Phân tích và quản lý danh mục Markowitz

20 17 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:36

TOPIC 1: Phân tích và quản lý danh mục MarkowitzYêu cầu: Thực hiện theo 06 chương như sau:CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU1.Lý do chọn đề tài2.Mục tiêu nghiên cứuNghiên cứu 02 ví dụ cụ thể (two concluding examples): sử dụng 01 cổ phiếu và 01 trái phiếu của CTCP điện lạnh REE (Bond stock allocation), và 01 cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai HAG và cổ phiếu Microsoft (Domestic foreign allocation) để phân tích chiến lược phân phối tỷ lệ đầu tư giữa các loại tài sản này (tham khảo trang 61).Sử dụng dữ liệu quá khứ (historical data) của danh mục bao gồm 01 cổ phiếu và 01 trái phiếu của CTCP REE hoặc HAG để xác định:+ Các yếu tố đầu vào (considerations in determining inputs)+ Điều chỉnh lạm phát các yếu tố đầu vào cho tối ưu+ Xác định rủi ro ước tính của các yếu tố đầu vào+ Xác định hệ số tương quan qua thời gian (correlations over different time periods)+ Các yếu tố đầu vào với chu kỳ ngắn và lựa chọn danh mục với chu kỳ dài+ Xác định đường biên giới hạn hiệu quả và so sánh chúng với cổ phiếu quốc tế IBM (tham khảo trang 88 – 96). BÀI TẬP NHĨM – KIỂM TRA GIỮA KỲ MƠN: ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TOPIC 1: Phân tích quản danh mục Markowitz Yêu cầu: Thực theo 06 chương sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu 02 ví dụ cụ thể (two concluding examples): sử dụng 01 cổ phiếu 01 trái phiếu CTCP điện lạnh REE (Bond stock allocation), 01 cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai HAG cổ phiếu Microsoft (Domestic foreign allocation) để phân tích chiến lược phân phối tỷ lệ đầu tư loại tài sản (tham khảo trang 61) - Sử dụng liệu khứ (historical data) danh mục bao gồm 01 cổ phiếu 01 trái phiếu CTCP REE HAG để xác định: + Các yếu tố đầu vào (considerations in determining inputs) + Điều chỉnh lạm phát yếu tố đầu vào cho tối ưu + Xác định rủi ro ước tính yếu tố đầu vào + Xác định hệ số tương quan qua thời gian (correlations over different time periods) + Các yếu tố đầu vào với chu kỳ ngắn lựa chọn danh mục với chu kỳ dài + Xác định đường biên giới hạn hiệu so sánh chúng với cổ phiếu quốc tế IBM (tham khảo trang 88 – 96) Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN 2.1 thuyết danh mục lợi nhuận & rủi ro (Mean variance portfolio theory) 2.1.1 Các đặc điểm hội đầu tư điều kiện có rủi ro (charcteristics of opportunity set under risk) - Xác định lợi nhuận bình qn (average outcome) - Lượng hóa độ phân tán (a measure of dispersion) - Phương sai danh mục nhiều tài sản (variance of combinations of assets) - Các đặc điểm danh mục (characteristics of portfoilios in general): sử dụng cổ phiếu ngân hàng TMCP để phân tích (ACB, Sacombank, Eximbank) - Câu hỏi tập: từ – 6, trang 65 66 2.1.2 Mô tả danh mục đầu tư hiệu (Delineating efficient portfolios) - Danh mục bao gồm tài sản rủi ro (Không xem xét trường hợp bán khống): nghiên cứu trường hợp (cases – 4), cho ví dụ cụ thể hình vẽ - Các dạng đường cong danh mục (shape of portfolio curves): đường biên giới hạn hiệu trường hợp cho phép bán khống không cho phép bán khống - Đường biên giới hạn hiệu trường hợp cho vay vay mức lãi suất phi rủi ro: ví dụ hình vẽ - Câu hỏi tập: từ – 6, trang 96 97 2.1.3 Các công cụ đo lường đường biên giới hạn hiệu (techniques for calculating the efficient frontier) - Bán khống hoạt động cho vay vay mức lãi suất phi rủi ro - Bán khống phép: Không cho vay vay mức lãi suất phi rủi ro - Bán khống không phép: cho vay vay mức lãi suất phi rủi ro - Bán khống không phép: Không cho vay vay mức lãi suất phi rủi ro - Các điều kiện khống chế khác (additional constraints) - Câu hỏi tập: từ – 5, trang 125 126 2.2 Các nghiên cứu trước thuyết danh mục lợi nhuận & rủi ro: - Nghiên cứu sở luận số nghiên cứu sau: trang 66, 97 &126 (lưu ý: tìm đọc 30 chủ đề - Sử dụng mẫu để tóm tắt nghiên cứu trước đưa vào phần phụ lục - Dựa kết khảo sát bảng tóm tắt, viết so sánh tương phản kết với nhau, lập luận vững CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN DANH MỤC CỦA CÔNG TY CP QUẢN QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM) - Phân tích đánh giá kinh tế vĩ mơ thị trường chứng khốn năm 2012 - Phân tích đánh giá tình hình hoạt động đầu tư quỹ (VF1, VF4, VFA) năm 2012 Nêu cổ phiếu điển hình HAG REE - Nêu mặt ưu & khuyết CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Mơ tả liệu 4.2 Mơ hình nghiên cứu 4.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ & THẢO LUẬN 5.1 Mơ tả thống kê 5.2 Ma trận tương quan 5.3 Kết hồi quy 5.4 Kiểm định hồi quy 5.5 Thảo luận kết CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - Tóm tắt lại trình nghiên cứu đề tài - Kiến nghị, đề xuất giải pháp - Hạn chế đề tài nghiên cứu - Đề xuất hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC TOPIC 2: Xác định đường biên giới hạn hiệu mơ hình số Yêu cầu: Thực theo 06 chương sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu - Sử dụng liệu sàn giao dịch chứng khốn TPHCM mơ hình số để tối ưu hóa việc lựa chọn danh mục cho quỹ đầu tư Việt nam - Lưu ý: Nhóm dựa theo tạp chí Journal of Finance nhóm tác giả Lee, Sang, Lerro (trang 206) Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN 2.1 Cấu trúc tương quan lợi nhuận chứng khốn cơng cụ xác định đường biên giới hạn hiệu 2.1.1 Mơ hình số đơn (single-index model) - Các yếu tố đầu để phân tích danh mục (inputs to portfolio analysis) - Tổng quan mơ hình số đơn (single-index models: an overview) - Đặc điểm mơ hình số đơn (characteristics of single-index model) - Ước lượng beta (estimateing beta): bao gồm: ước tính beta khứ, độ xác beta khứ, điều chỉnh ước lượng beta khứ, lượng hóa độ dốc beta để hồi quy theo phương pháp Blume Vasicek, độ xác beta hiệu chỉnh, beta tiêu chí dự báo hệ số tương quan, beta - Mô hình thị trường (market model): cho ví dụ - Câu hỏi tập: từ câu – (trang 154, 155, 156) 2.1.2 Mô số đa cơng cụ hợp nhóm (multi-index models and grouping techniques) - Mơ hình số đa: bao gồm mơ hình số đa tổng qt, mơ hình số cơng nghiệp, cơng dụng mơ hình số đa - Các mơ hình tương quan bình qn - Các mơ hình hỗn hợp - Các mơ hình đa số (mơ hình Fama-French, Chen, roll, Ross) - Nghiên cứu phụ lục A B - Câu hỏi tập (từ – 8, trang 176 177) 2.1.3 Các công cụ đo lường đường biên giới hạn hiệu (techniques for calculating the efficient frontier) - Mô hình số đơn: bao gồm xây dựng danh mục tối ưu, xếp hạng chứng khoán, xác định lợi nhuận ngưỡng (cut-off rate), tính lợi nhuận ngưỡng, xây dựng danh mục đầu tư tối ưu Cho ví dụ cụ thể: lựa chọn 20 chứng khoán niêm yết sàn giao dịch TPHCM để phân tích - Mơ hình tương quan tĩnh (constant correlation model): bao gồm xếp hạng lựa chọn chứng khốn – khơng bán khống, tìm lợi nhuận ngưỡng, cho phép bán khống (cho ví dụ) - Tóm tắt phụ lục từ A – E - Câu hỏi tập: từ – 6, trang 205 206 2.2 Các nghiên cứu trước xác định đường biên giới hạn hiệu mô hình số: - Nghiên cứu sở luận số nghiên cứu sau: trang 156,157, 177, 178 &206, 207 (lưu ý: tìm đọc 30 chủ đề - Sử dụng mẫu để tóm tắt nghiên cứu trước đưa vào phần phụ lục - Dựa kết khảo sát bảng tóm tắt, viết so sánh tương phản kết với nhau, lập luận vững CHƯƠNG 3: CÁC LOẠI CHỨNG KHỐN TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM - Nêu cụ thể loại chứng khoán tài giao dịch thị trường chứng khốn Việt Nam - Chứng khốn tài Mỹ: chứng khốn thị trường tiền tệ (T-bills, Repos, loại ngắn hạn khác, LIBOR), chứng khốn thị trường vốn (chứng khốn có thu nhập cố định, trái phiếu,…) - Các số thị trường cổ phiếu trái phiếu Lưu ý: tham khảo tài liệu trang 11 – 23 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Mô tả liệu 4.2 Mô hình nghiên cứu 4.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ & THẢO LUẬN 5.1 Mơ tả thống kê 5.2 Ma trận tương quan 5.3 Kết hồi quy 5.4 Kiểm định hồi quy 5.5 Thảo luận kết CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - Tóm tắt lại trình nghiên cứu đề tài - Kiến nghị, đề xuất giải pháp - Hạn chế đề tài nghiên cứu - Đề xuất hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC TOPIC 3: Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu (Selecting the optimum portfolio) Yêu cầu: Thực theo 06 chương sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu - Sử dụng liệu sàn giao dịch chứng khoán TPHCM để lựa chọn danh mục tối ưu theo mơ hình VAR - Lưu ý: Nhóm dựa theo báo tạp chí sau để thực hiện: Campbell, Rachel, “Optimal portfolio selection in a VAR framework”, Journal of Banking and finance, 2001 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN 2.1 Lựa chọn danh mục tối ưu 2.1.1 Ước lượng tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng - Phân phối tài sản: bao gồm định vị thị trường phân phối tài sản động (market timing or dynamic asset allocation), xác định tỷ lệ mục tiêu, xác định độ lệch từ lợi nhuận mục tiêu - Dự báo lợi nhuận chứng khoán - Phân tích danh mục liệu rời rạc (discrete data) 2.1.2 Phương pháp lựa chọn danh mục số hội đầu tư (How to select among portfolios in the opportunity set) - Phương pháp lựa chọn trực tiếp - Giới thiệu hàm hữu dụng (preference functions) - Hàm ngại rủi ro (risk tolerance functions) - Các mơ hình phi rủi ro (safety first models) - Tối đa hóa lợi nhuận bình qn đại số - VAR (Value at risk) - Giá trị hữu dụng phần bù rủi ro cổ phiếu - Chiến lược đầu tư tối ưu nợ nhà đầu tư (đòn bẩy tài chính) - Mơ lựa chọn danh mục - Câu hỏi tập (từ – 12, trang 248 249) 2.2 Các nghiên cứu trước thuyết lựa chọn danh mục tối ưu - Nghiên cứu sở luận số nghiên cứu sau: trang 218, 249, 250, 251 (lưu ý: tìm đọc 30 chủ đề - Sử dụng mẫu để tóm tắt nghiên cứu trước đưa vào phần phụ lục - Dựa kết khảo sát bảng tóm tắt, viết so sánh tương phản kết với nhau, lập luận vững CHƯƠNG 3: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM - Thị trường tài Việt Nam - Thị trường tài Mỹ (tham khảo tài liệu trang 24-40) CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Mơ tả liệu 4.2 Mơ hình nghiên cứu 4.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ & THẢO LUẬN 5.1 Mô tả thống kê 5.2 Ma trận tương quan 5.3 Kết hồi quy 5.4 Kiểm định hồi quy 5.5 Thảo luận kết CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - Tóm tắt lại q trình nghiên cứu đề tài - Kiến nghị, đề xuất giải pháp - Hạn chế đề tài nghiên cứu - Đề xuất hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC TOPIC 4: Kiểm định mơ hình định giá tài sản vốn (Testing the capital asset pricing model) Yêu cầu: Thực theo 06 chương sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu - Sử dụng liệu sàn giao dịch chứng khốn TPHCM để kiểm định mơ hình CAPM Lưu ý: Nhóm lựa chọn số báo điển hình sở luận để tham khảo Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN 2.1 thuyết mơ hình định giá tài sản vốn 2.1.1 Lợi nhuận rủi ro - Lợi nhuận kỳ vọng, phương sai, hiệp phương sai chứng khoán đơn lẽ - Lợi nhuận rủi ro danh mục - Tập hợp hội đầu tư tài sản (efficient set for two assets) - Tập hợp hội đầu tư nhiều chứng khoán (efficient set for many securities) - Đa dạng hóa danh mục - Cho vay vay mức lãi suất phi rủi ro - Cân thị trường dài hạn (market equilibrium) - Mối quan hệ lợi nhuận kỳ vọng rủi ro - Nghiên cứu tình huống: A Job at East Yachts (trang 319) 2.1.2 Mơ hình CAPM chuẩn (the standard CAPM) - Các giả định - Mơ hình CAPM - Giá CAPM - Câu hỏi tập: từ câu – 9, trang 302, 303 2.1.3 Mơ hình CAPM mở rộng (Nonstandard forms of CAPM) - Không phép bán khống - Cho vay vay mức lãi suất phi rủi ro - Thuế thu nhập cá nhân - Tài sản phi giao dịch (nonmarketable assets) - Không đồng kỳ vọng (heterogeneous expectations) - Hành vi không nhận giá (non-price taking behavior) - Mơ hình CAPM đa kỳ - Mơ hình CAPM định hướng tiêu dùng (consumption-oriented CAPM) - Rủi ro lạm phát cân dài hạn - Mơ hình CAPM đa beta (multi-beta CAPM) - Câu hỏi tập (từ – 9, trang 328 329) 2.2 Các nghiên cứu trước mơ hình CAPM - Nghiên cứu sở luận số nghiên cứu sau: trang 303, 304, 329, 330, 331, 332 lưu ý: tìm đọc 30 chủ đề - Sử dụng mẫu để tóm tắt nghiên cứu trước đưa vào phần phụ lục - Dựa kết khảo sát bảng tóm tắt, viết so sánh tương phản kết với nhau, lập luận vững CHƯƠNG 3: CÁC CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - Mô tả biến động số chứng khoán Việt Nam năm qua CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Mô tả liệu 4.2 Mơ hình nghiên cứu 4.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ & THẢO LUẬN 5.1 Mô tả thống kê 5.2 Ma trận tương quan 5.3 Kết hồi quy 5.4 Kiểm định hồi quy 5.5 Thảo luận kết CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - Tóm tắt lại q trình nghiên cứu đề tài - Kiến nghị, đề xuất giải pháp - Hạn chế đề tài nghiên cứu - Đề xuất hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC TOPIC 5: Kiểm định mơ hình định giá kinh doanh chênh lệch (Testing the arbitrage pricing model) Yêu cầu: Thực theo 06 chương sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu - D ? + $ # I % ()2'6 * *I ] ^ 3)(C 5: a \ T U [ < F# F% * ^ $ P i a h * @ Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN 2.1 thuyết mơ hình định giá kinh doanh chênh lệch (APT) C C 5a A" *I % + - Mô hình nhân tố (factor models) - Rủi ro hệ thống phi hệ thống - Rủi ro hệ thống beta - Danh mục đầu tư mơ hình nhân tố - Beta lợi nhuận kỳ vọng - Mô hình CAPM mơ hình APT - Các phương pháp thực nghiệm định giá tài sản - Nghiên cứu tình huống: the Fama – French multifactor model and mutual fund returns C C '% *I ] ^ Fk $ # , $ E F$ - Các mơ hình – ex-ante expectations and ex-post tests - Kiểm định thực nghiệm mơ hình CAPM (trang 335 – 355) - Câu hỏi tập: từ câu – 5, trang 358 C Cl 6] ^ *I %0 + $F $ $ - APT - Ước lượng kiểm định APT - APT CAPM - Quản trị thụ động - Quản trị chủ động - Nghiên cứu phụ lục A B - Câu hỏi tập (từ – 6, trang 391 392) 2.2 Các nghiên cứu trước mơ hình APT - Nghiên cứu sở luận số nghiên cứu sau: trang 358, 359, 392, 393, 394, 395, 396 lưu ý: tìm đọc 30 chủ đề - Sử dụng mẫu để tóm tắt nghiên cứu trước đưa vào phần phụ lục - Dựa kết khảo sát bảng tóm tắt, viết so sánh tương phản kết với nhau, lập luận vững CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ QUỸ DRAGON CAPITAL CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Mô tả liệu 4.2 Mơ hình nghiên cứu 4.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ & THẢO LUẬN 5.1 Mơ tả thống kê 5.2 Ma trận tương quan 5.3 Kết hồi quy 5.4 Kiểm định hồi quy 5.5 Thảo luận kết CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - Tóm tắt lại trình nghiên cứu đề tài - Kiến nghị, đề xuất giải pháp - Hạn chế đề tài nghiên cứu - Đề xuất hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC 11 TOPIC 6: Kiểm định thị trường hiệu (Testing efficient markets) Yêu cầu: Thực theo 06 chương sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu - Sử dụng liệu sàn giao dịch chứng khoán TPHCM để NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN Lưu ý: Nhóm lựa chọn số báo điển hình sở luận để tham khảo Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN 2.1 thuyết thị trường hiệu 2.1.1 Giới thiệu (some background) 2.1.2 Các kiểm định dự báo lợi nhuận (tests of return predictability) - Các dạng đồ thời gian lợi nhuận chứng khoán - Các dạng đồ trong tuần - Các dạng đồ theo tháng - Dự đoán lợi nhuận từ lợi nhuận khứ - Tương quan ngắn hạn - Tương quan danh mục chứng khoán - Tương quan dài hạn - Lợi nhuận đặc điểm doanh nghiệp - Dự báo lợi nhuận dài hạn từ đặc điểm thị trường đặc điểm doanh nghiệp 2.1.3 Thông báo lợi nhuận 2.1.4 Phương pháp luận nghiên cứu kiện (methodology of event studies) 2.1.5 Kết vài nghiên cứu kiện 2.1.6 Tính hiệu dạng thức mạnh (strong form efficiency) 2.1.7 Tính hợp thị trường (market rationaility) 2.1.8 Câu hỏi tập (từ câu đến 9, trang 431) 2.2 Các nghiên cứu trước thị trường hiệu - Nghiên cứu sở luận số nghiên cứu sau: trang 432 - 441 lưu ý: tìm đọc 30 chủ đề - Sử dụng mẫu để tóm tắt nghiên cứu trước đưa vào phần phụ lục - Dựa kết khảo sát bảng tóm tắt, viết so sánh tương phản kết với nhau, lập luận vững CHƯƠNG 3: Nghiên cứu tính hiệu thị trường chứng khốn Việt Nam Sử dụng liệu chứng khoán sàn giao dịch TP.HCM để: - Phân tích dạng đồ ngày, tuần, tháng - Dự báo lợi nhuận khứ 12 - Kiểm định tương quan - Dự báo lợi nhuận từ đặc điểm thị trường đặc điểm doanh nghiệp (chọn cổ phiếu Vinamilk để phân tích) CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Mơ tả liệu 4.2 Mơ hình nghiên cứu 4.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ & THẢO LUẬN 5.1 Mô tả thống kê 5.2 Ma trận tương quan 5.3 Kết hồi quy 5.4 Kiểm định hồi quy 5.5 Thảo luận kết CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - Tóm tắt lại q trình nghiên cứu đề tài - Kiến nghị, đề xuất giải pháp - Hạn chế đề tài nghiên cứu - Đề xuất hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC 13 TOPIC 7: QUẢN DANH MỤC TRÁI PHIẾU (BOND PORTFOLIO MANAGEMENT) Yêu cầu: Thực theo 06 chương sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu - Sử dụng liệu sàn giao dịch chứng khoán TPHCM để quản danh mục trái phiếu Lưu ý: Nhóm lựa chọn số báo điển hình sở luận để tham khảo Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN 2.1 Qui trình định giá (the valuation process) - Mơ hình dòng tiền chiết khấu (constand growth model, two-period growth model, three-period growth model, finite horizon models) - Phân tích hồi qui chéo (cross-sectional regress analysis) - An ongoing system - Câu hỏi tập (từ câu – 12, trang 465) 2.2 thuyết lãi suất định giá trái phiếu - Giới thiệu chứng khoán nợ - Nhiều định nghĩa tỷ suất lợi nhuận - Giá trái phiếu lãi suất giao - Xác định lãi suất giao - Các yếu tố xác định giá trái phiếu - Phụ lục A, B, C - Câu hỏi tập (từ câu đến 4, trang 536) 2.3 Quản trị danh mục trái phiếu - Kỳ hạn (duration) - Phòng vệ chống lại dịch chuyển cấu trúc kỳ hạn - Quản trị danh mục trái phiếu có lợi nhuận theo năm - Hợp đồng hoán đổi (Swaps) - Phụ lục A, B, C, D - Câu hỏi tập (từ câu – 5, trang 571) 2.4 Các nghiên cứu trước trái phiếu - Nghiên cứu sở luận số nghiên cứu sau: trang 536 – 539, 572 – 574) lưu ý: tìm đọc 30 chủ đề - Sử dụng mẫu để tóm tắt nghiên cứu trước đưa vào phần phụ lục 14 - Dựa kết khảo sát bảng tóm tắt, viết so sánh tương phản kết với nhau, lập luận vững CHƯƠNG 3: Phân tích & đánh giá tính hiệu thị trường trái phiếu Việt Nam CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Mô tả liệu 4.2 Mơ hình nghiên cứu 4.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ & THẢO LUẬN 5.1 Mơ tả thống kê 5.2 Ma trận tương quan 5.3 Kết hồi quy 5.4 Kiểm định hồi quy 5.5 Thảo luận kết CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - Tóm tắt lại trình nghiên cứu đề tài - Kiến nghị, đề xuất giải pháp - Hạn chế đề tài nghiên cứu - Đề xuất hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC 15 TOPIC 8: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH (Derivatives) Yêu cầu: Thực theo 06 chương sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu - Sử dụng liệu sàn giao dịch chứng khoán TPHCM để phân tích quyền chọn hợp đồng tương lai Việt Nam Lưu ý: Nhóm lựa chọn số báo điển hình sở luận để tham khảo Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN 2.1 thuyết định giá quyền chọn - Các loại quyền chọn - Đặc điểm giá trị quyền chọn - Mơ hình định giá quyền chọn (valuation models) - Sử dụng quyền chọn - Phụ lục A, B - Câu hỏi tập (từ câu – 5, trang 606) 2.2 Định giá sử dụng hợp đồng tương lai - Mô tả hợp đồng tương lai - Định giá hợp đồng tương lai tài - Sử dụng hợp đồng tương lai - Câu hỏi tập (từ câu đến 6, trang 628) 2.3 Các nghiên cứu trước quyền chọn hợp đồng tương lai - Nghiên cứu sở luận số nghiên cứu sau: trang 607 – 612, 629 – 630) lưu ý: tìm đọc 30 chủ đề - Sử dụng mẫu để tóm tắt nghiên cứu trước đưa vào phần phụ lục - Dựa kết khảo sát bảng tóm tắt, viết so sánh tương phản kết với nhau, lập luận vững CHƯƠNG 3: Phân tích & đánh giá tính hiệu thị trường quyền chọn thị trường tương lai Việt nam CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Mơ tả liệu 4.2 Mơ hình nghiên cứu 4.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ & THẢO LUẬN 5.1 Mơ tả thống kê 5.2 Ma trận tương quan 16 5.3 Kết hồi quy 5.4 Kiểm định hồi quy 5.5 Thảo luận kết CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - Tóm tắt lại trình nghiên cứu đề tài - Kiến nghị, đề xuất giải pháp - Hạn chế đề tài nghiên cứu - Đề xuất hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC 17 Lưu ý:  Hai đề tài sử dụng cho nhóm Các nhóm bốc thăm làm với tên đề tài lựa chọn Thời hạn cho nhóm nộp assignment vòng tháng: từ 25/12/2012 đến 25/01/2013 Các nhóm phải lên kế hoạch viết thật nghiêm túc, gửi phần qua email cho thầy sữa, sau viết tiếp Điểm assignment tính = 40% tổng số điểm mơn học Nếu làm KHƠNG với yêu cầu phải làm lại bị điểm liệt (điểm 0) phải học lại học phần  Liên hệ với thầy thường xuyên qua email Thầy trả lời sớm Phần sở luận (chương 2) cung cấp tài liệu Các báo tạp chí tự download mạng Phần thực trạng (chương 3) phải thu thập số liệu để phân tích Chương phần ứng dụng thuyết chương để giải vấn đề thực tiễn đặt cho thị trường chứng khốn Việt Nam Phần phân tích liệu kết hợp thuyết kỹ thuật khác mà thầy hướng dẫn lớp  Phần thuyết chương theo tài liệu tiếng Anh Các nhóm khơng phép dịch, đọc hiểu viết lại theo văn phong Việt Nam Đồng thời sử dụng liệu Việt nam làm ví dụ điển hình  LƯU Ý: Nhóm phải thường xun học nhóm để thảo luận, phân cơng cụ thể bàn bạc, góp ý, xây dựng đề tài nghiên cứu thật hoàn hảo Như giúp cho thành viên hiểu sâu luận thực tiễn, có tính ứng dụng cao đặc biệt giúp bạn làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ đạt hiệu cao CHÚC CÁC NHĨM LÀM VIỆC TÍCH CỰC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO 18 No Study authors, date & title & publishers Sample description, study period, and methodology Summary of empirical fin Perotti & Carare (1996): “The evolution of bank credit quality in transition: theory & evidence from Romania”, CERT, Discussion paper 97/02 - run a test on balance sheet data from a sample of Romania SOEs over 19911994 and find that credit criteria used by Romania banks show few signs of improvement Findings - base on a simple theoretical model, which identifies the change over time of correlation between bank credit and bank arrears - a large part of bank credit among SOEs u than funs SOEs with better prospects; - Romanian Bank credit appears to be dir are less profitable and have large arrears - credit arrears correlated negatively with - The quality of credit allocation is deterio the worse performing SOEs; - Better firms are reducing their borrowin interest rates increase, whereas worse fir - A further shift of soft budget constraints bank credit; - Evidence is not consistent with hypothe oriented reform of the banking system, al imroving Conclusion - changing ownership of banks will not elu value of a debtor’s assets is less than the even privatized banks may find more attra than start a liquidation process; - taking actions against criditors may sign bank run; - foreign capital may provide funds for rec political pressures on allocation of credit Suggested solution The only alternative may seem to recapita Bonin & Schaffer (1995): “Banks, firms, bad debts & bankruptcy in Hungary (1991-94).” - use enterprise-level annual data of about 4,400 firms employing roughly 1.6 million people for 1992; and survey 200 manufacturing firms in 1994 Findings - Hugarian firms had financial discipline im other firms Bank debt was moderately co 19 - measure the firms’profitability with one of the three ratios: trading profit margin, profit/asset ratio, and rate of return on equity - test a fresh credit measure (a measure of cash flow between bank and firm) poorly in 1992, and the increase in conce - The dramatic increase in 1992 in qualifie classified by banks as bad was not the res recognition of a stock problem - Hugarian government’s bank recapitaliza were not effective: they were poorly struc suceptible to lobbying by firms looking to - A majority of 200-manafacturing firms s bankruptcies as creditors, and had lost no Lessons for policy-makers - don’t overestimate the capacities of bu undeveloped asset markets when designi - don’t underestimate the ability of marke financial discipline on each other if incenti 20 ... vững CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC CỦA CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM) - Phân tích đánh giá kinh tế vĩ mô thị trường chứng khốn năm 2012 - Phân tích đánh giá tình hình hoạt... xác định tỷ lệ mục tiêu, xác định độ lệch từ lợi nhuận mục tiêu - Dự báo lợi nhuận chứng khốn - Phân tích danh mục liệu rời rạc (discrete data) 2.1.2 Phương pháp lựa chọn danh mục số hội đầu... (đòn bẩy tài chính) - Mơ lựa chọn danh mục - Câu hỏi tập (từ – 12, trang 248 249) 2.2 Các nghiên cứu trước lý thuyết lựa chọn danh mục tối ưu - Nghiên cứu sở lý luận số nghiên cứu sau: trang 218,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và quản lý danh mục Markowitz, Phân tích và quản lý danh mục Markowitz

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay