Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 07 có lời giải chi tiết

25 5 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:56

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ Tên mơn: HĨA HỌC 12 Câu 1: Cho ba dung dịch nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2 Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là: A (2),(3),(1) B (2),(1),(3) C (3),(1),(2) D (1),(2),(3) Câu 2: Các ancol (CH3)2CHOH, CH3CH2OH, (CH3)3COH bậc ancol là: A 2,3,1 B 1,3,2 C 2,1,3 D 1,2,3 Câu 3: Este A điều chế từ ancol metyllic tỷ khối so với oxi 2,3125 Công thức A là: A C2H5COOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOC2H5 Câu 4: Chất sau không tạo kết tủa với dung dịch AgNO3? A HNO3 B Fe(NO3)2 C NaOH D HCl Câu 5: Điện trở đặc trưng cho khả cản trở dòng điện Điện trở lớn khả dẫn điện kim loại giảm Cho bốn kim loại X, Y, Z, T ngẫu nhiên tương ứng với Ag, Al, Fe, Cu Cho bảng giá trị điện trở kim loại sau: Kim loại Y Y Z T -8 -8 -7 Điện trở ( m ) 2,82.10 1,72.10 1,00.10 1,59.10-8 Y kim loại: A Fe B Ag C Cu D Al Câu 6: Cho dung dịch HCl, NaOH, NH3, KCl Số dung dịch phản ứng với AlCl3 là: A B C D Câu 7: Một hiđrocacbonat X mạch thẳng cơng thức phân tử C6H6 Khi cho X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu hợp chất hữu Y MY – MX = 214 đvC Công thức cấu tạo X là: A CH  C CH(CH3 )  C  CH B CH3 CH2  C  C  C  CH C CH  C  CH2  CH2  C  CH D CH3 C  C  CH2  C  CH Câu 8: Cho chất sau: (1) NH2(CH2)5CONH(CH2)5COOH, (2) NH2CH(CH3)CONHCH2COOH, (3)NH2CH2CH2CONHCH2COOH, (4) NH2(CH2)6NHCO(CH2)4COOH Hợp chất liên kết peptit? A (1),(2),(3),(4) B (1),(3),(4) C (2) D (2),(3) Câu 9: dung dịch: NH3, HCl, NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH đánh ngẫu nhiên A, B, C, D, E Giá trị pH khả dẫn điện dung dịch theo bảng sau: Dung dịch A B C D E pH 5,15 10,35 4,95 1,25 10,60 Khả dẫn điện Tốt Tốt Kém Tốt Kém Các dung dịch A,B,C,D là: A NH4Cl,NH3,CH3COOH,HCl,Na2CO3 B NH4Cl,Na2CO3,CH3COOH,HCl, NH3 C CH3COOH,NH3,NH4Cl,HCl,Na2CO3 D Na2CO3, HCl,NH3,NH4Cl,CH3COOH Câu 10: Dung dịch chứa chất sau (nồng độ khoảng 1M) không làm đổi màu quỳ tím? A NaOH B HCl C KCl D NH3  NaOH  HCl d­ Câu 11: Cho dãy chuyển hóa: Glyxin  X1  X2 X2 là: A ClH3NCH2COOH B H2NCH2COONa C H2NCH2COOH D ClH3NCH2COONa Câu 12: Một hỗn hợp X gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic H2 Lấy a mol hỗn hợp X cho qua Ni đốt nóng thu hỗn hợp Y gồm chất hữu H2 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y hấp thụ hết sản phẩm cháy dung dịch nước vôi dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 15 gam kết tủa khối lượng dung dịch nước vôi giảm 3,9 gam Giá trị a là: A 0,1 B 0,5 C 0,25 D 0,15 Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp chất hữu gồm C2H4, C3H6, C4H8 cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu 5,6 lít khí CO2 (đktc) Giá trị V là: A 8,4 B 5,6 C 11,2 D 16,8 Câu 14: Nung 3,92 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO, CuO với lượng khí CO dư, sau phản ứng thu m gam chất rắn Y 1,344 lít khí CO2 (đktc) Giá trị V là: A 8,4 B 5,6 C 4,88 D 6,56 Câu 15: Cho thí nghiệm hình vẽ Khi cho nước vào bình chứa chất rắn X, thu khí Y Sục khí Y vào dung dịch brom thấy dung dịch brom nhạt màu Y là: A CaC2 B Al4C3 C C2H4 D C2H2 Câu 16: Oxit kim loại nhóm A bảng tuần hồn sau oxit lưỡng tính? A CrO3 B Cr2O3 C CrO D Al2O3 Câu 17: Cho chất sau: tristearin, metyl axetat, vinyl fomat, phenyl axetat Số chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường bazơ sinh ancol đơn chức là: A B C D Câu 18: Hòa tan 12,8 gam hỗn hợp gồm MgO, Ca dung dịch HCl vừa đủ Sau phản ứng thu dung dịch A V lít khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch A thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 91,84 B 45,92 C 40,18 D 83,36 Câu 19: Người ta thường dùng vật dụng bạc để cạo gió cho người bị trúng gió (khi người bị mệt mỏi, chóng mặt, thể tích tụ khí độc H2S,…) Khi vật dụng bạc bị đen phản ứng: 4Ag + O2 + 2H2S  2Ag2S + 2H2O Chất khử phản ứng là: A O2 B H2S C Ag D H2S Ag Câu 20: Thủy phân hoàn toàn 40,88 gam hỗn hợp đipeptit tạo Gly Ala lượng dung dịch KOH vừa đủ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m là: A 117,04 B 58,52 C 67,20 D 33,74 Câu 21: Cho phản ứng: t0 (1) A + 2NaOH  2C  B CaO,t (2) B + 2NaOH   H2 2Na CO3 H SO đặc, 1700 C (3) 2C   D + H2O Biết tỉ khối D so với hidro 23 Nhận xét khơng là: A A phân tử khối 118 B C nguyên tử hidro phân tử C A nguyên tử hidro phân tử D C ancol no, đơn chức Câu 22: Cho m gam FeO tác dụng vừa đủ với 800ml dung dịch HNO3 1M, thu dung dịch X V lít khí NO (sản phẩm khử đktc) Giá trị V là: A 1,792 B 4,48 C 5,376 D 2,24 Câu 23: Cho hỗn hợp gồm 0,16 mol Mg 0,08 mol Al vào dung dịch chứa Fe2(SO4)3 0,2M CuSO4 0,3M Kết thúc phản ứng thu dung dịch X m gam hỗn hợp rắn Y Cho dung dịch NaOH dư vào X, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến khối lượng không đổi thu 12,8 gam rắn khan Giá trị m là: A 9,92 B 14,40 C 11,04 D 12,16 Câu 24: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol CuSO4 0,12 mol NaCl điện cực trơ, với cường độ dòng điện khơng đổi I=5A thời gian 4632 giây dừng điện phân Nhúng Mg vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, khối lượng Mg thay đổi so với trước phản ứng? A Giảm 3,36 gam B Tăng 3,20 gam C Tăng 1,76 gam D Không thay đổi Câu 25: Cho 11,03 gam hỗn hợp gồm Na, K Ba vào 300ml dung dịch HCl 0,6M Sau kết thúc phản ứng, thấy 2,688 lít khí H2 (đktc), đồng thời thu dung dịch X cạn dung dịch X thu lượng rắn khan là: A gam B 17,93 gam C 18,44 gam D 18,95 gam Câu 26: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Al(OH)3, Zn, Zn(OH)2 160ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ, thu dụng dịch Y Dung dịch Y phản ứng tối đa với 480ml dung dịch HCl 1M Mặt khác, lấy lượng hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 320ml dung dịch HCl 0,5M thu dung dịch Z cạn dung dịch Z thu a gam chất rắn Giá trị gần a là: A gam B gam C 10 gam D 11 gam Câu 27: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 CaC2 Cho 15,15 gam X vào nước dư, thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2) Đốt cháy hết Z, thu 4,48 lít CO2 (đktc) 9,45 gam H2O Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y, m gam kết tủa Giá trọ m là: A 16,9 B 15,6 C 19,5 D 27,3 Câu 28: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, MgO, FeO, Fe3O4 H2SO4 đặc nóng, dư, thu 3,36 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Mặt khác, nung m gam X với khí CO dư, thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 35 gam kết tủa Hòa tan Y dung dịch HNO3 đặc nóng, due thu V lít khí NO2 (sản phẩm khử điều kiện tiêu chuẩn) Giá trị V là: A 33,6 B 11,2 C 44,8 D 22,4 Câu 29: Các khí sinh thí nghiệm phản ứng saccarozơ với dung dịch H2SO4 đặc bao gồm: A SO2 H2S B CO2 SO2 C SO3 CO2 D H2S CO2 Câu 30: Cho chất tính chất sau: (1) S(r) (a).Hợp chất tính axit tính oxi hóa mạnh (2) SO2 (k) (b).Hợp chất tính khử (3) H2S (k) (c).Đơn chất vừa tính khử vừa tính oxi hóa (4) H2SO4(dd) (d).Hợp chất vừa tính oxi hóa vừa tính khử Hãy ghép cặp chất với tính chất phù hợp: A (1)-d,(2)-a,(3)-b,(4)-c B (1)-c,(2)-a,(3)-b,(4)-d C (1)-c,(2)-b,(3)-a,(4)-c D (1)-c,(2)-d,(3)-b,(4)-a Câu 31: Cho chất cơng thức cấu tạo sau: HOCH2-CH2OH (X), HOCH2-CH2CH2OH (Y), HOCH2-CHOH- CH2OH (Z), CH3-CHOH- CH2OH (T) Những chất tác dụng với Cu(OH)2 điều kiện thường tạo thành dung dịch màu xanh lam là: A X,Y,Z B X,Z,T C X,Y,T D Y,Z,T Câu 32: Dẫn m gam ancol đơn chức, mạch hở qua ống sứ chứa CuO đun nóng, đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất hữu Y, đồng thời khối lượng ống sứ giảm 2,88 gam Lấy toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu 77,76 gam Ag Giá trị m là: A 15,56 B 5,76 C 8,28 D 11,52 Câu 33: Cho phản ứng sau: Ni,t   a  CH3CHO  H2  t   b  CH3COOCH=CH2  NaOH  t ,xt   c  CH  CH  H2O  Ni,t ,1:2   d  OHC  CHO  H2  t ,1:3   e  (C17H33COO)3C 3H5  NaOH   H ,t  g  CH2  CH2  H2O  Phản ứng tạo ancol là: A B C D Câu 34: Hidro hóa hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm ankin andehit đơn chức, mạch hở lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t0), thu hỗn hợp Y Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,54 mol O2, thu CO2 9,36 gam H2O Nếu cho 0,2 mol X vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng), thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 52,20 B 46,08 C 71,04 D 63,36 Câu 35: Este X hai chức, mạch hở, không phân nhánh, phân tử chứa loại nhóm chức cơng thức phân tử C6H8O4 khơng tham gia phản ứng tráng bạc X tạo thành từ ancol Y axit cacboxylic Z Y không phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường; đun Y với H2SO4 đặc 1700C không tạo anken Nhận xét sau đúng? A Chất X không tồn đồng phân hình học B Chất Z khơng làm màu dung dịch nước brom C Chất Y ancol etylic D Phân tử chất Z số nguyên tử cacbon số nguyên tử oxi Câu 38: Cho mệnh đề sau: (1)Thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (2) Các este nhiệt độ sơi thấp so với axit ancol số nguyên tử cacbpn (3) Trimetylamin amin bậc ba (4) thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala-Ala Ala-Ala-Ala (5) Tơ nilon-6,6 trùng hợp hexametylenđiamin axit ađipic (6) Chất béo lỏng dễ bị oxi hóa oxi khơng khí chất béo rắn Số mệnh đề là: A B C D Câu 39: Hỗn hợp X gồm Na, Al, Na2O Al2O3 Hòa tan hoàn toàn 20,05 gam X vào nước, thu 2,8 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, đến bắt đầu xuất kết tủa dùng hết 50ml, thêm tiếp 310ml thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 19,24 B 14,82 C 17,94 D 31,20 Câu 40: Hỗn hợp X gồm glucozơ saccarozơ Hỗn hợp Y gồm glyxin axit glutamic Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z chứa X, Y cần dùng 0,99 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2 H2O N2, số mol CO2 số mol H2O Dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư, thu dung dịch khối lượng giảm 36,48 gam Nếu cho 51,66 gam Z vào dung dịch HCl lỗng dư (đun nóng) thu dung dịch T chứa m gam hợp chất hữu Giá trị m là: A 53,655 B 59,325 C 60,125 D 59,955 ĐÁP ÁN 1-B 2-C 3-B 4-A 5-C 6-D 7-C 8-C 9-B 10-C 11-A 12-C 13-A 14-A 15-D 16-D 17-A 18-A 19-C 20-C 21-B 22-A 23-D 24-C 25-C 26-A 27-A 28-D 29-B 30-D 31-B 32-B 33-A 34-D 35-D 36-D 37-B 38-B 39-C 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Thứ tự pH dung dịch là: CH3COOH (2) < H2NCH2COOH (1) < CH3CH2NH2 (3) Câu 2: C II H3C  CH  OH | CH3 I H3C  CH  OH CH3 H3C  | C|  OH CH3 Ancol bậc hai Ancol bậc Ancol bậc ba Câu 3: B M A  2,3125.32  74  A : C 3H6O2    A: CH3COOCH3 A ®iỊu chÕ tõ ancol metylic (CH3OH) Câu 4: A Các phương trình hóa học: HNO3 + AgNO3  không xảy Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + Ag  2NaOH + 2AgNO3  Ag2O  + 2NaNO3 + H2O Câu 5: C Thứ tự dẫn điện: Ag > Cu > Al > Fe Điện trở 1,00.10-7 (Z) > 2,82.10-8 (X) > 1,72.10-8 (Y) > 1,59.10-8 (T) Điện trở lớn khả dẫn điện kim loại nhỏ  Z Fe, X Al, Y Cu, T Ag Câu 6: D Các phương trình hóa học: AlCl3 + HCl  không xảy  AlCl3  3NaOH  Al(OH)3  3NaCl   Al(OH)3  NaOH  NaAlO2  2H2O AlCl3 + 3NH3 + 3H2O  Al(OH)3  + 3NH4Cl AlCl3 + KCl  không xảy Các dung dịch phản ứng với AlCl3 NaOH, NH3 Câu 7: C Gọi x số liên kết ba đầu mạch C6H6  AgNO /NH 3  C H Ag   NH NO Sơ đồ phản ứng C H6  6 x x X Y M Y  M X  107x     107x  214  x  (*)   M Y  M X  214   X mạch thẳng (**) Theo GT (*)(**)   X : CH  C  CH2  CH2  C  CH Câu 8: C Liên kết nhóm CO với NH hai đơn vị  - amino axit gọi liên kết peptit  Chất liên kết peptit (2) NH2CH(CH3)CONHCH2COOH Câu 9: B NH3 ,CH3COOH chất điện li yếu Chúng dẫn điện C CH3COOH NH3 bazơ  pH NH3     E lµ NH3 CH3COOH lµ axit  pH CH3COOH     Loại A, C, D Câu 10: C NaOH HCl KCl NH3 Quỳ tím Xanh Đỏ Tím Xanh Câu 11: A Các phương trình hóa học: H2 NCH2 COOH  NaOH  H NCH COONa  H O Glyxin x1 H2 NCH2 COONa  2HCl  ClH3NCH2 COOH  NaCl x1 x2 Câu 12: C X gồm C2H2 (axetilen), CH2O (anđehit fomic), CH2O2 (axit fomic) H2 Sơ đồ phản ứng: C H  CaCO3   CO2   Ca(OH)2 d­  CH O  Ni,t0  O2  Y         15 gam CH O H O    2 m  dd gi¶m  3,9 gam  H    a mol X Kết tủa thu CaCO3  nCaCO3  15  0,15 mol 100 BT C   n CO2  n CaCO3  n CO2  0,15 mol m dd gi¶m  m CaCO   (m CO2  m H2O )  3,9  15  (44.0,15  18 n H2O )  n H2O  0,25 mol n  C 2H2  n CH2O  n CH2O2  n H2  n H2O  a  0,25 mol BT H a mol Câu 13: A 5,6 Số mol CO2 là: nCO2   0,25 mol 22, Đặt công thức chung C2H4, C3H6, C4H8 CnH2n Sơ đồ phản ứng: C n H2n  O2  CO2  H2O V lit 0,25 mol (k 1)O n 2n 2n  CO2  n H2O  n H2O  0,25 mol C H BT O   n O2  2.n CO2  n H2O  n O2  2.0,25  0,25  n O2  0,375 mol V  VO2 = 0,375.22,4 = 8,4 lít Câu 14: A Số mol CO2 thu là: n CO  1,344  0,06 mol 22, Cách 1: Sơ đồ phản ứng: Fe2 O3 , FeO  t0    CO  Cu   3,92 gam Fe     CO2 Cu  0,06 mol m gam Y BT C   n CO(p­)  n CO2  n CO(p­)  0,06 mol BTKL   m X  m CO(p­)  m Y  m CO2  3,92  28.0,06  m  44.0,06  m  2,96 gam Cách 2: CO khử oxit kim loại theo sơ đồ sau: CO + O(oxit kim loại)  CO2  nO(oxit kim lo¹i)  nCO2  nO(oxit kim lo¹i)  0,06 mol m X  mO(oxit kim lo¹i)  m Y  m  m Y  3,92  16.0,06  2,96 gam Câu 15: D CaC2, Al4C3 chất rắn  Loại A,B Các khí C2H4, C2H2 làm nhạt màu dung dịch brom: CH2  CH2  Br2  BrCH2  CH2 Br CH  CH  Br2  BrCH  CHBr  BrCH  CHBr  Br2  Br2 CH  CHBr2 Các phản ứng điều chế C2H4, C2H2: C H  H O C H5OH  H SO ®Ỉc 170 C CaC  2H 2O  Ca(OH)2  C H  Khí Y phù hợp C2H2 Câu 16: D Các oxit lưỡng tính: Al2O3, ZnO, SnO, PbO, BeO, Cr2O3 Al nguyên tố A, Cr nguyên tố nhóm B Câu 17: A (C17 H35COO)3C 3H  3NaOH  3C17 H 35COONa  C 3H (OH)3 tristearin CH3COOCH  NaOH  CH 3COONa  CH 3OH metyl axetat HCOOCH  CH  NaOH  HCOONa  CH 3CHO vinyl format CH3COOC6H5 + 2NaOH  CH3COONa + C6H5ONa +H2O  Chất thủy phân thu ancol metyl axetat Câu 18: A Đặt số mol chất MgO: a mol; Ca: b mol mMgO  mCa  mhh  40a  40b  12,8  a  b  0,32(*) Sơ đồ phản ứng MgO   a mol     HCl   Ca  b mol  Mg2  ,Ca    AgNO Mg(NO3 )2  d­  AgCl         Cl    Ca(NO3 )2  m gam dd A H O    H   BT Mg  n   n MgO  n   a mol Mg Mg BT Ca   n   n Ca  n   b mol Ca Ca BT ®iƯn tÝch cho dd A  1.n   2.n   2.n  Cl Mg Ca  n   2a  2b  n   2.0,32  0,64 mol Cl Cl BT Cl   n AgCl  n   n AgCl  0,64 mol Cl m  mAgCl  0,64.143,5  91,84 gam Câu 19: C 0 2 Ag : chÊt khö Ag + O2 + 2H2S  Ag2 S + 2H2 O   O2 : chÊt oxi hãa Câu 20: C Hỗn hợp đipeptit Gly-Ala, Ala-Gly 40,88  0,28 mol 75  89  18 Gly  K  Cách 1: Sơ đồ phản ứng: Gly  Ala  KOH     H2O Ala  K  Quy đổi hỗn hợp peptit thành Gly-Ala nGlyAla  m gam muèi  n KOH  2.n dipeptit  2.0,28  0,56 mol § ipeptit (amino axit cã 1COOH) +KOH muèi + H2O    n H2O  n peptit  0,28 mol BTKL   mGlyAla  m KOH  m muèi  m H2O  40,88  56.0,56  m  18.0,28  m  67,2 gam Gly  K  Cách 2: Sơ đồ phản ứng: Gly  Ala  KOH     H2O Ala  K   0,28 mol m gam muèi BT Gly  n GlyK  n GlyAla  n GlyK  0,28 mol BT Ala  n Ala K  n GlyAla  n Ala K  0,28 mol m  mGlyK  mAla K  (75  39  1).0,28  (89  39  1).0,28  67,2 gam Câu 23: D Thứ tự phản ứng kim loại: Mg > Al (*) Thứ tự phản ứng muối: Fe3  Cu2  Fe2 (**) Theo (*)(**)  Rắn Y gồm Fe,Cu, dung dịch X gồm Mg2+, Al3+, Fe2+, SO42Đặt số mol muối Fe2(SO4)3: 2a mol; CuSO4 : b mol Sơ đồ phản ứng:  Mg  Fe2 (SO )3  0,16 mol   2a mol     CuSO Al     0,08 mol   3a mol   Cu  3a mol   Fe  m gam chÊt r¾n Y  Mg2 , Al3  0,16 mol 0,08 mol  Mg(OH)2  t0 / kk MgO   NaOH d­     2      2 Fe2 O3  Fe(OH)2   Fe ,SO   12,8 gam r¾n 9a mol   dd X  nMgO  nMg  nMgO  0,16 mol BT Mg mMgO  m Fe2O3  12,8  40.0,16  160.n Fe2O3  12,8  n Fe2O3  0,04 mol BT Fe   n   2.n Fe2O3  n   2.0,04  0,08 mol Fe Fe BT § T cho dd X   2.n   3.n 3  2.n   2.n  Mg Al Fe SO4  2.0,16  3.0,08  2.0,08  2.9a  a  0,04 mol  nCu  3a  3.0,04  0,12 mol BT Fe   2.n Fe2 (SO4 )3  n Fe  n   2.(2.0,04)  n Fe  0,08  nFe  0,08 mol Fe m  mFe  mCu  56.0,08  64.0,12  12,16 gam Câu 24: C Số mol chất ion dung dịch ban đầu là: n   0,2 mol  Cu n CuSO4  0,2 mol   n  0,2 mol   SO42  n   0,12 mol  Na n NaCl  0,12 mol   n  0,12 mol   Cl Các q trình xảy điện cực: Catot() Anot() Cu2  2e  Cu 2Cl   Cl  2e 2H O  2e  H  2OH  2H O  O2  4e  4H  ne  It 5.4632   0,24 mol 96500 96500 2.n   0,4 mol > ne  Catot: Cu2 điện phân chưa hết  H2O không bị điện phân Cu 1.n   0,12 mol < ne  Anot : Cl điện phân hết, H2O bị điện phân Cl Các trình xảy điện cực: Anot() : Catot() : Cu2   2Cl   Cl  2e 2e  Cu 0,12  0,12  0,24 0,12 2H O  O2  4e  4H  aa n e  0,24  0,12  a  a  0,12 mol n 2  0,2  0,12  0,08 mol Cu (d­) Dung dịch sau điện phân gồm Cu2+ :0,08 mol; H+ 0,12 mol; Na+ SO42Dung dịch sau phản ứng tác dụng với Mg.Các phương trình hóa học: Mg + Cu2+  Mg2+ + Cu Mg + 2H+  Mg2+ + H2 BT mol electron   2.n Mg(p­)  2.n   1.n   2.n Mg(p­)  2.0,08  1.0,12 Cu H  n Mg(p­)  0,14 mol  mMg(p­)  0,14.24  3,36 gam BT Cu   nCu  n   nCu  0,08 mol  mCu  0,08.64  5,12 gam Cu mCu  mMg(p­)  Khối lượng magie tng: mthanh tăng mCu mMg(pư) 5,12  3,36  1,76 gam Câu 25: C Số mol chất là: n HCl  0,3.0,6  0,18 mol; n H2  2,688  0,12 mol 22, HCl hÕt n HCl  2.n H2   Kim lo¹i cã ph¶n øng víi H2 O Đặt M kim loại chung cho Na,K,Ba với hóa trị n Các phương trình hóa học: 2M +2nHCl  2MCln + nH2  2M + 2nH2O  2M(OH)n + nH2   1  n   H Cl   M  Sơ đồ phản ứng: M  0,18 mol      H 2 Cl ,OH   11,03 gam  1    0,12 mol H2 O  018 mol dd X BT electron   n.n M  n.n   2.n H2   M   1.n   1.n   2.n H2 BT §T Cl OH  n.n n   1.n   1.n   M Cl OH   0,18  n OH  2.0,12  n OH  0,06 mol m r¾n  m n   m   m   11,03  35,5.0,18  17.0,06  18, 44 gam M Cl OH Câu 26: A Sơ đồ phản ứng: NaAlO2   HCl (0,48 mol) AlCl   NaOH (0,16 mol)  x mol  Al, Al O , Al(OH)    3 tèi ®a tèi ®a  ZnCl2        Zn, ZnO, Zn(OH)2  Na ZnO2  NaCl     y mol  X dd Y Đặt số mol chất tan Y NaAlO2: x mol; Na2ZnO2: y mol BT Na   n NaAlO2  2.n Na2ZnO2  n NaOH  x  2y  0,16 (I) BT Na   n NaCl  n NaOH  n NaCl  0,16 mol BT Cl   3.n AlCl3  2.n ZnCl2  n NaCl  n HCl  3x  2y  0,16  0,48 (II) (I)(II)   x  0,08 mol; y = 0,04 mol dd sau  ntæng Al X : ntæng Zn X  0,08 : 0,04  :1 *Xét giai đoạn lượng hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl:  Al3 , Zn 2    Al, Al O3 , Al(OH)3  võa ®ñ  2t mol t mol Sơ đồ phản ứng:       Zn, ZnO, Zn(OH)2   Cl   0,16 mol  X  HCl (0,16 mol) dd Z Đặt số mol ion dung dịch Z Al3+: 2t mol, Zn2+: t mol BTDT cho Z   3.n 3  2.n   1.n   3.2t  2.t  1.0,16  t  0,02 mol Al Zn Cl a = m 3  m   m   27.0,04  65.0,02  35,5.0,16  8,06  Al Zn Cl Câu 27: A Các phương trình phản ứng cho X vào nước dư: Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2  CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H2  Al4C3 + 12H2O  4Al(OH)3 + 3CH4  2Al + Ca(OH)2 + 2H2O  Ca(AlO2)2 + 3H2  2Al(OH)3 + Ca(OH)2  Ca(AlO2)2 + 4H2O Do thu dung dịch Y khí Z  X hết Al(OH)3 hết  Dung dịch Y gồm Ca(OH)2 Ca(AlO2)2 hay gồm ion Ca2+, OH-, AlO2Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Y: H   OH   H O H   AlO2   H O  Al(OH)3  3H   Al(OH)3  Al3  3H O *Xét giai đoạn đốt cháy Z: 4, 48  n CO2  22,  0,2 mol Số mol chất là:  9, 45 n  0,525 mol H2 O   18 C   O2 Sơ đồ phản ứng:     CO2  H O H  0,2 mol 0,525 mol Z BT C   n C(Z)  n CO2  n C(Z)  0,2 mol BT H   n H(Z)  2.n H2O  n H(Z)  2.0,525  1,05 mol *Xét giai đoạn X tác dụng với H2O:  Ca   Ca 2   C  a mol    0,2 mol  a mol    Sơ đồ phản ứng:  Al   H O        OH , AlO c mol      H   C  b mol   1,05 mol  Z dd Y 15,15 gam Gọi số mol chất X Ca: a mol; Al: b mol Ta có: mCa  mAl  mC  mX  40a  27b  12.0,2  15,15  40a  27b  12,75 (1) BTDT cho dd sau   2.n   1.n  1.n   2a  b  n   n   (2a  b) mol Ca AlO2 OH OH OH BT O   n H2O(pu)  n OH BT H   2.n H2O(pu)  n  2.n OH AlO2  n H2O(pu)  (2a  b)  2.b  (2a  b) mol  nH(Z)  2.(2a  b)  (2a  b)  1,05  2a  3b  1,05 (2) (1)(2)   a  0,15 mol; b = 0,25 mol  Dung dịch Y gồm Ca2+: 0,15 mol; OH- : 0,05 mol; AlO2- : 0,25 mol *Xét giai đoạn nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Y: Số mol HCl là: nHCl  0,2.2  0,4 mol    Ca 2 , Al3  Ca 2   0,15 mol  0,15 mol  Sơ đồ phản ứng: HCl      Al(OH)3     Cl 0,04 mol  OH , AlO    m gam 0,05 mol 0,25 mol   0,4 mol  dd Y dd sau 0,1 BTDT cho dd sau   2.n   3.n 3  1.n   2.0,15  3.n 3  0,  n 3  mol Ca Al Cl Al Al BT Al  n 0,1 13  n 3  n Al(OH)3  0,25   n Al(OH)3  n Al(OH)3  mol AlO2 Al 60 m  m Al(OH)3  78 13  16,9 gam 60 Câu 28: D Kết tủa thu CaCO3  nCaCO3  35  0,35 mol 100 BT C   nCO2  nCaCO3  0,35 mol 3,36 Số mol SO2 là: nSO2   0,15 mol 22, Xét giai đoạn X tác dụng với H2SO4 đặc: BT electron    ne nh­êng X  2.nSO2  ne nh­êng X  2.0,15  0,3 mol Xét giai đoạn nung X với CO thu Y, cho Y tác dụng với dung dịch HNO3 c: BT electron cho trình n e nh­êng X  2.nCO(p­)  1.n NO2  0,3  2.0,35  n NO2  n NO2  mol V  VNO2  1.22,4  22,4 lÝt Câu 29: B 12C  11H O C12 H22 O11 H SO đặc saccarozo C + H2SO4 đặc  CO2  + 2SO2  + 2H2O Khí thu CO2 SO2 Câu 30: D S đơn chất vừa tính khử, vừa tính oxi hóa  (1) – (c) SO2 hợp chất vừa tính oxi hóa, vừa tính khử  (2) – (d) H2S hợp chất tính khử  (3) – (b) H2SO4 hợp chất tính axit tính oxi hóa mạnh  (4) – (a) Câu 31: B Ancol tác dung với Cu(OH)2 điều kiện thường, thu dung dịch màu xanh lam 2OH liền kề Các chất tác dụng với Cu(OH)2 điều kiện thường thu dung dịch màu xanh lam là: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CHOH-CH2OH (T) Câu 32: B *Xét giai đoạn ancol đơn chức, mạch hở tác dụng với CuO nung nóng: Chất hữu Y thu phản ứng tráng bạc  Y andehit  Ancol ancol bậc Đặt công thức ancol đơn chức RCH2OH Cu  t0 Sơ đồ phản ứng: CH2 OH  CuO   CHO H2O CuO dư rắn đầu rắn sau m rắn đầu m rắn sau mO bÞ lÊy CuO  mO bÞ lÊy CuO 2,88 gam m rắn giảm nO bị lÊy CuO  2,88  0,18 mol 16 t0  CH2OH  CuO    CHO Cu H2O  n CH2OH  n CuO(p­)  n CH2OH  0,18 mol n  RCH2OH  n  CH2OH  n RCH2OH  0,18 mol BT CH OH n Ag  77,76  0,72 mol 108 Sơ đồ phản ứng cho tồn q trình:  AgNO /NH  CuO,t 3  Ag RCH2 OH   RCHO  0,18 mol Y BT R   n RCHO  n RCH2OH  n RCHO  0,18 mol n Ag n RCHO  0,72   RCHO : HCHO  Ancol: CH3OH 0,18  mCH3OH  32.0,18  5,76 gam Câu 33: A 0,72 mol Ni,t (a) CH3OH  H2   CH3CH2 OH ancol t (b) CH3COOH=CH2  NaOH   CH3COONa  CH3CHO muèi andehit t ,xt (c) CH  CH + H2 O   CH3CHO andehit Ni,t (d) OHC-CHO + 2H2   HOCH2  CH2OH ancol t (e) (C17 H33COO)3 C 3H5  3NaOH   3C17 H33COONa  C 3H5 (OH)3 muèi ancol  H ,t (g) CH2  CH2  H2 O   CH3CH2 OH ancol Các phản ứng tạo ancol là: (a), (d), (e), (g) Câu 34: D Hidro hóa X lượng H2 vừa đủ  Y gồm hợp chất no, mạch hở  Y gồm ankan ancol no, đơn chức, mạch hở: BT C   n Y  n X  n Y  0,2 mol 9,36 Số mol H2O thu là: n H2O   0,52 mol 18 0 Y n  n  Y H2O  nCO2  0,2  0,52  n CO2  n CO2  0,32 mol k Đặt công thức chất Y CnH2n+2 CmH2m+2O Do ankan hình thành từ ankin  n  C H  Sơ đồ phản ứng:  2n 2   O2  CO2  H2 O C m H2m 2 O  0,54 mol 0,32 mol 0,52 mol Y BT O   n C mH2m  2O  2.n O2  2.n CO2  n H2O  n C mH2m  2O  2.0,54  2.0,32  0,52  n C mH2m  2O  0,08 mol nCnH2n 2  nCmH2m 2O  nY  nCnH2n 2  0,08  0,2  nCn H2n 2  0,12 mol BT C   n Y C Y  n CO2  C Y  nCO2 nY  0,32 n 2  1,6   m  1,6  n 0,2  m   Ancol : CH4O  HCHO BT C  1.n CH4O  n.n C n H2n   n CO2  1.0,08  n.0,12  0,32  n   Ankan : C H6  Ankin : C H2 (CH  CH) X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3:  AgNO /NH Sơ đồ phản ứng: 3  CAg  CAg  CH  CH   AgNO /NH 3  4Ag  HCHO  BT C   nCAgCAg  nCHCH  nCAgCAg  0,12 mol nAg  4.nHCHO  nAg  4.0,08  0,32 mol m  mCAgCAg  mAg  240.0,12  108.0,32  63,36 gam Câu 35: D k C6H8O4   6.2    k chøc  este hai chøc      k gèc  Đun Y với H2SO4 đặc 1700C không tạo anken, Y không phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường(*) X không tham gia phản ứng tráng bạc(**) Kết hợp (*) (**)  Y CH3OH  Y CH3OOC-CH=CH-COOCH3  Z là: HOOC-CH=CH-COOH X đồng phân hình học  Phát biểu A sai Z C=C, Z làm màu dung dịch brom  Phát biểu B sai Chất Y ancol metylic (CH3OH)  Phát biểu C sai Phân tử chất Z số nguyên tử cacbon số nguyên tử oxi  Phát biểu D Câu 36: D Số mol chất là: nKOH  0,4.1  0,4 mol, nHCl  0,1.0,8  0,08 mol Y gồm hai ancol Z gồm hai muối (KCl muối axit)  Gốc ancol gốc axit giống  Đặt công thức chất X R(COOH)2, ROH R(C OOR)2 Xác định công thức chung ancol: MY  12,375.4  49,5  Mnhá  49,5  Mlín  Mnhá  32(CH3OH) hc Mlín  46(C H5OH) Y gồm ancol no, đơn chức, mạch hở cơng thức trung bình C n H2n 2O  14n  18  49,5  n  2,25  Y : C 2,25H6,5O Quy đổi hỗn hợp X thành R(COOH)2 ROH Coi X HCl phản ứng vừa đủ với KOH theo sơ đồ sau:   R(C OOH)2  R(COOK)2     ROH   KOH     ROH  H O KCl   0,16 mol 0,4 mol   HCl  0,08 mol  m gam muèi   BT Cl   n KCl  n HCl  n KCl  0,08 mol BT K   2.n R(COOK)2  n KCl  n KOH  2.n R(COOK)2  0,08  0,  n R(COOK)2  0,16 mol BT R   n R(COOH)2  nR(COOK)2  nR(COOH)2  0,16 mol Xét giai đoạn đốt cháy X: X gồm CnH2n-2O4 (axit): 0,16 mol C2,25H6,5O: 0,16 mol BT C   n.nCnH2n 2O4  2,25.nC2,25H6,5O  nCO2  n.0,16  2,25.0,16  1,32  n   axit: C6 H10O4  C H8 (COOH)2 m  mC4H8 (COOK)2  mKCl  222.0,16  74,5.0,08  41,48 gam Câu 37: B t Phản ứng nhiệt nhôm: 2yAl  3Fex Oy   yAl2O3  3xFe(*) X tác dụng với dung dịch NaOH thu khí H2  X chứa Al dư  X gồm Al dư,Al2O3, Fe *1/2 X tác dụng với dung dịch NaOH dư: Số mol chất là: n NaOH  1,344  0,2 mol; n H2   0,06 mol 40 22, 0  1 3 Al d­  Sơ đồ phản ứng:  3  NaOH  H O  Na Al O  H 2   0,06 mol Al2 O  0,2 mol  3 BT mol electron   3.n Al(d­)  2.nH2  3.nAl(d­)  2.0,06  nAl(d­)  0,04 mol BT Na   n NaAlO2  n NaOH(p­)  n NaAlO2  0,2 mol BT Al   n Al(d­)  2.nAl2O3  nNaAlO2  0,04  2.n Al2O3  0,2  n Al2O3  0,08 mol BT O theo (*)   nO(oxit s¾t)  3.nAl2O3  nO(oxit s¾t)  3.0,08  0,24 mol *1/2 X tác dụng với dung dịch HCl dư: 5,376 Số mol H2 thu là: n H2   0,24 mol 22, 0   3  Al d­  1 Al Cl3   Sơ đồ phản ứng tạo khí H2: 0,04 mol   H Cl     H2  2     0,24 mol Fe Cl2  Fe  BT electron    3.n Al(d­)  2.n Fe  2.nH2  3.0,04  2.nFe  2.0,24  nFe  0,18 mol nFe : nO(oxit s¾t)  0,18 : 0,24  3:  FeXOy : Fe3O4 Câu 38: B Thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa  Phát biểu (1) Các este nhiệt độ sơi thấp so với axit ancol số nguyên tử cacbon  Phát biểu (2) Trymetylamin [(CH3)3N] amin bậc ba  Phát biểu (3) thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala-Ala Ala-Ala-Ala vì: Ala-Ala + Cu(OH)2  không phản ứng Ala-Ala-Ala + Cu(OH)2  dung dịch màu tím  Phát biểu (4) Tơ nilon-6,6 trùng ngưng hexametylenđiamin axit ađipic  Phát biểu (5) sai Chất béo lỏng dễ bị oxi hóa oxi khơng khí chất béo rắn  Phát biểu (6) Các phát biểu là: (1),(2),(3),(4),(6) Câu 39: C Thêm 50ml dung dịch HCl vào dung dịch Y bắt đầu xuất kết tủa, chứng tỏ dung dịch Y chứa OH ,AlO2  : H   OH   H2 O (1) H   AlO2   H2 O  Al(OH)3  (2) Khi kết tủa bắt đầu xuất hiên, lượng kết tủa thu không đáng kể, dấu hiệu để nhận biết phản ứng (1) vừa kết thúc  n   n   0,05.1  0,05 mol OH (Y) H *X tác dụng với H2O: Các phương trình hóa học sau: 2Na  2H O  2NaOH  H  Na O  H O  NaOH 2Al  2NaOH  2H O  2NaAlO2  3H  Al2 O3  2NaOH  2NaAlO2  H O 2,8 Số mol H2 thu là: n H2   0,125 mol 22, Quy đổi hỗn hợp X thành Na: a mol; Al: b mol; O: c mol mNa  mAl  mO  mX  23a  27b  16c  20,05 (I)     Na  Na , Al   1   a mol     Sơ đồ phản ứng: a mol b mol   H O   3 2   H2    Al O , O H  O    0,125 mol  c mol   b mol 0,05 mol  dd Y 20,05 gam BTDT cho ddY   1.n   1.n  1.n   a  b  0,05  a  b  0,05 (II) Na AlO2 OH BT mol electron  1.n Na  3.n Al  2.n O  2.n H2  a  3b  2c  2.0,125  a  3b  2c  0,25(II) (I)(II)(III)   a  0,3 mol, b = 0,25 mol, c= 0,4 mol *Xét (50+310)=360ml dung dịch HCl 1M tác dụng với dung dịch Y: Số mol HCl là: nHCl  0,36.1  0,36 mol H   OH   H O (1) Các phương trình ion: H   AlO2   H2 O  Al(OH)3  (2) 3H   Al(OH)3  Al3  3H O (3) 1.n   1.0,3  0,3  1.n   1.0,36  0,36  Dung dịch sau gồm Na+, Al3+ , ClNa Cl   Na   Na  , Al3    0,3 mol  0,3 mol Sơ đồ phản ứng:   HCl   Al(OH)3        AlO2 , OH  0,36 mol  Cl  m gam  0,36 mol   0,25 mol 0,05 mol  dd sau dd Y BTDT cho dd sau  1.n   3.n 3  1.n   1.0,3  3.n 3  1.0,36 Na Al Cl Al  n 3  0,02 mol Al BT Al  n AlO2  n 3  n Al(OH)3  0,25  0,02  n Al(OH)3  n Al(OH)3  0,23 mol Al m = m Al(OH)3  78.0,23  17,94 gam Câu 40: D X gồm C6H12O6 (glucozơ), C12H22O11 (saccarozơ), Y gồm C2H5NO2 (glyxin), C5H9NO4 (axit glutamic) *Xét giai đoạn dẫn sản phẩm cháy (CO2, H2O,N2) qua dung dịch Ca(OH)2 dư: nCO  nH O  Đặt nCO  n H O = a mol 2 2 Phương trình hóa học: CO2  Ca(OH)2 d­  CaCO3  H2O a a mol mdd gi¶m  mCaCO   mCO  mH O   36,48  100a   44a  18a   a  0,96 mol  2  *Xét giai đoạn đốt cháy Z: C H12 O6  C (H O)6   C12 H22 O11  C (H2 O)2 NH    Qui đổi Z thành C, H2O, NH C H5NO2  C (H2 O)2 NH  C 5H9 NO4  C (H2 O)4 NH  C    Sơ đồ phản ứng: H2O   O2  CO2  H2O NH  0,99 mol 0,96 mol 0,96 mol   Z BT O  n H O(Z)  2.nO  2.nCO  n H O  n H O(Z)  2.0,99  2.0,96  0,96 2 2  n H O(Z)  0,9 mol BT H  2.n H O(Z)  nNH(Z)  2.nH O  2.0,9  nNH(Z)  2.0,96  nNH(Z)  0,12 mol 2 BT C  nC(Z)  nCO  nC(Z)  0,96 mol mZ  mC(Z)  mNH(Z)  mH O(Z)  12.0,96  15.0,12  18.0,9  29,52 gam BT N  nC H NO  nC H NO  nNH  nC H NO  nC H NO  0,12 mol 5 5 nC H O  nC H O  nC H NO  nC H NO  0,2  nC H O  nC H O  0,12  0,2 12 12 22 11 5 12 12 22 11  nC H O  nC H O  0,08 12 12 22 11  nC H5NO2  a mol  nC 5H9 NO4  (0,12  a) mol Đặt:  n  b mol  nC H O  (0,08  b) mol   C11H22 NO11 12 BT C  6.nC H O  12.nC H O  2.nC H NO  5.nC H NO  nCO 12 12 22 11 5  6.(0,08  b)  12.b  2.a  5.(0,12  a)  0,96 (1) BT H 12.nC H O  22.nC H O  5.nC H NO  9.nC H NO  2.nH O 12 12 22 11 5  12.(0,08  b)  22.b  5.a  9.(0,12  a)  2.0,96 (2) (1)(2)  a  0,08 mol, b = 0,02 mol *Xét giai đoạn 29,25 gam Z (0,2 mol Z) tác dụng với dung dịch HCl: C12 H22 O11  H2 O  2C H12O6 0,02  N + 0,02 mol HCl  NHCl 0,12  0,12 mol BTKL   m Z  m H O  m HCl  mc¸c chÊt hữu 29,52 18.0,02 36,5.0,12 mcác chất hữu mcác chất hữu 34,26 gam 29,52 gam  34,26 gam   m 51,66 Z chất hữu m  59,955 gam  51,66 gam  m gam  34,26 29,52 Z chất hữu ... 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Thứ tự pH dung dịch là: CH3COOH... chất có tính axit tính oxi hóa mạnh (2) SO2 (k) (b).Hợp chất có tính khử (3) H2S (k) (c).Đơn chất vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa (4) H2SO4(dd) (d).Hợp chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính... chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa  (1) – (c) SO2 hợp chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử  (2) – (d) H2S hợp chất có tính khử  (3) – (b) H2SO4 hợp chất có tính axit tính oxi hóa mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 07 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 07 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay