Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 06 có lời giải chi tiết

26 12 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:56

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ Tên mơn: HĨA HỌC 12 Câu 1: Este sau cơng thức phân tử C4H8O2? A Propyl axetat B Etyl axetat Câu 2: Phát biểu không đúng? C Vinyl axetat D Metyl axetat A Các chất béo không tan nước nhẹ nước B Thủy phân hoàn tồn chất béo ln thu glixerol C Ở điều kiện thường, triolein tồn dạng thể rắn D Tristearin cơng thức (C17H35COO)3C3H5 Câu 3: Cho dung dịch sau: glucozơ, saccarozơ, lòng trắng trứng, frutzơ, axit axetic Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường là: A B C D Câu 4: Đốt cháy hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ cần vừa đủ 0,025 mol O2, thu CO2 H2O Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào 100ml dung dịch NaOH 0,05M Ca(OH)2 0,175M thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 1,5 B 1,0 C 0,5 D 2,0 Câu 5: Cho polime sau: tơ visco, len, tơ tằm, tơ axetat, bông, tinh bột Số polime thiên nhiên là: A B Câu 6: Tơ nilon-6,6 điều chế từ: C D A caprolaptam C axit adipic hexametylenđiamin Câu 7: Phát biểu không đúng? B axit tereohtalic etylen glycol D vinyl xianua A Metylamin làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu xanh B Anilin tạo kết tủa trắng với nước Brom C Riêu cua lên đun nóng tượng đông tụ protein D Nhỏ natri hiddroxit vào dung dịch phenylamino clorua thấy tượng phân lớp chất lỏng Câu 8: Dung dịch sau làm xanh quỳ tím ẩm? A Glyxin (H2NCH2COOH) B Anilin (C6H5NH2) C Lysin (H2N)2C5H9COOH D Axit glutamic (H2NC3H5(COOH)2) Câu 9: Dung dịch axit clohiđric tác dụng với tất chất dung dịch sau đây? A Zn, Ag, KOH, K2SO4 C Al(OH)3, Cu, Fe, MgO B KOH, Zn, Al(OH)3, MnO2 đun nóng D NaCl, KOH, Al, Zn Câu 10: Khi chiếu sáng, hiđrocacbon sau tham gia phản ứng với clo theo tỉ lệ 1:1, thu dẫn xuất monoclo đồng phân cấu tạo nhau? A Isopenta B neopenta C penta D butan Câu 11: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu hỗn hợp rắn X Cho X vào nước, thu dung dịch Y, nhỏ AgNO3 dư vào dung dịch Y thu 79 gam kế tủa biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a là: A 0,10 B 0,15 C 0,20 D 0,25 Câu 12: Trong số kim loại sau đây: Ag, Cu, Au, Al Kim loại tính dẫn điện tốt là: A Ag B Cu C Au D Al Câu 13: Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 CaCO3 nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu chất rắn Y Cho Y vào nước dư, thu 0,25m gam chất rắn Z dung dịch E Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khí bắt đầu cần dụng V1 lít dung dịch HCl khí hết, thể tích dung dịch HCl dùng V2 lít Tỉ lệ V1: A 2;3 B 3:5 C 3:4 D 5:6 Câu 14: Sợi dây đồng dùng để làm dây phơi quần áo, để ngồi khơng khí ẩm lâu ngày bị đứt Để nối lại mối đứt đó, ta nên dùng kim loại để dây bền nhất? A Al B Cu C Fe D Mg Câu 15: Kim loại kiềm sử dụng để làm tế bào quang điện? A Li B Na C K Câu 16: Chất sử dụng để bó bột y học đúc tượng là: D Cs A Thạch cao nung B Thạch cao sống C Thạch cao khan D Đá vôi Câu 17: Hematit đỏ loại quặng sắt tụ nhiên với thành phần là: A FeCO3 B Fe3O4 Câu 18: Phát biểu sau đúng? C Fe2O3 D FeS2 A Đồng sunfat khan sử dụng để phát dấu vết nước chất lỏng B P, C, S tự bốc cháy tiếp xúc với CrO3 C Trong vỏ Trái Đất, sắt chiếm hàm lượng cao số kim loaị D Cho bột CrO3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu kết tủa màu vàng Câu 19: “Nước đá khơ” tính làm lạnh cao nên sử dụng để bảo quản thực phẩm, sử dụng để tạo hiệu ứng khói điện ảnh, đám cưới… “Nước đá khơ” chất khí chuyển sang thể rắn? A N2 B CO2 C N2O D O2 Câu 20: Kết thí nghiệm dung dịch X,Y,Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Thuốc thử Dung dịch Ba(OH)2 Mẫu thử X Y Z T X, Y, Z, T Kết tủa trắng, sau tan Khí mùi tan kết tủa trắng khí mùi tan kết tủa nâu đỏ A Al(SO)4, NH4NO3, (NH4)2SO4,FeCl3 B AlCl3, (NH4)2SO4, NH4NO3, FeCl3 C AlCl3, NH4NO3, (NH4)2SO4, FeCl3 D Al2(SO4)3, (NH4)2SO4, NH4NO3,FeCl3 Câu 21: Hấp thụ hết 0,1 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,08 mol NaOh 0,1 mol Na2CO3, thu dung dịch X Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X đến 0,08 mol khí CO2 thấy hết x mol HCl Giá trị x là: A 0,16 B 0,15 C 0,18 D 0,17 Câu 22: Nung hỗn hợp gồm m gam Al 0,04 mol Cr2O3 thời gian thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hồn tồn X dung dịch HCl đặc, nóng, vừa đủ (khơng khơng khí) thu 0,1 mol khí H2 dung dịch Y Y phản ứng đa với 0,56 mol NaOH ( biết phản ứng xảy điều kiện khơng khơng khí) Giá trị m A 1,62 B 2,16 C 2,43 D 3,24 Câu 23: Đun nóng 26,5 gam hỗn hợp X chứa axit khơng no ( liên kết đơi C=C phân tử) đơn chức, mạch hở, ancol no đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc làm xúc tác thu m gam hỗn hợp Y gồm este, axit ancol Đốt cháy hoàn toàn m gam Y cần dùng 1,65 mol O2 , thu 55 gam CO2 Cho m gam Y tác dụng với 0,2 mol NaOH cạn dung dịch gam rắn khan? A 16,1 B 18,2 C 20,3 D 18,5 Câu 24: Cho m gam hỗn hợp X gồm HCOOC2H5 CH3COOCH3 tác dụng với lượng dư AgNO3 NH3 thu 21,6 gam Ag Mặt khác, m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 9,4 gam hỗn hợp ancol Giá trị m là: A 25,9 B 14,8 C 22,2 D 18,5 Câu 25: Cho 14,58 gam hỗn hợp X gồm chất béo Y axit Z (trong Y tạo từ glixerol axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,05 mol NaOH, thu 0,92 gam glixerol Khối lượng phân tử axit Z A 284 đvc B 282 đvc C 280 đvc D 256 đvc Câu 26: Cho dãy chất : m-CH3COOC6H4CH3; p-HOOCC6H4OH; m- CH3COOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; ClH3NCH2COOH; p-HOC6H4CH2OH; ClH3NCH2COOCH3; CH=3NH3NO3 Số chất dãy mà mol chất phản ứng tối đa với mol NaOH A B C D Câu 27: Cho 36,24 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,2 mol HCl 0,04 mol HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y (không chứa NH 4 ) 0,16 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 NO Cho dung dịch AgNO3 đến dư dung dịch Y thấy thoát 0,02 mol NO (sản phẩm khử N 5 ), đồng thời thu 174,36 gam kết tủa Phần trăm số mol Fe hỗn hợp ban đầu A 18,22% B 20,00% C 6,18% D 13,04% Câu 28: Hỗn hợp A dồm Este đơn chức X hai este mạch hở Y Z ( MY  MZ ) Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam A cần vừa đủ 0,295 mol O2, thu 3,6 gam H2O Mặt khác 5,6 gam A tác dụng vừa đủ với 0,075 mol NaOH, thu 1,93 gam ancol no, số nguyên tử cacbon, cạn dung dịch thu hỗn hợp T gồm muối Đốt cháy hồn tồn T thu Na2CO3, H2O 0,5125 mol CO2 Phần trăm khối lượng Y A A 23,6% B 32,09% C 31,4% D 29,7% Câu 29: X cơng thức phân tử C4H9NO2; Y, Z hai peptit (MY số nhóm COOH Câu 9: B Ag, Cu kim loại đứng sau hiđro dãy hoạt động hóa học, Ag, Cu khơng tác dụng với dung dịch HCl  Loại A, C K2SO4 không tác dụng với dung dịch HCl KCl muối tan, H2SO4 axit mạnh NaCl không tác dụng với dung dịch HCl  Loại D Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch HCl KOH, Zn, Al(OH)3, MnO2 (đun nóng): KOH  HCl  KCl  H2 O Zn  2HCl  ZnCl2  H2  Al(OH) 3HCl  AlCl3  3H2 O t0 MnO2  4HCl  MnCl2  Cl2  2H 2O Câu 10: A     H3 C  CH  C H2  C H3  CH3 | | H3 C  CH  CH3 CH3 CH3 Isopen tan | Neopentan    H3 C  CH  C H  CH CH3 Pentan   H3 C  CH  C H2  C H3 Butan (  : vÞ trÝ Cl)  Isopentan tác dụng với Cl2 (ánh sáng) thu bốn dẫn xuất monoclo đồng phân cấu tạo Câu 11: C Sơ đồ phản ứng: 1  3   3 1    Fe Cl   H2 O d­ 2 1  Ag NO3 d­ Ag  Fe(NO )  3   Fe  Cl2    Fe Cl2             a mol a mol AgCl AgNO Fe d­        dd Y 0 t0 79 gam x 3.n Fe  2.n Cl  Cl2 hÕt, Fe d­  X gåm: FeCl3 , Fe d­ 3a 2a 2.n Fe  2.n Cl  Dung dÞch Y gåm FeCl2 2a 2a BT Fe   n FeCl  n Fe  a mol BTE(dd Y + AgNO )  1.n Ag  1.n Fe2   n Ag  a mol BT Cl  n AgCl  2.n Cl  n AgCl  2a mol m Ag  m AgCl  79  108.a  143,5.2a  79  a  0,2 mol Câu 12: A Thứ tự tính dẫn điện kim loại: Ag> Cu> Au> Al> Fe Kim loại dẫn điện tốt Ag Câu 13: D Xét giai đoạn nung X: Đặt số mol chất X KHCO3: a mol CaCO3: b mol mKHCO  mCaCO  mX  100a  100b  m (I) 3 t0 2KHCO3  K CO3  CO2   H 2O  Các phương trình hóa học: a a mol t0 CaCO3  CaO  CO2   b b mol Chất rắn Y gồm: K2CO3(a/2 mol); CaO (b mol) CaO  H2O  Ca(OH)2 Y tác dụng với H2O dư: b b mol Ca(OH)2  K CO3  CaCO3  2KOH b b b 2b dd sau Dung dịch E tác dụng với HCl thu khí  K CO3 d­ vµ Ca(OH)2 hÕt mCaCO  0,25m  100b  0,25m  m  400 b (II) Tỉ hỵp (I),(II)  100a  100b  400b  a  3b Dung dịch E gồm KOH: 2b mol; K2CO3 dư: (a/2-b)=(3b/2-b) =0,5b mol n  2b  2.0,5b  3b mol  K   n   2b mol OH  n CO32  0,5b mol H   OH   H2O Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch E: (1) H   CO32   HCO3 (2) H   HCO3  CO2  +H2O (3) Khi bắt đầu khí xảy (1),(2): n HCl(V )  n OH n CO32  2b  0,5b  2,5b mol Khi khí hết xảy (1), (2), (3): n HCl(V )  n OH  2.n CO32  2b  2.0,5b  3b mol V1 : V2  nHCl(V ) : nHCl(V )  2,5b : 3b  : Câu 14: B Nếu nối lại mối đứt kim loại khác Cu xảy tượng ăn mòn điện hóa, dó dây phơi Cu nối với kim loại khác nhanh đứt hớn nối mối đứt Cu Câu 15: D Cs dùng chế tạo tế bào quang điện Câu 16: D Thạch cao nung (CaSO4.H2O) sử dụng để bó bột y học đúc tượng Câu 17: C Thành phần hematit Fe2O3 Câu 18: C  Na    NaOH   0,08 mol    HCl( x mol) 0,28 mol  dd X   Sơ đồ phản ứng: CO2      CO2  Na CO3      Cl HCO 0,1 mol  0,08 mol  0,1 mol  x mol  dd sau khí CO2  Dung dịch sau khơng chứa CO32  vì: H   CO32   HCO3 H   HCO3  CO2   H2O BT Na  n Na   n NaOH  2.n Na CO  0,08  2.0,1  0,28 mol BT C  n CO  n Na CO  n  n CO  0,1  0,1  n  0,08  n  0,12 mol 2 HCO3 HCO3 HCO3 BTDT  1.n Na   1.n Cl   1.n HCO3  0,28  x  0,12  x  0,16 mol Câu 22: B Sơ đồ phản ứng: H2   H2O    Al  1 m gam  t Al O3 ,Cr   H Cl   3      Al d­, Cr O d­    Cr O  3  x 0,04 mol  0,1 mol Cr(OH)2  Al3 ,Cr 3   NaOH(tèi ®a)  c mol b mol  0,56 mol   2    Cr ,Cl   a mol  dd Y BT Cr  n Cr 2 n Cr3  2.nCr O  a  b  0,08 (1) Na        AlO ,CrO  2    Cl  dd sau BT O  n H O  n Cr O  n H O  3.0,04  0,12 mol 2 BT H  n HCl  2.n H  2.n H O  2.0,1  2.0,12  0, 44 mol 2 BTDT(dd Y)   2.n BTDT(dd sau) Cr   1.n Na   3.n Cr 3  1.n  3.n AlO2 Al3  1.n  1.n CrO2 Cl   1.n  2a  3b  3c  0, 44 (2) Cl   0,56  c  b  0, 44 (3) (1),(2),(3)   a  0,04 mol; b=0,04 mol; c=0,08 mol m=m Al  27.0,08  2,16 gam Câu 23: C Đặt công thức số mol chất X là: CnH2n+2O(ancol): a mol; CmH2m-2O2 (axit): b mol Lượng O2 cần dùng để đốt cháy Y lượng O2 cần dùng để đốt cháy X: nCO  55  1,25 mol 44 C n H2n  O    a mol    O2  CO2  H2 O C H O m 2m    1,65 mol 1,25 mol   b mol 26,5 gam X k ancol 0   n CO (ancol)  n H O(ancol)  nancol  2   n CO2 (X)  n H2 O(X)  nancol  naxit k axit     n CO (axit)  n H O(axit)  naxit 2   1,25  n H O(X)  a  b  n H O(X)  (1,25  a  b) mol 2 BT O  nC H  2.nC H  2.nO  2.nCO  n H O n 2n  O m m 2 O 2  a+2b+2.1,65=2.1,25+(1,25+a-b)  b=0,15 mol BT C  na  mb  1,25   na  mb  1,25    BTKL(X) b 0,15  a  0,25 mol  14na  14mb  18a  30b  26,5  18a  30b     n  2(C H5OH)  0,25n  0,15m  1,25  5n  3m  25   m  5(C H7COOH) Y Z tác dụng với dung dịch NaOH thu khối lượng chất rắn khan nhau: C H COONa  C H7COOH  NaOH     H2O NaOH d­   0,2 mol 0,15 mol r¾n BT C H   n C H COONa  n C H COOH  0,15 mol 7 BT Na   n C H COONa  n NaOH d­  n NaOH  0,15  n NaOH d­  0,2  n NaOH  0,05 mol m r¾n  mC H COONa  mNaOH d­  122.0,15  40.0,05  20,3 gam Câu 24: D Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thì: nHCOOC2 H5  nAg  0,1 mol Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì: nCH3COOCH3  nCH3OH  mancol  46nC2 H5OH 32   0,15mol   mX  74 nHCOOC2 H5  nCH3COOCH3  18,5 g Câu 25: A nC H (OH)  0,92  0,01 mol 92 Đặt công thức chất X (RCOO)3C3H5 (Y) RCOOH (Z) Các phương trình phản ứng:  RCOO 3 C3H5  3NaOH  3RCOONa  C3H5 (OH)3 RCOOH  NaOH  RCOONa  H2O  3.n RCOO  C H  n H O  n NaOH  3.0,01  n H O  0,05  n H O  0,02 mol 2 3 BT Na   n RCOONa  n NaOH  0,05 mol BTKL   m X  m NaOH  m RCOONa  m RCOO  C H  m H O 3  14,58  40.0,05  (M z  22).0,05  0,92  18.0,02  M Z  284 Câu 26: B Các phương trình phản ứng: m  CH3COOC H CH3  2NaOH  CH3COONa+m-NaOC H CH3  H 2O p  HOOCC H OH  2NaOH  p  NaOOCC H ONa  2H2 O m  CH3COOC H OH  3NaOH  CH3COONa+m-NaOC H ONa  2H2 O ClH3NCH 2COONH  2NaOH  NaCl  H NCH 2COONa+NH3  2H 2O p  C H (OH)2  2NaOH  p  C H (ONa)2  2H 2O ClH3NCH 2COOH  2NaOH  NaCl  H NCH 2COONa  2H 2O p  HOC H CH2 OH  NaOH  p  HOC H 4CH 2ONa  H 2O ClH3NCH 2COOCH3  2NaOH  NaCl  H NCH 2COONa+CH3OH  2H 2O CH3NH3NO3  NaOH  NaNO3  CH3NH2  H2 O C¸c chÊt t¸c dơng víi NaOH theo tØ lÖ 1: gåm m  CH3COOC H CH3 , p  HOOCC H 4OH, Cl H3NCH2 COONH , p  C H (OH)2 ,ClH3NCH 2COOH,ClH3NCH 2COOCH3 Câu 27: B *Xét giai đoạn cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch Y: mAgCl  mAg  m kÕt tña  143,5.1,2  108.nAg  174,36  n Ag  0,02 mol Dung dịch Y tác dụng với AgNO3 thu khí NO  Dung dịch Y chứa Fe2+, H+: 4H  NO3  3e  NO  H2O NO3 d­  H  hÕt  n H  (Y)  4.n NO  4.0,02  0,08 mol Dung dÞch Y chøa Fe2 , H Dung dịch Y không chứa NO3 Các bán phản ứng: 4H NO3 3e  NO  2H 2O Fe2   Fe3  1e n Fe2   1.n 0,06  0,02 Fe2  Ag  1e  Ag 0,02  0,02 BT E 1.n Fe2  0,06  0,02  n Fe2  0,08 mol *Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl HNO3: Sơ đồ phản ứng:   , Fe3  Fe   HCl   Fe   1,2 mol  0,08 mol  NO2  Fe O      HNO       H2O 3 Fe(NO )    H  , Cl   NO   2  0,04 mol  0,08 mol 1,2 mol  0,16 mol Z 36,24 gam X BT § T(dd Y) dd Y   2.n n Fe3 Fe2  3.n Fe3  1.n H  2.0,08  3.n Fe3  1.0,08  1.1,2  0,32 mol BT N  2.n Fe(NO )  n HNO  n NO  n NO  2.n Fe(NO )  0,04  0,16 3  2.n Fe(NO )  0,06 mol Đặt số mol chất X Fe : a mol; Fe3O4: b mol BT Fe     n Fe  3.n Fe O  n Fe(NO )  n 2  n 3 a  3b  0,06  0,08  0,32  Fe Fe   BTKL 56a  232b  180.0,06  36,24    m Fe  m Fe O  m Fe(NO )  m X  a  0,04 mol  b  0,1 mol %n Fe(X)  0,04 100  20% 0,04  0,1  0,06 Câu 28: A *Xét giai đoạn đốt cháy A: nH O  3,6  0,2 mol 18 Sơ đồ phản ứng: (C, H,O)  5,6 gam A O2  CO2  H2O 0,295 mol 3,6 gam BTKL   m A  mO  mCO  m H O  5,6  32.0,295  44.n CO  3,6  n CO  0,26 mol 2 2 BTKL   m C(A)  m H(A)  mO(A)  12.0,26  2.0,2  16.nO(A)  5,6  n O(A)  0,13 mol  nCOO(A)  0,065 mol *Xét giai đoạn A tác dụng với dung dịch NaOH: n 0,075  1,15   X este phenol  NaOH  nCOO 0,065 Sơ đồ phản ứng: A+NaOH  muối +ancol +H2O Muối gồm RCOONa: 0,065 mol; R’Ona: (0,075-0,065) =0,01 mol BT Na   2.n Na CO  n NaOH  n Na CO  3 0,075  0,0375 mol Bt C   n C(muèi)  n Na CO  nCO  0,0375  0,1525  0,19 mol  C muèi axit=2(CH3COONa) BT C  0,065.C muèi axit  0,01.C muèi phenol  0,19    C muèi phenol  6(C H5ONa)  X lµ CH3COOC H5  nCH COOC H  0,01 mol CH3COOC H5  2NaOH  CH3COONa  C H5ONa  H2 O 0,01  0,02  n NaOH p­ víi Y, Z  0,075  0,02  0,055 mol BT C  nC(A)  nC(muèi)  nC(ancol)  0,26  0,19  nC(ancol)  nC(ancol)  0,07 mol Sơ đồ phản ứng Y, Z tác dụng với NaOH : Y     NaOH  muèi(Y, Z)  R '(OH)x Z  0,055 mol 1,93 gam ancol n OH(ancol)  nO(ancol)  n NaOH p­ víi Y, Z  nO(ancol)  0,055 mol BTKL   mC(ancol)  m H(ancol)  mO(ancol)  mancol  12.0,07  1.nH(ancol)  16.0,055  1,93  n H(ancol)  0,21 mol  n H O(ancol)  0,21  0,105 mol Y, Z m¹ch hë  ancol m¹ch hë    ancol no, m¹ch hë ancol no   n ancol  n H O(ancol) n CO (ancol)  0,105  0,07  0,035 mol BT C  C ancol  n CO (ancol) 0,07    ancol lµ C H5OH vµ C H (OH)2 nancol 0,035 a  b  0,035 a  0,015 mol C H5OH : a mol; C H (OH)2 : b mol   BT OH   a  2b  0,055 b  0,02 mol    Y lµ CH3COOC H5 : 0,015 mol %m CH COOC H  88.0,015 100  23,56% 5,6 Câu 30: B Thứ tự tính oxi hóa cation kim loại : Fe3  Fe2   Zn2  Các phương trình phản ứng xảy cho Al tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 Zn(NO3)2 : Al  3Fe3  Al3  3Fe2  2Al  3Fe2   2Al3  3Fe 2Al  3Zn   2Al3  3Zn Chất rắn Y gồm hai kim loại  Y gồm Fe Zn  dd X gồm : Al3 , Zn2  dư NO3 Dung dịch X tác dụng tối đa với dung dịch Ba(OH)2: Al3  4OH   AlO2  2H2O Zn2   4OH   ZnO22   2H2O Sơ đồ phản ứng: Fe(x mol)    Zn  Fe(NO3 )3   x mol  Al    Zn(NO ) 3    2x mol  30,7 AlO  , ZnO   Al3 , Zn    Ba(OH) 2    a mol b mol     a mol b mol  mol       NO    NO3 ,Ba   7x mol  7x mol mol  dd X BT § T(dd X)   3.n BT § T(dd sau) Al3 1.n  2.n AlO2 Zn   2.n dd sau  1.n ZnO2 NO3  1.n  3a  2b  7x (1) NO3  2.n Ba 2  a  2b  7x  (2) BT Zn   n Zn(NO )  n Zn  n 2  2x  n Zn  b  n Zn  (2x  b) mol Zn m Fe  m Zn  m Y  56.x  65(2x  b)  30,7 (3) (I),(II),(III)  a  0, mol ; b=0,1 mol; c=0,2 mol m=m Al  0, 4.27  10,8 gam gÇn 11 gam nhÊt Câu 31: B Số mol chất là: 1,28  n Cu  64  0,02 mol  7,56   0,12 mol n HNO3  63  n KOH  0,105.1  0,105 mol   Sơ đồ phản ứng Cu tác dụng với dung dịch HNO3: 2   Cu , H   NO   HNO3        H2O(*)  NO     0,02 mol 0,12 mol NO3  Cu dd X V lÝt *Xét giai đoạn dung dịch X tác dụng với dung dịch KOH: Nếu KOH hết: BT K  n KNO  nKOH  0,105 mol  mKNO  85.0,105  8,925 gam> 8,78 gam  vơ lí 2  KOH dư, chất X hết: H   OH   H2O Phương trình phản ứng: Cu2   2OH   Cu(OH)2  Chất rắn Z gồm KNO3 KOH dư: Sơ đồ phản ứng nung chất rắn Z: KNO3  KNO2    t   a mol a mol        O2  KOH d­  KOH d­   b mol   b mol  z 8,78 gam r¾n BT K    n KNO  n KOH d­  n KOH a  b  0,105 a  0,1 mol     BTKL 85a  56b  8,78 b  0,005 mol    m KNO  m KOH d­  m r¾n  BT N(*)  n HNO  n NO3  n NO  n NO  0,12  0,1  n NO  n NO  n NO  n NO  0,02 mol 2  V=0,02.22,4=0,448 lÝt Câu 32: D Nguyên tắc sản xuất gang khử oxit sắt khí CO nhiệt độ cao  Phát biểu A Fe2 O3  6HCl  2FeCl3  3H2O   1    Cu Fe2O3 (1:1) tan hết HCl dư Cu  2FeCl3  CuCl2  2FeCl   1  Phát biểu b Cr kim loại cứng nhất, Cs kim loại mềm  Phát biểu c Al(OH)3  NaOH  NaAlO2  2H2 O   Cr(OH)3  NaOH  NaCrO2  2H2O   Phát biểu d CrO3  2NaOH  Na 2CrO4  H2O  Thạch cao nung (CaSO4.H2O) đực dùng để đúc tượng, bó bột gãy xương  Phát biểu e Sr  2H2O  Sr(OH)2  H2    2Na  2H 2O  2NaOH  H    Sr, Na, Ba tác dụng mạnh với H2O nhiệt độ thường  Ba  2H2O  Ba(OH)2  H    Phát biểu g Câu 33: A Kết tủa thu gồm AgCl (0,28 mol) Ag mAgCl  mAg  43,42  143,5.0,28  108.n Ag  nAg  0,03 mol Xét giai đoạn dung dịch Y tác dụng với AgNO3 dư: Y +AgNO3 dư thu NO  Y chứa Fe2  , H AgNO3 dư  H+ hết Các bán phản ứng oxi hóa- khử: 4H   NO3  3e  NO  2H 2O Fe2   Fe3  1e n Fe2   1.n 0,04 0,03  0,01 Ag   1e  Ag Fe2  0,03  0,03 n H  (Y) BTE  0,04 mol  1.n Fe2   0,03  0,03  n Fe3  0,06 mol Các phương trình phản ứng cho X tác dụng với dung dịch HCl: Fe2O3  6HCl  2FeCl3  3H2O Cu  2FeCl2  CuCl2  2FeCl2 Sơ đồ phản ứng X tác dụng với dung dịch HCl: Cu2  , Fe3 , Fe2  , H    Cu   a mol  a mol  0,06 mol 0,04 mol  Fe O   HCl     H2 O   0,28 mol  Cl    b mol  0,28 mol  m gam X dd Y BT O  n H O  3.n Fe O  n H O  3b mol 2 BT H  n HCl  n H  2.n H O  0,28  0,04  2.3b  b  0,04 mol BT Fe   2.n Fe O  n 2  n 3  2.0,04  0,06  n 3  n 3  0,02 mol Fe Fe Fe Fe BTDT   2.n  2.n Cu2  Cu2   2.n Fe2   3.n Fe3  1.n H  1.n  2.0,06  3.0,02  1.0,04  0,28  n Cl  Cu2   0,03 mol m=m Cu  m Fe O  64.0,03  160.0,04  8,32 gam Câu 34: B Đặt công thức số mol chất M CnH2n+2O (X): a mol; CmH2m+2-2k(Y): b mol Sơ đồ phản ứng: C n H2n  O    a mol    O  CO  H O C H m 2m   2k   0,07 mol 0,04 mol   b mol M Bảo toàn nguyên tố C, H O ta có: BT C  n.n C H  m.n C H  n CO  na  mb  0,04 (*) n 2n  O m 2m  2k BT H  (n  1).n C H  (m   k).n C H  nH O n 2n  O m 2m  2k  n H O  (n  1).a  (m   k).b =(na+mb)+a+(1-k).b= 0,04  a  (1  k) b  mol  C n H2n  O  2.n O  n CO  n H O  a  2.0,07  2.0,04  0,04  a  (1  k).b  2 BT O k  b O  (1  k).b  0,02  1  k   k    b  0,02 m 0 thÕ b=0,02 vµo (*)  na  m.0,02  0,04  m.0,02  0,04  m   m   Y : CH Câu 35: C CuSO4  2NaOH  Cu(OH)2   Na 2SO4 dd xanh lam xanh lam Lòng trắng trứng +Cu(OH)2 dd mµu tÝm Hiện tượng quan sát kết tủa xanh lam, sau tan tạo dung dịch màu tím Câu 36: D chất tác dụng với Fe(NO3)2 HCl, AgNO3, Cl2 KmnO4/H2SO4 loãng Câu 37: D Dung dịch HCl tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2: 3Fe2   NO3  4H  3Fe3  NO  2H2O Dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2: AgNO3  Fe(NO3 )2  Ag  Fe(NO3 )3 Cl2 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2: 6Fe(NO3 )2  3Cl2  4Fe(NO3 )3  2FeCl3 Dung dịch KMnO4/H2SO4 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2: 5Fe2   MnO4  8H  5Fe3  Mn2   4H2O Cu không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 Câu 38: A Coi X HCl phản ứng vừa đủ với NaOH theo sơ đồ sau:   Gly  Na   Gly , Glu   a mol  a mol b mol       NaOH  Na  Glu  Na   H 2O  HCl  0,8 mol   b mol 0,4 mol   NaCl    0,4 mol  6,19 gam muèi BT Na    n Gly  Na  2.n Na  Glu  Na  n NaCl  n NaOH a  2b  0,  0,8    BTKL 97a  191b  58,5.0,  61,9    m Gly  Na  m Na  Glu  Na  m NaCl  m muèi  a  0,2 mol  b  0,1 mol %mGly  mGly mGly  mGlu Câu 39: D 100  75.0,2 100  50,51% 75.0,2  147.0,1 Số mol NO thu là: n NO  4, 48  0,2 mol 22,  2  2 2 Mg,Mg O   H SO  Mg SO   2 5  4 N O   H2O Mg(N O )  0,2 mol dd X  2 Sơ đồ phản ứng: 30 gam X BT E  2.nMg  3.n NO  2.nMg  3.0,2  nMg  0,3 mol BT N  2.n Mg(NO )  n NO  2.n Mg(NO )  0,2  nMg(NO )  0,1 mol 3 BTKL   mMg  mMgO  mMg(NO )  m X  24.0,3  40.nMgO  148.0,1  30  n MgO  0,2 mol BT Mg   n MgSO  n Mg  n MgO  n Mg(NO )  0,3  0,2  0,1  0,6 mol BT S  n H SO  nMgSO  n H SO  0,6 mol 4 Câu 40: D Phương trình phản ứng: CO2  Ca(OH)2  CaCO3   H 2O CO2  KOH  K CO3  H O CO2  K CO3  H2 O  2KHCO3 CO2  CaCO3  H O  Ca(HCO3 )2 *Xét thời điểm 0,15 mol CO2: Kết tủa cực đại xảy phản ứng (1) BT C  n CaCO  nCO  0,15 mol BT Ca   n Ca(OH)  n CaCO (m ax)  0,15 mol *Xét thời điểm 0,45 mol CO2: Kết tủa cực đại xảy (1), (2), (3) Sơ đồ phản ứng: Ca(OH)2    CO2   0,15 mol   CaCO3   KHCO3  H2O  0,45 mol  0,15 mol KOH  BT C  n CO  n CaCO  n KHCO  0, 45  0,15  n KHCO  n KHCO  0,3 mol 3 3 BT K  n KOH  n KHCO  0,3 mol *Xét thời điểm 0,5 mol CO2: Xảy (1), (2), (3) (4) Sơ đồ phản ứng: Ca(OH)2  Ca  , K       0,3 mol   H2 O CO2   0,15 mol   CaCO3    KOH  HCO  0,5 mol  x mol   0,3 mol  dd sau BT Ca   n Ca(OH)  nCaCO  n 2  n 2  (0,15  x) mol Ca Ca BT C  n CO  n CaCO  n n  (0,5  x) mol HCO3 HCO3 BTDT   2.n Ca   x  0,1 mol  1.n K  1.n HCO3  2.(0,15  x)  1.0,3  1.(0,5  x) ... ÁN 1-B 2-C 3-D 4-A 5-C 6-C 7-A 8-C 9-B 10-A 11-C 12-A 13-D 14-B 15-D 16-D 17-C 18-C 19-B 20-B 21-A 22-B 23-C 24-D 25-A 26-B 27-B 28-A 29-D 30-B 31-B 32-D 33-A 34-B 35-C 36-D 37-D 38-A 39-D 40-D... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B CH3COOC3H7 (propyl axetat);... 282 đvc C 280 đvc D 256 đvc Câu 26: Cho dãy chất : m-CH3COOC6H4CH3; p-HOOCC6H4OH; m- CH3COOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; ClH3NCH2COOH; p-HOC6H4CH2OH; ClH3NCH2COOCH3; CH=3NH3NO3 Số chất dãy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 06 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT QG 2019 hóa học gv lưu văn dầu đề 06 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay