Giám sát an toàn tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Mô hình của các thị trường phát triển và vận dụng ở Việt Nam

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:32

Kinh Tế, Tài Chính - Các Góc Nhìn THS NGUYỄN TIẾN HÙNG & THS VÕ ĐÌNH TRÍ T rong yếu tố để xem xét đảm bảo tài doanh nghiệp bảo hiểm, khả toán (solvency) mối quan tâm hàng đầu quan quản lý nhà nước, khách hàng bảo hiểm, cổ đông - nhà đầu tư tổ chức xếp hạng tín nhiệm Mối quan tâm đặc biệt “sự cố” doanh nghiệp bảo hiểm lớn (AIG) coi khởi đầu cho khủng hoảng toàn cầu năm 2008 vừa qua Hệ tất yếu nhận thấy là hậu khủng hoảng, quốc gia siết chặt giám sát tài doanh nghiệp bảo hiểm Hiện nay, nước giới VN áp dụng hình giám sát khả tốn doanh nghiệp bảo hiểm? Những hiệu chỉnh cần thiết VN nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường bảo hiểm bối cảnh hội nhập? Đó vấn đề mà chúng tơi đề cập viết Giám sát khả toán doanh nghiệp bảo hiểm VN 1.1 Thực trạng Hiện nay, việc giám sát khả toán doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động VN dựa vào biên khả toán tối thiểu Mục V.3 thông tư 156/2007/ TT-BTC ngày 20/12/2007 Bộ Tài Chính quy định cách xác định biên khả toán tối thiểu sau: “3 Biên khả toán tối thiểu: 3.1 Biên khả toán tối thiểu doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ số lớn kết tính tốn sau: + 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại thời điểm tính biên khả tốn; + 12,5% tổng phí bảo hiểm gốc phí nhận tái bảo hiểm thời điểm tính biên khả toán Đối với hợp đồng bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm không đáp ứng điều kiện nhượng tái bảo hiểm theo quy định Bộ Tài biên khả tốn tối thiểu tính 100% số phí bảo hiểm gốc hợp đồng bảo hiểm 3.2 Biên khả toán tối thiểu doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 3.2.1 Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn năm trở xuống tổng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm 0,1% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro; 3.2.2 Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn năm tổng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro phần chênh lệch tổng số tiền bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực tổng dự phòng nghiệp vụ” 1.2 Nhận định hệ thống giám sát VN - Biên khả toán tối thiểu theo quy định luật pháp VN tính tốn dựa doanh Số - Tháng 12/2010 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 11 Kinh Tế, Tài Chính - Các Góc Nhìn thu phí bảo hiểm (dự phòng nghiệp vụ doanh nghiệp bảo hiểm trích lập từ phí bảo hiểm) Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc thu phí trước chi trả (bồi thường) sau, vậy, doanh nghiệp an tồn quy quỹ dự phòng nghiệp vụ lớn Tuy nhiên, hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm hàm chứa nhiều loại rủi ro mà nhà bảo hiểm nhà đầu tư tài thị trường Vì vậy, việc giám sát theo biên khả tốn nói không phản ánh hết yếu tố rủi ro hoạt động doanh nghiệp (rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro kinh doanh, ) Việc giám sát không hiệu quả; - Ngồi quỹ dự phòng nghiệp vụ (chủ yếu trích lập từ phí bảo hiểm), doanh nghiệp bảo hiểm cần phải (bị luật pháp buộc phải) có nguồn vốn cần thiết để không đảm bảo đủ khả tốn mà tiếp tục hoạt động kinh doanh có tình bất lợi xảy Điều VN dừng lại mức vốn pháp định đánh giá không lớn cho định chế tài trung gian doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng chung cho tất doanh nghiệp lĩnh vực (phi nhân thọ: 300 tỷ, nhân thọ: 600 tỷ đồng) - Các doanh nghiệp bảo hiểm nước thâm nhập đáng kể vào thị trường bảo hiểm VN, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ chiếm đến gần 70% thị phần với nhiều hình thức: cơng ty 100% vốn nước ngồi, liên doanh, tham gia góp vốn với tư cách cổ đông chiến lược công ty cổ phần VN Điều chứng minh cho 12 hội nhập thị trường bảo hiểm VN sau gần 18 năm hình thành phát triển Mức độ hội nhập ngành bảo hiểm mạnh mẽ thời gian tới với cam kết VN tiếp tục mở cửa gia nhập Tổ chức thương mại giới - WTO Chính điều cho thấy hệ thống giám sát khó đáp ứng yêu cầu giám sát tài thị trường bảo hiểm có nhiều rủi ro mang tính quốc tế giai đoạn tới Hệ thống giám sát tài doanh nghiệp bảo hiểm nước phát triển Hiện nay, thị trường bảo hiểm phát triển áp dụng nguyên tắc dựa rủi ro để tính toán nguồn vốn yêu cầu này, phổ biến hình RBC (Risk Based Capital) tới Solvency II thị trường châu Âu Vì vậy, việc tham khảo hình RBC Solvency II đưa gợi ý nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng hệ thống giám sát hiệu hơn, phù hợp với chuẩn mực quốc tế cho thị trường bảo hiểm VN 2.1 Hệ thống giám sát RBC Từ thập niên 90 kỷ trước, hệ thống giám sát an tồn tài doanh nghiệp bảo hiểm thị trường phát triển bắt đầu áp dụng nguyên tắc: vốn doanh nghiệp bảo hiểm để đảm bảo khả tốn phải tính tốn dựa rủi ro hoạt động doanh nghiệp nhằm giúp quan quản lý giám sát cách tồn diện có can thiệp kịp thời cần thiêt Canada Mỹ hai nước áp dụng vào năm 1992 1993 Cho đến nhiều thị trường áp dụng ngun tắc phương pháp tính tốn PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số - Tháng 12/2010 khác Nhật Bản (1996), Úc (2001), Đài Loan (2003), Singapore, Anh (2004), Thụy Sĩ (2006), Malaysia (2009) Hiện tại, Thái Lan nghiên cứu để tiến đến áp dụng hình Về bản, hình RBC dùng để tính tốn mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp bảo hiểm cần trì để đảm bảo hoạt động tùy thuộc vào đặc trưng rủi ro quy doanh nghiệp Trong đó, yếu tố quan trọng bao gồm: - Các nhân tố rủi ro đưa vào tính tốn RBC; - Vốn yêu cầu (required capital) theo rủi ro; - Vốn khả dụng (available capital) cấp độ can thiệp hình RBC khơng có tiêu chuẩn định Tùy thuộc vào đặc điểm thị trường mà quy định nhân tố rủi ro, vốn khả dụng, cơng thức tính tốn cấp độ can thiệp khác hình RBC Mỹ ví dụ điển hình Trong hình này, yếu tố rủi ro đưa vào tính tốn có khác bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ bảo hiểm sức khỏe, có nhóm rủi ro chính: rủi ro tài sản; rủi ro nghiệp vụ; rủi ro thị trường (lãi suất, khoản, tín dụng ) rủi ro kinh doanh (marketing, pháp lý, quy trình, …) Dựa vào nhân tố rủi ro này, công thức tính tốn RBC xây dựng để tính riêng cho bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ sức khỏe Ví dụ: cơng thức tính RBC cho bảo hiểm phi nhân thọ Mỹ sau : RBC = R0 + Kinh Tế, Tài Chính - Các Góc Nhìn Trong đó : R0: Rủi ro tài sản (của công ty thành viên); R1: Rủi ro tài sản (thu nhập cố định); R2: Rủi ro tài sản (cổ phiếu); R3: Rủi ro tài sản (tín dụng, thu hồi nợ); R4: Rủi ro đánh giá chấp nhận bảo hiểm, dự phòng; R5: Rủi ro kinh doanh, khai thác hợp đồng RBC sau tính tốn đem so sánh với nguồn vốn khả dụng (bao gồm vốn pháp định, thặng dư vốn, dự phòng giảm giá tài sản, bảo tức cam kết v.v ) Căn vào tỷ lệ tổng vốn khả dụng RBC, mức độ can thiệp đưa sau: - Nếu 200%: không cần can thiệp; - Từ 150 đến 200%: doanh nghiệp phải gửi báo cáo (cấp độ doanh nghiệp); - Từ 100% đến 150%: doanh nghiệp phải gửi kế hoạch hành động (cấp độ giám sát); - Từ 70% đến 100%: quan quản lý có quyền điều hành doanh nghiệp (cấp độ ủy quyền); - Dưới 70%: quan quản lý điều hành doanh nghiệp (cấp độ cưỡng chế bắt buộc) Tuy nhiên, kiểm tra xu hướng (trend test) áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (có tỷ lệ 200%250%), phi nhân thọ (có tỷ lệ 200%-300%, tỷ lệ kết hợp 120%), bảo hiểm sức khỏe (có tỷ lệ từ 200%-300%, tỷ lệ kết hợp 105%) Tỷ lệ vốn khả dụng vốn yêu cầu theo rủi ro áp dụng Singapore Malaysia tên gọi tỷ lệ vốn tương thích (Capital Adequacy RatioCAR) Tuy nhiên, có vài khác biệt nhỏ việc xác định nhân tố rủi ro (Malaysia có nhân tố, Singapore có nhân tố) cách tính tốn nguồn vốn khả dụng cấp độ can thiệp 2.2 Hệ thống Solvency II Các quan quản lý bảo hiểm châu Âu phát triển khung giám sát (Solvency II) dự định áp dụng từ cuối năm 2012 để thay Solvency I áp dụng từ năm 1970 cho toàn thị trường châu Âu Theo đó, Solvency II dựa nguyên tắc kinh tế học để đánh giá tài sản khoản nợ doanh nghiệp bảo hiểm hệ thống dựa vào rủi ro để xác định yêu cầu vốn doanh nghiệp bảo hiểm Mục tiêu Solvency II nhằm hướng đến: - Một hệ thống dựa vào định lượng rủi ro (các tính tốn dựa rủi ro cụ thể); - Một phương thức tích hợp cho dự phòng bảo hiểm u cầu vốn; - Một khung giám sát hoàn chỉnh quản trị rủi ro; - Yêu cầu vốn khuyến khích xác định phương thức chuẩn hình nội bộ; - Ghi nhận nỗ lực đa dạng giảm thiểu rủi ro Hệ thống Solvency II bao gồm thành phần trụ cột đại diện cho lĩnh vực giám sát khác nhau: yêu cầu định lượng;  hoạt động giám sát quản trị rủi ro nội (định tính); báo cáo công bố Những yêu cầu thành phần có tính ngun tắc tạo linh hoạt phù hợp với mục tiêu ban đầu, thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa quản trị rủi ro nội giúp nhà quản lý phản ứng linh hoạt để thay đổi tình Thành phần trụ cột I xem xét đến loại tài sản, khoản nợ Số - Tháng 12/2010 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 13 Kinh Tế, Tài Chính - Các Góc Nhìn Bảng Các thành phần trụ cột hệ thống Solvency II Thành phần trụ cột I Các yêu cầu định lượng Thành phần trụ cột II Các hoạt động giám sát quản trị rủi ro nội (định tính) Thành phần trụ cột III Báo cáo công bố - Những yêu cầu vốn phản ảnh đặc trưng rủi ro doanh nghiệp dựa trên: + Bảng cân đối góc nhìn kinh tế học; + Xem xét toàn diện đến yếu tố rủi ro - Yêu cầu vốn tối thiểu (MCR) tính tốn dựa yếu tố rủi ro; - Yêu cầu vốn đảm bảo khả toán (SCR) tính với VaR 99,5% kì hạn năm; - SCR tính theo phương thức chuẩn hình nội - Nhận diện rủi ro không nằm trụ cột I; - Giám sát quy tập đồn; - u cầu bổ sung vốn tùy trường hợp cụ thể; - Giám sát quy trình kiểm tra cấp độ can thiệp; - Thống quan quản lý nước thành viên; - Tự đánh giá rủi ro khả toán (ORSA) yếu tố quan trọng - Thúc đẩy công bố thông tin cho công chúng quan quản lý; - Minh bạch việc cho phép thành viên thị trường tiếp cận thông tin hồ sơ rủi ro, quản trị rủi ro; - Phù hợp với thị trường, quán khu vực châu Âu tương tác chúng bảng cân đối, cụ thể: - Phần nợ chia thành dự phòng kỹ thuật yêu cầu vốn đảm bảo khả toán (SCR); - Phần tài sản chia thành tài sản đảm bảo cho dự phòng kỹ thuật biên khả toán hữu dụng (để đảm bảo cho SCR, biên khả toán hữu dụng lớn SCR, tạo nên vốn thặng dư); - Cả tài sản nợ tính theo giá thị trường; - Dự phòng kỹ thuật tổng nợ ước tính cao biên rủi ro (theo phương pháp chi phí vốn); - SCR tính tốn theo VaR 99,5% kì hạn năm (xác suất vỡ nợ 0,5%, tức lần 200 14 năm) Có thể lựa chọn cơng thức chuẩn hình tính tốn nội bộ, doanh nghiệp lớn thích tính tốn theo hình nội phản ánh đặc trưng rủi ro tốt hơn, SCR thấp chi phí vốn thấp hơn; - Hiện chưa xác định yêu cầu vốn tối thiểu (MCR) (có thể tính theo SCR), dụng (tài sản đảm bảo cho SCR, MCR biên rủi ro), có phân biệt quan trọng: phân biệt nguồn tài sản sở hữu bảng cân bảng cân đối phân biệt giữa  ‘chất lượng’ loại tài sản Trong việc tính tốn MCR, có tài sản cấp độ bảng cân đối tính đến, Bảng Các cấp độ tài sản phân theo “chất lượng” Tài sản bảng cân đối Tài sản bảng cân đối Chất lượng cao Cấp độ (Tier 1) Cấp độ (Tier 2) Chất lượng vừa Cấp độ (Tier 2) Cấp độ (Tier 3) Chất lượng thấp Cấp độ (Tier 3) nhiên, mức thấp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triệu euros phi nhân thọ triệu euros Trong việc tính tốn vốn khả PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số - Tháng 12/2010 tỷ lệ khoản mục tài sản cấp độ chiếm ½; Trong việc tính tốn SCR, tỷ lệ khoản mục tài sản cấp độ 1/3 tài sản cấp độ Kinh Tế, Tài Chính - Các Góc Nhìn TÀI SẢN NỢ Vốn thặng dư Biên khả toán hữu dụng SCR MCR Biên rủi ro Tài sản đảm bảo DPKT Nợ ước tính cao nhiều 1/3 Căn vào việc so sánh vốn khả dụng với SCR MCR, có khả can thiệp sau từ phía quan quản lý nhà nước: - Nếu vốn khả dụng lớn SCR: khơng có can thiệp; - Nếu vốn khả dụng thấp SCR: quạn quản lý có biện pháp nhằm khơi phục tình hình tài doanh nghiệp; - Nếu vốn khả dụng thấp MCR, doanh nghiệp bảo hiểm bị thu hồi giấy phép (phá sản chuyển giao cho doanh nghiệp bảo hiểm khác) Những gợi ý cho việc xây dựng lại hệ thống giám sát tài doanh nghiệp bảo hiểm VN Việc xây dựng lại hệ thống giám sát an tồn tài cần thiết đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường bảo hiểm VN tương lai Thơng qua việc tham khảo hình RBC Solvency II, chúng tơi xin có số đề xuất cho việc xây dựng hình giám sát cho thị trường VN sau: Hướng đến giám sát theo nguyên tắc (principles) không theo quy định cụ thể (rules); - Yêu cầu vốn phải tính tốn dựa đặc trưng rủi ro doanh nghiệp; - Các nhân tố rủi ro đưa vào tính tốn phải có nhất: rủi ro tài sản, rủi ro nghiệp vụ, rủi ro thị trường (lãi suất, tín dụng ) rủi ro kinh doanh; - Khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm phòng ngừa rủi ro, thực ALM (Asset Liability Management); - Kiểm soát dấu hiệu bất thường tình hình tài doanh nghiệp, có cơng cụ giám sát hành động can thiệp hợp lý; - Đối với lĩnh vực liên quan đến đầu tư dài hạn bảo hiểm nhân thọ, cần có chuẩn bị tốt nhân (định phí viên, kế tốn viên) hạ tầng (IT, sở liệu, ) ; - Việc xây dựng hệ thống giám sát đòi hỏi nhiều nỗ lực, cần có cân nhắc tính phức tạp hiệu hệ thống Khả hệ thống Solvency II VN lúc Dự phòng kỹ thuật (DPKT) khó Hướng phù hợp tham khảo hình RBC Singapore, Malaysia phần Mỹ Ngoài ra, Thái lan nguồn tham khảo tốt họ xây dựng hệ thống giám sát p TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định 46/2007/NĐ-CP Chính Phủ; Thơng tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 Bộ Tài Chính; Để doanh nghiệp bảo hiểm tránh rủi ro tiềm ẩn, Thời báo tài VN số 135 (2128), 10/11/2010 ; An overview and comparison of Risk based capital standards, Martin ElingInes Holzmuller, Univerisy of St Gallen; Risk Based capital framework for Insurance business – Monetary Authority of Singapore; Solvency II Introduction guide – CEA June 2006; Systemic Risk in Insurance – The Geneva Assosciation, March 2010; http://www.naic.org/documents/ committees_e_capad_RBCoverview pdf; http://rmtf.soa.org/riskbased_capital pdf Số - Tháng 12/2010 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 15 ... cầu giám sát tài thị trường bảo hiểm có nhiều rủi ro mang tính quốc tế giai đoạn tới Hệ thống giám sát tài doanh nghiệp bảo hiểm nước phát triển Hiện nay, thị trường bảo hiểm phát triển áp dụng. .. cho thị trường bảo hiểm VN 2.1 Hệ thống giám sát RBC Từ thập niên 90 kỷ trước, hệ thống giám sát an toàn tài doanh nghiệp bảo hiểm thị trường phát triển bắt đầu áp dụng nguyên tắc: vốn doanh nghiệp. .. thống giám sát tài doanh nghiệp bảo hiểm VN Việc xây dựng lại hệ thống giám sát an tồn tài cần thiết đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường bảo hiểm VN tương lai Thông qua việc tham khảo mơ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giám sát an toàn tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Mô hình của các thị trường phát triển và vận dụng ở Việt Nam, Giám sát an toàn tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Mô hình của các thị trường phát triển và vận dụng ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay