đề thi thử THPTQG 2019 THPT chuyên lam sơn thanh hóa lần 1 có lời giải

17 5 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:55

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN LẦN I Câu 1: Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng A Đá vôi B Vôi sống C Phèn chua D Thạch cao C Fe (NO3)3 D Fe2(SO4)3 Câu 2: Cơng thức hóa học sắt (III) nitrat A FeCl3 B Fe(NO3)2 Câu 3: Kim loại Cu không tan dung dịch sau đây? A HNO3 đặc nguội B H 2SO4 loãng C HNO3 loãng D H 2SO4 đặc, nóng Câu 4: Phương trình hóa học sau viết sai: A Cu  2HNO3  Cu  NO3 2  H2 B Cu  2AgNO3  Cu  NO3 2  2Ag C Fe  CuCl2  FeCl2  Cu D Cu  2FeCl3  2FeCl3  CuCl2 Câu 5: Chất không phân hủy môi trường axit là: A Xenlulozơ B Tinh bột C Glucozơ D Saccarozơ Câu 6: Khi hòa tan vào nước, chất làm cho quỳ tím chuyển màu xanh : A Hiđroclorua B Metylamin C Etanol D Glyxin Câu 7: Thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng A Este hóa B Trùng ngưng C Xà phòng hóa D Tráng gương Câu 8: Khi cho dung dịch anbumin tác dụng với Cu SO 2 tạo thành hợp chất màu A Vàng B Đỏ C Trắng D Tím C Propyl axetat D Metyl axetat Câu 9: Tên gọi CH3COOCH2CH3 A Etyl axetat B Metyl propionat Câu 10: Hòa tan hồn tồn 4,8 gam Mg dd HCl dư thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 2,24 B 1,12 C 3,36 D 4,48 Câu 11: Hòa tan 1,12 gam Fe 300ml dung dịch HCl 0,2 M thu dung dịch X khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: G A 7,36 B 8,61 C 10,23 D 9,15 Câu 12: Kết luận sau không A Phenol  C6 H5OH  anilin không làm đổi màu quỳ tím B Tơ nilon-6,6 cấu tạo nguyên tố hóa học C lsoamyl axetat mùi dứa D Tinh bột xenlulozơ thuộc nhóm polisaccarit Câu 13: Cho dãy chất: NH2CH  CH3  COOH, C6 H5OH  phenol  , CH3COOC2 H5 , C2 H5OH, CH3 NH3Cl Số chất dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng A B C D Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm este no, đơn chức Y ancol đơn chức Z tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M, thu 0,35 mol ancol Z Khi đun nóng Z với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp thu chất hữu T tỉ khối so với Z 1,7 Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 44,24 lít (đktc) khí O2 Cơng thức phân tử axit tạo Y A C3H6O2 B C2 H4O2 C C5 H10O2 D C4 H8O2 Câu 15: Nhỏ từ từ giọt đến hết 30ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch chứa Na 2CO3 0,2M NaHCO3 0,2M Sau phản ứng kết thúc, thể tích khí CO2 thu A 224ml B 336ml C 672ml D 448ml Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X, thu 10,08 lít khí CO2 (đktc) 8,1 gam H2O Công thức phân tử X A C2 H4O2 B C5 H10O2 C C3H6O2 D C4 H8O2 Câu 17: Dãy gồm chất phản ứng với Fe(NO3)2 A NaOH, Mg, KCl, H2SO4 B AgNO3 , Br2 , NH3 , HCl C AgNO3 , NaOH,Cu, FeCl3 D KCl, Br2 , NH3 , Zn Câu 18: Chất X cơng thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH sinh chất Y cơng thức phân tử C2H3O2Na Công thức X A HCOOC3H5 B C2 H5COOCH3 C HCOOC3H7 D CH3COOC2 H5 Câu 19: Hỗn hợp X gồm axit axetic metyl fomat Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 0,1M Giá trị m A 24,6 B 2,04 C 1,80 D 18,0 Câu 20: nhiều loại bánh cần tạo độ xốp, trình nhò bột người ta thường cho thêm hóa chất số hóa chất sau: A NaCl B NaNO3 C Na2CO3 D NH4HCO3 Câu 21: X hợp chất hữu chứa nhân thơm cơng thức phân tử C7H6O3 Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1: Số công thức cấu tạo phù hợp với X A NaCl B NaNO3 C Na2CO3 D NH4HCO3 Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 5,16 gam hỗn hợp X gồm ancol CH3OH,C2 H5OH,C3H7OH,C4H9OH lượng khí O (vừa đủ) thu 12,992 lít hỗn hợp khí đktc Sục tồn lượng vào bình đựng dung dịch Ca  OH 2 dư thấy khối lượng dung dịch bình giảm m gam Giá trị m : A 7,32 B 6,84 C 7,48 D 6,46 Câu 26: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Chuyển màu đỏ Y Nước brom Kết tủa trắng Z AgNO3 / NH3 Kết tủa Ag T Cu  OH 2 Màu xanh lam Các dung dịch X,Y,Z,T là: A Axit axetic, glucozo, xenlulozo B Natri axetat, anilin, glucozo, saccarozo C Axit axetic, anilin, saccarozo, glucozo D Axit glutamic, anilin, glucozo, saccarozo Câu 27: Để trung hòa 25 gam dung dịch amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X A C3H5 N B C3H7 N C C2 H7 N D CH5 N Câu 28: Cho tất đồng phân đơn chức,mạch hở,có cơng thức phân tử C2 H4O2 tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy A B C D Câu 29: Đun nóng 250 gam dung dịch glucozo với dung dịch AgNO3 / NH3 thu 15 gam Ag,nồng độ dung dịch glucozo A 10% B 30% C 15% D 5% Câu 30: Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55gam chứa 35,43% Ca  H2 PO4 2 lại CaSO4 Độ dinh dưỡng phân bón ? A 21,5% B 16% C 61,2% D 21,68% Câu 31: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 1M với điện cực trơ,cường độ dòng điện 5A thời gian 25 phút 44 giây dừng lại Khối lượng dung dịch giảm sau điện phân A 3,2gam B 3,84gam C 2,88gam D 2,56gam Câu 32: Thủy phân hoàn tồn tinh bột dung dịch axit lỗng,thu chất hữu X Cho X phản ứng với khí H (Ni, t  ) thu chất hữu Y Các chất X,Y A glucozo, sorbitol B glucozo, fructozo C glucozo, saccarozo D glucozo, etanol Câu 33: Lấy m gam Mg tác dụng với 500ml dung dịch AgNO3 0, 2M Fe  NO3 3 2M Kết thúc phản ứng thu (m+4) gam kim loại Gọi a tổng giá trị m thỏa mãn toán trên, giá trị a ? A 25,3 B 7,3 C 18,5 D 24,8 Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X,este đơn chức Y andehit Z (X,Y,Z no, mạch hở cừng số nguyên tử hidro) tỉ lệ mol tương ứng : : thu 24,64 lít CO2 (đktc) 21,6gam nước Mặt khác cho 0,6 mol hỗn hợp E tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 đun nóng thu m gam Ag Giá trị m A 86,4 gam B 97,2 gam C 64,8 gam D 108 gam Câu 35: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na 2O, K, K O, Ba BaO (oxi chiếm 8,75% khối lượng) vào H 2O thu 400 ml dung dịch Y 1,568 lít H (đktc) Trộn 200ml dung dịch Y với 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M H2SO4 0,15M thu 400ml dung dịch pH = 13 Các phản ứng xảy hoàn toàn giá trị m gần với giá trị sau đây? A 15 B 14 C 13 D 12 Câu 36: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ,hiệu suất 100% dòng điện cường độ khơng đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 0,15 mol HCl, sau thời gian điện phân thu dung dịch Y khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X Cho 15 gam bột Fe vào Y đến kết thúc phản ứng thu m gam chất rắn.biết khí sinh hòa tan khơng đáng kể nước Giá trị m A 8,6 B 15,3 C 8,0 D 10,8 Câu 37: Chia m gam hỗn hợp T gồm peptit mạch hở thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần thu CO2 , N2 7,02 gam H 2O Thủy phân hoàn toàn phần thu hỗn hợp X gồm Ala, Gly, Val Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M KOH 0,6M, thu dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 19,88 B 24,92 C 24,20 D 21,32 Câu 38: Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol HNO3 y mol Al  NO3 3 , kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tỉ lệ b:a giá trị A 12 B 13 C 11 D 14 Câu 39: Chia 0,15 mol hỗn hợp X gồm số chất hữu (trong phân tử chứa C,H O) thành ba phần Đốt cháy phần lượng oxi vừa đủ hấp thu toàn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vơi dư thu gam kết tủa Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 / NH3 thu 8,64 gam Ag Phần ba tác dụng với lượng Na vừa đủ thu 0,448 lít H (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng 0,15 mol hỗn hợp X A 6,48 gam B 5,58 gam C 5,52 gam D 6,00 gam Câu 40: Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm amino axit (phân tử chứa nhóm NH nhóm COOH) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu dung dịch X Thêm tiếp 300ml dung dịch NaOH 1M vào X sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu 26,19 gam chất rắn khan Y Hòa tan Y dung dịch HCl dư thu dung dịch chưa m gam muối Giá trị m A 35,39 B 37,215 C 19,665 D 39,04 ĐÁP ÁN 1-B 2-C 3-B 4-A 5-C 6-B 7-C 8-D 9-A 10-D 11-D 12-C 13-B 14-B 15-A 16-C 17-B 18-D 19-C 20-D 21-B 22-B 23-C 24-D 25-A 26-D 27-D 28-C 29-D 30-A 31-A 32-A 33-A 34-D 35-C 36-A 37-D 38-C 39-B 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Đất bị chua tức đất pH muốn khử chua phải dùng chất tính bazo =>dùng vơi sống để khử chua cho đất vừa rẻ vừa an tồn Câu 2: C Cơng thức hóa học sắt (III) nitrat Fe (NO3)3 Câu 3: B A,C,D axit tính oxi hóa mạnh =>hòa tan Cu B H / H2  Cu 2 / Cu  Cu  H  không phản ứng Câu 4: A Phản ứng Cu HNO3 khơng tạo sản phẩm H2 ion H+ khơng oxi hóa Cu Câu 5: C Glucozơ monosaccarit khơng bị thủy phân => chọn C lại dissaccarit polisaccarit bị thủy phân ạo monosaccarit : Tinh bột xenlulozo: Câu 6: B A Hiđroclorua=> quỳ tím hóa đỏ B Metylamin=> quỳ tím hóa xanh C Etanol => quỳ tím khơng đổi màu D Glyxin=> quỳ tím khơng đổi màu Câu 7: C Thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa Nó bắt nguồn từ phản ứng thủy phân chất béo – trieste, môi trường kiềm => xà phòng Câu 8: D Khi cho dung dịch anbumin tác dụng với Cu SO 2 tạo thành hợp chất màu tím (đặc trưng) Câu 9: A Tên gọi CH3COOCH2CH3 etyl axetat Câu 10: D Câu 11: D  Dung dịch X chứa Fe2 0,02mol,H 0,02mol Cl  0,06mol Thêm AgNO3 dư : nH  4nNO  nNO  0,005  ne  nFe2  3nNO  nAg  nAg  0,005mol Mặt khác nAgCl  0,06mol nên m kết tủa = 9,15 gam Câu 12: C Câu 13: B chất tác dụng với dung dịch KOH đun nóng: NH 2CH  CH  COOH  KOH  NH  CH  CH   COOK  H 2O C6H 5OH  KOH  C6H 5OK  H 2O CH3COOC2H  KOH  CH3COOK  C2H 5OH CH3NH3Cl  KOH  CH3NH  KCl  H 2O Câu 14: B MT = 1,7 MZ nên T ete  2MZ  18  1,7MZ  MZ  MZ  60: C3H7OH Quy đổi X thành C3H7OH (0,35), CnH2nO2  0,2 H 2O nO  0,35.4,5  0,2 1,5n  1  1,975  n  : C2H 4O2 Câu 15: A nHCl  0,03; nNa CO  nNaHCO  0,02 2  3  H  CO  HCO 0,02 0,02 HCO3  H   CO2  H 2O 0,01 0,01  V  0,224(l)  224ml Câu 16: C nCO  NH O  0,45  Este no, đơn chức,mạch hở Số C  nCO nX   X C3H6O2 Câu 17: B Dãy A, D: KCl không phản ứng Dãy C: Cu, FeCl không phản ứng Dãy B: tất phản ứng: Ag  Fe2  Fe3  Ag Br 2  Fe2  Fe3  Br  NH  H 2O  Fe2  Fe  OH 2  NH 4 H   NO3  Fe2  Fe3  NO  H 2O Câu 18: D Y muối CH3COONa => X dạng CH3COO Mà CTPT X C4 H8O2 nên X CH3COOC2 H5 Chất X cơng thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH sinh chất Y cơng thức phân tử Câu 19: C X cơng thức chung C2H 4O2  nX  nNaOH  0,03  mX  0,03.60  1,8gam Câu 20: D Câu 21: B phân tử X k = nX : nNaOH  1: nên X chứa este phenol +1 phenol X HCOO  C6H4  OH  o,m,p Câu 25: A Đặt a,b số mol CO2 ,H2O  a  b  0,58 nO X   nX  b  a  mX  12a  2b  16  b  a  5,16  a  0,24; b  0,34 nCaCO  nCO  0,24 m  M CO  mH O  mCaCO  7,32 2  giảm 7,32 gam Câu 26: D Câu 27: D X đơn chức nên nX  nHCl  0,1 mX  25.12,4%  3,1gam  mX  31: CH 5N Câu 28: C Các đồng phân đơn chức, mạch hở, cơng thức phân tử C2H 4O2 gồm CH3COOH;HCOOCH3 phản ứng : CH3COOH  Na  CH3COONa  H CH3COOH  NaOH  CH3COONa  H 2O CH3COOH  Na2CO3  CH3COONa  CO2  H 2O HCOOCH3  NaOH  HCOONa  CH 3OH Câu 29: D 5  nC H O  12 36 72  C%C6H12O6  5% nAg  Câu 30 : nCa H PO   15,55.35,43%  0,02354 234 Bảo toàn P  nP O  0,02354  Độ dinh dưỡng = %P2O5  21,54% Câu 30: A Câu 31: A lt  0,08 F nCuSO  0,1 ne  ne  0,04 n anot : nO  e  0,02  mgiam  mCu  mO  3,2gam catot :nCu  Câu 32: A Vì tinh bột tạo thành từ mắt xích  Glucozo =>Thủy phân hoàn toàn tinh bột => Glucozo Glucozo + H2 => sorbitol Câu 33: A nAg  0,1 nFe3  Mg  2Ag  Mg2  2Ag 1 Mg  Fe3  Mg2  2Fe2  2 Mg  Fe2  Mg2  Fe  3 Nếu (1) chưa xong, đặt nMg  a  m  108.2a  24a   a   m  0,5 48 Nếu (1) xong, (2) chưa xong (1) nMg  0,05 (2) đặt nMg  b m  108.0,1 24  0,05  b   b   m  24  b  0,05  6,8 30 Nếu (1) (2) xong, (3) chưa xong : (1) nMg  0,05 (2) nMg  0,5 Ở (3) đặt nMg  c m  108.0,1  56c  24  0,05  0,5  c   c  0,2  m  24  0,05  0,5  c  18 Vậy tổng giá trị = 0,5 +6,8+18=25,3 Câu 34: D nH O  1,2  số H = 2nH O nE 4 Các chất số H nên E gồm : X CH3OH  3amol  Y HCOOCH3  a mol  Z CnH4Oz  2a mol   nE  3a  a  2a  0,6  a  0,1 nCO  3a  2a  2na  1,1  n  Z no, mạch hở nên z OHC  CH2  CHO nAg  2nY  4nZ  mol  mAg  108 gam Câu 35: C nHCl  0,04 nH SO  0,03  nH 0,1 pH  13  OH   0,1  nOH du  0,04 du  nOH ban đầu = 0,1 + 0, 04=0,14  nOH Y = 0,28 nOH  2nH  2nO  nO  0,07 mO  mX   12,8gam 8,75% Câu 36: A CuSO4  2HCl  Cu  Cl  H 2SO4 0,2 0,15 .0,075 0,075 nCuSO du  0,125 CuSO4  H 2O  Cu  O2  H 2SO4 0,125 a 0,5a  m giảm  mCu  mCl  mO  14,125 2  a  0.05 Dung dịch Y chứa CuSO4 dư (0,075) H2SO4  0,125 thêm vào Y 15 gam Fe:  nCu  0,075; mFe dư = 3,8  m  8,6 Câu 37: D nNaOH  0,1; nKOH  0,12 Gọi X NH2  R  COOH  nHCl  nNaOH  nKOH  nX  mX  0,14 Bảo toàn khối lượng: mX  mNaOH  mKOH  m chất tan mH2O mX  12,46 Quy đổi phần T thành : C2H3ON : 0,14mol (Bảo toàn) CH : amol H 2O : bmol Khi đốt T  nH2O  0,14.1,5  a  b  0,39 1 Số N trung bình = 0,14/b  Số CONH trung bình = 0,14/b -1  nH2O phản ứng = b(0,14/b -1) =0,14 - b Bảo toàn khối lượng cho phản ứng thủy phân: 0,14.57  14a  18 0,14  b  18b  12,46 2 1 2  a  0,14 b  0,04  mT  10,66  mT ban đầu  10,66.2  21,32 Câu 38: C nKOH  0,56  x  3a nKOH  1,04  x  3 a  0,8x  nKOH  b  x  4y   a  0,8x  nKOH  7x  0,08  x  4y  a  a  0,12; b  1,32;x  0,2;y  0,35  b: a  11 Câu 39: B nC  nCaCO3  0,05 nX  0,05  Các chất 1C  X chứa CH3OH  a ,HCOOH  b ,HCHO  c  nX  a  b  c  0,05 nAg  2b  4c  0,08 nH2  a/  b/  0,02  a  b  0,02& c  0,01  mX  1,86gam  mX ban đầu  1,86.3  5,58 Câu 40: B Gọi A amino axit Bảo toàn khối lượng : mA  m  COOH 2  mNaOH  mY  mH2O  nH2O  0,25 Dễ thấy nH2O  nNaOH nên NaOH dư  nH2O  nA  2n  COOH 2  nA  0,15 Y  HCl  m muối mA  0,15.36,5  0,3.58,5  37,215 ... ĐÁP ÁN 1- B 2-C 3-B 4-A 5-C 6-B 7-C 8-D 9-A 10 -D 11 -D 12 -C 13 -B 14 -B 15 -A 16 -C 17 -B 18 -D 19 -C 20-D 21- B 22-B 23-C 24-D 25-A 26-D 27-D 28-C 29-D 30-A 31- A 32-A 33-A 34-D 35-C 36-A 37-D 38-C 39-B...  0 ,14 .1, 5  a  b  0,39 1 Số N trung bình = 0 ,14 /b  Số CONH trung bình = 0 ,14 /b -1  nH2O phản ứng = b(0 ,14 /b -1) =0 ,14 - b Bảo toàn khối lượng cho phản ứng thủy phân: 0 ,14 .57  14 a  18 ... Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Đất bị chua tức đất có pH muốn khử chua phải dùng chất có
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 THPT chuyên lam sơn thanh hóa lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 THPT chuyên lam sơn thanh hóa lần 1 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay