đề thi thử THPTQG 2019 THPT sở GD đt vĩnh phúc lần 1 có lời giải

24 7 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:55

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: HĨA HỌC - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 420 Cho khối lượng nguyên tử số nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; I=127; Ba=137 Câu 41: Chất sau không tham gia phản ứng thủy phân môi trường axit? A Glucozơ B Saccarozơ C Xenlulozơ D Tinh bột Câu 42: Dung dịch chất sau khơng hòa tan Cu(OH)2? A CH2OH-CH2-CH2OH B CH3COOH C Glucozơ D CH2OH-CHOH-CH2OH Câu 43: Phản ứng C2H5OH CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) phản ứng A trùng ngưng B este hóa C xà phòng hóa D trùng hợp Câu 44: Trùng hợp monome CH2=CH2 thu polime tên gọi A polipropilen B polietilen C polietan D poli (vinyl clorua) Câu 45: Urê cơng thức (NH2)2CO, urê loại phân bón hóa học quan trọng phổ biến nơng nghiệp Urê thuộc loại phân bón hóa học sau đây? A Phân đạm B Phân NPK C Phân kali D Phân lân Câu 46: Khi đun nóng chất X công thức phân tử C4H8O2 với dung dịch NaOH, thu CH3COONa.Công thức cấu tạo X A CH3COOC2H5 B HCOOC3H7 C CH3CH2COOCH3 D CH3COOC2H3 Câu 47: Chất sau chất điện li? A NaOH B C2H5OH C NaCl D CH3COOH C HCOOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 48: Etyl fomat cơng thức cấu tạo A CH3COOCH3 B HCOOC2H3 Câu 49: Công thức phân tử axetilen A C2H4 B CH4 C C2H6 D C2H2 Câu 50: Chất dung dịch sau không phản ứng với phenol? A Dung dịch CH3COOH B Na C Dung dịch Br2 D Dung dịch KOH Câu 51: Cho dung dịch X chứa 34,2gam saccarozơ 18 gam glucozơ vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng để phản ứng xảy hồn tồn, thu m gam Ag Giá trị m A 21,6 B 64,8 C 54 D 43,2 Câu 52: Từ 34 NH3 sản xuất 160 dung dịch HNO3 63% Hiệu suất trình sản xuất A 60% B 80% C 85% D 50% C Tơ tằm D Tơ nilon – Câu 53: Loại tơ sau tơ nhân tạo? A Tơ visco B Tơ nilon – 6,6 Câu 54: Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu A vàng B đỏ C xanh D tím Câu 55: Phương trình phản ứng sau viết đúng? A 2Fe + 6HCl → FeCl3 + 3H2 B FeCl3 + Ag → AgCl + FeCl2 C Fe (NO3)2 + AgNO3 → Fe (NO3)3 + Ag D 3Cu + 2FeCl3→3CuCl2 + 2Fe Câu 56: Tính chất sau khơng phải tính chất vật lý chung kim loại? A ánh kim B Tính dẻo C Tính cứng Câu 57: Cho hình vẽ điều chế HNO3 phòng thí nhiệm: D Tính dẫn điện Phát biểu sau khơng nói q trình điều chế HNO3 hình vẽ trên? A HNO3 nhiệt độ sơi thấp (83°C) nên dễ bị bay đun nóng B Đốt nóng bình cầu đèn cồn giúp phản ứng xảy nhanh C HNO3 axit yếu H2SO4 nên bị đẩy khỏi muối D HNO3 sinh dạng nên cần làm lạnh để ngưng tụ Câu 58: Chất khí sau tạo nhiệt phân CaCO3? A CO2 B CH4 C CO D C2H2 C hợp chất tạp chức D đisaccarit Câu 59: Glucozơ không thuộc loại A monosaccarit B cacbohiđrat Câu 63: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixeryl triaxetat phenyl axetat Thủy phân hoàn toàn 4,73 gam X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu m gam hỗn hợp muối 1,56 gam hỗn hợp Y gồm ancol Cho Y tác dụng với Na dư, thu 0,56 lít khí H2 (đktc) Mặt khác, đốt cháy hồn tồn 4,73 gam X oxi, thu 9,24 gam CO2 2,61 gam H2O Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 5,5 B 5,8 C 5,3 D 5,9 Câu 64: Cho mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu mol chất Y, mol chất Z mol H2O Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu chất hữu T Phát biểu sau đúng? A Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1: B Phân tử chất Z nguyên tử hiđro C Chất Y khơng phản ứng tráng bạc D Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1: Câu 65: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử mô tả bảng sau: Mẫu thử X,Y Hiện tượng Thuốc thử Dung dịch AgNO3/NH3 Tạo kết tủa Ag Z Quỳ tím Dung dịch chuyển màu xanh Y Cu(OH)2 Dung dịch chuyển màu xanh lam T Nước brom Tạo kết tủa trắng Các chất X, Y, Z, T A etyl axetat, glucozơ, etylamin phenol B etyl fomat, glucozơ, etylamin anilin C etyl fomat, fructozơ, anilin phenol D etyl axetat, glucozơ, etylamin anilin Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp X gồm hai ancol (no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp) thu 3,96 gam H2O Nếu oxi hóa hết 0,1 mol X CuO, thu hỗn hợp anđehit Cho hỗn hợp anđehit tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu m gam Ag Giá trị m A 27 B 54 C 17,28 D 21,6 Câu 67: Cho α-amino axit X tác dụng với ancol đơn chức Y HCl khan thu chất hữu Z cơng thức phân tử C5H12O2NCl Cho Z tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, thu 18,35 gam muối Công thức cấu tạo X A CH3-CH2-CH (NH2)-COOH B CH3-CH (NH2)-COOH C CH3-CH (NH2)-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Câu 68: Hỗn hợp Q gồm hai amino axit X, Y ba peptit mạch hở Z, T, E tạo X Y Cho 63,288gam Q phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 288 ml dung dịch NaOH 2M, thu dung dịch F chứa a gam hỗn hợp muối natri alanin lysin Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b mol Q cần dùng vừa đủ 70,112 lít O2 (đktc),thu CO2 H2O tỉ lệ số mol tương ứng 228: 233 Kết luận sau không đúng? A Giá trị a 83,088 B Phần trăm số mol muối natri alanin a gam hỗn hợp muối 41,67% C Tổng khối lượng CO2 H2O sinh đốt cháy hoàn toàn 63,288 gam Q 171,072 gam D Giá trị b 0,15 Câu 69: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 AlCl3 Mối quan hệ khối lượng kết tủa sinh số mol Ba(OH)2 nhỏ vào biểu diễn đồ thị sau: Giá trị x gần với giá trị sau đây? A 0,058 B 0,03 C 0,038 D 0,05 Câu 70: Cho 14,5 gam hỗn hợp X (Fe, Mg, Zn) tác dụng với oxi, thu 17,7 gam hỗn hợp Y gồm oxit kim loại dư Y tan vừa đủ V (ml) dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1M H2SO4 0,5M tạo 2,24 lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 250 B 150 C 200 D 300 Câu 71: Cho đồ chuyển hóa sau: CH OH / HCl ,t C H OH / HCl ,t 0 NaOH dö ,t X  Y  Z  T Biết X axit glutamic; Y, Z, T chất hữu chứa nitơ Công thức phân tử Y T A C6H12O4NCl C5H7O4Na2N B C7H14O4NCl C5H7O4Na2N C C6H12O4N C5H7O4Na2N D C7H15O4NCl C5H8O4Na2NCl Câu 72: Hòa tan hết 40,1 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư, thu dung dịch X (có chứa 0,28 mol NaOH) 0,14 mol khí H2 Hấp thụ hết 0,46 mol khí CO2 vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa thu dung dịch Y Dung dịch Z chứa HCl 0,4M H2SO4 aM Cho từ từ 100 ml dung dịch Z vào dung dịch Y, thấy x mol khí CO2 Nếu cho từ từ dung dịch Y vào 100 ml dung dịch Z, thấy 1,2x mol khí CO2 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 0,3 B 0,5 C 0,2 D 0,24 Câu 73: Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (Mx < MY < Mz < 62) số nguyên tử cacbon phân tử, phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 dư Trong phát biểu sau: (a) mol X phản ứng tối đa với mol H2 (Ni, t°) (b) Chất Z đồng phân hình học (c) Chất Y tên gọi but-1-in (d) Ba chất X, Y Z mạch cacbon khơng phân nhánh Số phát biểu A B C D Câu 74: Z este chức tạo axit hữu X, Y ancol T, (MX < MY; Z chứa không liên kết π; X, Y, Z, T mạch hở) Đốt cháy m gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 0,62 mol O2, thu 0,68 mol CO2 0,5 mol H2O Mặt khác, m gam E tác dụng vừa đủ với 0,22 mol NaOH dung dịch, cạn dung dịch sau phản ứng, thu phần chứa ancol T hỗn hợp chất rắn F (trong F chứa muối với tỉ lệ số mol 7: 4) Dẫn tồn T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,9 gam; đồng thời 3,36 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng Z E giá trị gần với giá trị sau đây? A 53 B 50,5 C 42 D 52 Câu 75: Cho phát biểu sau (a) Amino axit tính lưỡng tính (b) Cơng thức phân tử axit glutamic C5H9NO4 (c) thể phân biệt Gly- Ala Gly-Gly-Gly phản ứng màu biure (d) Dung dịch amin làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng (e) Ứng với công thức phân tử C2H7N, đồng phân amin bậc hai (g) H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH đipeptit Số phát biểu A B C D Câu 76: Cho phản ứng sau: (a) NaOH + HCl → NaCl + H2O (b) Cu (OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O (c) Ba (OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O (d) 2KOH + H2S → K2S + 2H2O Số phản ứng phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O A B C D Câu 77: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin etylamin Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,57 mol O2 Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 (trong số mol CO2 0,37 mol) Cho lượng X vào dung dịch KOH dư a mol KOH tham gia phản ứng Giá trị a A 0,08 B 0,09 C 0,07 D 0,06 Câu 78: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu, Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,61 mol HCl, thu dung dịch Y chứa (m + 16,195) gam hỗn hợp muối (không chứa ion Fe3+) hỗn hợp khí Z (gồm 0,035 mol H2 0,05 mol NO) Cho NaOH dư vào Y, sau phản ứng thu 24,44 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Cu X A 26,32% B 22,18% C 15,92% D 25,75% Câu 79: Hòa tan hết 35,52 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, FeCl2 Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,816 mol HCl thu dung dịch Y 0,144 mol khí NO Cho từ từ dung dịch AgNOS vào dung dịch Y đến phản ứng xảy hồn tồn lượng AgNO3 phản ứng 1,176 mol, thu 164,496 gam kết tủa, 0,896 lít khí NO2 (đktc) dung dịch Z chứa m gam muối Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 86 B 88 C 82 D 84 Câu 80: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm chất cơng thức phân tử C2H7O3N C2H10O3N2 tác dụng với dung dung dịch chứa 0,25 mol KOH Sau phản ứng, cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Y (chỉ chứa chất vô cơ) Giá trị m A 17,25 B 16,9 C 18,85 D 16,6 ĐÁP ÁN 41-A 42-A 43-B 44-B 45-A 46-A 47-B 48-C 49-D 50-A 51-A 52-B 53-A 54-D 55-C 56-C 57-C 58-A 59-D 60-C 61-C 62-D 63-B 64-A 65-B 66-A 67-A 68-C 69-D 70-D 71-A 72-B 73-C 74-C 75-C 76-B 77-C 78-D 79-B 80-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: A Glucozơ đường đơn không tham gia phản ứng thủy phân Câu 42: A Câu 43: B dac C2 H5OH  CH3COOH   CH3COOC2 H5  H2O t0 H SO =>sinh este=> phản ứng este hóa Câu 44: B Trùng hợp monome CH2=CH2 thu polime tên gọi polietilen Câu 45: A Urê cơng thức (NH2)2CO, urê loại phân bón hóa học quan trọng phổ biến nơng nghiệp Urê thuộc loại phân bón hóa học phân đạm Câu 46: A Câu 47: B NaOH NaCl chất điện li mạnh CH3COOH chất điện li yếu C2H5OH chất điện li Câu 48: C A CH3COOCH3 metyl axetat B HCOOC2H3 vinyl fomat C HCOOC2H5 ety fomat D C2H5COOCH3 metyl etylat Câu 49: D Công thức phân tử axetilen C2H2 Câu 50: A Câu 51: A n Ag  2nGlucozo  0,  mAg  21,6gam Câu 52: B mHNO3  160  63%  100,8  m NH3 phan ung  H 100,8 17  27, 63 27,  80% 34 Câu 53: A -Tơ nhận tạo (hay tơ bán tổng hợp) xuất phát từ polime thiên nhiên chế biến thêm phương pháp hóa học => Tơ visco -Tơ tằm tơ thiên nhiên -Tơ nilon – 6,6 Tơ nilon – tơ tổng hợp Câu 54: D Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu tím đặc trưng (phản ứng màu biure) Câu 55: C Phương trình phản ứng C viết Fe2+ khử Ag+ Câu 56: C Tính cứng khơng phải tính chất vật lý chung kim loại kim loại tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt ánh kim Câu 57: C Câu 58: A CaCO3  CaO  CO2  Câu 59: D Glucozơ không thuộc loại đisaccarit Câu 60: C Câu 61: C n KOH  3nC3H5  OH 3  0,03 Bảo toàn khối lượng: mX  mKOH  mmuoi  mC3H5  OH  mX  a  8,82 Câu 62: D Các cặp phản ứng: Al+ Fe(NO3)2 ; Al+ AgNO3 ; Cu+ AgNO3 ; Fe(NO3)2 + HCl ; Fe(NO3)2 + AgNO3 ; HCl+AgNO3 ; Al+HCl Câu 63: B n H2  0, 25  n OH Y  0,5  n COOAncol  0,5 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy  n O2  2, 225 Bảo toàn O => n O X  1,  n COO  0,6 n COOPhenol  0,6  n COOAncol  0,1 n NaOH  n COOAncol  2n COOPhenol  0,7 n H2O  n COOPhenol  0,1 Bảo toàn khối lượng => mmuối = 57,9 Câu 64: A Câu 65: B Câu 66: A Ancol dạng Cn H2n  2O =>Số H=2n+2= 2nH2O / n Ancol  5,5  n  1,75 = =>Ancol gồm CH3OH RCH2OH =>Andehit gồm HCHO RCHO =>nadehit =0,1 Khi RCHO CH3CHO nHCHO đạt giá trị nhỏ Khi nHCHO=0,025 nCH3CHO=0,075 (Bấm hệ 0,1 mol 1,75C)  n HCHO  0,025  0, 025   0, 075   n Ag  0,  27  mAg  43, H2O : x NH : v mM  57  u  v   14  u  4v   18x  15v  31,644   233 2  u  v   u  4v   228 1,5  u  v    u  4v   x  0,5v  3 1 23  u  0,12; v  0,168; x  0,09  a  111u  168v  41,544  D %n AlaNa  41,67%  A Đốt hết x = 0,09 mol M cần: n O2  2, 25  u  v   1,5  u  4v   0, 25v  1,878 Đốt b mol M cần n O2  1,565  b  1,565  0,09 /1,878  0,075  B Khi đốt 31,644 gam M, bảo toàn khối lượng: 31,644+1,878.32= mCO2  mH2O  14  u  2v   mCO2  mH2O  85,356  C sai Câu 69: D Đoạn ứng với tạo thành kết tủa lúc n Al2 SO4   a  n Al OH  2a n BaSO4  3a 3  78.2a  244.3a  17,1  a  0,02 Khi Al  OH 3 bị hòa tan hết lại BaSO4  m  233.3a  13,98 Mặt khác, m lượng kết tủa thu thời điểm n Ba  OH   x  233x  78.2x /  13,98  x  0,0491 Câu 70: D n O   mY  mX  /16  0,  n H2O  0, n H2  0,1 n HCl  V n H2SO4  0,5V Bảo toàn H : V  2.0,5V  0, 2.2  0,1.2  V  0,3 lít = 300 ml Câu 71: A HOOC  CH  CH  CH  NH   COOH  CH3OH  HCl  CH3OOC  CH  CH  CH  NH3Cl   COOH  H 2O CH3  OOC  CH  CH  CH  NH3Cl   COOH  C2 H5OH  CH3  OOC  CH  CH  CH  NH3Cl   COOC2 H5  H 2O CH3  OOC  CH  CH  CH  NH3Cl   COOC2 H5  3NaOH  NaOOC  CH  CH  CH  NH   COONa  CH3OH  C2 H5OH  NaCl  H 2O Y C6H12O4NCl T C5H7O4Na2N Câu 72: B Quy đổi hỗn hợp thành Na (0,28 mol) ; Ba (a mol) O (b mol) =>137a+16b+0,28.23=40,1 Bảo toàn electron : 2a+0,28=2b+0,14.2 =>a=b=0,22 Vậy dung dịch X chứa Na+ (0,28) ; Ba2+ (0,22) OH- (0,72) n CO2  0, 46  Dung dịch Y chứa Na   0, 28 , HCO3  0,  CO32  0,04  n HCl  0,08 n H2SO4  0, 2a  n H  0, 4a  0,08 Khi Z vào Y vào Z lượng CO2 thu khác nên axit không dư Cho từ từ Z vào Y : CO32  H  HCO3 0,04 0,04 HCO3  H  CO2  H2O .x x  0,04  x  0, 4a  0,08 1 Cho từ từ Y vào Z : n CO2 / n HCO3  1/  n CO2 phan ung  u n HCO2 phan ung  5u n CO2  u  5u  1, 2x  3 3 n H  2u  5u  0, 4a  0,08    3  u  0, 2x vào (4) : 1, 4x  0, 4a  0,08  5 1 5  x  0,1 a  0,15 Câu 73: C Các chất X, Y, Z thỏa mãn : X CH  C  C  CH Y CH  C  C  CH2 Z CH  C  CH2  CH3 (a) Đúng (b) Sai (c) Sai, Y vinyl axetilen (d) Đúng Câu 74: C T dạng T(OH)t n H2  0,075  n T  0,15 / t =>m tăng=  T  16t   0,15 / t  4, 45 T 41t  t  3,T  41: C3H5  OH 3  0,05mol  n NaOH  0,165  n NaOHphan ung  0,11 Quy đổi E thành : C3H5  OH 3 : 0,05 HCOOH : 0,11 CH2 : a;H2 : b ;H2O : c n CO2  0,05   0,11  a  0,34 n H2O  0,05   0,11  a  b  c  0, 25 n O2  0,05.3,5  0,11.0,5  1,5a  0,5b  0,31  a  0,08;b  0,08;c  0,06 Vì a  b  nên axit (sau quy đổi) gồm : CH  C  COOH  0,04  HCOOH (0,07) n Z  c /  0,02 Bảo toàn khối lương => mE  9,54 Z chứa không liên kết  nên Z là:  CH  C  COO HCOO2 C3H5  0,02  %Z  41,93% Câu 75: C (a) Đúng (b) Đúng (c) Đúng, Gly-Ala khơng phản ứng màu biure (d) Sai, ví dụ C6H5NH2 (anilin) khơng làm đổi màu chất thị (e) Đúng, (CH3)2NH (g) Sai, dipeptit phải tạo từ anpha-amino axit Câu 76: B Câu 77: C Gly=NH3+CH2+CO2 Ala  NH3  2CH2  CO2 Val  NH3  4CH2  CO2 CH3 NH2  NH3  CH2 C2 H5 NH2  NH3  2CH2 Quy đổi X thành NH3  0,16 mol  ,CH  x mol  CO2  y mol  n O2  0,16  0,75  1,5x  0,57  x  0,3 n CO2  x  y  0,37  y  0,07  n KOH  y  0,07 Câu 78: D Bảo toàn khối lượng: m  0,61 36,5  m  16,195  1,57  mH2O  n H2O  0, 25 Z chứa H2  0, 035 NO  0, 05 Bảo toàn H  n NH4  0,01 Bảo toàn N  n Fe NO3   0, 03 Bảo toàn O  n Fe3O4  0,03 n Cu  a n Mg  b Bảo toàn electron: 2a  2b  0,03.2  0,035.2  0,05.3  0,01.8 m  98a  58b  90  0,03  0,03.3  24, 44  a  0,08 b  0,1  %Cu  25,75% Câu 79: B Kết tủa gồm AgCl (u) Ag (v)  n AgNO3  u  v  1,176 m  143,5u  108v  164, 496  u  1,056 v  0,12 Y khử Ag+ nên Y chứa Fe2+ , Y tạo khí NO2 với AgNO3 nên Y chứa H+ dư không chứa NO3 n H  0,816  4n NO  2n NO2  10n NH  n NH  0, 016   Bảo toàn N => n Fe NO3   n NO  n NH /  0, 08 Bảo toàn Cl  n FeCl2  0,12  mMg  mAl  mX  mFe NO     mFeCl2  5,88 Bảo toàn N  n NO  Z  n AgNO  n NO2  1,136 3 Z chứa Fe3  0,12  0,08  0,  , NH4  0,016  , Mg 2 Al3 (tổng 5,88 gam), NO3 1,136  =>mmuối=87,8 Câu 80: D Sản phẩm rắn chứa chất vô nên X gồm CH3NH3HCO3 CH3NH3-CO3-NH4 => Chất rắn gồm K 2CO3  0,1mol  KOH dư (0,05 mol) mrắn =16,6 gam ...  14  u  4v   18 x  15 v  31, 644   233 2  u  v   u  4v   228  1, 5  u  v    u  4v   x  0,5v  3 1  23  u  0 ,12 ; v  0 ,16 8; x  0,09  a  11 1u  16 8v  41, 544... OH 3 : 0,05 HCOOH : 0 ,11 CH2 : a;H2 : b ;H2O : c n CO2  0,05   0 ,11  a  0,34 n H2O  0,05   0 ,11  a  b  c  0, 25 n O2  0,05.3,5  0 ,11 .0,5  1, 5a  0,5b  0, 31  a  0,08;b  0,08;c... Câu 74: C T có dạng T(OH)t n H2  0,075  n T  0 ,15 / t =>m tăng=  T  16 t   0 ,15 / t  4, 45 T 41t  t  3,T  41: C3H5  OH 3  0,05mol  n NaOH  0 ,16 5  n NaOHphan ung  0 ,11 Quy đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 THPT sở GD đt vĩnh phúc lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 THPT sở GD đt vĩnh phúc lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay