BÁO cáo CHUYÊN đề QUY đổi PEPTIT

12 17 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:55

& HÓA HỌC 12: CHUYÊN ĐỀ QUI ĐỔI PEPTIT I TẠI SAO CÓ THỂ QUY ĐỔI HỢP CHẤT PEPTIT Do peptit cấu tạo từ α-amino axit đồng đẳng nhau, nên chuyển chúng thành chất đơn giản nhóm CH2 - Cụ thể cấu tạo chất sau: + Gly: C2H5O2N + Ala: C3H7O2N = Gly (C2H5O2N) + 1CH2 + Val: C5H9O2N = Gly (C2H5O2N) + 3CH2 + Lys: C6H14O2N2 = Gly (C2H5O2N) + 4CH2 + NH + Glu: C5H9O4N = Gly (C2H5O2N) + 2CH2 + COO Dựa vào cấu tạo có trường hợp quy đổi sau: TH1: Peptit tạo từ α – amino axit dạng H2N-CnH2n-COOH (Gly, Ala, Val) H HN CH(R)CO x mol n quy đổi OH HNCO: nx mol CH2: y mol H2O: x mol F Trong đó: H2NCH(R)COOH amin axit no, phân tử nhóm -COOH nhóm -NH2; n số gốc amino axit phân tử peptit F Nếu peptit tạo amino axit khác ta suy ra: Caa = n CH + n CONH n CONH ; Cgoác CH(R) = n CH n CONH TH2: Peptit tạo từ α – amino axit có mắc xích Lys Quyđổi thành HNCO CH2 H2O NH & HÓA HỌC 12: CHUYÊN ĐỀ QUI ĐỔI PEPTIT TH3: Peptit tạo từ α – amino axit có mắc xích Glu Quy đổi thành HNCO CH2 H2O CO2 VD1: Đipeptit mạch hở X tripeptit mạch hở Y tạo nên từ aminoaxit (no, mạch hở, phân tử chứa nhóm –NH nhóm –COOH) Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol Y, thu tổng khối lượng CO2 H2O 54,9 gam Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu cho lội từ từ qua nước vôi dư, tạo m gam kết tủa Giá trị m A 120 B 60 C 30 D 45 Hướng dẫn giải Quyđổi Y thành HNCO: 0,3 mol CH2: y mol H2O: 0,1 mol ⇒ mCO2 + mH2O = 54,9 ⇒ (0,3 + y).44 + (0,25 + y).18 = 54,9 ⇒ y = 0,6 ⇒ Caa = n CH + n CONH n CONH ⎯ 6CO2 ⇒ A = ⇒ X: C6 ⎯→ VD2: Tripeptit X tetrapeptit Y mạch hở Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X Y tạo amino axit có cơng thức H2NCnH2nCOOH Đốt cháy 0,05 mol Y oxi dư, thu N2 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O Đốt cháy 0,01 mol X oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 29,55 B 17,73 C 23,64 D 11,82 Hướng dẫn giải Quyđổi Y thành HNCO: 0,2 mol CH2: y mol H2O: 0,05 mol ⇒ mCO2 + mH2O = 54,9 ⇒ (0,2 + y).44 + (0,15 + y).18 = 36,3 ⇒ y = 0,4 ⇒ Caa = n CH + n CONH n CONH ⎯ 9CO2 ⇒ A = ⇒ X: C9 ⎯→ VD3: Cho m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Q gồm muối Gly, Ala Val & HÓA HỌC 12: CHUYÊN ĐỀ QUI ĐỔI PEPTIT Đốt cháy hoàn toàn Q lượng oxi vừa đủ, thu lấy tồn khí đem hấp thụ vào bình đựng nước vơi dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam có 0,84 lít khí (đktc) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 6,0 B 6,9 C 7,0 D 6,08 (Đề thi thử THPT chuyên KHTN Hà Nội lần 1, năm 2017) Hướng dẫn giải VD4: Cho hỗn hợp X gồm tetrapeptit tripeptit Để thủy phân hoàn toàn 50,36 gam X cần dung dịch chứa 0,76 mol NaOH, sau phản ứng hồn tồn cạn thu 76,8 gam hỗn hợp muối gồm a mol muối glyxin b mol muối alanin Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol X O2 dư thu m gam CO2 Giá trị m A 76,56 B 16,72 C 38,28 D 19,14 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Sở GD ĐT Hải Phòng, năm 2017) 38,28gam & HÓA HỌC 12: CHUYÊN ĐỀ QUI ĐỔI PEPTIT VD5:Chia m gam hỗn hợp T gồm peptit mạch hở thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu N2, CO2 7,02 gam H2O Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M KOH 0,6M, thu dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M Biết phản ứngxảy hoàn toàn Giá trị m A 21,32 B 24,20 C 24,92 D 19,88 (Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) II BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn x mol peptit X mạch hở tạo thành từ amino axit no Y chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH thu b mol CO2 c mol nước Biết b – c = 3,5x Số liên kết peptit X A B C 10 D Câu 2: Đipeptit X, hexapeptit Y mạch hở tạo từ amino axit no, mạch hở phân tử có nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 13,2 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, làm khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu 22,3 gam chất rắn Vậy đốt cháy hoàn tồn 0,1 mol Y cần mol O2 sản phẩm cháy thu gồm CO2, H2O, N2? A 1,25 mol B 1,35 mol C 0,975 mol D 2,25 mol Câu 3: Thuỷ phân hoàn toàn m gam tetrapeptit X mạch hở thu hỗn hợp Y gồm amino axit (no, phân tử chứa nhóm -COOH, nhóm -NH2) đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần vừa đủ 58,8 lít khơng khí (chứa 20% O2 thể tích, lại N2) thu CO2, H2O 49,28 lít N2 (các khí đo đktc) Số cơng thức cấu tạo thoả mãn X A B 12 C D & HÓA HỌC 12: CHUYÊN ĐỀ QUI ĐỔI PEPTIT Câu 4: Thủy phân tetrapeptit X mạch hở thu hỗn hợp α-amino axit (no, mạch hở, phân tử chứa nhóm −NH2 nhóm −COOH) Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X CuO dư, đun nóng thấy khối lượng CuO giảm 3,84 gam Cho hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch NaOH đặc, dư thấy 448 ml khí N2 (đktc) Thủy phân hoàn toàn m gam X dung dịch HCl dư, đun nóng thu muối có khối lượng A 5,12 B 4,74 C 4,84 D 4,52 Câu 5: m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Q gồm muối Gly, Ala Val Đốt cháy hoàn toàn Q lượng oxi vừa đủ, thu lấy tồn khí đem hấp thụ vào bình đựng nước vơi dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam có 0,84 lít khí (đktc) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 6,0 B 6,9 C 7,0 D 6,08 Câu 6: hỗn hợp X gồm tetrapeptit tripeptit Để thủy phân hoàn toàn 50,36 gam X cần dung dịch chứa 0,76 mol NaOH, sau phản ứng hồn tồn cạn thu 76,8 gam hỗn hợp muối gồm a mol muối glyxin b mol muối alanin Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol X O2 dư thu m gam CO2 Giá trị m A 76,56 B 16,72 C 38,28 D 19,14 Câu 7: X peptit có 16 mắt xích tạo thành từ amino axit dãy đồng đẳng với glyxin Để đốt cháy m gam X cần dùng 45,696 lít O2 Nếu cho m gam X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH cô cạn cẩn thận thu hỗn hợp rắn Y Đốt cháy Y bình chứa 12,5 mol khơng khí, tồn khí sau phản ứng cháy ngưng tụ nước lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z Biết phản ứng xảy hồn tồn, khí đo đktc, khơng khí có 1/5 thể tích O2 lại N2 Giá trị gần m A 30,92 B 41 C 43 D 38 Câu 8: Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở amino axit (các amino axit tự amino axit tạo peptit có dạng H2NCnH2nCOOH) Thủy phân hồn tồn m gam X dung dịch NaOH, đun nóng, thấy có 1,0 mol NaOH phản ứng sau phản ứng thu 118 gam hỗn hợp muối Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X oxi, sau cho sản phẩm cháy hấp thụ vôi dư, thu kết tủa khối lượng dung dịch vôi giảm 137,5 gam Giá trị m A 82,5 B 74,8 C 78,0 D 81,6 Câu 9: phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa số peptit mạch hở dung dịch NaOH vừa đủ, thu 151,2 gam muối natri amino axit Gly, Ala Val Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thấy tốn 107,52 lít oxi (đktc), thu 64,8 gam H2O Giá trị m A 51,2 B 50,4 C 102,4 D 100,05 & HÓA HỌC 12: CHUYÊN ĐỀ QUI ĐỔI PEPTIT Câu 10: Thuỷ phân hoàn toàn m gam hexapeptit X mạch hở thu (m + 4,68) gam hỗn hợp Y gồm alanin valin Oxi hố hồn toàn lượng hỗn hợp Y cần vừa đủ a mol khí oxi, thu hỗn hợp Z gồm CO2, H2O N2 Dẫn hỗn hợp Z qua bình H2SO4 đậm đặc (dư) thấy khối lượng khí khỏi bình giảm 18b gam so với khối lượng hỗn hợp Z; tỉ lệ a : b = 51 : 46 Để oxi hố hồn tồn 27,612 gam X thành CO2, H2O N2 cần tối thiểu V lít oxi (đktc) Giá trị V gần với A 32,70 B 29,70 C 53,80 D 33,42 Câu 11: m gam hỗn hợp T gồm peptit mạch hở thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu N2, CO2 7,02 gam H2O Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M KOH 0,6M, thu dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 21,32 B 24,20 C 24,92 D 19,88 Câu 12: Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở, tạo thành từ amino axit có dạng H2NCmHnCOOH Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu dung dịch chứa 8,19 gam muối Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc) Dẫn tồn sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu m gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam Giá trị m gần giá trị sau đây? A 35,0 B 30,0 C 32 D 28 Câu 13: hợp M gồm peptit X, Y, Z, T (đều mạch hở) tạo từ α-amino axit có dạng H2NCnH2nCOOH (n ≥ 2) Đốt cháy hoàn toàn 26,05 gam M, cho toàn sản phẩm cháy (chỉ gồm CO2, H2O N2) vào bình đựng 800 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy có 3,248 lít (đktc) chất khí thu dung dịch E (chứa muối axit) có khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu Giá trị m gần giá trị sau đây? A 90 B 88 C 87 D 89 Câu 14: X amino axit có cơng thức H2NCnH2nCOOH, Y axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu m gam muối Z Đốt cháy hồn tồn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc), thu N2, Na2CO3 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O Khối lượng muối có phân tử khối nhỏ Z A 14,55 gam B 12,30 gam C 26,10 gam D 29,10 gam Câu 15: Hỗn hợp E gồm tripeptit X tetrapeptit Y mạch hở Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E dung dịch NaOH dư, thu 76,25 gam hỗn hợp muối alanin glyxin Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E dung dịch HCl dư, thu 87,125 gam muối Thành phần % theo khối lượng X hỗn hợp E gần với giá trị nào? A 27% B 31% C 35% D 22% & HÓA HỌC 12: CHUYÊN ĐỀ QUI ĐỔI PEPTIT Câu 16: Cho hỗn hợp E gồm peptit mạch hở X, Y (MX < MY) Biết X Y liên kết peptit tạo nên từ glyxin alanin Cho 7,65 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Z chứa 11,51 gam hỗn hợp muối Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 7,65 gam E cần 7,56 lít oxi (đktc) Tổng số ngun tử có phân tử Y A 36 B 46 C 30 D 37 Câu 17: Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T1, T2 (T1 T2 liên kết peptit, tạo thành từ X, Y hai amino axit có dạng H2NCnH2nCOOH; MX
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo CHUYÊN đề QUY đổi PEPTIT, BÁO cáo CHUYÊN đề QUY đổi PEPTIT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay