phân loại co giật trẻ em

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:33

Ph©n lo¹i co giËt trẻ em1.1.Thêi kú s¬ sinhCG ë trÎ s¬ sinh khã nhËn biÕt. NhiÒu trÎ míi ®Î cã nh÷ng cö ®éng rung giËt th×nh l×nh tõng lóc trong khi ngñ vµ c¶ lóc thøc; m¸y ®Çu chi..., ph¶n x¹ giËt m×nh b×nh th­êng (moro), .....cã thÓ lµm cho bè mÑ, hoÆc nh©n viªn y tÕ nhËn ®Þnh sai lÖch vµ ng­îc l¹i, nhiÒu lóc co giËt thực sù l¹i cho lµ b×nh th­êng bá qua.C¸c c¬n CG ë trÎ s¬ sinh bao giê còng nghiªm träng. C¸c c¬n co giËt trong 48 giê tuæi ®Çu tiªn bao giê còng cã tiªn l­îng xÊu vµ tû lÖ tö vong cao, hoÆc ®Ó l¹i di chøng TK nÆng nÒThÓ hiÖn l©m sµng chñ yÕu lµ c¸c c¬n co, duçi cøng c¸c chi, chíp nh¸y mi m¾t hoÆc ®¶o nh·n cÇu, co giËt côc bé ë tõng chi hoÆc toµn th©n. Nguyªn nh©n g©y CG ë løa tuæi nµy th­êng do tæn th­¬ng dÞ tËt n·o, rèi lo¹n chuyÓn ho¸ (®­êng, can xi..) nhiÔm trïng nÆng, viªm hoÆc xuÊt huyÕt n·o mµng n·o, chÊn th­¬ng s¶n khoa, thiÕu «xy do ng¹t ®Î, uèn v¸n... vµ §K. CÇn th¨m kh¸m cÈn thËnXö lý CG:Phenobarbital 15mgkg ( tiªm b¾p hoÆc tÜnh m¹ch)Seduxen 0,2mgkg nt1.2.Trong n¨m ®Çu (1 th¸ng ®Õn 1 tuæi)th­êng cã hËu qu¶ nghiªm träng. Co th¾t ë trÎ em, c¸c yÕu tè s¶n khoa vµ chu sinh, dÞ tËt n·o vµ c¸c rèi lo¹n chuyÓn ho¸ (®­êng, can xi..) lµ nguyªn nh©n chñ yÕu. Tû lÖ tö vong cao kho¶ng 2025%. Nguy c¬ ®Ó l¹i di chøng n·o tõ 50% vµ 70% chËm ph¸t triÓm t©m thÇn. Nh÷ng c¬n CG khã khống chÕ cña §K còng th­êng lµ phæ biÕn ( chiÕm 2% sè §K), c¬n co th¾t trÎ nhá khi kh«ng cã b»ng chøng cña mét bÖnh thùc tæn. CÇn t×m nguyªn nh©n ®Ó cã h­íng ®iÒu trÞ ®óng.1.3.Co giËt ë trÎ tõ 15 tuæiCo giËt xuÊt hiÖn ë løa tuæi nµy, ngoµi c¸c nguyªn nh©n thùc thÓ kh«ng §K, th­êng gÆp nhiÒu lµ nhãm co giËt cã sèt (CGCS) . ChiÕm kho¶ng 57% sè trÎ em ë nhãm tuæi nµy. L©m sµng chia lµm 2 lo¹i: CGCS ®¬n thuÇn vµ phøc t¹p.CGCS cÇn ®­îc xö lý vµ theo dâi t¹i tuyªn y tÕ c¬ së.2.3.1.CGCS ®¬n thuÇn: §Æc ®iÓm l©m sµng:+ C¬n CG xuÊt hiÖn th­êng kÌm theo sèt cao ( trªn 39 C). C¬n co giËt th­êng kÐo dµi kh«ng qu¸ 15 phót, cã thÓ ngay ngµy ®Çu, gi÷a ®ît sèt hoÆc lóc nhiÖt ®é xuèng ®ét ngét.+ Kh«ng cã dÊu hiÖu co giËt côc bé+ Kh«ng cã c¸c dÊu hiÖu nhiÔm trïng TK+ Ph¸t triÓn t©m thÇn vËn ®éng b×nh th­êng + §iÖn n·o ®å (§N§) b×nh th­êng, kh«ng cã sãng §K ®Æc hiÖu. NÕu ghi ngay sau giËt cã thÓ cã ho¹t ®éng d¹ng §K, nh­ng sau 1 th¸ng trë l¹i b×nh th­êng. Tiªn l­îng: 13 sè trÎ sÏ cã c¬n giËt t¸i ®i t¸i l¹i khi cã sèt, vµ 23% sè trÎ t¸i l¹i c¬n giËt nhiÒu lÇn kh«ng kÌm sèt hoÆc sèt ë nhiÖt ®é kh«ng cao (38 C). Cßn l¹i phÇn lín trÎ kh«ng cßn giËt khi 56 tuæi.§iÒu trÞ: CÊp ®ang cã c¬n giËt: + Phenobarbital 15mgkg 1lÇn hoÆc Seduxen: 0,2mgkg1 lÇn (tiªm b¾p hoÆc tÜnh m¹ch). Cã thÓ nh¾c l¹i liÒu trªn nÕu cßn giËt kh«ng ng­ng ( chó ý h« hÊp) + H¹ sèt+ Th«ng tho¸ng ®­êng thëPhßng c¬n giËt t¸i ph¸t ®ît sèt sau + Gardenan 3 5mgkg hoÆc Depakin 510mgkg hoÆc Seduxen 0,5mgkg lóc cã biÓu hiÖn sèt trªn 38 C. Nh÷ng ngµy sau cña ®ît sèt uèng c¸c liÒu trªn chia lµm 2 lÇn trong ngµy. + H¹ sèt: Paracetamol 10mgkg1 lÇn ngay lóc cã th©n nhiÖt 38 C. Ngµy uèng 34 lÇn. + §iÒu trÞ nguyªn nh©n sèt2.3.2.CGCS phøc t¹p: §Æc ®iÓm l©m sµng:+ C¬n giËt ®Çu tiªn kÐo dµi trªn 15 phót+ Cã chËm ph¸t triÓn hoÆc dÊu hiÖn di chøng thÇn kinh tõ tr­íc+ TiÒn sö s¶n khoa: can thiÖp, ng¹t, thai non th¸ng...+ TiÒn sö gia ®×nh cã yÕu tè ®i truyÒn §K, CGCS..+ CGCS t¸i ph¸t nhiÒu lÇn+ §N§ cã biÓu hiÖn d¹ng sãng §K ( teta kÞch ph¸t hoÆc gai, nhän...)§iÒu trÞ:+ Xö lý nh­ CGCS ®¬n thuÇn vµ + §iÒu trÞ phßng: kh¸ng §K dµi h¹n 3 n¨m liªn tôc: Gardenan 510mgkg24 giê, hoÆc Depakin 510mgkg24giê. NÕu kh«ng cã c¬n giËt t¸i ph¸t cã thÓ gi¶m dÇn liÒu vµ kiÓm tra §N§ ®Ó ng­ng ®iÒu trÞ Chó ý gi¶i thÝch cho bè mÑ yªn t©m, hiÓu sù cÇn thiÕt viÖc ®iÒu trÞ phßng, thùc hiÖn ®óng kÞp thêi qui tr×nh ®iÒu trÞTiªn l­îng: nguy c¬ §K cao vµ chËm ph¸t triÓn t©m thÇn ( 25%).Cã ®iÒu kiÖn, 36 th¸ng kiÓm tra §N§ 1 lÇn ®Ó ®¸nh gi¸ ®iÒu trÞ.Ph©n lo¹i co giËt ë trÎ em Co giËt. Kh«ng §K §K C¬ héi D¹ng kh¸c §KTT §KCBViªm NMN C¬n giËn d÷ C¬n lín C¬n vËn ®éngXuÊt huyÕt NMN Khãc lÆng Hch West C¬n c¶m gi¸cgi¸c quan C¬n ngÊt xØu GiËt c¬ C¬n thùc vËt ChÊn th­¬ng sä C¬n ngñ rò Hch Lennox Gastaut RL canxi, ®­êng, ( narcolepsy) C¬n gi¶m tr­¬ng lùc C¬n TTV§ B6, Mg. Do ngé ®écDo sèt cao Phân loại co giật tr em 1.1 Thời kỳ sơ sinh CG trẻ sơ sinh khó nhận biết Nhiều trẻ đẻ cử động rung giật lúc ngủ lúc thức; máy đầu chi , phản xạ giật bình th-ờng (moro), .có thể làm cho bố mẹ, nhân viên y tế nhận định sai lệch ng-ợc lại, nhiều lúc co giật thc lại cho bình th-ờng bỏ qua Các CG trẻ sơ sinh nghiêm trọng Các co giật 48 tuổi tiên l-ợng xấu tỷ lệ tử vong cao, để lại di chứng TK nặng nề Thể lâm sàng chủ yếu co, duỗi cứng chi, chớp nháy mi mắt đảo nhãn cầu, co giật cục chi toàn thân Nguyên nhân gây CG lứa tuổi th-ờng tổn th-ơng dị tật não, rối loạn chuyển hoá (đ-ờng, can xi ) nhiễm trùng nặng, viêm xuất huyết não- màng não, chấn th-ơng sản khoa, thiếu ôxy ngạt đẻ, uốn ván ĐK Cần thăm khám cẩn thận Xử lý CG: - Phenobarbital 15mg/kg ( tiêm bắp tĩnh mạch) - Seduxen 0,2mg/kg nt 1.2 Trong năm đầu (1 tháng đến tuổi) th-ờng hậu nghiêm trọng Co thắt trẻ em, yếu tố sản khoa chu sinh, dị tật não rối loạn chuyển hoá (đ-ờng, can xi ) nguyên nhân chủ yếu Tỷ lệ tử vong cao khoảng 20-25% Nguy để lại di chứng não từ 50% 70% chậm phát triểm tâm thần Những CG khó khng chế ĐK th-ờng phổ biến ( chiếm 2% số ĐK), co thắt trẻ nhỏ chứng bệnh thực tổn Cần tìm nguyên nhân để h-ớng điều trị 1.3 Co giật ë trỴ tõ 1-5 ti Co giËt xt hiƯn ë lứa tuổi này, nguyên nhân thực thể không ĐK, th-ờng gặp nhiều nhóm co giật sốt (CGCS) Chiếm khoảng 5-7% số trẻ em nhóm tuổi Lâm sàng chia làm loại: CGCS đơn phức tạp CGCS cần đ-ợc xử lý theo dõi tuyên y tế sở 2.3.1.CGCS đơn thuần: - Đặc điểm lâm sàng: + Cơn CG xuất hiƯn th-êng kÌm theo sèt cao ( trªn 39 C) Cơn co giật th-ờng kéo dài không 15 phút, ngày đầu, đợt sốt lúc nhiệt độ xuống đột ngột + Không dấu hiệu co giật cục + Không dấu hiệu nhiễm trùng TK + Phát triển tâm thần- vận động bình th-ờng + Điện não đồ (ĐNĐ) bình th-ờng, sóng ĐK đặc hiệu Nếu ghi sau giật hoạt động dạng ĐK, nh-ng sau tháng trở lại bình th-ờng - Tiên l-ợng: 1/3 số trẻ giật tái tái lại sốt, 2-3% số trẻ tái lại giật nhiều lần không kèm sốt sốt nhiệt độ không cao (38 C) Còn lại phần lớn trẻ không giật 5-6 tuổi - Điều trị: Cấp giật: + Phenobarbital 15mg/kg/ 1lần Seduxen: 0,2mg/kg/1 lần (tiêm bắp tĩnh mạch) thể nhắc lại liều giật không ng-ng ( ý hô hấp) + Hạ sốt + Thông thoáng đ-ờng thở Phòng giật tái phát đợt sốt sau + Gardenan 3- 5mg/kg hc Depakin 5-10mg/kg hc Seduxen 0,5mg/kg lóc cã biểu sốt 38 C Những ngày sau đợt sốt uống liều chia làm lần ngày + Hạ sốt: Paracetamol 10mg/kg/1 lần lúc thân nhiệt 38 C Ngày uống 3-4 lần + Điều trị nguyên nhân sốt 2.3.2 CGCS phức tạp: - Đặc điểm lâm sàng: + Cơn giật kéo dài 15 phút + chậm phát triển dÊu hiƯn di chøng thÇn kinh tõ tr-íc + TiỊn sử sản khoa: can thiệp, ngạt, thai non tháng + Tiền sử gia đình yếu tố truyền ĐK, CGCS + CGCS tái phát nhiều lần + ĐNĐ biểu dạng sóng ĐK ( teta kịch phát gai, nhọn ) - Điều trị: + Xử lý nh- CGCS đơn + Điều trị phòng: kháng ĐK dài hạn năm liên tục: Gardenan 5-10mg/kg/24 giờ, Depakin 5-10mg/kg/24giờ Nếu giật tái phát giảm dần liều kiểm tra ĐNĐ để ng-ng điều trị Chú ý giải thích cho bố mẹ yên tâm, hiểu cần thiết việc điều trị phòng, thực kịp thời qui trình điều trị - Tiên l-ợng: nguy ĐK cao chậm phát triển tâm thần ( 25%) điều kiện, 3-6 tháng kiểm tra ĐNĐ lần để đánh giá điều trị Phân loại co giật trẻ em Co giật Không ĐK hội Dạng khác Viêm N-MN Xuất huyết N-MN Cơn giận Khóc lặng Cơn ngất xỉu Cơn ngủ rũ ( narcolepsy) Chấn th-ơng sọ RL canxi, đ-ờng, B6, Mg ĐK ĐKTT ĐKCB Cơn lớn Cơn vận động H/ch West Cơn cảm- giác-giác quan Giật Cơn thực vật H/ch Lennox- Gastaut Cơn giảm tr-ơng lực Cơn TT-VĐ Do ngộ ®éc Do sèt cao ... ĐNĐ lần để đánh giá điều trị Phân loại co giật trẻ em Co giật Không ĐK Cơ hội Dạng khác Viêm N-MN Xuất huyết N-MN Cơn giận Khóc lặng Cơn ngất xỉu Cơn ngủ rũ ( narcolepsy) Chấn th-ơng sọ RL canxi,... Seduxen: 0,2mg/kg/1 lần (tiêm bắp tĩnh mạch) Có thể nhắc lại liều giật không ng-ng ( ý hô hấp) + Hạ sốt + Thông thoáng đ-ờng thở Phòng giật tái phát đợt sốt sau + Gardenan 3- 5mg/kg Depakin 5-10mg/kg... trị phòng: kháng ĐK dài hạn năm liên tục: Gardenan 5-10mg/kg/24 giờ, Depakin 5-10mg/kg/24giờ Nếu giật tái phát giảm dần liều kiểm tra ĐNĐ để ng-ng điều trị Chú ý giải thích cho bố mẹ yên tâm, hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: phân loại co giật trẻ em, phân loại co giật trẻ em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay