Câu hỏi trắc nghiệm chương ăn mòn kim loại

84 28 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:34

Chuong 1: Mo dau Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) Các kim loại Cr, W, Mo, V có cáu tạo mạng tinh thể: Lập phương thể tâm Lập phương diện tâm Lục giác xếp chặt Không theo qui luật Mạng tinh thể có mối quan hệ a r là, a= 2r Mạng lập phương diện tâm Mạng lập phương thể tâm Mạng lục giác xếp chặt Khơng có mạng Các kim loại Zn, Co, Cd, Mg, Ti có cấu tạo mạng tinh thể: Lập phương thể tâm Lập phương diện tâm C) D) Lục giác xếp chặt Không thuộc mạng Câu A) B) C) D) Số nguyên tử ô mạng tinh thể lập phương diện tâm là: Câu Cấu tạo mạng tinh thể có nguyên tử nằm đỉnh khối hình lập phương, có số ngun tử ô là: A) B) C) D) Câu 6 Số nguyên tử 2, mạng tinh thể kim loại: A) B) C) D) V Ni Al Co Câu loại: A) B) C) D) Mật độ nguyên tử mạng tinh thể M = 74%, mạng tinh thể kim Cr W V Cu Câu Cấu tạo mạng tinh thể có nguyên tử nằm đỉnh có nguyên tử nằm mặt bên hình lập phương, có số nguyên tử ô là: A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Mạng tinh thể có mật độ nguyên tử 68%: Mạng lục giác xếp chặt Mạng lập phương thể tâm Mạng lập phương diện tâm Không có mạng Câu 10 thành: A) B) C) D) Ăn mòn hố học - Ăn mòn điện hố Ăn mòn tồn - Ăn mòn cục Ăn mòn sinh vật – Ăn mòn ứng suất Ăn mòn –Ăn mòn khơng Câu 11 loại: A) Theo đặc trưng q trình ăn mòn, ăn mòn kim loại phân loại Mật độ nguyên tử mạng tinh thể M =74%, mạng tinh thể kim Mo B) C) D) Cu Cr V Câu 12 Trong cơng nghiệp hố học thường có q trình xảy đồng thời gây tổn thất kim loại ăn mòn bào mòn Mơn ăn mòn bảo vệ kim loại không nghiên cứu vấn đề sau đây: A) B) C) Ăn mòn hố học Ăn mòn điện hố Bào mòn Xác định qui luật chung phá huỷ kim loại tác dụng hố lý D) với mơi trường bên Câu 13 A) B) C) D) Cấu tạo sau hợp kim dễ gây ăn mòn điện hoá nhất: Một pha dung dịch rắn Một pha hợp chất hoá học Hai pha Nhiều pha Câu 14 A) B) C) D) 74% 68% 7,4% 6,8% Câu 15 A) B) C) D) B) Số nguyên tử ô mạng tinh thể lập phương thể tâm là: Câu 16 A) Mật độ nguyên tử mạng tinh thể Ni là: Mơn Ăn mòn bảo vệ kim loại nghiên cứu: Toàn tổn thất kim loại Sự bào mòn kim loại C) Sự ăn mòn kim loại phương pháp bảo vệ kim loại D) Các phương pháp chống ăn mòn Câu 17 A) B) C) Hợp kim có dạng cấu tạo là: Một pha dung dịch rắn, pha hợp chất hoá học Một pha hợp chất hoá học, hai hay nhiều pha Hai hay nhiều pha Một pha dung dịch rắn, pha hợp chất hoá học, hai hay nhiều D) pha Câu 18 thành: A) B) C) Theo cấu q trình ăn mòn, ăn mòn kim loại phân loại Ăn mòn khí - Ăn mòn chất điện giải Ăn mòn khí - Ăn mòn đất Ăn mòn hố học - Ăn mòn điện hố Ăn mòn kim loại mơi trường khí - Ăn mòn kim loại dung D) dịch chất điện ly Câu 19 Số nguyên tử ô mạng tinh thể kim loại Crôm là: A) B) C) D) Câu 20 A) B) C) D) Tốc độ ăn mòn khơng thay đổi Tốc độ ăn mòn tăng Tốc độ ăn mòn giảm Tốc độ ăn mòn thay đổi Câu 21 A) B) C) D) Khi thay đổi tính thù hình kim loại thì: Các kim loại Cu, Ni, Al, Pb có cấu tạo mạng tinh thể: Lập phương thể tâm Lập phương diện tâm Lục giác xếp chặt Thay đổi theo nhiệt độ Câu 22 Sắt kim loại có tính thù hình, thay đổi khoảng nhiệt độ, số nguyên tử ô cố định là: A) B) C) D) Không cố định Câu 23 A) B) C) D) Ô mạng tinh thể Ô phần nhỏ đặc trưng cho mạng tinh thể Ô phần lớn đặc trưng cho mạng tinh thể Ô khối lập phương có nguyên tử Câu 24 A) B) Chọn phát biểu đúng: Số nguyên tử ô mạng tinh thể kim loại đồng là: C) D) Câu 25 A) B) Chọn phát biểu nhất: Hợp kim vật thể Hợp kim vật thể có chứa ngun tố, mang tính chất kim loại Hợp kim vật thể có chứa nhiều nguyên tố, mang tính chất kim loại, C) nguyên tố chủ yếu hợp kim nguyên tố kim loại Hợp kim vật thể có chứa nhiều nguyên tố, mang tính chất kim loại, nguyên tố chủ yếu hợp kim ngun tố kim loại có tính chống ăn D) mòn Câu 26 A) B) C) D) Số nguyên tử 4, mạng tinh thể kim loại: Mo Ti Cd Ni Câu 27 Mật độ nguyên tử (M) mạng tinh thể xác định theo cơng thức  V : 10 Câu 26 A) B) C) D) Chuyển phía âm Chuyển phía dương Không thay đổi Trùng với điện điện cực cân Anốt Câu 27 A) B) C) D) B) Oxy hoá đồng phương pháp điện hoá thành phần màng oxýt là: CuO Cu2O CuO Cu2O Cu, CuO Cu2O Câu 28 A) Khi sử dụng cấu bảo vệ catốt để bảo vệ kim loại điện hệ : Oxy hố nhơm theo phương pháp điện hố, ta nối điện cực chì với: Cực âm nguồn điện xoay chiều Cực dương nguồn điện xoay chiều C) Cực âm nguồn điện chiều 70 D) Cực dương nguồn điện chiều Câu 29 với: A) B) C) D) Phương pháp bảo vệ kim loại Protector nối kim loại cần bảo vệ cực âm nguồn điện chiều kim loại khác có điện âm cực dương nguồn điện chiều kim loại khác có điện dương Câu 30 Trong công nghệ mạ điện kim loại cần phủ nối với nguồn bên sao?: A) B) C) D) Nối với cực âm nguồn điện xoay chiều Nối với cực dương nguồn điện xoay chiều Nối với cực âm nguồn điện chiều Nối với cực dương nguồn điện chiều Câu 31 Khi kim loại phủ lên bề mặt lớp men, lớp men khơng có nhược điểm sau đây: 71 A) B) C) Không bền môi trường kiềm Lớp men bám khơng vào kim loại Khơng bền với axít HF Dễ vỡ tác dụng lực học , thực D) chi tiết phức tạp Câu 32 A) B) C) D) 0,2 - 0,5 m - m 10 - 15 m 20 - 50 m Câu 33 anốt là: A) B) C) Oxy hoá đồng phương pháp điện hoá cho lớp màng oxýt dày: Oxy hố nhơm theo phương pháp điện hố, sử dụng mật độ dòng điện 1,5 - a/dm2 3,5 - a/dm2 4,5 - a/dm2 72 D) 15 - 20 a/dm2 Câu 34 A) B) C) D) Chuyển phía dương Chuyển phía âm Khơng thay đổi Trùng với điện điện cực cân Anốt Câu 35 A) B) C) D) Khi sử dụng cấu bảo vệ kim loại Protector điện hệ : Những chất sau chất làm chậm ăn mòn: NO2-, NO3- , CrO42- ,… Cl - Br - I- Câu 36 Phương pháp bảo vệ sau không dùng để bảo vệ kim loại khí quyển: Dùng kim loại dể bị thụ động để chế tạo thép hợp kim dể thụ A) động hóa 73 Giảm độ dẫn điện lớp màng ẩm bề mặt kim loại.Giảm độ ẩm B) môi trường giảm khả ngưng tụ ẩm Cách ly với môi trường lớp phủ Sử dụng chất làm chậm C) ăn mòn D) Bảo vệ catốt, bảo vệ Protector Câu 37 Cho biết ưu điểm phương pháp nhúng kim loại cần bảo vệ vào kim loại khác dạng nóng chảy: Có thể tạo lớp phủ đặn cho chi tiết có hình dạng phức tạp, kích A) thước nhỏ B) C) D) Hao phí kim loại phủ tương đối Phương pháp tiến hành công nghệ đơn giản, suất cao Lớp phủ đồng đều, chiều dày lớp phủ ổn định Câu 38 Chọn phương án bảo vệ sử dụng kim loại để xây dựng cơng trình ngầm đất: A) B) C) Bảo vệ chất ức chế Bảo vệ catôt Bảo vệ lớp phủ bê tông xi măng 74 D) Bảo vệ Protector Câu 39 A) B) C) D) Thép chứa 4-6% Crom dùng nhiệt độ từ: 800 - 900 0C 700 - 800 0C 600 - 700 0C 400 - 600 0C Câu 40 Thực oxy hoá sắt theo phương pháp hố học mơi trường kiềm có sử dụng NaCl, nồng độ NaCl là: A) B) C) D) 1,8 - 2,0 g/l 18 - 20 g/l 50 - 100 g/l 180 - 200 g/l Câu 41 Chọn hàm lượng NH4Cl chất trợ dung công nghệ tráng kẽm lên thép cacbon: A) 13 - 14% 75 B) C) D) 22 - 23% 32 - 33% 42 - 43% Câu 42 A) B) C) D) Sơn khơng có tác dụng sau đây: Tác dụng để chống rỉ Tác dụng trang hoàng Tác dụng chịu lực Tác dụng đặc biệt: Chịu nhiệt,chịu axít,cách điện Câu 43 Cơng nghệ tráng kẽm lên thép cacbon cơng đoạn hoạt động hóa bề mặt thép dung dịch HCl nên sử dụng nồng độ HCl là: A) B) C) D) 5.5 -6,5% 4.5- 5,5% 3.5 -4,0% 0.5 -3,0% Câu 44 Thép bê tơng tiếp xúc ẩm bị ăn mòn do: 76 A) B) C) D) Lượng thép Do lượng Oxy hòa tan cao Do lớp bê tông mỏng xốp Do ion khác Câu 45 A) B) C) D) Zn Al Mg Zn, Al, Mg Câu 46 A) B) C) Hiện thường dùng kim loại làm anôt hy sinh để bảo vệ thép: Để bảo vệ thép môi trường dẫn điện ion, ta nối thép với: Đất Kim loại có điện âm Cực dương nguồn điện chiều 77 D) Dòng điện xoay chiều Câu 47 A) B) C) D) Nước sông Nước biển Nước làm mát động Nước sinh hoạt Câu 48 A) B) C) D) Mạ điện dung dịch dạng ion đơn hydrat thì: Lớp mạ thu mịn Cho hiệu suất dòng điện cao Lớp mạ thu bóng Lớp mạ thu nhẵn Câu 49 pH: A) Lĩnh vực hay sử dụng chất ức chế là: Chất thành phần dung dịch mạ Niken có tác dụng ổn định độ NiSO4.7H2O B) Na2SO4.7H2O 78 C) D) NaCl H3BO3 Câu 50 A) B) Yêu cầu anơt hy sinh: Có điện điện cực = o V Có điện điện cực < o V Có điện điện cực âm điện điện cực thiết bị kim loại cần bảo C) vệ D) Có điện điện cực điện điện cực thiết bị kim loại cần bảo vệ Câu 51 A) B) C) D) Trong phương pháp bảo vệ Catôt: Kim loại cần bảo vệ nối tiêp đất Kim loại cần bảo vệ nối cực âm nguồn điện chiều Kim loại cần bảo vệ nối cực dương nguồn điện chiều Kim loại cần bảo vệ nối với kim loại khác có điện âm Câu 52 Để bảo vệ tốt kim loại Protector, ta chọn anơt hy sinh có: 79 A) B) C) D) Phân cực lớn Phân cực nhỏ Phân cực trung bình Phân cực tùy ý Câu 53 A) B) C) D) Điện âm nhiều so với kim loại cần bảo vệ Điện âm so với kim loại cần bảo vệ Điện dương so với kim loại cần bảo vệ Điện tùy ý Câu 54 A) B) C) Để bảo vệ tốt kim loại Protector, ta chọn anơt hy sinh có: Bảo vệ bể chứa dầu Protector, ta sử dụng kim loại sau đây: Zn, Al Al, Mg Mg, Zn D) Zn, Al, Mg 80 Câu 55 Từ biểu đồ phân cực ăn mòn bảo vệ Protector, ta thấy kết luận chưa đúng: A) B) Sau nối với Protector dòng điện ăn mòn giảm so với chưa nối Khi nối với Protector dòng điện ăn mòn không Điện Protector âm Protector bị phân cực điện C) hệ chuyển âm dòng điện ăn mòn bé D) Khi điện thếVx trùng với VoA dòng điện ăn mòn khơng Câu 56 A) B) C) D) 200-300 0C 300-400 0C 400-600 0C 500-600 0C Câu 57 A) Thép có chứa 4-6% Crom dùng nhiệt độ: Thép có lớp phủ nhiệt khuếch tán nhôm thường dùng làm: Dây dẫn điện B) Nồi 81 C) D) Vỏ máy Khung cửa Câu 58 A) B) C) D) khơng khí ẩm khơng khí ướt khơng khí nhiệt độ cao khơng khí nhiệt độ thấp Câu 59 A) B) C) D) Thép có lớp phủ nhiệt khuếch tán nhôm thường dùng môi trường: Thép có lớp phủ nhiệt khuếch tán nhơm có độ bền cao mơi trường: Khí Cl2 Khí NO2 Khí CO2 Khí SO2 Câu 60 Trong khí có khí SO2 khơng nên sử dụng: 82 A) B) C) D) Cu Ni Fe phủ lớp Al theo phương pháp khuếch tán Tất kim loại Câu 61 Oxy hố nhơm theo phương pháp điện hóa để lại bề mặt nhôm lổ xốp do: A) B) C) D) Kỹ thuật Oxy hố khơng đạt Mật độ dòng điên lớn Có q trình hòa tan màng H2SO4 ăn mòn nhơm Câu 62 là: A) B) C) Oxy hố nhơm theo phương pháp điện hóa thường dùng điện cực catôt Al Fe Zn 83 D) Pb 84 ... nhiều D) pha Câu 18 thành: A) B) C) Theo cấu trình ăn mòn, ăn mòn kim loại phân loại Ăn mòn khí - Ăn mòn chất điện giải Ăn mòn khí - Ăn mòn đất Ăn mòn hố học - Ăn mòn điện hố Ăn mòn kim loại mơi... tử Câu 28 A) B) C) D) Ăn mòn điểm, ăn mòn Ăn mòn cục bộ, ăn mòn tồn Ăn mòn khí quyển, ăn mòn vi sinh vật Ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa Câu 29 A) B) C) Theo cấu trình ăn mòn, ăn mòn kim loại. .. hố học - Ăn mòn điện hố Ăn mòn tồn - Ăn mòn cục Ăn mòn sinh vật – Ăn mòn ứng suất Ăn mòn Ăn mòn khơng Câu 11 loại: A) Theo đặc trưng trình ăn mòn, ăn mòn kim loại phân loại Mật độ nguyên tử mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm chương ăn mòn kim loại, Câu hỏi trắc nghiệm chương ăn mòn kim loại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay