Tiêu chuẩn động kinh kháng thuốc

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:46

Kh¸ng thuèc ngay tõ ®Çu: BN ch­a bao giê c¾t c¬nKh¸ng thuèc tiÕn triÓn: ban ®Çu kiÓm so¸t ®­îc c¬n sau ®ã t¸i ph¸t c¬n råi kh¸ng thuèc Kh¸ng thuèc dao ®éng: BN cã giai ®o¹n c¾t c¬n nh­ng cã nh÷ng giai ®o¹n t¸i ph¸t c¬nKh¸ng thuèc t¹m thêi: ban ®Çu kh¸ng thuèc nh­ng dÇn dÇn ®¸p øng ®iÒu trÞKh¸ng thuèc ngay tõ ®Çu: BN ch­a bao giê c¾t c¬nKh¸ng thuèc tiÕn triÓn: ban ®Çu kiÓm so¸t ®­îc c¬n sau ®ã t¸i ph¸t c¬n råi kh¸ng thuèc Kh¸ng thuèc dao ®éng: BN cã giai ®o¹n c¾t c¬n nh­ng cã nh÷ng giai ®o¹n t¸i ph¸t c¬nKh¸ng thuèc t¹m thêi: ban ®Çu kh¸ng thuèc nh­ng dÇn dÇn ®¸p øng ®iÒu trÞKh¸ng thuèc ngay tõ ®Çu: BN ch­a bao giê c¾t c¬nKh¸ng thuèc tiÕn triÓn: ban ®Çu kiÓm so¸t ®­îc c¬n sau ®ã t¸i ph¸t c¬n råi kh¸ng thuèc Kh¸ng thuèc dao ®éng: BN cã giai ®o¹n c¾t c¬n nh­ng cã nh÷ng giai ®o¹n t¸i ph¸t c¬nKh¸ng thuèc t¹m thêi: ban ®Çu kh¸ng thuèc nh­ng dÇn dÇn ®¸p øng ®iÒu trÞ Động kinh kháng thuốc: tiêu chuẩn Tiến triển t.trạng kháng thuốc theo thời gian Kh¸ng thuèc tõ đầu: BN cha cắt Kháng thuốc tiến triển: ban đầu kiểm soát đợc sau tái phát kháng thuốc Kháng thuốc dao động: BN có giai đoạn cắt nhng có giai đoạn tái phát Kháng thuốc tạm thời: ban đầu kháng thuốc nhng đáp ứng điều trÞ Theo việc sử dụng thuốc kháng ĐK (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Arts (8) Kwan Qn thĨ Sè lo¹i thc sư dơng TE díi 16 ti, tÊt loại ĐK (đơn trị liệu) đa trị Tiêu chuẩn Không hết thời gian tháng, sau đợc chẩn đoán năm Tất lứa tuổi, loại ĐK Không hết năm trớc đánh giá (10) TE dới 16 tuổi, tất loại ĐK 1-3 cơn/tháng vòng 18 tháng thời gian hết kéo dài không tháng Dlugos (11) TE dới 18 tuổi, ĐK thái dơng Không hết thời gian tháng, sau đợc chẩn đoán năm (9) Berg Quan im thc t: iu chnh thuc kháng ĐK (giảm tối đa TD phụ thuốc) // Đi tìm nguyên nhân gây ĐK kháng thuốc: (+) ổ t thương khu trú (surgically remediable): Mổ sớm tốt (world-wide consensus!) (-) ổ t thương khu trú: xem xét đ trị giảm nhẹ Corpus Callosotomy Làm việc nhóm ĐK Epilepsy teamwork ...Theo việc sử dụng thuốc kháng ĐK (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Arts (8) Kwan Qn thĨ Sè loại thuốc sử dụng TE dới 16 tuổi, tất loại ĐK (đơn trị liệu) đa trị Tiêu chuẩn Không hết thời gian... đợc chẩn đoán năm (9) Berg Quan điểm thực tế: Điều chỉnh thuốc kháng ĐK (giảm tối đa TD phụ thuốc) // Đi tìm nguyên nhân gây ĐK kháng thuốc: (+) ổ t thương khu trú (surgically remediable): Mổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn động kinh kháng thuốc, Tiêu chuẩn động kinh kháng thuốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay