím  Đipeptit khơng phản ứng màu biure  Phát biểu (6) sai Các phát biểu (1), (3) Câu 35: C Các phương trình phản ứng xảy theo thứ tự sau: H   OH   H2 O (1) Al3  3OH   Al(OH)3  (2) Al(OH)3  OH   AlO2  2H2 O (3) *Xét 0,35 mol NaOH: Các phương trình hóa học: H   OH   H2 O a a (1) Al3  3OH   Al(OH)3  (2) 3x x n OH  a  3x  0,35 (I) *Xét 0,59 mol NaOH: Các phương trình hóa học : H   OH   H2 O a a Al3  3OH  (1)  Al(OH)3  (2) 3.(x+0,4a)  (x+0,4a) n OH  a  3.(x  0,4a)  0,59 (II) (I),(II)   a  0,2 mol ; x=0,05 mol *Xét (4a+0,03)= (4.0,2+0,03) = 0,83 mol NaOH Các phương trình hóa học : H   OH   H2 O (1) Al3  3OH   Al(OH)3  (2) Al(OH)3  OH   AlO2  2H2O(3) Theo (1),(2),(3)  n OH n H  4.n Al3  n Al(OH)  0,83  0,2  4.b  0,05  b  0,17 mol *Xét y mol NaOH: nAl(OH)  x  0,4a  0,05  0,4.0,2  0,13 mol Các phương trình hóa học: H   OH   H2 O (1) Al3  3OH   Al(OH)3  (2) Al(OH)3  OH   AlO2  2H2O(3) Theo (1),(2),(3)  n OH  y:x=0,75:0,05=15 Câu 36: B n H  4.n Al3  n Al(OH)  y  0,2  4.0,17  0,13  y  0,75 mol trïng ng­ng C 5H9NO4  C 5H7 NO3  H2O Glu C5H7NO3  C2H3NO  2CH2  COO Quy đổi X thành C2H3NO, CH2, COO H2O Sơ đồ phản ứng: C H3NO     a mol   CH  b mol     NaOH  Muèi Y  H O COO  0,3 mol 0,3 mol  c mol   H O    0,05 mol  24,97 gam X nC H NO  nCOO  n NaOH  a  c  0,3 (I) n Y  9.nGlu(Na)  a  9c (II) (I),(II)   a  0,27 mol; c=0,03 mol n H O  n H O(X)  n H O(COO  NaOH)  0,05  0,03  0,08 mol 2 BTKL   m X  m NaOH  m muèi  m H O  24,97  40.0,3  m  18.0,08  m  35,53 gam Câu 37: A Số mol chất là: nT  15,68 5,376 0,112  0,7 mol; n H   0,24 mol; n NO   0,005 mol 22, 22, 22, Sơ đồ phản ứng:     Al    a mol    t Fe(NO2 )2    b mol     Fe3O4   c mol  NO2    O2  0,7 mol T Al3 , Fe3   AgNO d­        Fe , H ,Cl  dd Z 66,52 gam X AgCl     NO  Ag  0,005 mol 233,01 gam Al3 , Fe3     NO3  dd sau Dung dịch Z tác dụng với AgNO3 thu khí NO  Dung dịch Z phải chứa Fe2  , H BT Cl  n AgCl  n HCl  n AgCl  1,62 mol m AgCl  m Ag  233,01  143,5.1,62  108.n Ag  233,01  nAg  0,005 mol BT Ag   n AgNO (p­)  n Ag  n AgCl  0,005  1,62  1,625 mol BT N(Z+AgNO )   n AgNO (p­)  n   n NO  1,625  n   0,005 NO3 (p­) NO3 (dd sau) n NO3 (dd sau)  1,62 mol *Xét giai đoạn Y tác dụng với dung dịch HCl: BT H  n HCl  2.n H  2.n H O  n   1,62  2.0,24  2.n H O  0,02 2 H (Z)  n H O  0,56 mol BT O  nO(Y)  n H O  nO(Y)  0,56 mol Đặt số mol chất X Al: a mol; Fe(NO3)2: b mol ; Fe3O4: c mol m Al  m Fe(NO )  m Fe O  m X  27a  180b  232c  66,52(I) 3 BT O(nung X)  6n Fe(NO )  4n Fe O  nO(Y)  2.n NO  2.nO 3 2  6b+4c=0,56+2.0,6  6b+4c=1,96(II) B ả o toàn điện tích dd sau 3.n Tỉ hỵp (I),(II),(III) Al3  3.n Fe3  1.n NO3  3.a  3.(b  3c)  1,62   a  0,12 mol; b=0,3 mol; c=0,04 mol %m Al  m Al 27.0,12 100  100  4,87% gÇn nhÊt víi 5% mX 66,52 Câu 38: A *Xét giai đoạn đốt cháy E: n CO  Số mol chất là: 31,36 23,  1, mol; n H O   1,3 mol 22, 18   n k X,Y 1 k Z 2 Z  n CO2  n H2 O  n Z  1,  1,3  0,1 mol O (C, H,O)   CO2  H2O Sơ đồ phản ứng: 35,4 gam E 1,4 mol 1,3 mol BT C  n C(E)  nCO  n C(E)  1, mol BT H  n H(E)  2.n H O  n H(E)  2.1,3  2,6 mol BTKL E  mC(E)  m H(E)  mO(E)  m E  12.1,  1.2,6  16.nO(E)  35,  n O(E)  mol BT O cña E  2.n COO(E)  nO(E)  2.nCOO(E)   nO(E)  0,5 mol X,Y ®Ịu cã 2O, Z cã 4O BT O  2.n X  Y  4.n Z  n O(E)  2.n X  Y  4.0,1   n X  Y  0,3 mol *Xét giai đoạn E tác dụng với dung dịch bazơ: n NaOH  0, 4.1  0, mol  n   0,  0,2  0,6 mol Số mol chất là:  OH n KOH  0, 4.0,5  0,2 mol nCOO(E)  0,5 mol
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 08 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 08 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay